Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-3.4012.151.2019.1.MK
z 25 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu 17 kwietnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem stawką podatku VAT w wysokości 8% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem stawką podatku VAT w wysokości 8%.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca lub Spółka planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o grunt (dalej: Nieruchomość). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP). W planie tym Nieruchomość opisana jest jako przeznaczona na teren usług z zakresu handlu detalicznego, obsługi finansowej, biur, administracji, turystyki (w tym z zakresu hoteli, hosteli, pensjonatów), rozrywki kultury, sportu, wystawiennictwa).

Na Nieruchomości zostanie wzniesiony budynek klasyfikowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego jako „budynek pensjonatu wraz z infrastrukturą techniczną” (na tego typu obiekt planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (dalej: Obiekt).

Spółka zamierza nabyć Nieruchomość po tym, jak Obiekt zostanie na niej wybudowany.

W zakresie, w jakim dopuszczone jest to przez postanowienia MPZP, Spółka zamierza przeznaczyć Obiekt do prowadzenia działalności usługowej.

W Obiekcie będzie znajdowało się kilkadziesiąt funkcjonalnie wyodrębnionych apartamentów (dalej: Apartamenty), składających się z jednego bądź dwóch pokojów, kuchni oraz łazienki. Apartamenty będą wyposażone i umeblowane przez Spółkę. Spółka nie planuje wydzielania Apartamentów jako odrębnych lokali i w konsekwencji nie planuje uzyskania w stosunku do każdego z nich zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Obiekt będzie wykorzystywany głównie dla potrzeb zakwaterowania osób przebywających czasowo w W., związanych z pracą bądź studiami na jednej z wyższych uczelni zlokalizowanych w W. Zakłada się, że w Obiekcie będą zakwaterowane osoby, które stałe miejsce zamieszkania posiadają poza W. i przebywają w W. zasadniczo w dni robocze, a także studenci na okres roku akademickiego (dalej: Goście Obiektu).


W związku z prowadzeniem działalności w Obiekcie, Spółka zamierza zapewniać zakwaterowanie tych Gości Obiektu na okres nie dłuższy niż rok.


Wnioskodawca będzie zawierać z Gośćmi Obiektu umowy na zakwaterowanie, w których zostanie precyzyjnie określone, że Apartamenty będą udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania związanego z pobytem czasowym.


Więcej niż połowa powierzchni całkowitej Obiektu (bez powierzchni klatek schodowych, korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych) będzie wykorzystywana do celów zakwaterowania. Osoby zakwaterowane w Obiekcie (tj. Goście Obiektu) będą miały możliwość zamówienia dodatkowych usług odrębnie płatnych (tj. sprzątania apartamentu, prania odzieży, oraz dostarczania posiłków na zamówienie).

Obiekt będzie przeznaczony do świadczenia usług zakwaterowania na pobyt czasowy, w związku z tym nie będzie możliwości zameldowania Gości Obiektu na pobyt stały i uznania pobytu w obiekcie jako głównego miejsca pobytu.


Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dalej: Urząd Statystyczny) z wnioskiem o sklasyfikowanie świadczonych przez nią usług na rzecz Gości Obiektu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). W otrzymanym piśmie z 25 marca 2019 r., (dalej: Opinia klasyfikacyjna) Urząd Statystyczny dokonał klasyfikacji usług do grupowania PKWiU 55.20.19.0 tj. „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi”, w sytuacji gdy celem udostępniania przez właściciela umeblowanych lokali mieszkalnych nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb związanych z okresowym pobytem, np. na czas delegacji służbowych, w celach turystycznych, biznesowych.

W Obiekcie będzie obowiązywał regulamin Obiektu przygotowany przez Wnioskodawcę, który będzie obowiązywał wszystkich Gości Obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi w zakresie udostępniania Apartamentów na rzecz Gości Obiektu na pobyt czasowy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z okresowym pobytem (np. w celach biznesowych, związanych z podjęciem pracy czy też nauki (PKWiU 55) będą podlegały opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%, tj. właściwej dla usług związanych z zakwaterowaniem?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności udostępniania Apartamentów na rzecz Gości Obiektu, wyłącznie na cele zakwaterowania na pobyt czasowy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z okresowym pobytem (np. w celach biznesowych, związanych z podjęciem pracy czy też nauki) będą podlegały opodatkowaniu według stawki podatku od towarów usług (VAT) w wysokości 8% tj. właściwej dla usług związanych z zakwaterowaniem, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT, jako czynność wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w pozycji 163.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zatem, w świetle powyższych definicji, należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że czynności udostępnienia przez Spółkę Apartamentów w celu zakwaterowania Gości Obiektu w Obiekcie za wynagrodzeniem, wypełniają określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definicję świadczenia usług, która na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.


W 2019 r. podstawowa stawka VAT dla dostawy towarów i świadczenia usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - z uwzględnieniem art. 146aa tej ustawy - wynosi 23%.

Wskazana powyżej podstawowa stawka podatku VAT ma zastosowanie jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Stosownie zaś do art. 43 ust. 20 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „Usługi związane z zakwaterowaniem”. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca w poz. 163 załącznika nie poprzedził „PKWIU 55” symbolem „ex”, co oznacza, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - z uwzględnieniem art. 146aa ustawy o VAT - stawka podatku wynosi 8%.

W świetle powyższych przepisów, usługa najmu lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, w sytuacji gdy umowa najmu dotyczy lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych (warunki dla zwolnienia z VAT muszą być spełnione łącznie).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego nie będzie spełniony żaden z tych warunków.

Przede wszystkim wskazano, iż zawarte przez Wnioskodawcę z Gośćmi Obiektu umowy będą wyraźnie w swojej treści wskazywać cel w jakim Apartament będzie wykorzystywany - tj. będzie to cel zakwaterowania związanego z czasowym pobytem, nie zaś cel mieszkaniowy.

W rezultacie udostępnianie Apartamentów przez Wnioskodawcę na rzecz Gości Obiektu, nie będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, z uwagi na brak spełnienia przesłanki wykorzystania Apartamentów w celach mieszkaniowych.

Zastosowanie natomiast przez Spółkę względem usług świadczonych na rzecz Gości Obiektu wskazanej powyżej preferencyjnej stawki VAT (w wysokości 8%) będzie uzależnione od tego czy świadczone przez nią usługi będą zaklasyfikowane w opisanym powyżej dziale 55 PKWiU jako „Usługi związane z zakwaterowaniem” wymienione w pozycji nr 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Wnioskodawca podkreśla, że jak zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, udostępnienie Apartamentów na rzecz Gości Obiektu nie będzie służyło zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Gości Obiektu, ale potrzeb związanych z czasowym pobytem, np. w celach biznesowych, czy związanych ze studiami. Ponadto w zawieranych z Gośćmi Obiektu umowach określających warunki zakwaterowania w Apartamentach zostanie określone precyzyjnie, że Apartamenty będą udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania na pobyt czasowy.

Apartamenty nie będą mogły być uznawane za stałe miejsce pobytu Gości Obiektu. W związku z tym, Wnioskodawca będzie udostępniał Apartamenty jedynie na rzecz osób, które mają stałe zameldowanie oraz zamieszkują w innym miejscu. Standardem będzie brak zawierania przez Wnioskodawcę umów na zakwaterowanie z osobami, które nie wskażą swojego stałego miejsca zamieszkania (w innym miejscu).

Celem Wnioskodawcy będzie świadczenie usług zakwaterowania polegających na udostępnieniu Apartamentu na pobyt czasowy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z tym pobytem np. na czas podjęcia pracy, nauki itp. Dodatkowe usługi, takie jak sprzątanie, pranie odzieży, dostarczanie posiłków na zamówienie, będą przedmiotem odrębnych ustaleń z Gośćmi Obiektu i będą odrębnie płatne.

Biorąc pod uwagę postanowienia umów, które będą zawierane pomiędzy Spółką a Gośćmi Obiektu (a zwłaszcza cel ich zawarcia, tj. czasowe zakwaterowanie), zdaniem Wnioskodawcy, do świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Gości Obiektów usług zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8%.

Wnioskodawca podkreśla, że kluczowe znaczenie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma klasyfikacja statystyczna świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Jak zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, zgodnie z Opinią Klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego, usługi które mają być świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Gości Obiektu wyłącznie na cele zakwaterowania związanego z czasowym pobytem, zostały zaklasyfikowane do działu PKWiU 55, w grupowaniu 55.20.19.0, tj. „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi”.


Ponadto Apartamenty nie będą lokalami mieszkalnymi, gdyż będą znajdowały się w budynku klasyfikowanym jako „budynek pensjonatu wraz z infrastrukturą techniczną”, który nie będzie klasyfikowany w PKOB w dziale 11 - budynki mieszkalne.


Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy świadczona przez niego usługa udostępnienia Apartamentów na rzecz Gości Obiektu powinna podlegać opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8%, tj. stawki właściwej dla usług związanych zakwaterowaniem.


Wnioskodawca podkreśla, iż przedstawione przez niego stanowisko znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2019 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4012.610.2018.2.BC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż kluczowe znaczenie dla zastosowania 8% stawki VAT ma klasyfikacja statystyczna świadczonych usług. We wspomnianej interpretacji zostało wskazane, iż usługi zaklasyfikowane do grupowania 55 PKWiU (związane zakwaterowaniem), w tym do 55.20.19.0 PKWiU tj. „Pozostałe usługi obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi” podlegają opodatkowaniu VAT w wysokości 8%.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 9 stycznia 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.828.2018.2.JP, w której stwierdził, że usługi polegające na wynajmie pokojów do zamieszkania pracownikom na różne okresy, które zostały zaklasyfikowane przez podatnika do grupowania 55.20.19.0 - „Pozostałe usługi obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi” powinny podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 grudnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.679.2018.l.PG) przyznał rację podatnikowi, iż w przypadku, gdy usługa adresowana do osób poszukujących czasowego zakwaterowania (najczęściej związanego z wykonywaną pracą lub pobieraną nauką), gdy w wyniku zawieranych umów nie dochodzi do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w dłuższym okresie i najmowane pomieszczenie nie staje się głównym miejscem pobytu najemcy (nie koncentruje się w nim jego centrum interesów życiowych), zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy nie ma zastosowania. W konsekwencji uznał, iż tego typu usługi wynajmu miejsc noclegowych, sklasyfikowanych przez podatnika w dziale PKWiU 55, powinny być opodatkowane 8% stawką VAT.

Mając na uwadze powyższą argumentację oraz klasyfikację usług Spółki w Opinii Klasyfikacyjnej należy uznać, iż usługi zakwaterowania na pobyt czasowy w Obiekcie, które będą świadczone na rzecz Gości Obiektu będą podlegać opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8%, tj. właściwej dla usług związanych z zakwaterowaniem, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jako czynność wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w pozycji 163.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym, wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego w zdarzeniu przyszłym (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wskazanej we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary – zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.


Należy zauważyć, że generalnie – poza wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności odpłatne.


Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.


Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.


Na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże – w myśl art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (obecnie zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy stawką podatku w wysokości 8%) pod pozycją nr 163 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

W tym miejscu warto odnieść się do samego pojęcia „zakwaterowanie”. W związku z tym, że nie zostało ono zdefiniowane w ustawie o VAT, przy ustalaniu jego zakresu znaczeniowego należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN „zakwaterować” znaczy „przydzielić komuś miejsce czasowego zamieszkania”. Z kolei, „zakwaterować się” znaczy „zamieszkać gdzieś tymczasowo”.

Ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich usług zawierających się w tym grupowaniu.

Należy również wskazać, że zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676, z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2019 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).


Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.


W związku z powyższym, należy zauważyć, że co do zasady, w przypadku, gdy podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT czynny świadczy usługę związaną z zakwaterowaniem, mieszczącą się w grupowaniu: PKWiU 55.20 – podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%.


Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć Nieruchomość po tym, jak zostanie na niej wybudowany budynek klasyfikowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego jako „budynek pensjonatu wraz z infrastrukturą techniczną”. W zakresie, w jakim dopuszczone jest to przez postanowienia MPZP, Spółka zamierza przeznaczyć Obiekt do prowadzenia działalności usługowej. W Obiekcie będzie znajdowało się kilkadziesiąt funkcjonalnie wyodrębnionych apartamentów, składających się z jednego bądź dwóch pokojów, kuchni oraz łazienki. Apartamenty będą wyposażone i umeblowane przez Spółkę. Spółka nie planuje wydzielania Apartamentów jako odrębnych lokali i w konsekwencji nie planuje uzyskania w stosunku do każdego z nich zaświadczenia o samodzielności lokalu. Obiekt będzie wykorzystywany głównie dla potrzeb zakwaterowania osób przebywających czasowo w W., związanych z pracą bądź studiami na jednej z wyższych uczelni zlokalizowanych w W. Zakłada się, że w Obiekcie będą zakwaterowane osoby, które stałe miejsce zamieszkania posiadają poza W. i przebywają w W. zasadniczo w dni robocze, a także studenci na okres roku akademickiego. W związku z prowadzeniem działalności w Obiekcie, Spółka zamierza zapewniać zakwaterowanie tych Gości Obiektu na okres nie dłuższy niż rok. Wnioskodawca będzie zawierać z Gośćmi Obiektu umowy na zakwaterowanie, w których zostanie precyzyjnie określone, że Apartamenty będą udostępniane tylko i wyłącznie na cele zakwaterowania związanego z pobytem czasowym. Więcej niż połowa powierzchni całkowitej Obiektu (bez powierzchni klatek schodowych, korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych) będzie wykorzystywana do celów zakwaterowania. Osoby zakwaterowane w Obiekcie będą miały możliwość zamówienia dodatkowych usług odrębnie płatnych (tj. sprzątania apartamentu, prania odzieży, oraz dostarczania posiłków na zamówienie). Obiekt będzie przeznaczony do świadczenia usług zakwaterowania na pobyt czasowy, w związku z tym nie będzie możliwości zameldowania Gości Obiektu na pobyt stały i uznania pobytu w obiekcie jako głównego miejsca pobytu.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego sklasyfikował mające być przedmiotem świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Gości Obiektu usługi do grupowania PKWiU 55.20.19.0 tj. „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi”, w sytuacji gdy celem udostępniania przez właściciela umeblowanych lokali mieszkalnych nie jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb związanych z okresowym pobytem, np. na czas delegacji służbowych, w celach turystycznych, biznesowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy usługi w zakresie udostępniania Apartamentów na rzecz Gości Obiektu na pobyt czasowy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z okresowym pobytem (np. w celach biznesowych, związanych z podjęciem pracy czy też nauki (PKWiU 55) będą podlegały opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%,

Jak wskazano powyżej, pod poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka ta wynosi 8%), wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. „usługi związane z zakwaterowaniem”.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie udostępniania Apartamentów na rzecz Gości Obiektu na pobyt czasowy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z okresowym pobytem, które to usługi sklasyfikowane będą – jak wskazał Zainteresowany – pod symbolem PKWiU 55.20.19.0, tj. „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi”, to na podstawie poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, będą one objęte 8% stawką podatku VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usług krótkotrwałego zakwaterowania, pod warunkiem, że świadczone przez Zainteresowanego usługi są prawidłowo sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.20.19.0, tj. „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi” na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2, jako wymienione w poz. 163 zał. nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Stosownie do § 2 ww. artykułu przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj