Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-2.4010.585.2018.1.SJ
z 25 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania dochodu/przychodu do opodatkowania na skutek likwidacji Spółki Zależnej w części dotyczącej:

 • braku powstania przychodu z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy wartość tego majątku jest równa bądź niższa wydatkom poniesionym na nabycie udziałów – jest prawidłowe;
 • braku powstania przychodu dla likwidowanej Spółki Zależnej, a w konsekwencji braku powstania dochodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania dochodu/przychodu do opodatkowania na skutek likwidacji Spółki Zależnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy CIT.

Planowane jest połączenie transgraniczne (połączenie przez przejęcie), w ramach którego Wnioskodawca planuje przejąć zagraniczną spółkę z UE będącą podatnikiem w kraju swojej rezydencji innej niż polska (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmowana (jeszcze przed powyższą transakcją połączenia) nabędzie udziały w zagranicznej spółce zależnej (kapitałowej) z UE będącej podatnikiem w kraju swojej rezydencji (dalej: „Spółka Zależna”).

Mając powyższe na uwadze, w wyniku połączenia transgranicznego, w związku z ogólną zasadą sukcesji uniwersalnej, Wnioskodawca stanie się właścicielem majątku (wszystkich aktywów i zobowiązań) Spółki Przejmowanej, a w tym udziałów w Spółce Zależnej.

Aktualnie, główną funkcją Spółki Zależnej będzie pełnienie funkcji holdingowych w stosunku do celowej (nieruchomościowej) spółki komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Inwestycyjna”), w której to Spółce Inwestycyjnej wspólnikiem posiadającym ogół praw i obowiązków komandytariusza będzie Spółka Zależna.

Nie jest wykluczone, z uwagi na skalę prowadzonej działalności, że Spółka Inwestycyjna (spółka komandytowa) zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym przekształceniem nie będą wnoszone jakiekolwiek dodatkowe wkłady (majątek spółki przekształcanej stanie się majątkiem spółki przekształconej), a wspólnicy Spółki Inwestycyjnej otrzymają udziały (w spółce przekształconej) proporcjonalnie do wielkości posiadanego przez nich ogółu praw i obowiązku w Spółce Inwestycyjnej przed przekształceniem.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości podejmie decyzję biznesową, że to Wnioskodawca będzie bezpośrednio kontrolował Spółką Inwestycją (tj. zapadnie decyzja, że Wnioskodawca miałby pełnić funkcję holdingową w stosunku do Spółki Inwestycyjnej). W przypadku podjęcia takiej decyzji, Spółka Zależna stałaby się zbędna w strukturze kapitałowej Wnioskodawcy.

Tym samym, Wnioskodawca rozważa najprostszy sposób eliminacji zbędnego podmiotu (Spółki Zależnej) ze struktury, tj. przeprowadzenie likwidacji Spółki Zależnej, w wyniku której majątek likwidowanej Spółki Zależnej byłby wydany (w proporcji do posiadanego udziału) na rzecz Wnioskodawcy (a w tym, w związku z likwidacją, na Wnioskodawcę przeszłaby własność udziałów Spółki Inwestycyjnej po jej przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy transakcja likwidacji Spółki Zależnej będzie neutralna podatkowo (brak dochodu/przychodu do opodatkowania) dla Wnioskodawcy w przypadku gdy wartość majątku wydawanego Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki Zależnej będzie równa lub niższa od historycznego kosztu nabycia udziałów Spółki Zależnej w wysokości kosztu poniesionego historycznie przez Spółkę Przejmowaną (wyłącznie nadwyżka wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Zależnej nad historycznym kosztem nabycia udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Przejmowaną stanowiłaby dla Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu dochód)?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja likwidacji Spółki Zależnej będzie neutralna podatkowo (brak dochodu/przychodu do opodatkowania) dla Wnioskodawcy w przypadku gdy wartość majątku wydawanego Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki Zależnej będzie równa lub niższa od historycznego kosztu nabycia udziałów Spółki Zależnej w wysokości kosztu poniesionego historycznie przez Spółkę Przejmowaną (wyłącznie nadwyżka wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Zależnej nad historycznym kosztem nabycia udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Przejmowaną stanowiłaby dla Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu dochód).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.


Ponadto, zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej).


Mając na uwadze powyższe regulacje, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z połączeniem wstąpi on z mocy prawa w sytuację prawną i podatkową Spółki Przejmowanej, a w tym stanie się on właścicielem udziałów w Spółce Zależnej (z uwzględnieniem możliwości rozpoznania przez Wnioskodawcę kosztu uzyskania przychodu historycznie poniesionego jeszcze przez Spółkę Przejmowaną na nabycie udziałów Spółki Zależnej).

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, wpływu na taką kwalifikację nie będzie miał znaczenia sposób objęcia udziałów/akcji/ogółu praw i obowiązków. Tym samym, niezależnie od tego czy udziały/akcje/ogół praw i obowiązków zostały nabyte, objęte za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, czy też za inny wkład niepieniężny lub za gotówkę, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją danej spółki będzie stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).


Z kolei, jak stanowi art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Tym samym, przyjąć należy, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie będzie stanowić w całości podstawy opodatkowania 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż wartość ta jest najpierw pomniejszana o wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, która została zlikwidowana.


W konsekwencji, przenosząc powyższe na treść analizowanego zdarzenia przyszłego, jedynie nadwyżka wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Zależnej nad historycznym kosztem nabycia udziałów w Spółce Zależnej będzie stanowiła dla Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Niejako na marginesie Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez polskich podatników z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Niemniej jednak, nawet gdyby przyjąć że Wnioskodawca kumulatywnie wypełnił wskazane powyżej warunki, nie będzie on uprawniony do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Jak bowiem wynika z art. 20 ust. 11 ustawy CIT, opisanego zwolnienia nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty. Z taką natomiast sytuacją mamy do czynienia w analizowanym zdarzeniu przyszłym, w konsekwencji czego Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania uzyskanego przychodów, ale jedynie do wysokości nadwyżki otrzymanego majątku nad kosztami nabycia udziałów w Spółce Zależnej.


W kontekście opodatkowania jedynie nadwyżki wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej ponad wartość nabycia udziałów w likwidowanej spółce wypowiadał się również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej/Minister Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych. Dla przykładu powołać można interpretacje:

 • 0114-KDIP2-1.4010.42.2017.1.AJ z dnia 19 maja 2017 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, odstępując od uzasadnienia, za prawidłowe w całości uznał stanowisko, w myśl którego „przychód z udziału w zyskach osób prawnych osiągnięty w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego Spółki Likwidowanej, w części, w jakiej wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego będzie przewyższała koszt nabycia lub objęcia udziałów w Spółce Likwidowanej będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updop rozliczany na zasadach ogólnych w ramach rozliczenia rocznego CIT w oparciu o stawkę określoną zgodnie z art. 19 updop oraz zostać wykazany w zeznaniu rocznym CIT-8 Wnioskodawcy”,
 • sygn. 0461-ITPB3.4510.703.2016.2.JS z dnia 27 lutego 2017 r., w której wskazano: „w przypadku przekazania majątku polikwidacyjnego osobie prawnej (wspólnika Wnioskodawcy), o wartości mniejszej niż rzeczywisty poniesiony koszt nabycia przez tę osobę prawną udziałów w likwidowanej Spółce, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, transakcja likwidacji Spółki Zależnej będzie neutralna podatkowo (brak dochodu/przychodu do opodatkowania) dla Wnioskodawcy, w przypadku gdy wartość majątku wydawanego Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki Zależnej będzie równa lub niższa od historycznego kosztu nabycia udziałów Spółki Zależnej w wysokości kosztu poniesionego historycznie przez Spółkę Przejmowaną (wyłącznie nadwyżka wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Zależnej nad historycznym kosztem nabycia udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Przejmowaną stanowiłaby dla Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu dochód).


Jednocześnie, należy przeanalizować skutki podatkowe dla Wnioskodawcy dokonania likwidacji Spółki Zależnej na gruncie przepisów dot. zagranicznych spółek kontrolowanych.


Zgodnie z art. 24a ust. 1, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (dalej także: „CFC”) uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.


Natomiast, stosownie do art. 24a ust. 3 pkt 3, za zagraniczną spółkę kontrolowaną należy uznać spółkę zagraniczną spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi:
  • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
  • ze zbycia udziałów (akcji),
  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  • z części odsetkowej raty leasingowej,
  • z poręczeń i gwarancji,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
 3. faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.


W odniesieniu do analizowanego zdarzenia przyszłego warunek określony pod literą a) powyżej zostanie spełniony.


Natomiast, z uwagi na fakt, że do likwidacji Spółki Zależnej dojdzie w trakcie roku podatkowego, Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć czy warunki pod literami b) i c) powyżej również zostaną spełnione.


Niemniej jednak, nie można wykluczyć takiego scenariusza, że przesłanki te będą zrealizowane. W konsekwencji, Wnioskodawca zastanawia się jakie konsekwencje dla niego będzie miało wydanie majątku w ramach likwidacji Spółki Zależnej z punktu widzenia przepisów o CFC. Przy czym, implikacje takiej transakcji powinny być rozpatrywane z punktu widzenia przepisów polskiego prawa, tj. ustawy CIT, na co bezpośrednio wskazuje art. 24a ust. 6 ustawy CIT.

W świetle nakreślonych wątpliwości, kluczowe znaczenie wydaje się mieć ustalenie, czy po stronie Spółki Zależnej, w związku z wydaniem majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy, powstanie przychód. Przy czym, Wnioskodawca jednoznacznie stoi na stanowisku, że z tytułu wydania majątku w ramach likwidacji, po stronie likwidowanej Spółki Zależnej nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu. Za taką kwalifikacją, w ocenie Wnioskodawcy, przemawia przede wszystkim fakt, że czynności, w wyniku której następuje przeniesienie na wspólników prawa własności składników majątku likwidowanej spółki, nie można utożsamiać z odpłatnym zbyciem tego majątku. Wskazać bowiem należy, że wydanie majątku jest jedynie czynnością zmierzającą do zakończenia bytu prawnego podmiotu, więc nie można go utożsamiać z wykonaniem jakiegokolwiek zobowiązania opartego o stosunek zobowiązaniowy o charakterze cywilnoprawnym.


Po drugie, przekazanie majątku likwidowanej spółki wspólnikowi jest czynnością jednostronną, która nie nakłada na wspólnika obowiązku spełnienia świadczenia wzajemnego (Wnioskodawca nie płaci ceny za otrzymywany majątek).


Wreszcie po trzecie, art. 12 ust. 1 ustawy CIT nie zawiera odniesień do likwidacji spółki kapitałowej oraz przekazania jej majątku wspólnikom w związku z postępowaniem likwidacyjnym. Tym samym, nie może on stanowić jednoznacznego źródła obowiązku podatkowego likwidowanej spółki tylko ze względu na fakt, że katalog przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy CIT jest katalogiem otwartym.

W konsekwencji, w związku z faktem, że przekazanie majątku w ramach likwidacji nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu, który będzie można przypisać bezpośrednio do likwidowanej Spółki Zależnej, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpią żadne implikacje podatkowe odnoszące się do przepisów ustawy CIT referujących do CFC.

Potwierdzenie stanowiska, że wydanie majątku w ramach likwidacji nie powoduje powstania przychodu po stronie likwidowanej spółki znajduje potwierdzenie w następujących wyrokach sądów administracyjnych:

 • wyrok NSA z dnia 15 lipca 2015 r. (sygn. II FSK 1336/13), w którym sąd stwierdził, że: „rozpatrywanym przypadku likwidowana spółka kapitałowa nie uzyskała, w związku z przekazaniem majątku wspólnikowi żadnego przysporzenia, które można identyfikować z przychodem podatkowym. Co więcej, przeniesienie na wspólnika określonych składników majątkowych nie ma charakteru ekwiwalentnego. Stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 286 K.s.h. w konsekwencji likwidacji spółki jako podmiotu prawnego. Zdarzenia tego nie można dla celów podatkowych zrównać ze zmniejszeniem ciężarów podatnika poprzez zwolnienie z długu. Z tego względu na wspólnika składników majątku zlikwidowanej spółki, pozostałych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli, nie można też uznać za odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p,”,
 • wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. II FSK 2844/12), w którym sąd konkludował, że: „skoro z przepisów prawa nie wynika wprost, aby przekazanie majątku spółki na rzecz wspólnika w związku z jej likwidacją, o którym mowa w art. 286 § 1 k.s.h., powodowało powstanie po stronie spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest podstaw do rozszerzenia katalogu przychodów zamieszczonego w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. o przychód z tego tytułu z powołaniem się na art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. Możliwość taką wyklucza również okoliczność, że do zapłaty podatku w związku z tą czynnością zobowiązany jest wspólnik, na rzecz którego majątek został przekazany. Przekazanie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki nie stanowi odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., ponieważ jest to czynność prawna jednostronna, a przy tym nieodpłatna, ponieważ dokonując jej spółka nie otrzymuje niczego w zamian”,
 • wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Gd 1129/16),
 • wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Kr 993/16),
 • wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 października 2016 r. (sygn. I SA/Kr 943/16),
 • wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. I SA/Łd 146/16).


Na marginesie tylko Wnioskodawca chciałby wskazać, że nawet gdyby uznać, że wydanie majątku w ramach likwidacji spowoduje po stronie Spółki Zależnej powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu, przychód ten nie będzie stanowił tzw. przychodu pasywnego wymienionego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy CIT (określony w tym przepisie katalog przychodów pasywnych ma charakter zamknięty, tym samym nie jest możliwe jego rozszerzenie o kolejne rodzaje przychodów). W konsekwencji, ze względu na okoliczność niespełnienia przez Spółkę Zależną wszystkich przesłanek wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy CIT (wymagane jest ich kumulatywne spełnienie), Spółka Zależna nie będzie mogła być uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Wnioskodawcy. To z kolei spowoduje, że proces przekazania majątku w ramach likwidacji Spółki Zależnej będzie obojętny dla Wnioskodawcy z perspektywy przepisów regulujących opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane.


Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw do doliczenia Wnioskodawcy dochodu/przychodu do opodatkowania z tytułu wydania majątku po likwidacji Spółki Zależnej z uwagi na inne okoliczności niż poruszone powyżej.


Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, transakcja likwidacji Spółki Zależnej będzie neutralna podatkowo (brak dochodu/przychodu do opodatkowania) dla Wnioskodawcy, w przypadku gdy wartość majątku wydawanego Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki Zależnej będzie równa lub niższa od historycznego kosztu nabycia udziałów Spółki Zależnej w wysokości kosztu poniesionego historycznie przez Spółkę Przejmowaną (wyłącznie nadwyżka wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki Zależnej nad historycznym kosztem nabycia udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Przejmowaną stanowiłaby dla Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu dochód).

 • W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej braku powstania przychodu z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy wartość tego majątku jest równa bądź niższa wydatkom poniesionym na nabycie udziałów – jest prawidłowe;
 • braku powstania przychodu dla likwidowanej Spółki Zależnej, a w konsekwencji braku powstania dochodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

W myśl art. 272 ww. ustawy rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników. (art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Co do zasady, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek spółki dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. (art. 286 § 2 ww. ustawy). Z przytoczonego przepisu wynika, że kwota, jaka pozostała do podziału, jest dzielona przez liczbę udziałów i określona jej część przypada na udział.


Jeżeli wspólnik jest osobą prawną, to dochód z podziału majątku likwidowanej spółki należy zaliczyć do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.).


Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału. Katalog przychodów z zysków kapitałowych zawarty w tym punkcie ma charakter otwarty.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie likwidacji Spółki Zależnej, która jest zagraniczną spółką kapitałową z UE, będącą podatnikiem w kraju swojej rezydencji. Majątek likwidacyjny byłby wydany (w proporcji do posiadanego udziału) na rzecz Wnioskodawcy. W związku z wydaniem majątku likwidacyjnego, na Wnioskodawcę przeszłaby własność udziałów Spółki Inwestycyjnej, w której ogół praw i obowiązków (a po przekształceniu – udziały) na ten moment posiada Spółka Zależna.


Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się ze skutkami podatkowymi opisanej likwidacji w postaci braku dochodu/przychodu do opodatkowania w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego w postaci udziałów w Spółce Inwestycyjnej.


Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja likwidacji Spółki Zależnej będzie neutralna podatkowo (brak dochodu/przychodu do opodatkowania) dla Wnioskodawcy w przypadku, gdy wartość majątku wydawanego Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki Zależnej będzie równa lub niższa od historycznego kosztu nabycia udziałów Spółki Zależnej w wysokości kosztu poniesionego historycznie przez Spółkę Przejmowaną.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. Art. 12 updop precyzuje, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w ust. 1, rodzaje przychodów. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

W art. 12 ust. 4 updop wskazano przysporzenia niestanowiące przychodu podlegającego podatkiem dochodowym od osób prawnych.


W myśl art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.


Z brzmienia ww. przepisu jasno wynika, że przychód w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego powstaje wtedy, gdy wartość majątku likwidacyjnego jest wyższa niż koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w likwidowanej spółce.


W przedmiotowej sprawie wydatki na nabycie udziałów likwidowanej spółki poniosła Spółka Przejmowana. Na gruncie prawa handlowego, połączenie spółek kapitałowych, zgodnie z art. 494 § 1 KSH skutkuje sukcesją generalną, czyli wstąpieniem przez spółkę przejmującą w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej na gruncie prawa prywatnego. Sukcesja ta następuje z dniem połączenia, tj. zgodnie z art. 493 § 2 KSH, od dnia, w którym sąd rejestrowy dokona wpisu połączenia spółek w aktach rejestrowych spółki przejmującej, z urzędu, wykreślając jednocześnie z KRS spółkę przejmowaną.

Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w przepisach Ordynacji podatkowej. W świetle art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej, regułę określoną § 1 należy stosować odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych). Powyższe oznacza, że na gruncie przepisów prawa podatkowego w wyniku połączenia przez przejęcie dochodzi do sukcesji generalnej praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego podmiotu przejmowanego, czyli Spółki Przejmowanej na gruncie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, przez podmiot przejmujący, czyli Wnioskodawcę.

Na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zatem stwierdzić, że nadwyżka, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 updop powinna być ustalona w przedmiotowej sprawie jako nadwyżka majątku likwidacyjnego otrzymanego przez Wnioskodawcę nad wydatkami poniesionymi przez Spółkę Przejmowaną na nabycie udziałów w Spółce Zależnej.

Należy zgodzić się zatem z Wnioskodawcą co do faktu, że w przypadku, gdy wartość majątku wydawanego Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Spółki Zależnej będzie równa bądź niższa od historycznego kosztu nabycia udziałów Spółki Zależnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 22 updop. Stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest więc prawidłowe.

Ze względu jednak na fakt, że likwidowana spółka jest spółką zagraniczną, należy przeanalizować skutki podatkowe dla Wnioskodawcy dokonania likwidacji Spółki Zależnej na gruncie przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych.


Zgodnie z art. 24a updop, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Stosownie natomiast do art. 24a ust. 2 pkt 1 updop, użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W myśl art. 24a ust. 3 updop, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 3, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi:
   • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
   • ze zbycia udziałów (akcji),
   • z wierzytelności,
   • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
   • z części odsetkowej raty leasingowej,
   • z poręczeń i gwarancji,
   • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
   • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
   • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
   • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
  3. faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.


Przesłanki opisane w punktach a, b i c muszą być spełnione łącznie. Wnioskodawca nie wyklucza, że wszystkie te przesłanki zostaną przez niego spełnione. W związku z powyższym, w związku z brzmieniem art. 24a ust. 3 updop, zostanie spełniony jeden z warunków uznania za zagraniczną spółkę kontrolowaną, mianowicie spółka cypryjska spełni przesłanki wynikające z punktu 3.

W związku z powyższym, należy rozpatrywać skutki podatkowe planowanej likwidacji po stronie Spółki Zależnej.

W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały podane przykłady przysporzeń stanowiących przychód do opodatkowania. Pomimo że przepis ten w ust. 1 nie wymienia przekazania przez likwidowaną spółkę jej majątku na rzecz udziałowców jako zdarzenia rodzącego taki przychód, to jednak należy wskazać, że katalog wymienionych w tym przepisie zdarzeń rodzących przychód nie stanowi numerus clausus, a więc nie ma charakteru wyczerpującego, lecz jedynie przykładowy. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”.

W opisanej sprawie istotne będzie brzmienie art. 14a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożytki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 14a ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, z późn. zm. – Druk sejmowy nr 2330), przyczyną podjęcia kwestii ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze jest niejednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w sprawach dotyczących m.in. skutków podatkowych występujących po stronie spółki w związku z regulowaniem w formie rzeczowej zobowiązań wobec wspólnika z tytułu należnej dywidendy, umorzenia udziałów, likwidacji spółki. Przy czym, wprowadzenie art. 14a ust. 1 miało na celu jedynie doprecyzowanie przepisów ustawy, a nie formułowanie nowej zasady postępowania przy tego rodzaju sprawach.


Jedną z czynności objętych hipotezą art. 14a updop jest regulowanie w formie rzeczowej zobowiązania spółki wobec wspólnika z tytułu podziału majątku likwidacyjnego.


Zasadą wynikającą z przywołanego przepisu jest to, że w przypadku gdy podatnik (dłużnik) przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub części dług, u tego podatnika powstaje przychód w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia, zasada ta obowiązuje jednak tylko w przypadkach, gdy wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest mniejsza lub równa wysokości zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem. Z art. 14a ust. 1 zdanie drugie wynika, że w pozostałych przypadkach (gdy wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wartość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem), u podatnika również powstaje przychód, ale w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.


Odwołując się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy wskazać, że zgodnie z art. 281 § 1 ww. ustawy, likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.


Jak wynika z art. 288 § 1 Ksh, po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. W skład tego sprawozdania wchodzi bilans likwidacyjny, z którego wynika tzw. „kwota likwidacyjna” (wyrażona w pieniądzu części wartości majątku spółki, który pozostaje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego). Kwota ta stanowi wierzytelność wspólników w stosunku do spółki, co jednoznacznie wynika z art. 286 ksh.

W myśl ww. przepisu, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 286 § 1). Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, jednak umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku (art. 286 § 2 i 3 Ksh). Świadczenie wobec wspólników co do zasady jest wypłacane w gotówce, jednak brak jest przeszkód, aby zaspokojenie wierzytelności nastąpiło poprzez przekazanie wspólnikom składników majątku spółki.

W związku z likwidacją spółki powstaje zatem zobowiązanie spółki do spełnienia świadczenia w postaci wypłaty odpowiedniej części majątku, które może nastąpić poprzez wydanie określonego składnika majątku. W wyniku czynności przekazania majątku likwidowanej spółki nastąpi spełnienie zobowiązania spółki względem wspólnika.

Przekładając powyższe przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy należy zatem stwierdzić, że w sytuacji, w której Spółka Zależna przekaże – w związku z jej likwidacją – majątek na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Spółki Zależnej powstanie przychód podatkowy generujący dochód podlegający opodatkowaniu, na podstawie art. 14a ust. 1 updop. Po stronie Spółki Zależnej powstaje bowiem zobowiązanie (w związku z jej likwidacją) wobec Spółki jako udziałowca, a jego uregulowanie następuje poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego, tj. wydanie przez Spółkę Zależną majątku likwidacyjnego (udziałów w Spółce Inwestycyjnej) na rzecz Wnioskodawcy.

Stanowisko organu znajduje potwierdzenie w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1563/15 oraz (na zasadzie analogii; wyrok dotyczący zastosowania ww. przepisu do opodatkowania dywidend – wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r.

Podsumowując, po stronie likwidowanej spółki powstaje przychód do opodatkowania, na podstawie art. 14a ust. 1 updop.

Z punktu widzenia opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane, wart podkreślenia jest również fakt, że z punktu widzenia konsekwencji podatkowych sytuacja jest taka sama jak ta, w której spółka dokonałaby odpłatnego zbycia składników majątkowych, tym samym osiągnęłaby przychód do opodatkowania, a następnie środki pieniężne z tego zbycia przekazałaby uprawnionemu udziałowcowi.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca w wyniku likwidacji otrzyma udziały w Spółce Inwestycyjnej. Sytuacji tej, jak już wskazano, na gruncie przepisów prawa podatkowego, nie należy różnicować pod względem opodatkowania ze zbyciem udziałów przez likwidowaną spółkę. Powyższe oznacza, że wydanie przez Spółkę Zależną na rzecz Wnioskodawcy udziałów w Spółce Inwestycyjnej stanowi ich odpłatne zbycie, a przychody z tego tytułu stanowią przychody pasywne, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b.

Zatem, po spełnieniu łącznie warunków określonych przez ustawodawcę w art. 24a ust. 3 pkt a, b i c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka Zależna będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną. Stąd Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować dochód Spółki Zależnej, uwzględniając w tym rozliczeniu przychody, o których mowa w art. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że likwidacja Spółki Zależnej nie będzie neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy. Likwidacja Spółki Zależnej i wydanie na rzecz Wnioskodawcy majątku likwidacyjnego w postaci udziałów w Spółce Inwestycyjnej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie likwidowanej spółki, a więc Wnioskodawca uzyska dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy co do braku powstania przychodu dla likwidowanej Spółki Zależnej, a w konsekwencji braku powstania dochodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Niezależnie od powyższego tytułem uwagi wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 listopada 2018 r.) uległy zmianie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj