Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.354.2018.1.MPU
z 21 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 listopada 2018 r. (data wpływu – 30 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy tj. pn. „(…)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy tj. pn. „(…)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Gmina L. (dalej jako: ,,Wnioskodawca” lub ,,Gmina”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, Gmina będzie realizowała projekt pn. „(…)” Projekt dofinansowany w ramach (…) na lata (…). Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

ZADANIE NR 1: - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w (…) - zakres prac obejmuje:

 • - modernizację instalacji co - branża sanitarna (instalacja CO, Kotłownia gazowa), poza salą gimnastyczną, montaż instalacji na bazie grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, przyłączenie instalacji do istniejącego źródła ciepła,
 • docieplenie budynku - branża budowlana (prace demontażowe i przygotowawcze),
 • izolację ścian fundamentowych, docieplenie budynku, wymiana stolarki otworowej (wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych ), instalacja odgromowa.

ZADANIE NR 2: - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w (…) - zakres prac obejmuje:

 • modernizację systemu grzewczego - branża sanitarna (instalacja CO, Kotłownia gazowa), wymiana źródła ciepła (montaż kotła gazowego, wprowadzenie automatyki pogodowej, całkowita automatyka obiegów grzewczych (koszt niekwalifikowany),
 • docieplenie budynku - branża budowlana (prace demontażowe i przygotowawcze), izolacja ścian fundamentowych, docieplenie budynku, wymiana stolarki otworowej, instalacja odgromowa,

ZADANIE NR 3: - Termomodernizacja (…)- zakres prac obejmuje:

 • modernizacja instalacji CO - branża sanitarna (instalacja CO),
 • ocieplenie budynku - branża budowlana (prace demontażowe i przygotowawcze), izolacja ścian fundamentowych, docieplenie budynku, wymiana stolarki otworowej, docieplenie stropu, instalacja odgromowa).

Wszystkie roboty zawierają prace przygotowawcze, w tym rozbiórkowe oraz wykończeniowe i towarzyszące - odtworzenie nieodłącznie związane są z termomodernizacją budynków.

Projekt jest wykonywany pod względem technicznym/technologicznym – zgodnie z prawodawstwem i normami. Wybór technologii oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na: efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów, trwałość materiałową, wykonalność oraz sprawność działania. Inwestycja jest efektywna energetycznie ze względu na zastosowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Gmina, w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Wdrożenie projektu umożliwi realizację zadań gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym m.in. w zakresie: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W wyniku wdrożenia projektu

pn. „(…)” nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w obiekcie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w związku z czym nastąpi poprawa jakości powietrza.

Termomodernizacja budynków oświatowych polepszy warunki pracy i komfort użytkowania budynków, jakość życia mieszkańców oraz stanu ich zdrowia w tym zmniejszenia ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Projekt nie generuje przychodów. Nie planuje się pobierania opłat od użytkowników. Koszty związane z utrzymanie i funkcjonowaniem infrastruktury objętej projektem zostaną pokryte z budżetu Gminy. Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania oszczędności w ramach kosztów eksploatacyjnych w wyniku zmniejszenia wydatków na ogrzewanie budynków.

Wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji są udokumentowane fakturami VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie były i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy, to jest pn. „(…)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją operacji pn. „(…)”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), dalej jako: „ustawa o samorządzie gminnym”, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 i 15 ustawy o samorządzie gminnym, obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, Gmina będzie realizowała projekt, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

ZADANIE NR 1: - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w (…) - zakres prac obejmuje:

 • modernizację instalacji co - branża sanitarna (instalacja CO, Kotłownia gazowa), poza salą gimnastyczną, montaż instalacji na bazie grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, przyłączenie instalacji do istniejącego źródła ciepła,
 • docieplenie budynku - branża budowlana (prace demontażowe i przygotowawcze),
 • izolację ścian fundamentowych, docieplenie budynku, wymiana stolarki otworowej (wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych ), instalacja odgromowa.

ZADANIE NR 2: - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej (…)- zakres prac obejmuje:

 • modernizację systemu grzewczego - branża sanitarna (instalacja CO, Kotłownia gazowa), wymiana źródła ciepła (montaż kotła gazowego, wprowadzenie automatyki pogodowej, całkowita automatyka obiegów grzewczych (koszt niekwalifikowany),
 • docieplenie budynku - branża budowlana (prace demontażowe i przygotowawcze), izolacja ścian fundamentowych, docieplenie budynku, wymiana stolarki otworowej, instalacja odgromowa.

ZADANIE NR 3: - Termomodernizacja (…) - zakres prac obejmuje:

 • modernizacja instalacji CO - branża sanitarna (instalacja CO),
 • ocieplenie budynku - branża budowlana (prace demontażowe i przygotowawcze), izolacja ścian fundamentowych, docieplenie budynku, wymiana stolarki otworowej, docieplenie stropu, instalacja odgromowa).

Wszystkie roboty zawierają prace przygotowawcze, w tym rozbiórkowe oraz wykończeniowe i towarzyszące - odtworzenie nieodłącznie związane są z termomodernizacją budynków. Projekt jest wykonywany pod względem technicznym/technologicznym - zgodnie z prawodawstwem i normami. Wybór technologii oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na: efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów, trwałość materiałową, wykonalność oraz sprawność działania. Inwestycja jest efektywna energetycznie ze względu na zastosowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Gmina, w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Wdrożenie projektu umożliwi realizację zadań Gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym m.in. w zakresie: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W wyniku wdrożenia projektu pn. „(…)” nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w obiekcie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w związku z czym nastąpi poprawa jakości powietrza. Termomodernizacja budynków oświatowych polepszy warunki pracy i komfort użytkowania budynków, jakość życia mieszkańców oraz stanu ich zdrowia w tym zmniejszenia ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Projekt nie generuje przychodów. Nie planuje się pobierania opłat od użytkowników. Koszty związane z utrzymanie i funkcjonowaniem infrastruktury objętej projektem zostaną pokryte z budżetu Gminy. Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania oszczędności w ramach kosztów eksploatacyjnych w wyniku zmniejszenia wydatków na ogrzewanie budynków. Wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji są udokumentowane fakturami VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie były i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zauważyć należy, że system odliczenia ma na celu uwolnienie podatnika od ciężaru podatku od towarów i usług, zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać trzeba, że drugi warunek, wymieniony w art. 86 ustawy, dający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, to posiadanie statusu podatnika, zdefiniowanego w art. 15 ustawy.

Analiza treści wniosku, przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych, prowadzi do stwierdzenia, że Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy, to jest pn. „(…)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją ww. projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy w związku z realizacją ww. projektu jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, iż pojęcie „koszty kwalifikowalne” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj