Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-2.4012.6.2019.2.AW
z 11 marca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2018 r. (data wpływu 3 stycznia 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2019 r. (data wpływu 27 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania nabycia towarów poprzez wystawienie faktury VAT RR oraz prawa do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, stanowiącego podatek naliczony – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania nabycia towarów poprzez wystawienie faktury VAT RR oraz prawa do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, stanowiącego podatek naliczony. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 27 lutego 2019 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie suszenia owoców, warzyw oraz ziół. W chwili obecnej zakupu owoców i warzyw dokonuje od lokalnych rolników ryczałtowych. Dokumentami potwierdzającymi nabycie są faktury VAT RR. Firma Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako czynny płatnik VAT. W chwili obecnej część owoców i warzyw Wnioskodawczyni wprowadza na stan firmy ze wspólnego gospodarstwa, ale odbywa się to „bezkosztowo” Na liście skupu umieszcza ilość kilogramów oraz nazwisko jej męża, jako dostawcy, dodatkowo wypełnia dowód wewnętrzny, gdzie podaje nazwę towaru‚ ilość, jednostkę miary, lecz nie podaje ceny jednostkowej ani wartości.

Wnioskodawczyni wraz z mężem (związek małżeński zawarty został dnia 21 kwietnia 2001 r.) posiadają niewielkie ekologiczne gospodarstwo rolne o profilu sadowniczym, dodatkowo uprawiają trochę warzyw oraz ziół.

Dnia 14 czerwca 1996 r. aktem notarialnym (Umowa Darowizny) w wieku 24 lat, będąc stanu panieńskiego, w trakcie studiów Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców 0,48 a lasu, 0,45 a pola uprawnego oraz udział wynoszący 1/4 części działki o powierzchni 1 ha 37 a, z czego część zabudowana jest budynkami gospodarczymi. Część udziału Wnioskodawczyni wynosiła około 0,28 a. Ogółem darowizna rodziców stanowiła 0,73 a pola uprawnego. W roku 2012, po śmierci ojca Wnioskodawczyni wraz z mężem rozpoczęli prace na gospodarstwie. W roku 2013 gospodarstwu został nadany numer, numer został automatycznie przypisany Wnioskodawczyni, ponieważ była właścicielem gruntów, otrzymała je przed ślubem. Ponieważ gospodarstwo było malutkie, toteż Wnioskodawczyni pracowała zawodowo, następnie prowadziła firmę opłacając składki ZUS, zajmowała i wciąż zajmuje się schorowaną mamą, posiadającą pierwsza grupę niepełnosprawności. Mąż nieustannie zajmuje się gospodarstwem, Wnioskodawczyni natomiast dorywczo mu pomaga. Dnia 20 sierpnia 2015 r. aktem notarialnym (Umowa Dożywocia) Wnioskodawczyni wraz z mężem powiększyli swoje gospodarstwo o 2 ha 53 a gruntów uprawnych. Dnia 6 czerwca 2018 r. aktem notarialnym nr 4231/2018 (Umowa Sprzedaży) ponownie powiększyli wspólnie swoje gospodarstwo o 1 ha 10 a gruntów uprawnych.

Gospodarstwo jest ryczałtowe (korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). W myśl przytoczonego artykułu zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności gospodarczej dokonaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez takiego rolnika.

Pomiędzy Wnioskodawczynią i mężem istnieje ustrój wspólności majątkowej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości Wnioskodawczyni chciałaby dokonywać zakupu owoców oraz warzyw również ze wspólnego gospodarstwa rolnego. Wyjątkowym atutem gospodarstwa jest fakt, że jest ono prowadzone w systemie produkcji ekologicznej. Suszone owoce oraz warzywa BIO cieszą się w dzisiejszych czasach szczególnie dużym zainteresowaniem, ze względu na swoje walory zdrowotne. Niestety w najbliższym otoczeniu brakuje rolników o takim charakterze produkcji.

Wnioskodawczyni zakupy takie zamierza udokumentować fakturami VAT RR. Płatności za te faktury wraz z należnym podatkiem będzie dokonywać przelewem w ustalonym terminie na konto osobiste męża zgodnie z art. 116 ustawy od podatków i usług z dnia 11 marca 2004 r. Wnioskodawczyni natomiast, prowadząc firmę, miałaby prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego z działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.
 2. Mąż jest rolnikiem ryczałtowym i to on korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
 3. Zobowiązuje się, że spełni warunki o których mowa w art. 116 ust. 6 ustawy od podatków i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy faktura VAT RR wystawiona na nazwisko męża Wnioskodawczyni (współwłaściciela gruntów) będzie właściwym dokumentem potwierdzającym zakup owoców i warzyw ze wspólnego gospodarstwa?
 2. Czy prowadząc firmę Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku jako podatku naliczonego z działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, pomimo że gospodarstwo rolne jest współwłasnością Wnioskodawczyni oraz męża to jednak stanowią oni dwa odrębne podmioty: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz jej maż, który jest rolnikiem ryczałtowym i korzysta ze zwolnienia od podatku.

W związku z tym, mąż jako odrębny podmiot – ryczałtowy rolnik na którego wystawione będą faktury VAT RR potwierdzające nabycie produktów rolnych dokonanych przez zarejestrowanych czynnych podatników VAT ma prawo sprzedać produkty osobie będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zasady wystawiania faktur VAT RR zawierają się w art. 116 ustawy o VAT. Art. 116 ust. 1 ustawy mówi, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.

Według Wnioskodawczyni będzie miała prawo wystawiać faktury VAT RR, potwierdzające nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego – jej małżonka.

Prowadząc działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT, Wnioskodawczyni dokonuje dostawy towarów podległych opodatkowaniu VAT i niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. W zawiązku z tym wypłacony zwrot podatku będzie stanowić dla niej, jako nabywcy produktów rolnych, kwotę podatku naliczonego, podlegającą odliczeniu w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, zgodnie z warunkami określonymi w art. 116 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza – zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy – obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy, należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Natomiast wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług rolniczych przesądza o wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę definicję działalności rolniczej, zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy, należy uznać, że rolnicy, prowadzący taką działalność, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni – jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT – prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie suszenia owoców, warzyw oraz ziół.

Ponadto Wnioskodawczyni wraz z mężem posiadają niewielkie ekologiczne gospodarstwo rolne. Z tytułu prowadzenia przedmiotowego gospodarstwa mąż jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni planuje dokonywać zakupu owoców oraz warzyw m.in. ze wspólnego gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości w kwestii prawidłowego udokumentowania – poprzez wystawienie faktury VAT RR – nabycia przez nią owoców i warzyw z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem.

W analizowanej sprawie należy przywołać brzmienie definicji umowy sprzedaży zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). I tak, stosownie do postanowień art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Mając na uwadze powyższe wskazuje się, że realizacja czynności sprzedaży może nastąpić zatem między dwoma podmiotami rozróżnianymi przez przepisy prawa jako sprzedawca i nabywca, a zatem w umowie sprzedaży występować muszą co najmniej dwie strony.

Podobnie, aby miała miejsce dostawa towarów, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, koniecznym jest, aby wystąpiły co najmniej dwie strony, między którymi może dojść do przeniesienia własności towaru. Ustawodawca w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy poddaje opodatkowaniu odpłatną dostawę towarów, do której można zaliczyć transakcje sprzedaży, niezależnie od tego czy została wykonana z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa, jednakże z zastrzeżeniem zawartym w art. 6 pkt 2 ustawy. W myśl powołanego artykułu, przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie czynność zakupu produktów w postaci owoców i warzyw z gospodarstwa rolnego prowadzonego wspólnie z mężem, do prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, nie będzie stanowiła sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W tym jednak przypadku należy odejść od wąskiego cywilistycznego rozumienia dostawy towarów, nadając temu terminowi szersze, ekonomiczne znaczenie. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług mamy bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami – Wnioskodawczynią – osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny oraz mężem Wnioskodawczyni – rolnikiem ryczałtowym – korzystającym ze zwolnienia od podatku.

Zatem fakt prowadzenia przez Wnioskodawczynię i jej męża wspólnego gospodarstwa rolnego, dla którego – zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT – wyłącznie mąż jest rolnikiem ryczałtowym, korzystającym ze zwolnienia od tego podatku, natomiast Wnioskodawczyni posiada status czynnego podatnika podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w innym zakresie, nie stoi na przeszkodzie dokonywania sprzedaży towarów pomiędzy ww. osobami, bowiem są oni odrębnymi podmiotami gospodarczymi, o których mowa w przepisach ustawy.

Tym samym sprzedaż przez męża, występującego w tej transakcji jako rolnik ryczałtowy, na rzecz Wnioskodawczyni, czynnego podatnika podatku VAT, wypełni definicję dostawy towarów zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 ustawy, bowiem dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec tego, transakcja sprzedaży produktów rolnych na rzecz Wnioskodawczyni, powinna zostać udokumentowana poprzez wystawienie faktury VAT RR.

Zasady wystawiania faktur VAT RR zostały zawarte w treści art. 116 ustawy.

Zatem zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Na mocy art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 5. nazwy nabytych produktów rolnych;
 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Faktura VAT RR – stosownie do art. 116 ust. 3 ustawy – powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Wobec powyższego faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności Faktura VAT RR potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Prawidłowo wystawiona Faktura VAT RR powinna zawierać elementy określone zarówno w art. 116 ust. 2, jak i ust. 3 ustawy.

W analizowanej sytuacji z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni nabywa produkty rolne (owoce i warzywa) na stan firmy od rolnika ryczałtowego, zobowiązana będzie do wystawienia faktury VAT RR, zawierającej odpowiednie elementy wskazane w przepisach art. 116 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

Podsumowując, faktura VAT RR wystawiona przez Wnioskodawczynię (czynnego podatnika podatku VAT) na jej męża (rolnika ryczałtowego) będzie właściwym dokumentem potwierdzającym zakup owoców i warzyw ze wspólnego gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższy stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawczyni jest prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, stanowiącego podatek naliczony w związku z ww. transakcją zakupu produktów rolnych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy reguluje, że kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Jak wskazano wcześniej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy.

W przytoczonym przepisie art. 116 ust. 6 ustawy, określono warunki, których spełnienie uprawnia nabywców produktów rolnych do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Ponadto jak wynika z ww. przepisu warunkiem odliczenia jest, aby nabycie produktów rolnych było związane ze sprzedażą opodatkowaną (art. 116 ust. 6 pkt 1 ustawy) oraz aby zapłata spełniała warunki, o których mowa w pkt 2 i 3 wskazanego art. 116 ust. 6 ustawy.

Okoliczności sprawy wskazują, że Wnioskodawczyni jako nabywca produktów rolnych od swojego męża, celem udokumentowania transakcji zakupu, wystawi fakturę VAT RR i jednocześnie spełni warunki, o których mowa w art. 116 ust. 6 ustawy.

Zatem mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT RR wystawionej na swojego męża, bowiem zostaną spełnione ustawowe warunki zdefiniowane w art. 116 ust. 6 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawczyni prowadząc firmę będzie miała prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, jako podatku naliczonego, z działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj