Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.945.2018.1.RSZ
z 25 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „…” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „…”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Województwo (dalej: Wnioskodawca lub Województwo) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Województwo od 1 stycznia 2017 roku podjęło rozliczanie podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi, w tym z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną – jednostką budżetową w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych - nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w celu kierowania parkami krajobrazowymi w województwie, powołaną na podstawie:

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
 • Statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa, wprowadzonego uchwałą Nr … Sejmiku Województwa z dnia 26 czerwca 2009 r. oraz Uchwałą Nr … Sejmiku Województwa z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa.

Nadzór nad działalnością parków sprawuje Zarząd Województwa.

Województwo - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa przystępuje do realizacji projektu pn. „…” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Poddziałanie: …; a. ….

Projekt „…” ma na celu ochronę, zachowanie i odtworzenie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych Wyżyny A. (Park Krajobrazowy X.; obręb ostoi: …) oraz B. (Park Krajobrazowy Y., Z. Park Krajobrazowy; obręb ostoi B… i B.).

Głównym celem przedmiotowego Projektu jest podtrzymanie pożądanego stanu cennych przyrodniczo siedlisk (….), w oparciu kontynuowanie wypracowanych działań z czynnej ochrony typu:

 1. Utrzymanie tradycyjnej kulturowo gospodarki pasterskiej (wypas owiec prowadzony regularnie, rotacyjnie, ekstensywnie, czyli 3-5 owiec /ha).
 2. Zakup stada owiec i kóz celem wzmocnienia efektu ekologicznego projektu.
 3. Usuwanie rdestowca … (…), gatunku inwazyjnego (…) na obszarze Doliny W., w rejonie …, na łącznym areale 1,5 ha.
 4. Usuwanie rośliny ekspansywnej gatunku szczaw … (…) dla obszaru położonego w Z. Parku Krajobrazowym o powierzchni ok 50 ha. Zabieg polega na koszeniu mechaniczne płatów szczawiu … wraz z usunięciem biomasy dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.
 5. Prowadzenie monitoringu przyrodniczego działań ochrony czynnej i aktualizacja istniejącej bazy danych w tym zakresie.
 6. Działania promocyjno-edukacyjno-informacyjne, tj. organizacja konkursów z nagrodami, zajęć edukacyjnych, publikacje prasowe, postawienie tablic informacyjnych, wydanie ekologicznych materiałów.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej Fundusz Spójności, 15% stanowi wkład własny. Środki na wkład własny pochodzą z budżetu województwa, w formie środków przekazywanych jednostce na realizację zadań.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa, jako jednostką Województwa, podlega centralizacji rozliczeń. Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych - zostaną wykorzystane do realizacji nieodpłatnych zadań statutowych. W trakcie realizacji projektu poszczególne zadania będą zlecone wykonawcom wybranym w drodze procedury zamówień publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Województwo posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 2174 ze zmianami), wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w projekcie „…”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zakupione ze środków projektu towary, usługi lub środki trwałe nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

W projekcie nie wystąpią żadne przychody z tytułu działalności opodatkowanej. Biorąc powyższe pod uwagę, nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 2174 ze zmianami), zatem Województwo nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego, na gruncie podatku od towarów i usług, występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.), organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy o samorządzie województwa – samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność; dysponuje mieniem wojewódzkim; prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie województwa – w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Natomiast art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją opisanego projektu należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych generujących podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie będzie występuje. Z wniosku wynika, że opisany projekt realizowany będzie w ramach zadań własnych Województwa, o których mowa w ustawie o samorządzie województwa. Tym samym, Wnioskodawca nabywając towary lub usługi w ramach przedmiotowego projektu nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, a w konsekwencji nie będzie ponosić wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W analizowanej sprawie – mimo, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ww. ustawy uprawniające do odliczenia podatku VAT nie będą spełnione. Jak wskazał Wnioskodawca, zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych –zostaną wykorzystane do realizacji nieodpłatnych zadań statutowych.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „…”, gdyż w przedstawionej sytuacji nie zostanie spełniona podstawowa zasada, tj. nie wystąpi związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą generującą podatek należny.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj