Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.358.2018.1.MS
z 4 lutego 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 23 listopada 2018 r. (data wpływu 6 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

We wniosku złożonym przez:

- Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Panią A. (dalej jako: „Wnioskodawczyni”),

- Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Pana B. (dalej jako: „mąż”, współmałżonek”, „Zainteresowany”),

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 2 lutego 2007 r. na mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z mężem ze środków pochodzących z majątku wspólnego działki z prawem do zabudowy nr 106/6 i 106/7 w całości oraz udział do parceli nr 106/10 wynoszący 2/10 jej części, stanowiącej dojazd do ww. działek. Działki położone są w Gminie (…) powiat (…) woj. (…). Dnia 12 marca 2013 r. na mocy umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego, pomiędzy rodzicami Wnioskodawczyni, a Zainteresowanymi, Wnioskodawczyni nabyła działkę nr 48 obręb (…) o powierzchni 0,5070 ha przyjmując darowiznę jako wspólność majątkową małżeńską. Działka położona jest w Gminie (…) powiat (…) woj. (…). Działka zlokalizowana jest w obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta (…), w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (…) działka zlokalizowana jest w strefie Z-III - cmentarze, zieleń izolacyjna oraz pozostałe, tereny rolne. Działka była działką rolną, ale nigdy nie była przez Wnioskodawczynię i współmałżonka użytkowana. W 2016 r. na postawie uzyskanych dla ww. działki decyzji o warunkach zabudowy z działki zostały wydzielone geodezyjne cztery mniejsze działki o numerach: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) o pow. około 0,10 ha każda z prawem do zabudowy jednorodzinnej oraz jedna działka nr 48/5 obr. (…), o pow. około 0,06 ha z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. W związku z publikowanymi i zapowiadanymi zmianami w przepisach dot. zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego - tj. projekt „Kodeksu budowlanego” Wnioskodawczyni zdecydowała się z mężem wystąpić do starosty (…) o pozwolenie na budowę dla działek nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…).

Zapowiadane zmiany w przepisach miały ograniczyć okres ważności wydanych decyzji o warunkach zabudowy do dwóch lat. Podjęte przez Wnioskodawczynie i jej męża działanie miało wyłącznie na celu utrzymać w mocy prawo do zabudowy tych działek budynkami jednorodzinnymi, przeznaczonymi dla Wnioskodawczyni i jej męża i ich dzieci. Dnia 22 stycznia 2018 r. Wnioskodawczyni uzyskała wraz z mężem przedmiotowe zezwolenia na budowę dla działek: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4. Zamierzenie uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. nieruchomości nie było motywowane chęcią uzyskania wyższej ceny sprzedaży ale chęcią i możliwością podtrzymania ważności posiadanych warunków zabudowy oraz budowę budynków jednorodzinnych na potrzeby osobiste rodziny.

Działki w Gminie (…) o nr: 106/6 i 106/7 oraz działki w Gminie (…) o nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 w obr. (…) nie są ogrodzone, nie są zabudowane i nie są uzbrojone, a dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działki drogowe: odpowiednio nr 106/10 w Gminie (…) oraz nr 48/5 obr. (…) w Gminie (…), które zostały wydzielone przy wcześniejszych podziałach geodezyjnych.

Wnioskodawczyni wraz z mężem nie podjęła żadnych działań w celu uzbrojenia działek w media, nie dokonano ulepszeń infrastruktury drogowej oraz nie wykonywano żadnych innych czynności prowadzących do wzrostu wartości ww. działek.

Nie udostępniano przedmiotowych działek innym osobom (podmiotom) na podstawie umowy najmu, dzierżawy ani użyczenia.

Do chwili obecnej Wnioskodawczyni wraz z mężem nie prowadziła działań reklamowych ani marketingowych celem sprzedaży działek.

W ciągu ostatnich 5 lat Wnioskodawczyni wraz z mężem nie sprzedawała żadnej nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni nie posiada z mężem rozdzielności majątkowej.

Ponadto jako wspólny majątek osobisty razem z mężem Wnioskodawczyni nabyła umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 4 października 2013 r. nieruchomość - działkę nr 20/4 obr. (…) o powierzchni 0,0030 ha, położoną w (…) powiat (…) woj. (…). Działka zabudowana jest garażem i została nabyta przez Wnioskodawczynię wspólnie z mężem ze środków pochodzących z majątku wspólnego osobistego.

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią wspólny majątek osobisty Wnioskodawczyni i męża.

Dodatkowo w skład majątku osobistego męża wchodzą:

 • nabyta w drodze darowizny i umowy częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości ½ części nieruchomości - działka nr 120 obr. (…) o powierzchni 0,0622 ha, zabudowana kamienicą o charakterze mieszkaniowo-usługowym, położona w (…) powiat (…) woj. (…),
 • nabyta wspólnie przez męża Wnioskodawczyni i jego siostrę w ½ części każdy, w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, zawartej w dniu 24 stycznia 1996 r., a następnie umową zniesienia współwłasności nieruchomości z dnia 17 stycznia 2001 r. w całości nabyta przez współmałżonka nieruchomość - działka nr 36/46 obr. (…), o powierzchni 0,1007 ha, położona w (…) powiat (…) woj. (…). Działka zabudowana obecnie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości nie stanowią składników prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast współmałżonek nigdy nie prowadził nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej.

Współmałżonek od 1995 r. prowadzi „najem prywatny” dwóch lokali usługowych w nieruchomości na działce nr 120 obr. (…). Współmałżonek od 1995 r. do grudnia 2017 r. odprowadzał podatek VAT od najmu ww. lokali usługowych. Natomiast od stycznia 2018 r. współmałżonek korzysta ze zwolnienia w zakresie odprowadzania podatku VAT od przedmiotowego najmu na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Współmałżonek nigdy nie prowadził i nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni razem z mężem nie byli, nie są i nie będą rolnikami ryczałtowym, nie dokonywali dostawy produktów rolnych z przedmiotowych nieruchomości ani z innych nieruchomości.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność Wnioskodawczyni nie była nie jest i nie będzie dotyczyć obrotu nieruchomościami, Wnioskodawczyni nie była nie jest i nie będzie deweloperem.

Zdarzenia przyszłe:

 1. Wnioskodawczyni zamierza razem z mężem w 2019 r. rozpocząć sprzedaż działek nr: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) z udziałem do działki drogowej nr 48/5 obr. (…) oraz działek 106/6 i 106/7 z udziałem do działki drogowej nr 106/10.
 2. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży działek wymienionych w pkt 1 Wnioskodawczyni zamierza z mężem przeznaczyć: na poprawę warunków bytowych osobistych i najbliższej rodziny, urządzenie i zagospodarowanie terenu działki nr 36/46 obr. (…) pod ogród, bieżące wydatki utrzymanie i zaspokojenie potrzeb dzieci (w tym: wykształcenie, leczenie i rehabilitację, wypoczynek i rekreację). Ewentualne wydatki na potrzeby związane z planowaną zmianą miejsca zamieszkania i pracy rodziny oraz inne szczegółowo opisane w niniejszym wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące działań i zamierzeń Wnioskodawczyni.

1. Informacja dot. od kiedy i z jakiego tytułu Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Od 20 czerwca 1998 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nr NIP (…), regon (…). Od początku działalności Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT ze względu, że dokonuje sprzedaży artykułów objętych akcyzą - artykuły tytoniowe.

2. Informacja na temat jaki jest rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawczynię to: sprzedaż drobnych artykułów przemysłowych, prasy, tytoniu, lotto, doradztwo w zakresie inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska.

Przeważająca działalność gospodarcza wg. kodu PKD: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

Pozostała wykonywana działalność gospodarcza wg. kodu PKD: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

Pozostała wykonywana działalność gospodarcza wg. kodu PKD: 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.30.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47,73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 82.19.Z, 92.00.Z, 96.09.Z.

3. Informacja dot. czy działki przeznaczone do sprzedaży były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej:

Działka nr 106/6 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działka nr 106/7 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej

Działka 106/10 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działka nr 48/1 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działka nr 48/2 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działka nr 48/3 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działka nr 48/4 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działka nr 48/5 w Gm. (…) - nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawczynię jednoosobowej działalności gospodarczej.

4. Informacja w jakim celu Wnioskodawczyni nabyła ww. działki oraz w jaki sposób zamierzała te działki wykorzystywać:

Działka nr 106/6 w Gm. (…) - została nabyta ze środków finansowych pochodzących z majątku osobistego wspólnego Wnioskodawczyni i męża w celach osobistych tj.: zabezpieczenia przyszłości i pomocy w usamodzielnieniu się dzieci, między innymi poprzez stworzenie możliwości w przyszłości budowy domu jednorodzinnego lub zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek rodziny, zagospodarowanie w przyszłości działki sadem i ogrodem na potrzeby własne dzieci.

Działka nr 106/7 w Gm. (…) - została nabyta ze środków finansowych pochodzących z majątku osobistego wspólnego Wnioskodawczyni i męża w celach osobistych tj.: zabezpieczenia przyszłości i pomocy w usamodzielnieniu się dzieci, między innymi poprzez stworzenie możliwości w przyszłości budowy domu jednorodzinnego lub zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek rodziny, zagospodarowanie w przyszłości działki sadem i ogrodem na potrzeby własne dzieci.

Działka nr 106/10 w Gm. (…) - jej część (2/10 udziału) zakupiona przy zakupie działek 106/6 i 106/7 jako wymóg obligatoryjny, gdyż stanowiła działkę wydzieloną pod drogę dojazdową do działek 106/6 i 106/7. Część przedmiotowej działki została nabyta ze środków finansowych pochodzących z majątku osobistego wspólnego Wnioskodawczyni i męża w celu zabezpieczenia dojazdu do działek nr 106/7 i 106/6.

Działka nr 48/1 w Gm. (…) - nabyta jako część działki nr 48 obręb 77 wspólne z współmałżonkiem jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…) tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) Wnioskodawczyni z mężem postanowili przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci lub też zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/2 w Gm. (…) - nabyta jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z mężem jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…) tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) Wnioskodawczyni z mężem postanowili przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci lub też zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/3 w Gm. (…) - nabyta jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z mężem jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…) tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) Wnioskodawczyni z mężem postanowili przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci lub też zagospodarowania terenu działki pod rekreacją i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/4 w Gm. (…) - nabyta jako część działki nr 48 obręb 77 wspólne z mężem jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…) tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) Wnioskodawczyni z mężem postanowili przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci lub też zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/5 w Gm. (…) - nabyta jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z mężem jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Działka wydzielona pod drogę dojazdowa jako wymóg obligatoryjny przy podziale działki nr 48 obr. (…), jako działka wydzielona pod drogę dojazdową do działek: nr 48/1, nr 48/2, nr 48/3, nr 48/4.

5. Informacja dot. czy Wnioskodawczyni nabyła przedmiotowe działki na potrzeby osobiste:

Działkę w (…) nr 48 obr. (…), która po podziale stanowiła działki: nr 48/1, nr 48/2, nr 48/3, nr 48/4, nr 48/5 oraz działki w (…): nr 106/10, nr 106/6, nr 106/7 Wnioskodawczyni nabyła na potrzeby osobiste w ramach dysponowania swoim prywatnym majątkiem osobistym i nie działając jako przedsiębiorca z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Przedmiotowe działki nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

6. Informacja dot. jakie potrzeby osobiste Wnioskodawczyni przedmiotowe działki miały zaspokajać oraz dlaczego w taki sposób nie zostały faktycznie wykorzystane:

Działka nr 106/6 - zakupiona na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuację finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 106/7 - zakupiona na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuację finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj. bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 106/10 - zakupiona na potrzeby osobiste i rodziny tj. zakupiona obligatoryjnie z działkami nr 106/6 i 106/7 jako dojazd do tych działek, z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin działek nr l06/6 i 106/7. Mając na uwadze obecną sytuację finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stale w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj. bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 48/1 - nabyta na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuacją finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 48/2 - nabyta na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuacją finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stale w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 48/3 - nabyta na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuację finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 48/4 - nabyta na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuację finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

Działka nr 48/5 - nabyta na potrzeby osobiste i rodziny tj. nabyta obligatoryjnie z działkami nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 jako dojazd do tych działek, z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu tych działek pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecną sytuację finansową i potrzeby rodziny Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stale w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym. Wnioskodawczyni z mężem bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną. Dlatego Wnioskodawczyni z mężem zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują), zaspokojenie innych potrzeb osobistych i dzieci, a także pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się oraz zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wydatki związane z nowym miejscem zamieszkania i pracy.

7. Informacja dot. czy w związku z nabyciem opisanych we wniosku działek przeznaczonych do sprzedaży Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 106/6 - zakup działki został dokonany przez Wnioskodawczynię na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

Działka nr 106/7 - zakup działki został dokonany przez Wnioskodawczynię na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

Działka nr 106/10 - zakup działki został dokonany przez Wnioskodawczynię na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

Działka nr 48/1 - nabycie działki jako część działki nr 48 obr. (…) odbyło się jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni na cele prywatne, w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/2 - nabycie działki jako część działki nr 48 obr. (…) odbyło się jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni na cele prywatne, w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

Działka nr 48/3 - nabycie działki jako część działki nr 48 obr. (…) odbyło się jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni na cele prywatne, w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/4 - nabycie działki jako część działki nr 48 obr. (…) odbyło się jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni na cele prywatne, w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

Działka nr 48/5 - nabycie działki jako część działki nr 48 obr. (…) odbyło się jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni na cele prywatne, w związku z tym nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

8. Informacja dot. w jaki konkretnie sposób przedmiotowe działki były/są wykorzystywane przez Wnioskodawczynię od chwili nabycia udziału w ww. działkach do momentu planowanego zbycia.

Działka nr 106/6 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 106/7 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 106/10 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/4 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/3 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/2 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/1 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/5 - działka od chwili nabycia do chwili planowanego zbycia była opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

9. Informacja dot. czy przedmiotowe działki, przeznaczone do sprzedaży były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię (od momentu ich nabycia) na cele prywatne (osobiste).

Działka nr 106/6 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 106/7 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 106/10 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 48/1 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 48/2 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 48/3 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 48/4 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

Działka nr 48/5 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzona przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 8.

10. Informacja dot. czy w stosunku do przedmiotowych działek Wnioskodawczyni podjęła takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego przedmiot sprzedaży, zmianę przeznaczenia terenu, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dla działek: nr 106/6, nr 106/7, nr 106/10 w Gm. (…) Wnioskodawczyni nie podjęła działań takich jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz innych działań formalno-prawnych.

Dla działek: nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 obr. 77 w Gm. (…) Wnioskodawczyni nie wystąpiła o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany przeznaczenia terenu. W marcu 2015 r. dla ww. działek Wnioskodawczyni uzyskała prawo do zabudowy na podstawie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy, o które Wnioskodawczyni wnioskowała w Urzędzie Miejskim w (…). O warunki zabudowy Wnioskodawczyni wystąpiła w związku z zamiarem w przyszłości zagospodarowania tych działek poprzez budowę domów jednorodzinnych na potrzeby osobiste i najbliższej rodziny Wnioskodawczyni tj. męża i dzieci, gdyż teren działek znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta (…), a przedmiotowe działki znajdują się w bezpośrednim swoim, co wydawało się funkcjonalne i dogodne dla całej rodziny Wnioskodawczyni. W celu podtrzymania warunków zabudowy w grudniu 2017 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do Starosty (…) o wydanie pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych na działkach nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. 77. Dla tych działek Starosta (…) wydał pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych.

11. Informacja dot. jaki rodzaj zabudowy przewidywały uzyskane dla działek nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. 77 decyzje o warunkach zabudowy.

Uzyskane dla działek decyzje ustalające warunki zabudowy przewidują :

Dla działki nr 48/1 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna.

Dla działki nr 48/2 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna.

Dla działki nr 48/3 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna.

Dla działki nr 48/4 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna.

Dla działki nr 48/5 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - droga wewnętrzna i zjazd. 

12. Informacja dot. jakiej budowy dotyczyły uzyskane dla działek nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) pozwolenia na budowę i czy obiekty te miały zaspokajać potrzeby osobiste Wnioskodawczyni.

Dla działki nr 48/1 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budowę miał zaspokajać osobiste potrzeby Wnioskodawczyni i jej dzieci.

Dla działki nr 48/2 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budowę miał zaspokajać osobiste potrzeby Wnioskodawczyni i jej dzieci.

Dla działki nr 48/3 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budowę miał zaspokajać osobiste potrzeby Wnioskodawczyni i jej dzieci.

Dla działki nr 48/4 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budowę miał zaspokajać osobiste potrzeby Wnioskodawczyni i jej dzieci.

13. Informacja na temat jaka była przyczyna podjęcia przez Wnioskodawczynię decyzji o sprzedaży przedmiotowych działek.

Decyzję o sprzedaży działek Wnioskodawczyni podjęła wspólnie z mężem ze względu na:

 • wzrastające potrzeby finansowe rodziny, tj. chęć polepszenia swoich warunków bytowych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych rodziny związanych z utrzymaniem, tj.: potrzebne środki na kształcenie dzieci, leczenie, codzienne wydatki, wypoczynek i rekreację, a także przyszłe zabezpieczenie finansowe dzieci;
 • brak wystarczających środków finansowych na zrealizowanie wcześniej zaplanowanych zamierzeń budowy budynków jednorodzinnych dla rodziny.

Decyzją sprzedaży działek podyktowana została również zmianą planów życiowych oraz potencjalnie pojawiających się możliwości w zakresie zmiany miejsca zamieszkania i pracy. Pojawienie się możliwości wyjazdu rodziny z terenu obecnie zamieszkiwanego (obecnie brana pod uwagę zmiana miejsca zamieszkania tymczasowa lub na stałe) oraz możliwość podjęcia pracy za granicą państwa lub w innym obszarze Polski. 

14. Informacja na temat czy Wnioskodawczyni posiada jeszcze inne nieruchomości (lub udziały w nieruchomościach) przeznaczone w przyszłości do sprzedaży - inne niż opisane we wniosku.

Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości ani udziałów w innych nieruchomościach oprócz niżej wymienionych nieruchomości:

 • działki nr 106/6 i 106/7 z udziałem do działki drogowej nr 106/10 w Gm. (…), jako współwłasność małżeńska z mężem,
 • działki nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) z udziałem do działki drogowej nr 48/5 obr. (…) w Gminie (…), jako współwłasność małżeńska z mężem,
 • działka nr 20/4 obr. (…) w Gminie (…) zabudowana garażem, jako współwłasność małżeńska z mężem.

15. Informacja na temat czy Wnioskodawczyni dokonywała już wcześniej sprzedaży innych nieruchomości.

Wnioskodawczyni wcześniej nie dokonywała sprzedaży żadnych działek oraz nieruchomości zbudowanych będących jej własnością.

Szczegółowe informacje dotyczące działań i zamierzeń współmałżonka Wnioskodawczyni.

16. Informacja w jakim celu współmałżonek Wnioskodawczyni nabył przedmiotowe działki oraz w jaki sposób zamierzała te działki wykorzystywać:

Działka nr 106/6 w Gm. (…) - została nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni ze środków finansowych pochodzących z majątku osobistego wspólnego w celu zabezpieczenia przyszłości i pomocy w usamodzielnieniu się dzieci poprzez stworzenie możliwości w przyszłości budowy domu jednorodzinnego lub zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek rodziny, zagospodarowanie w przyszłości działki sadem i ogrodem na potrzeby własne dzieci.

Działka nr 106/7 w Gm. (…) - została nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni ze środków finansowych pochodzących z majątku osobistego wspólnego w celu zabezpieczenia przyszłości i pomocy w usamodzielnieniu się dzieci poprzez stworzenie możliwości w przyszłości budowy domu jednorodzinnego lub zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek rodziny, zagospodarowanie w przyszłości działki sadem i ogrodem na potrzeby własne dzieci.

Działka nr 106/10 w Gm. (…) - zakupiona przy zakupie działek 106/6 i 106/7 w (…) jako działka wydzielona pod drogę dojazdową i zakupiona w udziale 2/10 jej części jako wymóg obligatoryjny przy zakupie działek 106/6 i 106/7 w (…), została nabyta ze środków finansowych pochodzących z majątku osobistego wspólnego z mężem w celu zabezpieczenia dojazdu do działek nr 106/7 i 106/6.

Działka nr 48/1 w Gm. (…) - nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z Wnioskodawczynią jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…), tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) małżonek Wnioskodawczyni również postanowił przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci, bądź zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/2 w Gm. (…) - nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z Wnioskodawczynią jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…), tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) mąż Wnioskodawczyni również postanowił przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci, bądź zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/3 w Gm. (…) - nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z Wnioskodawczynią jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…), tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) mąż Wnioskodawczyni również postanowił przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci, bądź zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Działka nr 48/4 w Gm. (…) - nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z Wnioskodawczynią jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Ponieważ działka położona jest w (…), tj. atrakcyjniejsza lokalizacja niż zakupione wcześniej ww. działki w Gm. (…) mąż Wnioskodawczyni również postanowił przeznaczyć tę działkę pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci, bądź zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb. 

Działka nr 48/5 w Gm. (…) - nabyta przez małżonka Wnioskodawczyni jako część działki nr 48 obręb (…) wspólne z Wnioskodawczynią jako majątek wspólny osobisty, jako darowizna rodziców Wnioskodawczyni. Działka wydzielona pod drogę dojazdową jako wymóg obligatoryjny przy podziale działki nr 48 obr. (…), w przyszłości wykorzystywana pod drogę dojazdową do działek nr 48/1, nr 48/2, nr 48/3, nr 48/4.

17. Informacja dot. czy małżonek Wnioskodawczyni nabył przedmiotowe działki na potrzeby osobiste:

Działkę w (…) nr 48 obr. (…), która po podziale stanowiła działki: nr 48/1, nr 48/2, nr 48/3, nr 48/4, nr 48/5 oraz działki w (…) nr 106/10, nr 106/6, nr 106/7 małżonek Wnioskodawczyni nabył wspólnie z Wnioskodawczynią na potrzeby osobiste w ramach dysponowania prywatnym majątkiem osobistym i nie działając jako przedsiębiorca z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Przedmiotowe działki nie zostały nabyte przez małżonka Wnioskodawczyni w celu ich odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

18. Informacja dot. jakie potrzeby osobiste małżonka Wnioskodawczyni przedmiotowe działki miały zaspokajać oraz dlaczego w taki sposób nie zostały faktycznie wykorzystane.

Działka nr 106/6 - zakupiona została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny, tj. do budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 106/7 - zakupiona została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny, tj. do budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 106/10 - zakupiona na potrzeby osobiste rodziny, tj. w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Dlatego Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania współmałżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się współmałżonka Wnioskodawczyni wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 48/1 - nabyta została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny, tj. do budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 48/2 - nabyta została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny tj. do budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 48/3 - nabyta została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny, tj. do budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodzina w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 48/4 - nabyta została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny, tj. w budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagą możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

Działka nr 48/5 - nabyta została przez małżonka Wnioskodawczyni na potrzeby osobiste rodziny tj. do budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin. Mając na uwadze obecne potrzeby rodziny Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią zamierza sprzedać działkę, gdyż dzieci mogą nie mieć zamiaru osiedlić się na stałe w Polsce bądź w rejonie obecnie zamieszkiwanym - teren powiatu ... . Małżonek Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią bierze pod uwagę możliwość wyjazdu za granicę państwa lub w inny rejon Polski w celach tymczasowego osiedlenia się z rodziną i podjęcia w nowym miejscu zamieszkania pracy. Małżonek Wnioskodawczyni również zamierza sprzedać działkę i środki finansowe przeznaczyć na poprawę warunków bytowych rodziny, tj.: bieżące oraz przyszłe utrzymanie rodziny, potrzeby rodziny w zakresie konsumpcji, wykształcenia w tym edukację językową, wyjazdy zagraniczne, wypoczynek i rekreację, rozwój zainteresowań i hobby, zakup sprzętu sportowego i użytku domowego, leczenie i rehabilitację osobistą i dzieci (dzieci przewlekle chorują) oraz zaspokojenie innych potrzeb osobistych swoich, współmałżonki i dzieci. Uzyskane środki ze sprzedaży działki mają stanowić również zabezpieczenie na usamodzielnienie się dzieci. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawczyni i jego rodziny pozyskane środki finansowe ze sprzedaży działki będą mogły stanowić zabezpieczenie finansowe na wszelkie wydatki związane z osiedleniem się wraz z rodziną w nowym miejscu, utrzymaniem rodziny oraz podjęciem pracy.

19. Informacja dot. czy w związku z nabyciem opisanych we wniosku działek przeznaczonych do sprzedały małżonkowi Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Działka nr 106/6 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 106/7 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 106/10 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/1 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/2 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/3 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/4 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 48/5 - zakup działki został dokonany przez małżonka Wnioskodawczyni na cele prywatne w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

20. Informacja dot. w jaki konkretnie sposób przedmiotowe działki były/są wykorzystywane przez małżonka Wnioskodawczyni od chwili nabycia udziału w ww. działkach do momentu planowanego zbycia.

Działka nr 106/6 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki. 

Działka nr 106/7 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 106/10 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/4 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/3 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/2 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/1- działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Działka nr 48/5 - działka od chwili nabycia przez małżonka Wnioskodawczyni do chwili planowanego zbycia była przez małżonka Wnioskodawczyni opłacana należnym podatkiem od nieruchomości oraz raz na rok była osobiście wykaszana celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki. 

21. Informacja dot. czy przedmiotowe działki, przeznaczone do sprzedaży były wykorzystywane przez małżonka Wnioskodawczyni (od momentu ich nabycia) na cele prywatne (osobiste).

Działka nr 106/6 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

Działka nr 106/7 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

Działka nr 106/10 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano wyżej.

Działka nr 48/1 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

Działka nr 48/2 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

Działka nr 48/3 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

Działka nr 48/4 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

Działka nr 48/5 - przez cały okres posiadania działki, tj. od momentu jej nabycia do momentu planowanej sprzedaży działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez małżonka Wnioskodawczyni na żadne cele w tym osobiste, jedynie była utrzymywana co opisano w pkt 20.

22. Informacja dot. czy w stosunku do przedmiotowych działek małżonek Wnioskodawczyni podjął takie działania jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego przedmiot sprzedały, zmianę przeznaczenia terenu, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dla działek: nr 106/6, nr 106/7, nr 106/10 w Gm. (…) małżonek Wnioskodawczyni nie podjął działań takich jak: wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany przeznaczenia terenu, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz innych działań formalno-prawnych.

Dla działek: nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 obr. (…) w Gm. (…) małżonek Wnioskodawczyni nie wystąpił o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany przeznaczenia terenu. W marcu 2015 r. dla ww. działek Wnioskodawczyni uzyskała prawo do zabudowy na podstawie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy, o które Wnioskodawczyni wnioskowała w Urzędzie Miejskim w (…) oraz w celu podtrzymania warunków zabudowy w grudniu 2017 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do Starosty (…) o wydanie pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych na działkach nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…).

23. Informacja dot. jaki rodzaj zabudowy przewidywały uzyskane dla działek nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) decyzje o warunkach zabudowy

Uzyskane dla działek decyzje ustalające warunki zabudowy przewidują:

Dla działki nr 48/1 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna,

Dla działki nr 48/2 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna,

Dla działki nr 48/3 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna,

Dla działki nr 48/4 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna,

Dla działki nr 48/5 obr. (…) w Gm. (…) rodzaj zabudowy - droga wewnętrzna i zjazd.

24. Informacja dot. jakiej budowy dotyczyły uzyskane dla działek nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) pozwolenia na budowę i czy obiekty te miały zaspokajać potrzeby osobiste małżonka Wnioskodawczyni.

Dla działki nr 48/1 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budowę miał zaspokajać osobiste potrzeby małżonka Wnioskodawczyni i jego współmałżonki oraz wspólnych dzieci.

Dla działki nr 48/2 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budowę miał zaspokajać osobiste potrzeby małżonka Wnioskodawczyni i jego współmałżonki oraz wspólnych dzieci.

Dla działki nr 48/3 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budową miał zaspokajać osobiste potrzeby małżonka Wnioskodawczyni i jego współmałżonki oraz wspólnych dzieci.

Dla działki nr 48/4 obr. (…) w Gm. (…) uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obiekt dla którego uzyskano pozwolenie na budową miał zaspokajać osobiste potrzeby małżonka Wnioskodawczyni i jego współmałżonki oraz wspólnych dzieci.

25. Informacja na temat jaka była przyczyna podjęcia przez małżonka Wnioskodawczyni decyzji o sprzedaży przedmiotowych działek.

Decyzję o sprzedaży działek małżonek Wnioskodawczyni podjął wspólnie z Wnioskodawczynią ze wzglądu na:

 • wzrastające potrzeb finansowe rodziny, tj. chęć polepszenia swoich warunków bytowych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych rodziny związanych z utrzymaniem, tj.: potrzebne środki na kształcenie dzieci, leczenie, codzienne wydatki, wypoczynek i rekreację, a także przyszłe zabezpieczenie finansowe dzieci;
 • brak wystarczających środków finansowych na zrealizowanie wcześniej zaplanowanych zamierzeń budowy budynków jednorodzinnych dla rodziny.

Decyzja małżonka Wnioskodawczyni w sprawie sprzedaży działek podyktowana została również zmianą planów życiowych oraz potencjalnie pojawiających się możliwości w zakresie zmiany miejsca zamieszkania i pracy. Pojawienie się możliwości wyjazdu rodziny z terenu obecnie zamieszkiwanego (obecnie brana pod uwagą zmiana miejsca zamieszkania tymczasowa lub na stałe) oraz możliwość podjęcia pracy za granicą państwa lub w innym obszarze Polski.

26. Informacja na temat czy małżonek Wnioskodawczyni posiada jeszcze inne nieruchomości (lub udziały w nieruchomościach) przeznaczone w przyszłości do sprzedaży - inne niż opisane we wniosku.

Małżonek Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości ani udziałów w innych nieruchomościach oprócz niżej wymienionych nieruchomości:

 • działki nr 106/6 i 106/7 z udziałem do działki drogowej nr 106/10 w Gm. (…), jako współwłasność małżeńska z Wnioskodawczynią,
 • działki nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 obr. (…) w Gm. (…), jako współwłasność małżeńska z Wnioskodawczynią,
 • działka nr 20/4 obr. (…) w Gm. (…) zabudowanej garażem, jako współwłasność małżeńska z Wnioskodawczynią,
 • ½ część nieruchomości działki nr 120 obr. (…) Gm. (…) zabudowanej kamienicą o charakterze mieszkaniowo-usługowym, jako współwłasność,
 • działka nr 36/46 obr. (…) Gm. (…) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

27. Informacja na temat czy małżonek Wnioskodawczyni dokonywał już wcześniej sprzedaży innych nieruchomości.

Wcześniej małżonek Wnioskodawczyni nie dokonywał sprzedaży żadnych działek oraz nieruchomości zbudowanych będących jego własnością.

Na tym etapie podjętych przez Wnioskodawczynię i jej małżonka działań niemożliwe jest ustalenie kolejności sprzedaży poszczególnych działek, gdyż działki będą sprzedawane w zależności od zainteresowań i upodobań potencjalnej osoby kupującej. Sprzedaż poszczególnych działek to zdarzenia nie przewidywalne w chwili obecnej, dlatego cel sprzedaży oraz przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych jest dla wszystkich działek ten sam i został wyczerpująco opisany w przedmiotowym wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż działek nr 106/6 i 106/7 z udziałem do działki drogowej nr 106/10 w Gm. (…) oraz sprzedaż działek nr: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) z udziałem do działki drogowej nr 48/5 obr. (…) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż żadnej działki nie będzie objęta podatkiem VAT, nie będzie miało również znaczenia czy sprzedawane działki zostały przez Wnioskodawczynię i jej małżonka nabyte w drodze darowizny, czy w wyniku kupna ponieważ sprzedaż ta nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej. Brak jest przesłanek wskazujących na to, aby Wnioskodawczyni działała razem z mężem w charakterze „handlowca” w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni wraz z mężem nie prowadziła czynności zmierzających do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych nieruchomości poprzez np. uzbrojenie terenu w media, wykonanie dróg dojazdowych itp. czynności przypisywane zwykle deweloperom.

Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią wspólną Wnioskodawczyni i jej małżonka część majątku osobistego otrzymaną w drodze darowizny od rodziców Wnioskodawczyni oraz nabytą wspólnie z mężem w drodze kupna ze środków pochodzących z osobistego majątku wspólnego. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe Wnioskodawczyni z mężem zamierza przeznaczyć na poprawę warunków bytowych bieżących oraz przyszłych osobistych i dzieci, a także na pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się. Intencją Wnioskodawczyni i jej męża jest sprzedaż nieruchomości w ramach gospodarowania majątkiem osobistym, co stanowi realizację przez nich prawa własności, a nie zamiar dokonywania profesjonalnego obrotu nieruchomościami.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygnatura: I FSK 1118/11 wskazuje: „Przyjęcie, że dana osoba fizyczna, sprzedając działki budowlane, działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec), wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą. Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach prywatnych. Liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem opodatkowania, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej, sama z siebie nie jest decydująca. Nie ma takiego i charakteru również długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego dostawa jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zaznaczenia wymaga, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, również zbycie udziału w towarze (np. współwłasności nieruchomości gruntowej) stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe potwierdził NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11.

Stosownie do treści art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 682, z późn. zm.), zwanej dalej k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 k.r.o., w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Na mocy art. 36 § 1 oraz § 2 k.r.o., oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o., zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne, w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości, wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

W myśl zapisu zawartego w art. 43 § 1 k.r.o., oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez ciągłe wykorzystywanie składników majątku należy rozumieć takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Zatem czerpanie dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej Dyrektywą 112, „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

„Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem w kwestii opodatkowania sprzedaży działek istotne jest, czy w danej sprawie Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntów podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz E. K. i H. J.-K. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Co istotne – jak wskazał TSUE – dla uznania, że czynność sprzedaży działek następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym nie ma znaczenia fakt, że podmiot dokonujący dostawy jest „rolnikiem ryczałtowym”. Według TSUE sprzedaż działek przekształconych z rolnych na budowlane nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli następuje w ramach zarządzania majątkiem prywatnym.

Inaczej jest natomiast – wyjaśnił Trybunał – w przypadku gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

W rozumieniu powyższych twierdzeń pomóc mogą zapisy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Treść wniosku wskazuje, że 2 lutego 2007 r. na mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z mężem ze środków pochodzących z majątku wspólnego działki z prawem do zabudowy nr 106/6 i 106/7 w całości oraz udział do parceli nr 106/10 wynoszący 2/10 jej części, stanowiącej dojazd do ww. działek. Ponadto 12 marca 2013 r. na mocy umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego, pomiędzy rodzicami Wnioskodawczyni, a Zainteresowanymi, Wnioskodawczyni nabyła działkę nr 48 obręb (…) o powierzchni 0,5070 ha przyjmując darowiznę jako wspólność majątkową małżeńską.

W 2016 r. z działki nr 48 obręb (…) zostały wydzielone geodezyjne cztery mniejsze działki o numerach: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) o pow. około 0,10 ha.

Dla działek: nr 106/6, 106/7, 106/10 Wnioskodawczyni nie podjęła działań o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany przeznaczenia terenu lub o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz innych działań formalno-prawnych.

Dla działek: nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 obr. (…) Wnioskodawczyni nie wystąpiła o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i zmianę przeznaczenia terenu. W marcu 2015 r. dla ww. działek Wnioskodawczyni uzyskała prawo do zabudowy na podstawie wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy. O warunki zabudowy Wnioskodawczyni wystąpiła w związku z zamiarem w przyszłości zagospodarowaniem tych działek poprzez budowę domów jednorodzinnych na potrzeby osobiste i najbliższej rodziny tj. męża i dzieci. W celu podtrzymania warunków zabudowy w grudniu 2017 r. Wnioskodawczyni wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych na działkach nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…). Dla tych działek zostały wydane pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych.

Wnioskodawczyni wskazała, że działki nr 106/6, 106/7 i 106/10 zakupione zostały na potrzeby osobiste i rodziny tj. z zamiarem w przyszłości budowy domu jednorodzinnego i zagospodarowania terenu pod rekreację i wypoczynek lub sadem i ogrodem na własne potrzeby dzieci i ich przyszłych rodzin.

Natomiast działki nr 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 nabyte w drodze darowizny od rodziców Wnioskodawczyni z uwagi na atrakcyjniejszą lokalizację niż działki zakupione wcześniej Wnioskodawczyni z mężem postanowiła przeznaczyć pod zabudowę w przyszłości domem jednorodzinnym dla rodziny lub przyszłych rodzin dzieci lub też zagospodarowania terenu działki pod rekreację i wypoczynek przyszłych rodzin dzieci, w zależności od przyszłych okoliczności i potrzeb.

Nabyte przez Zainteresowanych działki przez cały okres posiadania, tj. od momentu ich nabycia do momentu planowanej sprzedaży nie były przez Wnioskodawczynię w żaden sposób wykorzystywana ani na cele prywatne ani na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Również współmałżonek nie wykorzystywał tych działek. Działki były jedynie wykaszane celem bieżącego utrzymania i ograniczenia rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednie działki.

Wnioskodawczyni wraz z mężem nie podjęła żadnych działań w celu uzbrojenia działek w media, nie dokonano ulepszeń infrastruktury drogowej oraz nie wykonywano żadnych innych czynności prowadzących do wzrostu wartości ww. działek.

Ponadto nie udostępniano przedmiotowych działek innym osobom (podmiotom) na podstawie umowy najmu, dzierżawy ani użyczenia.

Do chwili obecnej Wnioskodawczyni wraz z mężem nie prowadziła działań reklamowych ani marketingowych celem sprzedaży działek.

Decyzję o sprzedaży działek Zainteresowani podjęli ze względu na:

 • wzrastające potrzeb finansowe rodziny, tj. chęć polepszenia swoich warunków bytowych oraz zaspokojenie bieżących potrzeby finansowych rodziny związanych z utrzymaniem, tj.: potrzebne środki na kształcenie dzieci, leczenie, codzienne wydatki, wypoczynek i rekreację, a także przyszłe zabezpieczenie finansowe dzieci;
 • brak wystarczających środków finansowych na zrealizowanie wcześniej zaplanowanych zamierzeń budowy budynków jednorodzinnych dla rodziny.

Decyzją sprzedaży działek podyktowana została również zmianą planów życiowych oraz potencjalnie pojawiających się możliwości w zakresie zmiany miejsca zamieszkania i pracy. Pojawienie się możliwości wyjazdu rodziny z terenu obecnie zamieszkiwanego.

Wcześniej zainteresowani nie dokonywali sprzedaży żadnych działek oraz nieruchomości zbudowanych będących ich własnością.

Na tle powyższego opisu sprawy, Zainteresowani powzięli wątpliwości czy sprzedaż działek nr: 106/6 i 106/7 z udziałem do działki drogowej nr 106/10 oraz sprzedaż działek nr: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 obr. (…) z udziałem do działki drogowej nr 48/5 obr. (…) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanych istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że podejmowali/podejmują oni działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta powinna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji brak jest podstaw do uznania Wnioskodawcy i Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania – w związku ze sprzedażą działek – za podatników podatku od towarów i usług prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami.

Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowe działki nabyte zostały w 2007 r. (umowa kupna) i 2013 r. (w drodze darowizny od rodziców Wnioskodawczyni) z zamiarem zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkaniowych zainteresowanych i ich dzieci. Zatem ww. działki nie zostały nabyte z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. Przedstawiony przez zainteresowanych sposób dysponowania działkami wskazuje, że Wnioskodawca i Zainteresowany niebędący stroną postępowania – przez cały okres posiadania – wykorzystywali działki wyłącznie na cele osobiste (majątkowe), a nie w charakterze zarobkowym.

Jednak z uwagi na własne plany i potrzeby finansowe związane z życiem prywatnym, Zainteresowani postanowili sprzedać nieruchomości. W związku z tym, jedynymi czynnościami jakie zostały podjęte w związku z działkami mającymi być przedmiotem sprzedaży, było podzielenie działki nr 48 na cztery działki i wystąpienie dla nich o warunki zabudowy.

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (…) – art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.). Wystąpienie o taką decyzję jest prostym wykonywaniem prawa własności i nie może być ujmowane jako aktywność profesjonalnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Z kolei okoliczność podziału gruntu na mniejsze, sama z siebie nie jest decydująca do przyjęcia, że Wnioskodawcy działali jako przedsiębiorcy. Zatem całość powyższych elementów może odnosić się wyłącznie do zarządzania majątkiem prywatnym Zainteresowanych.

Co istotne, Zainteresowani nie podjęli żadnych innych czynności związanych ze sprzedażą opisanych działek gruntu, zakwalifikowanych jako znamiona profesjonalnej działalności gospodarczej, tj. uzbrojenie terenu w media, ogrodzenie czy działania marketingowe. Zatem Wnioskodawca i Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie dokonali jakichkolwiek czynności (nie ponieśli nakładów) w celu przygotowania przedmiotowych działek do sprzedaży.

We wniosku wskazano wprost, że Wnioskodawczyni wraz z mężem nie podjęła żadnych działań w celu uzbrojenia działek w media, nie dokonano ulepszeń infrastruktury drogowej oraz nie wykonywano żadnych innych czynności prowadzących do wzrostu wartości ww. działek. Nie były podejmowane jak również z wniosku nie wynika by miały być podejmowane przez Wnioskodawcę w przyszłości jakiekolwiek działania marketingowe, czy inne działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności planowanych do sprzedaży działek.

W niniejszej sprawie, brak jest zatem przesłanek świadczących o takiej aktywności Zainteresowanych w przedmiocie zbycia przedmiotowych nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzałyby, że sprzedaż wskazanych we wniosku działek wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Zainteresowani nie podejmowali takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców.

Działania podejmowane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Zainteresowani sprzedając przedmiotowe działki korzystają z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując, sprzedaż przez Zainteresowanych ww. nieruchomości nie będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Zainteresowani nie uzyskają statusu podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym, dostawa wskazanych działek stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że na Zainteresowanych nie ciąży obowiązek podatkowy.

Tym samym stanowisko Zainteresowanych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy (w szczególności gdyby Zainteresowani przez dokonaniem sprzedaży poszczególnych działek podjęli aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj