Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-3.4010.278.2018.1.MC
z 22 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2018 r. (data wpływu 10 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu dla udziałowca Spółki w przypadku nabycia udziałów własnych w celu umorzenia bez wypłaty wynagrodzeniajest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu dla udziałowca Spółki w przypadku nabycia udziałów własnych w celu umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka jest producentem m.in. systemów sufitowych, fasad lub systemów ochrony przeciwsłonecznej .

Głównym udziałowcem Spółki jest Spółka I sp. z o.o. w likwidacji (dalej: „I.”), spółka z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.


Drugim udziałowcem jest Spółka H. AB (dalej: H.), spółka z siedzibą w Szwecji, będąca szwedzkim rezydentem podatkowym. Spółka posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki wobec innego podmiotu z grupy kapitałowej tj. Spółka E. (dalej: E.) tj. spółki mającej miejsce siedziby w Holandii, będącej holenderskim rezydentem podatkowym i pośrednim udziałowcem Spółki. Pożyczka została wykorzystana przez Spółkę do nabycia większościowego pakietu udziałów w innej polskiej spółce tj. Spółce A.

W celu optymalizacji zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie Spółki podjęto decyzję o konwersji powyższego zobowiązania pożyczkowego na kapitał Spółki. Konwersja zostanie dokonana na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i emisji nowych udziałów. Nowo wyemitowane udziały zostaną objęte przez E. w zamian za wkład pieniężny, a zobowiązanie Spółki do spłaty pożyczki zostanie następnie potrącone z zobowiązaniem E. do wniesienia środków pieniężnych w zamian za objęte udziały. W rezultacie E. otrzyma udział w kapitale zakładowym Spółki.

W kolejnym etapie, w celu uproszczenia struktury grupy w Polsce, Spółka rozważa nabycie udziałów własnych od I. w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia zgodnie z art. 199 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. JL z 2018.1565 r., z późniejszymi zmianami, zwanego dalej „k.s.h.”). Po nabyciu powyższych udziałów, zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o ich umorzeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia dla udziałowca Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie udziałów własnych w celu ich późniejszego umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia dla udziałowca Spółki nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie udziałów na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych

Na mocy art. 199 Par. 1 k.s.h., udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być umorzone dopiero po wpisaniu spółki do rejestru i tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa spółki. Udział może być umarzany za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia, do którego wspólnik jest uprawniony z tytułu umorzonego udziału. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, za zgodą wspólnika, udział może być umarzany bez wynagrodzenia. W takim przypadku spółka nieodpłatnie nabywa udziały w celu ich umorzenia. W wyniku umorzenia łączna wartość nominalna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest pomniejszona o wartość umorzonych udziałów.


Zgodnie z ogólnie przyjętym poglądem, umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno majątkowych jak i korporacyjnych, wynikających z udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT do nabycia udziałów w celu umorzenia

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodem jest m.in. wartość rzeczy lub praw oraz wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy ruchomych i praw nabytych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, jak również wartość innych świadczeń nabytych nieodpłatnie lub za częściową zapłatą.

Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie nieodpłatnych korzyści obejmuje wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, które skutkują uzyskaniem korzyści na koszt innego podmiotu, jak również zdarzenia prawne lub gospodarcze, które skutkują nieodpłatnym (a więc niezwiązanym z kosztami lub inną formą równoważnego) przyrostem majątku podatników. W rezultacie nieodpłatnym świadczeniem dla podatnika będą wszystkie zdarzenia, które mogą stanowić korzyść finansową dla podatnika, a jednocześnie nie powodują powstania wzajemnego zobowiązania dla beneficjenta.

Zdaniem Wnioskodawcy odkupienie udziałów w celu umorzenia, nawet jeśli następuje nieodpłatnie, nie powoduje rzeczywistego przyrostu majątku spółki. Z ekonomicznego punktu widzenia Spółka, poprzez takie działanie, nie uzyska żadnych korzyści finansowych (aktywa Spółki nie wzrosną). Przy czym efekt wykupu będzie widoczny jedynie w bilansie rocznym Spółki. W związku z tym, że udziały własne będą nabywane przez Spółkę wyłącznie w celu ich umorzenia nie można twierdzić, że Spółka nabędzie jakiekolwiek prawa.

W konsekwencji wykup przez Spółkę udziałów własnych od I. w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia nie spowoduje osiągnięcia przez Spółkę żadnych przychodów, w tym również przychodów z umorzenia zobowiązań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę bez wynagrodzenia nie spowoduje żadnego zobowiązania finansowego wobec wspólnika, którego udziały zostaną odkupione. W związku z tym ww. przepis ustawy nie będzie miał zastosowania w rozpatrywanej sprawie.


W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy w wyniku wykupu udziałów własnych w celu umorzenia bez wynagrodzenia należnego jej wspólnikowi nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.


Wnioskodawca zwraca również uwagę, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach prawa podatkowego dotyczących nieodpłatnego nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia, np:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.111.2018.1.BKD;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPB3.4510.42.2017.1 .MC;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. ILPB4/4510-1-88/16-2/ŁM;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 marca 2016 r., sygn. IBPB-1-2-2/4510-132/16/MW;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. ITPB3/4510-211/15-2/PS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj