Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.628.2018.2.IR
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 6 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagród uczestnikom Programu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2018 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową, posiadającą siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest czynnym i zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółka działa w branży informatycznej, zajmując się między innymi rejestracją domen oraz świadczeniem usług hostingowych.

Spółka zawiera z klientami będącymi zarówno osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcami umowy o świadczenie różnego rodzaju usług informatycznych. W przypadku zawarcia umowy z klientem, Spółka obciąża klienta opłatą za świadczone usługi zgodnie z zawartą przez strony umową, generując w ten sposób przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka chcąc zwiększyć liczbę klientów, a tym samym wielkość osiąganych przychodów ze sprzedaży, planuje wprowadzić Program. Program będzie mieć na celu polecanie usług świadczonych przez Spółkę przez dotychczasowych klientów podmiotom niebędącym wcześniej klientami Spółki, na zasadach określonych w sporządzonym przez Spółkę Regulaminie oraz Tabeli Programu, zamieszczonej na stronie internetowej Spółki. Spółka określi usługi, które zostaną objęte Programem, a także ilość przyznawanych Punktów oraz zasady przeliczania Punktów na Nagrody. Założenie konta w Panelu Klienta jest warunkiem koniecznym udziału w Programie.

Partnerem Programu (dalej: „Partner”) będzie podmiot posiadający konto w Panelu Klienta stworzonym przez Spółkę, polecający usługi świadczone przez Spółkę, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klientem Poleconym będzie z kolei podmiot, który założy konto w Panelu Klienta w wyniku bezpośredniego działania Partnera, wskazując w procesie zakładania konta w Panelu Klienta identyfikator Partnera polecającego usługi Spółki.

Nagrodą Programu będzie świadczenie pieniężne, które Partner otrzyma w zamian za zgromadzone Punkty, po łącznym spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

Program zostanie skierowany do następujących Partnerów:

 1. konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.–- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025; dalej: „KC”), tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. przedsiębiorców – będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Uczestnicy Programu nie będą pracownikami Spółki ani pracownikami spółek zależnych kapitałowo od Wnioskodawcy. Partnerem może być każdy podmiot, który założy konto w Panelu Klienta i przekaże Klientowi Poleconemu swój identyfikator Partnera. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

Partner otrzyma punkty za wskazane przez Spółkę w Regulaminie i Tabeli Programu usługi, które zostaną zakupione i opłacone przez Klienta Poleconego, jak również za zawarcie przez Klienta Poleconego każdej nowej umowy na tak zakupione i opłacone usługi na kolejne Okresy Abonamentowe, pod warunkiem, że zakup usługi lub zawarcie takiej kolejnej umowy nastąpi w okresie trwania Programu. Przyznanie Punktów za zawarcie umowy na kolejne Okresy Abonamentowe, o której mowa powyżej nastąpi pod warunkiem, że usługa taka objęta będzie Programem również w czasie zawarcia takiej nowej umowy oraz, że spełnione są warunki określone w Regulaminie.

Punkty będą przyznawane Partnerowi przez Spółkę z tytułu polecenia usług nieograniczonej liczbie Klientów Poleconych, w sytuacji spełnienia warunków Regulaminu w stosunku do każdego z Klientów Poleconych.

Zasady obliczania Punktów dla poszczególnych usług objętych Programem wskazane zostaną w Programie oraz Tabeli Programu. Zgormadzone Punkty zapisywane będą na koncie Partnera w Panelu Klienta.

Wymiana Punktów na Nagrodę następuje poprzez wydanie przez Partnera odpowiedniej dyspozycji wydania Nagrody za pośrednictwem Panelu Klienta.

Partner zlecając wydanie Nagrody może wskazać, że Nagroda ma zostać przelana na jego rachunek bankowy (podając numer takiego rachunku), lub wskazać, że Nagroda ma zostać przekazana na Konto Nadpłat w Panelu Klienta Partnera.

W przypadku wypłaty Nagrody będącej świadczeniem pieniężnym punkty Programu zostaną wymienione według następującego przelicznika:

 1. dla Partnerów będących Konsumentami 1 (jeden) Punkt odpowiada kwocie 1 zł (jeden złoty),
 2. dla Partnerów będących Przedsiębiorcami 1 (jeden) punkt odpowiada kwocie 1 zł (jeden złoty),

z zastrzeżeniem, że dla czynnych podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień wypłaty Nagrody.

Warunkiem wypłaty Nagrody będącej świadczeniem pieniężnym na rzecz Partnera będącego Przedsiębiorcą będzie przesłanie przez takiego Partnera do Wnioskodawcy na adres mailowy wskazany w Regulaminie lub na adres siedziby Wnioskodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, tytułem „Nagroda za polecenie Klientów”.

Partner zobowiązany będzie do przekazania danych umożliwiających wykonanie przez Spółkę wydania Nagrody oraz wykonanie ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazanie danych, wynikających z przepisów prawa i koniecznych do dokonania wydania Nagrody następować będzie w momencie składania przez Partnera dyspozycji wydania Nagrody w Panelu Klienta.

W przypadku, gdy Partner odmówi podania danych i przekazania dokumentów wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wydanie Nagrody i wykonanie przez Spółkę ewidencyjnych obowiązków podatkowych, Spółka ma prawo do odmowy wydania Nagrody Partnerowi.

Przyznanie nagrody w ramach Programu nie będzie miało charakteru konkursowego i nie będzie związane z elementem rywalizacji, losowości czy wynikiem przypadku. Każdy Partner, który spełni warunki określone w regulaminie Programu otrzyma nagrodę.

Jeżeli okaże się, że w związku z wydaniem Nagrody Spółka zobowiązana będzie do zapłaty należności publicznoprawnych, w szczególności jako płatnik, to wysokość Nagrody zostanie pomniejszona o takie należności. W sytuacji gdyby okazało się, że od wydanej Partnerowi Nagrody konieczne jest uiszczenie takich należności przez Spółkę, w szczególności jako płatnik, kwota odpowiadająca wysokości takich należności zostanie zwrócona przez Partnera na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy nagrody przekazywane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, tym samym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ww. ustawy, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej uczestnikowi Programu nie przekroczy 2 000 zł?
 2. Czy jednorazowa wartość nagrody zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i la ww. ustawy będzie wartość nagrody wypłacanej za polecenie jednego Klienta, a nie suma Nagród przekazanych Partnerom w okresie obowiązywania Programu?
 3. Czy w przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy na Spółce spoczywać będzie obowiązek płatnika zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Czy Nagrody wypłacane Przedsiębiorcom podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług?
 5. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 4, czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących takie czynności w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, nr 2 i nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

W ocenie Wnioskodawcy, Nagrody przekazywane Partnerom Programu będącym konsumentami (osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) będą stanowić nagrody określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, dalej: „ustawa o PIT”) i tym samym korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej Partnerowi nie przekroczy 2 000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, określa źródła przychodów, wśród których wymieniono między innymi przychody ze stosunku służbowego i stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 lub 17.

Przychodami z innych źródeł są wszelkie przychody, które nie mieszczą się w innych źródłach przychodów (np. w przychodach ze stosunku pracy, przychodach z działalności gospodarczej, itp.). Ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności”. Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody niewymienione wyraźnie w ustawie o PIT. Ponadto, w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, jako przykład przychodów z innych źródeł wymieniono między innymi nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.

Konsekwentnie, wszelkiego rodzaju nagrody, wygrane czy premie przyznawane w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju programach promocyjnych czy konkursach traktowane są jak przychody z innych źródeł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z kolei, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mimo, że ustawodawca posłużył się w powołanych wyżej przepisach wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował definicji tego pojęcia ani w ustawie o PIT, ani w żadnej innej ustawie podatkowej. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami wykładni, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie wykładnia językowa. Zgodnie z Wielkim Słownikiem Języka Polskiego (www.wsip.pl), pojęcie „sprzedaż” oznacza oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z kolei „premia” oznacza m.in. nagrodę. Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii. Na tej podstawie przyjąć należy, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda.

Opisany Program spełnia wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania premii jest bowiem zakup usług oferowanych przez Spółkę. Nagroda w ramach Programu będzie przyznawana w zamian za skuteczne polecenie zakończone odnotowaniem pełnej wpłaty na rachunku bankowym Spółki, za usługi przez Nią świadczone, zamówione przez Klienta Poleconego. Przyznawana Partnerom Nagroda będzie zatem ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży będzie warunkiem przyznania tejże Nagrody.

Zauważyć należy, że umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na tej podstawie należałoby uznać, ze sprzedaż premiowa występowałaby tylko w przypadku, gdy nabywca byłby równocześnie podmiotem otrzymującym nagrodę (premię). Tym samym, zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, miałoby zastosowanie wyłącznie do nagród wypłacanych osobom, które zawarły umowę sprzedaży z podmiotem przyznającym premię.

Jednakże, w ocenie Spółki, odwoływanie się do definicji pojęcia sprzedaży zawartej w Kodeksie cywilnym jest niezasadne i nie odzwierciedla celu ustawodawcy, który został wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, prawo podatkowe jest autonomiczną gałęzią prawa, do której nie można automatycznie przenosić pojęć zdefiniowanych dla potrzeb innych gałęzi prawa, o ile nie wynika to wyraźnie z ustawy. Mając natomiast na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, brak jest podstaw do zawężania zakresu pojęcia sprzedaży premiowej.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje, według Wnioskodawcy, potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 381/13 wskazał, że „Sąd podziela stanowisko Strony skarżącej, iż do celów zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż kontrahent nie prowadzi bezpośrednio (we własnym imieniu) punktów handlowych mogących prowadzić sprzedaż detaliczną jego towarów, a Strona w ramach świadczonych usług marketingowo-reklamowych na rzecz swoich klientów, koordynuje akcję sprzedaży premiowaną nagrodą zgodnie z regulaminem opisanym we wniosku. To, że akcje sprzedaży premiowej realizowane są na zlecenie dużych podmiotów gospodarczych, klientów Wnioskodawcy (podstawą ich realizacji jest każdorazowo zlecenie zawarte między Spółką a Kontrahentem oraz przygotowany przez Spółkę regulamin), nie zmienia istoty sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, którego treść wskazuje, iż jest pojęciem szerszym niż sprzedaż w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który ponadto, jak trafnie wskazała Strona, nie zna pojęcia „sprzedaży premiowej”.

Również w innych orzeczeniach sądy administracyjne wskazywały na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia sprzedaży premiowej.

Przykładowo wskazać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2248/12, w którym podkreślono, że: W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawodawcy chodziło o objęcie zwolnieniem każdej nagrody otrzymywanej przez podatników – konsumentów w ramach wszelkich akcji promocyjnych, marketingowych, motywacyjnych organizowanych przez profesjonalnych przedsiębiorców, o ile oczywiście zachodzą dalsze warunki zwolnienia”. Zaprezentowane stanowisko zostało podtrzymane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1666/13.

W orzecznictwie podkreśla się, że „wyrażenie „sprzedaż premiowa” nie zostało zdefiniowane w języku prawnym, co nie pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia poprzez odwołanie się do wykładni systemowej zewnętrznej. Kodeksowi cywilnemu nie jest bowiem znany taki rodzaj sprzedaży jak sprzedaż premiowa. Skoro wyrażenie „sprzedaż premiowa” zostało zaczerpnięte z języka etnicznego (potocznego), to i jego znaczenie dla potrzeb wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. należy przyjąć w znaczeniu potocznym”.

Dodatkowo wskazać należy, że zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy.

Ustawodawca w treści powyższego przepisu, jak i w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, posługuje się pojęciem „nagród związanych ze sprzedażą premiową”, a nie premią z tytułu sprzedaży. Zatem, istotne z punktu widzenia zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie są cechy podmiotu wydającego i otrzymującego nagrodę, a jedynie to, czy istnieje związek pomiędzy przyznaną nagrodą a sprzedażą. W analizowanym przypadku taki związek niewątpliwie istnieje. Nagroda będzie bowiem przyznawana pod warunkiem wystąpienia sprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż wystąpi między Spółką i Partnerem otrzymującym nagrodę za skuteczne polecenie, czy między Spółką i inną osobą – Klientem Poleconym. Istotne z punktu widzenia zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, jest wystąpienie sprzedaży i związku między sprzedażą i nagrodą. Oba te elementy w analizowanym Programie bezsprzecznie istnieją, bowiem sprzedaż wystąpi między Spółką i Klientem Poleconym, który dokona zakupu usługi w wyniku działania Partnera.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Nagrody przyznawane przez Spółkę w ramach Programu Partnerom będącym konsumentami za skuteczne polecenie oferty Spółki.

 1. będą ściśle związane ze sprzedażą (wystąpienie sprzedaży będzie stanowić warunek przyznania Nagrody);
 2. nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez uczestników działalnością gospodarczą;
 3. nie będą stanowić przychodu z takiej działalności.

W związku z powyższym, nagrody przyznawane w ramach Programu Partnerom – konsumentom za skuteczne polecenie oferty Spółki, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Oznacza to, że Nagrody wręczane Partnerom (konsumentom) będą zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekroczy 2 000 zł i tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki wynikające z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o PIT.

Ad 2

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie Spółki, jednorazową wartością nagrody, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, do wysokości której na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy, będzie wartość nagrody przyznawanej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do otrzymania nagrody (tj. w odniesieniu do jednego skutecznego polecenia), a nie suma wartości nagród przekazywanych Partnerowi w okresie obowiązywania Programu. W przypadku wystąpienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, konieczne jest ustalenie znaczenia pojęcia „jednorazowej wartości nagrody”, celem ewentualnego umożliwienia skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Ustawa o PIT nie zawiera definicji legalnej terminu „jednorazowa wartość”, wobec czego zasadne jest odwołanie się do wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), jednorazowy oznacza raz jeden dany lub uczyniony; mogący być użyty jeden raz.

Odnosząc tę definicję do analizowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jednorazową wartością nagrody w planowanym Programie będzie wartość nagrody pieniężnej oferowanej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania, tj. nagroda należna za jedno skuteczne polecenie. Na określenie jednorazowej wartości nagrody nie może mieć wpływu techniczny sposób przekazywania nagród, tj. czy nagroda przekazywana jest odrębnie w odniesieniu do każdego premiowanego zdarzenia, czy łącznie za wszystkie premiowane zdarzenia, jakie miały miejsce w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, nie powinno również budzić wątpliwości, że dla zastosowania zwolnienia dla nagród związanych ze sprzedażą premiową nie ma znaczenia łączna wartość nagród przyznanych przez Spółkę temu samemu Partnerowi w roku kalendarzowym. Jedyną wartością, jaka ma wpływ na prawo do skorzystania z analizowanego zwolnienia jest jednorazowa wartość nagrody, tj. wartość nagrody, która jest należna Partnerowi za jedno skuteczne polecenie, co potwierdza między innymi interpretacja z dnia 6 czerwca 2017 r., znak 0114-KDIP3-3.4011.13.2017.2.GF.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają, według Niego, również inne interpretacje indywidualne wydane przez Ministra Finansów. I tak, w interpretacji z dnia 3 września 2014 r., znak IPPB2/415-441/14-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził co następuje: „poprzez pojęcie wartość nagrody, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wręczonej uczestnikowi nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazowa wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r. (znak: ILPB1/415-540/14-2/AP) uznał, że „Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2016 r. (znak: ILPB1/4511-1-1696/15-4/AMN), w której stwierdził, że „Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody”, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz łączna ich wartość. Zatem, wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W związku z powyższym, należy według Wnioskodawcy stwierdzić, że jednorazową wartością nagrody związanej ze sprzedażą premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, będzie nagroda należna Partnerowi za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody, tj. za jedno skuteczne polecenie. Zatem, tak długo jak wartość nagrody przyznawanej w ramach Programu za jedno zdarzenie uprawniające do otrzymania nagrody (tj. za jedno skuteczne polecenie oferty Spółki) nie będzie przekraczać 2 000 zł, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz 42 ust. 1 i 1a ustawy PIT.

Ad 3

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że w sytuacji, gdy warunek jednorazowej wartości nagrody nie zostanie spełniony (tj. jednorazowa wartość przekroczy kwotę 2 000 zł), zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym, nagroda związana ze sprzedażą premiową, której jednorazowa wartość przekracza 2 000 zł podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 10%. Obowiązek pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową ciąży na płatniku i wynika z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem art. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Oprócz obowiązku pobrania i przekazania na rachunek właściwego urzędu zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową, na płatniku ciążą również obowiązki informacyjne, które wynikają z art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, zgodnie z którym w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje według ustalonego wzoru.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2 000 zł, na Spółce będą spoczywać obowiązki określone w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Organ zauważa, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległa treść powołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) i przepis ten brzmi następująco: Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na dokonane rozstrzygnięcie.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj