Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-3.4012.638.2018.2.AŻ
z 22 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. (data wpływu 2 stycznia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową pływalni, jak również dotyczących jej bieżącego utrzymania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową pływalni, jak również dotyczących jej bieżącego utrzymania. Wniosek uzupełniono dnia 2 stycznia 2019 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń w systemie ePUAP oraz wskazanie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miejska jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i posiada własny numer NIP. Obecnie Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa pływalni” z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – Pilotaż Edycja 2017. Kwota wydatków kwalifikowanych stanowi całkowitą wartość wydatków związanych z realizacją zadania pomniejszoną o kwotę podatku VAT. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 40,7% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz nie więcej niż 50% podstawy określenia wysokości dofinansowania.

Budowa pływalni przyniesie wiele korzyści o charakterze społecznym i ekonomicznym. Zapewnienie powszechnej dostępności basenu oraz obiektów towarzyszących całej społeczności lokalnej będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia mieszkańców. W dłuższej perspektywie ograniczy to wydatki na leczenie i rehabilitację. W szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży narażonych w coraz większym stopniu na występowanie wad postawy oraz choroby cywilizacyjne. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do uprawiania sportów pływackich w cyklu całorocznym, prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne zostało usytuowane na terenie (…) na terenie planowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Powstanie kompleksu podniesie atrakcyjność samego basenu i pozwoli stworzyć ciekawą ofertę turystyczną. Planowana jest tam budowa w kolejnych etapach odkrytych basenów, urządzenie placów zabaw, boisk sportowych, itp. Zaprojektowana pływalnia jest jedyną w powiecie i nie jest obiektem przyszkolnym – spełnia kryterium „priorytetowości”. Będzie wykorzystywana przez szkoły do prowadzenia zajęć sportowych i nauki pływania.

Od początku planowania budowy inwestycji Gmina zakłada, że będzie wykorzystywać pływalnię wyłącznie do prowadzenia działalności komercyjnej, polegającej na udostępnianiu obiektu w sposób odpłatny. Zostanie w przyszłości wprowadzony rabat dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce lub dla osób z kartą dużej rodziny, seniorów, jednak nawet w tych przypadkach sprzedaż biletów będzie opodatkowana. Na terenie obiektu prowadzone będą odpłatne zajęcia nauki pływania, fitness, aerobiku, w tym wodnego, rehabilitacji, korekcji wad postawy, itp. Usługi związane z pływalnią będą świadczone na rzecz osób fizycznych, jak również osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoły z okolicznych gmin). Działalność obiektu będzie prowadzona bezpośrednio przez Gminę w ramach utworzonego Wydziału Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego, który będzie odpowiedzialny za działalność Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pobierane wynagrodzenie za odpłatne udostępnienie pływalni będzie stanowiło bezpośrednio przychód Gminy, która zamierza rozliczać VAT należny od przedmiotowych usług, ujmując sprzedaż z tego tytułu w rejestrach VAT i w jej deklaracjach VAT. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 marca 2020 r.

Z tytułu realizacji inwestycji Gmina poniosła, ponosi i będzie ponosić wydatki, które są/będą udokumentowane fakturami VAT. Ponadto Gmina po oddaniu pływalni do użytkowania będzie ponosić wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, obejmujące zarówno nabycie towarów (m.in. media, środki czystości, itp.), jak i usług (m.in. drobne remonty/konserwacje, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, itp.), dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez kontrahentów na rzecz Gminy. Wydatki (zarówno inwestycyjne, jak i bieżące) będą związane wyłącznie z działalnością odpłatną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, Gmina Miejska ma/będzie mieć prawo do 100% odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy pływalni (tj. wydatków inwestycyjnych), jak również tych dotyczących jej bieżącego utrzymania?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma/będzie mieć prawo do pełnego odliczenia (100%) podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących realizacji budowy pływalni (tj. wydatków inwestycyjnych), jak i wydatków związanych z bieżącym jej utrzymaniem. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W świetle art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy – do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i posiada własny numer NIP. Obecnie Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa pływalni”. Budowa pływalni przyniesie wiele korzyści o charakterze społecznym i ekonomicznym. Zapewnienie powszechnej dostępności basenu oraz obiektów towarzyszących całej społeczności lokalnej będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia mieszkańców. W dłuższej perspektywie ograniczy to wydatki na leczenie i rehabilitację. W szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży narażonych w coraz większym stopniu na występowanie wad postawy oraz choroby cywilizacyjne. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do uprawiania sportów pływackich w cyklu całorocznym, prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne zostało usytuowane na terenie planowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Powstanie kompleksu podniesie atrakcyjność samego basenu i pozwoli stworzyć ciekawą ofertę turystyczną Miasta. Planowana jest tam budowa w kolejnych etapach odkrytych basenów, urządzenie placów zabaw, boisk sportowych, itp. Zaprojektowana pływalnia jest jedyną w powiecie i nie jest obiektem przyszkolnym – spełnia kryterium „priorytetowości”. Będzie wykorzystywana przez szkoły do prowadzenia zajęć sportowych i nauki pływania. Od początku planowania budowy inwestycji Gmina zakłada, że będzie wykorzystywać pływalnię wyłącznie do prowadzenia działalności komercyjnej, polegającej na udostępnianiu obiektu w sposób odpłatny. Zostanie w przyszłości wprowadzony rabat dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce lub dla osób z kartą dużej rodziny, seniorów, jednak nawet w tych przypadkach sprzedaż biletów będzie opodatkowana. Na terenie obiektu prowadzone będą odpłatne zajęcia nauki pływania, fitness, aerobiku, w tym wodnego, rehabilitacji, korekcji wad postawy, itp. Usługi związane z pływalnią będą świadczone na rzecz osób fizycznych, jak również osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Działalność obiektu będzie prowadzona bezpośrednio przez Gminę w ramach utworzonego Wydziału Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego, który będzie odpowiedzialny za działalność Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pobierane wynagrodzenie za odpłatne udostępnienie pływalni będzie stanowiło bezpośrednio przychód Gminy, która zamierza rozliczać VAT należny od przedmiotowych usług, ujmując sprzedaż z tego tytułu w rejestrach VAT i w jej deklaracjach VAT. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 marca 2020 r. Z tytułu realizacji inwestycji Gmina poniosła, ponosi i będzie ponosić wydatki, które są/będą udokumentowane fakturami VAT. Ponadto Gmina po oddaniu pływalni do użytkowania będzie ponosić wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, obejmujące zarówno nabycie towarów, jak i usług, dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez kontrahentów na rzecz Gminy. Wydatki będą związane wyłącznie z działalnością odpłatną.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii, czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, Gmina Miejska ma prawo do 100% odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy pływalni (tj. wydatków inwestycyjnych), jak również tych dotyczących jej bieżącego utrzymania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, są spełnione, ponieważ Gmina wykorzystuje przedmiotową infrastrukturę wyłącznie do prowadzenia działalności komercyjnej, polegającej na udostępnianiu obiektu w sposób odpłatny, a w przyszłości zostanie wprowadzony rabat dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce lub dla osób z kartą dużej rodziny, seniorów, jednak – jak wskazał Wnioskodawca – nawet w tych przypadkach sprzedaż biletów będzie opodatkowana. Zatem Gmina świadcząc usługi wstępu/udostępniania pływalni prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą oraz działa w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Ponadto co również istotne – jak wskazano we wniosku – wydatki (zarówno inwestycyjne, jak i bieżące) będą związane wyłącznie z działalnością odpłatną.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie przysługuje prawo do 100% odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy pływalni (tj. wydatków inwestycyjnych), jak również tych dotyczących jej bieżącego utrzymania. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją inwestycji służą do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zaznaczenia wymaga, że Zainteresowany może zrealizować prawo do odliczenia VAT naliczonego pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku, w tym również w oparciu o informację, że wydatki będą związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj