Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.117.2019.1.MG
z 11 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2019 r. (data wpływu 14 lutego 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2019 r. (data wpływu 21 lutego 2019 r.) oraz pismem z dnia 13 marca 2019 r. (data wpływu 13 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą diet członkom komisji wyborczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 14 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą diet członkom komisji wyborczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Rada Gminy Uchwałą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy, zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich na dzień 7 kwietnia 2019 r. we wszystkich sołectwach Gminy i uchwaliła kalendarz wyborczy dla tych wyborów. Podstawą do podjęcia tej uchwały był § 16 ust. 1 i 2 wszystkich statutów sołectw Gminy wprowadzonych Uchwałą nr Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy, zgodnie z którym:

„1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w dniu ustawowo wolnym od pracy, w terminie wspólnym dla wszystkich Sołectw, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy. 2. Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy uchwala kalendarz wyborczy regulujący wybory Sołtysa i Rad Sołeckich.”


Zgodnie z § 17 wszystkich statutów sołectw Gminy, wprowadzonych uchwałą, o której mowa wyżej: „1. Do przeprowadzenia wyborów Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje wyborcze: 1) Gminną komisję Wyborczą w składzie od 3 do 5 osób wskazując przewodniczącego i zastępcę, 2) Sołeckie Komisje Wyborcze (...)”.


W związku z powyższym Rada Gminy Uchwałą z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r., powołała Gminną Komisję Wyborczą w składzie trzy osobowym. Podstawowe zadania Gminnej Komisji Wyborczej są określone § 18 wszystkich statutów sołectw Gminy, zgodnie z którym: „1. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy: 1) przyjmowanie zgłoszeń (rejestrowanie) kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, 2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej, 3) przyjmowanie zgłoszeń mężów zaufania, 4) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych, 5) zarządzenie druku kart wyborczych, 6) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów w wyborach, 7) ustalenie wyników wyborów w Sołectwach, 8) przekazanie wyników wyborów Wójtowi, 9) sprawowanie nadzoru nad pracami Sołeckich Komisji Wyborczych, 10) rozpatrywanie skarg na działalność Sołeckich Komisji Wyborczych, 11) przyjmowanie protestów wyborczych.”

Zgodnie z § 28 ust. 2 wszystkich statutów sołectw Gminy: „2. Diety za udział w pracach Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych uchwala Rada Gminy.” Zatem Rada Gminy podjęła Uchwałę z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej oraz wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r., którą w § 2 ustaliła wysokość zryczałtowanych diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej za udział w jej pracach w wysokości: 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępcy przewodniczącego, 350 zł dla członka.

Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywa się z budżetu gminy, o czym stanowi § 28 ust. 1 wszystkich statutów sołectw Gminy. Zgodnie z wprowadzonym przez Radę Gminy kalendarzem wyborczym w terminie do dnia 28 marca 2019 r. Rada Gminy powoła na potrzeby przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. Sołeckie (Obwodowe) Komisje Wyborcze, co będzie zgodne z zapisami § 17 ust. 1 pkt 2 wszystkich statutów Sołectw Gminy: „1. Do przeprowadzenia wyborów Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje wyborcze: 1) Gminną Komisję Wyborczą w składzie od 3 do 5 osób, wskazując przewodniczącego i zastępcę, 2) Sołeckie Komisje Wyborcze spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa lub kandydatów na członka Rady Sołeckiej lub uprawnionego do głosowania mieszkańca Sołectwa w składzie od 3 do 5 osób.” Na tej podstawie zostanie powołanych 7 komisji po jednej dla każdego sołectwa. Powołanie nastąpi w formie Uchwały Rady Gminy. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, taka uchwała nie została jeszcze podjęta. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym, taka uchwała winna być podjęta w terminie do dnia 28 marca 2019 r. Dodatkowo na podstawie zapisów § 17 ust. 5 wszystkich statutów sołectw Gminy: „5. Wójt ma prawo powołania do Sołeckiej Komisji Wyborczej jednego członka spoza osób zgłoszonych” - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku, Wójt Gminy nie wydał jeszcze takiego Zarządzenia. Obowiązki Sołeckich Komisji Wyborczych zostały określone w § 17 ust. 7 wszystkich statutów sołectw Gminy i należą do nich: „7. Do obowiązków Sołeckich Komisji Wyborczej należy: 1) przeprowadzenie głosowania w Sołectwie, 2) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości, 3) przekazanie wyników głosowania Gminnej Komisji Wyborczej, 4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania.” Lokale wyborcze będą otwarte w dniu wyborów w godzinach: od 08:00 do 20:00 co zostało zapisane w § 21 ust. 2 wszystkich statutów sołectw Gminy: „2. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach 8:00 do 20:00”. Zgodnie z zapisami § 28 ust. 2 wszystkich statutów sołectw z terenu Gminy to Rada Gminy uchwala wysokość diet za udział w pracach Sołeckich Komisji Wyborczych: „2. Diety za udział w pracach Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych uchwala Rada Gminy.” Zatem wysokość diet dla członków Sołeckich Komisji Wyborczych zostanie ustalona uchwałą Rady Gminy. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku taka uchwała nie została jeszcze podjęta. Planuje się podjęcie uchwały w marcu 2019 r.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy tak ustalone diety, które zostaną wypłacone dla członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków Sołeckich Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach sołtysów i do rad sołeckich na terenie Gminy, które zostały zarządzone na dzień 7 kwietnia 2019 roku można uznawać za diety dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uznać, że korzystają one ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w ustawie? Zaś Urząd Gminy jako płatnik podatku dochodowego nie będzie zobowiązany do pobrania od wypłaconych diet zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?


Zdaniem Wnioskodawcy, praca wykonywana przez członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz członków Sołeckich Komisji Wyborczych, którzy zostali lub zostaną powołani do tych komisji przez Radę Gminy na mocy jej uchwały, w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. - mieści się w pojęciu obowiązków społecznych i obywatelskich. Zatem przyznane członkom Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckim Komisjom Wyborczym diety na mocy uchwały Rady Gminy, będą wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w ustawie. Zaś Urząd Gminy jako płatnik podatku dochodowego będzie zwolniony od pobrania od tych diet zaliczek na podatek dochodowy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w cytowanej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako osobne źródło przychodu wyróżnił działalność wykonywaną osobiście.


Stosownie do treści art. 13 pkt 5 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.


Wyłączenie, o którym mowa w cytowanym przepisie, odnosi się do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).


Konsekwencją zakwalifikowania uzyskiwanych przychodów jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika - na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).


Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł.


Pojęcie „obowiązki” w rozumieniu wykładanego przepisu muszą mieć charakter obowiązków wykonywanych na podstawie ustawy w tym sensie, że funkcja, z pełnieniem której obowiązki te się wiążą, jest funkcją unormowaną ustawowo. Dookreślenie, że chodzi o obowiązki o charakterze „obywatelskim” bądź „społecznym” wprowadza kryterium dodatkowe, sytuujące daną funkcję w płaszczyźnie relacji państwo-obywatel państwa albo społeczność - członek tej społeczności. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych).

Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych. Jak wynika z powyższego obowiązkami społecznymi i obywatelskimi w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia również wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych).

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy diety, które zostaną wypłacone członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz członkom Sołeckich Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach sołtysów i do rad sołeckich na terenie Gminy, można uznać za diety dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru od wpłacanych diet zaliczek na podatek, ponieważ korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca Uchwałą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy, zarządził wybory sołtysów i rad sołeckich na określony dzień we wszystkich sołectwach Gminy i uchwalił kalendarz wyborczy dla tych wyborów. Podstawą do podjęcia tej uchwały były uregulowania wszystkich statutów sołectw Gminy wprowadzonych Uchwałą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy. Do przeprowadzenia wyborów Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje wyborcze, tj. Gminną komisję Wyborczą w składzie od 3 do 5 osób wskazując przewodniczącego i zastępcę oraz Sołeckie Komisje Wyborcze. W związku z powyższym Rada Gminy Uchwałą z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy powołała Gminną Komisje Wyborczą w składzie trzy osobowym. Zgodnie z postanowieniami wszystkich statutów sołectw Gminy, diety za udział w pracach Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych uchwala Rada Gminy. Rada Gminy podjęła Uchwałę z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej oraz wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy, którą ustaliła wysokość zryczałtowanych diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej za udział w jej pracach w wysokości: 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępcy przewodniczącego, 350 zł dla członka.


Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że członkowie Gminnej Komisji Wyborczej oraz Sołeckich Komisji Wyborczych otrzymujący przedmiotowe diety - otrzymują wynagrodzenie związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Jak już wyżej wyjaśniono ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają tylko przychody stanowiące diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych czy obywatelskich i to wyłącznie do wysokości 3.000 zł miesięcznie. W sytuacji uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej 3.000 zł miesięcznie, nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Przepisy ustawy podatkowej nie definiują pojęcia diety. Nie każde jednak świadczenie nazwane dietą otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie będzie korzystało ze zwolnienia. Może się bowiem okazać, że otrzymywany przychód (nazwany dietą) stanowi dla podatnika zwykłe wynagrodzenie za pełnioną funkcję. W tym przypadku przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Ustalenie obowiązku prawnopodatkowego w tym przypadku wymaga zatem każdorazowego zapoznania się z materiałem źródłowym, tj. z przepisami regulującymi wypłatę diet. Aby uniknąć dowolności i wykładni za szerokiej, należy przyjąć zasadę, że kryteria rozumienia powyższych pojęć muszą mieć w pierwszej kolejności charakter kryteriów ustawowych, a tylko pomocniczo (w kwestiach nie rozstrzygniętych przez ustawy) mogą odwoływać się do znaczeń pozaprawnych.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że diety, które zostaną wypłacone członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz członkom Sołeckich Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach sołtysów i do rad sołeckich na terenie Gminy można zakwalifikować do diet, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co przesądza, że korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej 3.000 zł miesięcznie. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego nie będzie zobowiązany do pobrania od wypłaconych diet zaliczek na podatek dochodowy.


Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu Informacji PIT-R za rok podatkowy, w którym zostaną wypłacone podatnikowi kwoty przedmiotowych diet, w której Wnioskodawca w odpowiedniej pozycji wykaże wypłaconą kwotę, która jest wolną od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj