Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.11.2019.7.KBR
z 5 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2018 r. (data wpływu 3 stycznia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2019 r. (data wpływu 11 lutego 2019 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 23 stycznia 2019 r. znak KDIP1-1.4012.11.2019.3.KBR oraz pismem z dnia 11 marca 2019 r. (data wpływu 15 marca 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 26 lutego 2019 r. znak KDIP1-1.4012.11.2019.6.KBR o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług związanych z organizacją imprez z okazji 100-lecia Spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług związanych z organizacją imprez z okazji 100-lecia Spółki.

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2019 r. (data wpływu 11 lutego 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 stycznia 2019 r. znak KDIP1-1.4012.11.2019.3.KBR oraz pismem z dnia 11 marca 2019 r. (data wpływu 15 marca 2019 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 26 lutego 2019 r. znak KDIP1-1.4012.11.2019.6.KBR.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2019 roku Wnioskodawca planuje zorganizować kilka imprez z okazji 100-lecia założenia. Harmonogram imprez wygląda następująco.

 1. Gala dla pracowników 25 stycznia 2019 r. - Spotkanie kierownictwa Spółki z przedstawicielami załogi - omówienie celów na 2019 rok. W trakcie spotkania będzie:
  • Rozdanie odznak - podczas gali prezenty dla odznaczonych (gadżety standard 100-lecie).
  • Koncert zespołu.
  • Catering.
  • Każdy z wychodzących dostaje mały prezent na zakończenie imprezy (gadżety na 100-lecie), publikacja, banknot oraz kubki porcelanowe.
 2. Gala dla kontrahentów i klientów 21 lutego 2019 r. W trakcie spotkania będzie:
  • Agencja eventowa zapewnia oprawę multimedialną, oświetleniową, organizacyjną, styl z lat 20, prowadzącego imprezę.
  • Koncert zespołu.
  • Rozdawanie gadżetów na wyjście dla kontrahentów (publikacja).
  • Aukcja charytatywna przeprowadzona przez Wnioskodawcę, ale zebranie pieniądze zasilą Fundację Spółki z przeznaczeniem na cel charytatywny.
  • Bal.
 3. Impreza plenerowa dla pracowników (w tym kontraktowcy, stażyści na umowę zlecenie) i ich rodzin oraz emeryci - impreza ma się odbyć na stadionie. W trakcie spotkania będzie:

  • Agencja eventowa przeprowadzająca całą organizację z koncertami, zespołami muzycznymi, atrakcjami, cateringiem, zapleczem technicznym, ochrona, ppoż. itd.
  • W trakcie imprezy będzie rozstrzygniecie konkursów dla pracowników i dzieci - nagrody: wycieczka zagraniczna oraz krajowa, tablety, aparaty fotograficzce, laptopy.


Pismem z dnia 4 lutego 2019 roku Spółka uzupełniła złożony wniosek i wskazała, że koszty organizacji imprez ponosić będzie Wnioskodawca i jednocześnie nie będą one finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Udział pracowników będzie miał charakter dobrowolny i otwarty, uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów udziału w imprezach. Gala dla kontrahentów i klientów będzie miała charakter zamknięty, dotyczyć będzie tylko zaproszonych gości. Organizacja Gali ma na celu budowanie dobrych relacji ze strategicznymi klientami Spółki, jak również pokazanie, że firma jest stabilnym partnerem biznesowym, który od stu lat funkcjonuje na rynku producentów druków wysoko zabezpieczonych. Podczas gali planowane jest wyświetlenie prezentacji multimedialnej, która pokaże pełne spektrum oferty Spółki. W ten sposób Wnioskodawca chce zachęcić klientów do rozmów na temat sprzedaży dodatkowych/innych produktów lub usług.


Uczestnictwo w imprezach organizowanych dla pracowników ma na celu zmotywowanie załogi do dalszej, ciężkiej pracy, a tym samym do wzrostu efektywności pracy.


Ponadto planuje się organizację punktów prezentujących wybrane produkty Spółki. Przekazanie dla pracowników prezentów nie będzie stanowić formy wynagrodzenia za pracę. Rozdawane gadżety dla kontrahentów będą opatrzone grafiką premiującą budynek firmy z podpisem 100-lecie Spółki. Wnioskodawca zleci obsługę cateringową wyspecjalizowanej firmie, w skład, której może wchodzić niewielka ilość alkoholu. Wnioskodawca nie będzie dokonywać weryfikacji obecności Uczestników, zarówno pracowników, jak i klientów.


Ponadto jak wynika z przedmiotowego uzupełnienia, Wnioskodawca prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną podatkiem VAT.


Imprezy będące przedmiotem wniosku wpisują się w strategię działań Wnioskodawcy. Ponadto jak wynika z uzupełnienia do wniosku, Organizator zakłada, że poprzez organizację Gali dla strategicznych klientów będzie miał możliwość budowania dobrych relacji z klientami, jak również przedstawienia im szerokiego spektrum oferty Spółki.


Organizowane imprezy będą finansowane ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT na podstawie faktur otrzymanych w związku z organizacją imprez?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 88 ustawy o VAT, zawiera regulację dotyczącą braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami niektórych towarów i usług. Katalog ten nie zawiera zakazu odliczania podatku naliczonego związanego z nabywanymi usługami reklamowymi, czy reprezentacyjnymi, w związku z powyższym może być odliczony podatek naliczony związany z ww. usługami.

Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży zwolnionej, a jeżeli taka sprzedaż występuje to w niewielkim zakresie, który nie powoduje konieczności obliczania proporcji. W związku z powyższym, zdaniem Spółki odliczona może być całość podatku naliczonego związanego z ww. usługami (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.). W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Dla prawa do odliczenia podatku naliczonego wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Przy tym podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b cyt. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.


Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.


W tym miejscu należy wskazać, że zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powołanych przepisów, nie każda czynność dokonana przez podmiot mający status podatnika, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Status podatnika podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że w 2019 roku Wnioskodawca planuje zorganizować kilka imprez z okazji 100-lecia założenia. Harmonogram imprez przewiduje:

 • galę dla pracowników - Spotkanie kierownictwa Spółki z przedstawicielami załogi - omówienie celów na 2019 rok. W trakcie spotkania nastąpi rozdanie odznak. Przewidziano koncert zespołu oraz catering. Każdy z wychodzących dostaje mały prezent na zakończenie imprezy (gadżety na 100-lecie), publikacja, banknot Spółki oraz kubki porcelanowe,
 • galę dla kontrahentów i klientów. Na potrzeby spotkania agencja eventowa zapewnia oprawę multimedialną, oświetleniową, organizacyjną, styl z lat 20, prowadzącego imprezę. Przewidziano koncert zespołu oraz rozdanie gadżetów na wyjście dla kontrahentów (publikacja). Odbędzie się ponadto aukcja charytatywna przeprowadzona przez Wnioskodawcę, ale zebranie pieniądze zasilą Fundację Spółki z przeznaczeniem na cel charytatywny. Uczestnicy wezmą udział w balu.
 • imprezę plenerową dla pracowników (w tym kontraktowcy, stażyści na umowę zlecenie) i ich rodzin oraz emeryci - impreza ma się odbyć na stadionie. Agencja eventowa przeprowadzi całą organizację z koncertami, zespołami muzycznymi, atrakcjami, cateringiem, zapleczem technicznym, ochroną, ppoż. itd. W trakcie imprezy będzie rozstrzygniecie konkursów dla pracowników i dzieci - nagrody: wycieczka zagraniczna oraz krajowa, tablety, aparaty fotograficzce, laptopy.


Ponadto w uzupełnieniu do złożonego wniosku Spółka wskazała, że koszty organizacji imprez ponosić będzie Wnioskodawca i jednocześnie nie będą one finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Udział pracowników będzie miał charakter dobrowolny i otwarty, uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów udziału w imprezach. Gala dla kontrahentów i klientów będzie miała charakter zamknięty, dotyczyć będzie tylko zaproszonych gości. Organizacja Gali ma na celu budowanie dobrych relacji ze strategicznymi klientami Spółki, jak również pokazanie, że firma jest stabilnym partnerem biznesowym, który od stu lat funkcjonuje na rynku producentów druków wysoko zabezpieczonych. Podczas gali planowane jest wyświetlenie prezentacji multimedialnej, która pokaże pełne spektrum oferty Spółki. W ten sposób Wnioskodawca chce zachęcić klientów do rozmów na temat sprzedaży dodatkowych/innych produktów lub usług.


Uczestnictwo w imprezach organizowanych dla pracowników ma na celu zmotywowanie załogi do dalszej, ciężkiej pracy, a tym samym do wzrostu efektywności pracy.


Ponadto planuje się organizację punktów prezentujących wybrane produkty Spółki. Przekazanie dla pracowników prezentów nie będzie stanowić formy wynagrodzenia za pracę. Rozdawane gadżety dla kontrahentów będą opatrzone grafiką premiującą budynek firmy z podpisem 100-lecie Spółki. Wnioskodawca zleci obsługę cateringową wyspecjalizowanej firmie, w skład, której może wchodzić niewielka ilość alkoholu. Wnioskodawca nie będzie dokonywać weryfikacji obecności Uczestników, zarówno pracowników, jak i klientów.


Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną podatkiem VAT.


Imprezy będące przedmiotem wniosku wpisują się w strategię działań Wnioskodawcy. Organizator zakłada, że poprzez organizację Gali dla strategicznych klientów będzie miał możliwość budowania dobrych relacji z klientami, jak również przedstawienia im szerokiego spektrum oferty Spółki.


Organizowane imprezy będą finansowane ze środków obrotowych Spółki.


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia usług związanych z organizacją opisanych we wniosku imprez.


Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego, która wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o VAT wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście prawo to nie przysługuje – nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione – w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

W analizowanych okolicznościach Wnioskodawca zorganizował z okazji 100-lecia istnienia firmy galę dla pracowników, galę dla kontrahentów i klientów oraz imprezę plenerową dla pracowników (w tym kontraktowców, stażystów) ich rodzin oraz emerytów.

Jak wskazano we wniosku, organizowane imprezy na rzecz pracowników, klientów i kontrahentów Spółki mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Celami uzasadniającymi organizację gali dla kontrahentów i klientów, jakie wskazał Wnioskodawca jest budowanie dobrych relacji ze strategicznymi klientami Spółki, jak również zaprezentowanie pozytywnego wizerunku firmy jako stabilnego partnera biznesowego, który od stu lat funkcjonuje na rynku producentów druków wysoko zabezpieczonych oraz przedstawienie szerokiego spektrum oferty Spółki. Natomiast uczestnictwo w imprezach organizowanych dla pracowników ma na celu zmotywowanie załogi do dalszej, ciężkiej pracy, a tym samym do wzrostu efektywności pracy. Jak Spółka wskazała, imprezy będące przedmiotem wniosku wpisują się w strategię działań Wnioskodawcy. Wnioskodawca zleci obsługę cateringową wyspecjalizowanej firmie, w skład, której może wchodzić niewielka ilość alkoholu.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z organizacją imprez z okazji jubileuszu Spółki, w tym nabycie kompleksowej usługi organizacji gali dla pracowników, kontrahentów i klientów oraz imprezy plenerowej dla pracowników (w tym kontraktowców, stażystów zatrudnionych na umowę zlecenie), z wyłączeniem zakupu alkoholu, jaki może być serwowany podczas imprez.

W tym miejscu należy zauważyć, że z prawa do odliczenia od wydatków związanych z organizacją imprez jubileuszowych należy wyłączyć zapewnienie alkoholu. Nabywanie alkoholu nie jest ani wprost ani pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nie można również uznać, że zapewnienie napojów alkoholowych dla uczestników imprez stanowi element składowy kompleksowej usługi organizacji zarówno obu gal, jak i imprezy plenerowej pomimo, że we wniosku wskazano, że wydatki na organizację imprez obejmują nabycie kompleksowej usługi organizacji tych wydarzeń w ramach których może być serwowany alkohol. Należy podkreślić, że czynność polegająca na zakupie napojów alkoholowych nie stanowi elementu kompleksowej usługi organizacji imprez zakładowych, ponieważ nie jest ona niezbędna do należytego i właściwego świadczenia usługi polegającej na organizacji obu gal oraz imprezy plenerowej, ani też środka do lepszego ich wykonania. W ocenie Organu nie występuje wystarczający związek pomiędzy nabyciem alkoholu, a celem realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności utrzymania i rozwoju współpracy z klientami i kontrahentami a także motywowania pracowników do bardziej efektywnej pracy. W konsekwencji, świadczenie polegające na zakupie alkoholu nie jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę, a jedynie służy celom osobistym, prywatnym uczestników imprez. Zakup alkoholu nie ma związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia kompleksowej usługi organizacji obu gal oraz imprezy plenerowej w zakresie w jakim usługa ta dotyczy zapewnienia alkoholu.

Zatem, skoro organizowane na rzecz pracowników, klientów i kontrahentów gale oraz impreza plenerowa mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z organizacją opisanych imprez, z wyłączeniem alkoholu. Podkreślić należy, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych z organizacją imprez dotyczy wydatków finansowanych z środków obrotowych Spółki, gdyż wyłącznie w tym zakresie wydatki na organizację imprez z okazji jubileuszu Spółki związane będą z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy czym zauważyć należy, że w niniejszych okolicznościach nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, ponieważ z wniosku wynika, że przedmiotem nabycia jest przede wszystkim kompleksowa usługa organizacji obu gali oraz imprezy plenerowej, a Wnioskodawca nie nabywa usług noclegowych i gastronomicznych, do których to ma zastosowanie powyższe ograniczenie.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia finansowanych z środków obrotowych Spółki usług związanych z organizacją imprez z okazji jubileuszu Spółki, w tym nabycie kompleksowej usługi organizacji gal oraz imprezy plenerowej na rzecz pracowników (w tym kontraktowców oraz stażystów), kontrahentów i klientów całościowo należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na konieczność wyłączenia z prawa do odliczenia nabycia alkoholu.

W kontekście pozostałych poza ww. pracownikami, kontrahentami i klientami Spółki uczestnikami imprezy należy wskazać, że obecność na imprezie plenerowej członków rodzin osób zatrudnionych czy też emerytowanych pracowników Spółki, nie przekłada się na poprawę osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów. Osoby te nie są związane w żaden sposób z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Trudno więc uznać aby obecność członków rodzin albo też emerytowanych pracowników Spółki w jakikolwiek sposób przyczyniła się do wzrostu sprzedaży, zmotywowaniu załogi do dalszej pracy, a tym samym do wzrostu efektywności pracy. Zatem w żaden sposób nie można twierdzić, że organizowane imprezy z okazji jubileuszu Spółki w kontekście obecności tych osób mają pośredni związek z działalności gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu pracowników.

Związku z działalnością gospodarczą Zainteresowanego w kontekście ww. uczestników nie można też upatrywać w poszerzeniu kręgu klientów. Rodziny pracowników oraz emerytowani pracownicy Spółki nie stanowią klientów ani też potencjalnych klientów Wnioskodawcy, co mogłoby zwiększyć sprzedaż produktów oferowanych przez Wnioskodawcę.

Okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują również na cele reklamowe i promocyjne przedsięwzięcia. Ww. uczestnicy imprez to zamknięty krąg podmiotów związanych z Wnioskodawcą jednak w żaden sposób nie przyczyniający się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle dokonanej analizy należy stwierdzić, że organizacja imprezy plenerowej z okazji jubileuszu Spółki na rzecz pozostałych, poza osobami zatrudnionymi przez Wnioskodawcę, tj. członków rodzin pracowników oraz emerytowanych pracowników Spółki nie jest czynnością związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, ponieważ osoby te nie są związane w żaden sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą i obecność tych osób nie przyczynia się do wzrostu sprzedaży u Wnioskodawcy.

W konsekwencji, Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług związanych z organizacją imprezy plenerowej z okazji jubileuszu Spółki, w części dotyczącej nabycia kompleksowej usługi organizacji tej imprezy na rzecz rodzin pracowników oraz emerytowanych pracowników Spółki. W analizowanej sprawie nie są spełnione warunki do dokonania odliczenia wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. pomiędzy nabywanymi usługami w celu organizacji imprezy plenerowej przeznaczonej dla rodzin pracowników oraz emerytowanych pracowników brak jest związku z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT wykonywaną przez Spółkę.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wniosku w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2 złożonego wniosku). W zakresie podatku dochodowego do osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (pytania nr 1, 3 i 4 złożonego wniosku) zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj