Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-3.4011.66.2019.2.AA
z 29 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2019 r. (data wpływu 22 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzona przez niego działalność skupia się na czynnościach pomocniczych w stosunku do zamawiającego w planowaniu, organizacji, uzyskaniu efektywności i kontroli (weryfikacji poprawności produkcji) na etapie finalnym produkcji. Czynności polegają również na badaniu spełnienia przez produkt na finalnym etapie produkcji ustalonych norm i standardów, w tym nadzór nad wykonywaniem czynności i wyciąganie wniosków z tego rodzaju etapu produkcji i raportowanie, analizowanie produkcji. Podatnik jako przeważający przedmiot działalności gospodarczej w CEiDG wskazał grupowanie PKD – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie polskiej klasyfikacji działalności (pkd) (Dz. U. nr 251, poz. 1885) objęte jest to symbolem PKD 70.22, a w ramach świadczonych usług wykonuje wyłącznie czynności wskazane w rozporządzeniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) w grupowaniu 70.22.30.0 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz w grupowaniu PKWiU 70.22.2 pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych.

Podatnik potrzebuje pewności do zastosowania prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w prowadzonym przez niego rodzaju działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwą stawką podatku ryczałtowego dla podatnika świadczącego usługi wskazane we wniosku będzie 8,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowym będzie w jego przypadku zastosowanie stawki ryczałtu w wysokości 8,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 43), stawkę 8,5% stosuje się do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oaz załącznika nr 2 do ustawy.


Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. lb, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Powyższe oznacza, że działalność usługowa wskazana w załączniku nr 2 do ustawy nie może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, natomiast pozostała działalność usługowa, niewymieniona szczegółowo w innym przepisie ustawy, podlega opodatkowaniu stawką 8,5%.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 za działalność usługową uznaje się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Powyższe oznacza, że usługi świadczone przez wnioskodawcę zaliczane są do działalności usługowej, co w efekcie powoduje, że do wnioskodawcy znajduje zastosowanie ww. art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (stawka 8,5%).

Zgodnie natomiast z poz. 31 załącznika nr 2 do ww. ustawy, wyłączone z korzystania z formy ryczałtowej są wskazane tam czynności z działu 70 PKWiU (ex dział 70). Oznaczenie EX oznacza, że w ramach grupowania 70 wyłączeniu z ryczałtu podlegają wyłącznie usługi szczegółowo wymienione w załączniku, a pozostałe zaliczone do grupowania 70 – mogą korzystać z opodatkowania ryczałtowego. W załączniku w poz. 31 wskazano, że wyłączenie z opodatkowania ryczałtowego dotyczy wyłącznie (ex):

 • usług firm centralnych (head office),
 • usług doradztwa związanych z zarządzaniem, z wyłączeniem usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0).

Pozostałe usługi, klasyfikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w spawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w dziale 70 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 i tym samym ich świadczenie nie ogranicza prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ww. rozporządzeniu w sprawie PKWiU wskazano, że dział 70 składa się z następujących rodzajów usług:

 • 70.10.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 • 70.21.1 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji,
 • 70.22.1 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
 • 70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,
 • 70.22.30 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 70.22.42 Znaki towarowe i franczyza.

Oznacza to, że w ramach powyższej grupy usług wyłączeniu z opodatkowania ryczałtowego podlegają wyłącznie przedsiębiorcy świadczący:

 • 70.10.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 • 70.22.1 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem (z wyłączeniem usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym) (PKWiU ex 70.22.16.0).

Te grupy usług wymieniono w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oznacza to jednocześnie, że z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych korzystać mogą podatnicy wykonujący usługi zaliczone do grupowań:

 • 70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,
 • 70.22.30 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 70.22.4 Znaki towarowe i franczyza,
 • 70.21.1 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.

Powyższe trzy grupy usług nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako wyłączone z opodatkowania ryczałtem.

Jednocześnie oznacza to, że zbiór usług klasyfikowanych w PKWiU jako 70.22.2 oraz 70.22.3 wyklucza się ze zbiorem usług znajdujących się w grupowaniu 70.22.1, tzn. że są to usługi innego rodzaju, których nie można traktować w żaden sposób łącznie, w tym w szczególności przy stosowaniu właściwej stawki ryczałtu.

Wnioskodawca pozostaje podatnikiem, który świadczy usługi w ramach grupowań PKWiU: 70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych oraz 70.22.30 pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, co oznacza, że jego działania nie zaliczają się do wyłączonych z opodatkowania ryczałtowego – 70.10.1 i 70.22.1. W konsekwencji, jako prowadzący działalność usługową podatnik może stosować 8,5% stawkę ryczałtu w prowadzonej działalności.

Jednocześnie należy stwierdzić, że zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu PKWiU:

 1. przyporządkowanie usługi do poszczególnych grupowań musi być jednoznaczne – jedno klasyfikowanie nie może nachodzić na drugie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania (zasada jednoznaczności grupowań), innymi słowy – skoro podatnik świadczy usługi PKWiU 70.22.30 lub 70.22.2, to usługa ta nie może zostać zaliczona do PKWiU 70.22.1 i nie może zostać w efekcie wyłączona z opodatkowania ryczałtem,
 2. zaklasyfikowanie określonego produktu wg PKWiU 2008 należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. Dopiero w przypadku, gdy uzyskane w taki sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb, można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla,
 3. usługa nie może być zaliczona wyłącznie do grupowania PKWiU 70 bez przypisania jej ostatecznego – 8 cyfrowego grupowania, czyli ustalenia szczegółowego oznaczenia – zaliczającego ją do usług zarządzania lub innych usług, znajdujących się również w grupie PKWiU 70, które w przeciwieństwie do usług zarządzania – można opodatkować ryczałtem.

Powyższe oznacza, że prawidłowym będzie zastosowanie w przypadku usług świadczonych przez Wnioskodawcę stawki 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy: przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Należy jednak podkreślić, że u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od braku przesłanek określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym pod pozycją 31 wymieniono symbol PKWiU ex dział 70 – Usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem. Przy czym, przy pozycji tej zastrzeżono, że wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie podlegają usługi związane z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0).

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, ponieważ Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się grupowaniu PKWiU:

 • 70.22.30.0 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • 70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – usługi z zakresu doradztwa związane z zarządzaniem zostały sklasyfikowane w sekcji M w dziale 70 Usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem.

Przenosząc powyżej powołane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego opisu stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w załączniku nr 2, pod pozycją 31 wymieniono symbol PKWiU ex dział 70 – Usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem. Przy czym, przy pozycji tej zastrzeżono, że wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie podlegają usługi związane z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0). Zatem zgodnie z objaśnieniami do ww. tabeli tylko usługi związane z zarządzaniem rynkiem rybnym oznaczone symbolem PKWiU ex 70.22.16.0 mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę oznaczone symbolami PKWiU: 70.22.30.0 i 70.22.2 należą do działu 70 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, który został wymieniony jako wyłączony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując – przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU nie mogą być opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj