Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.704.2021.1.EJU
z 24 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 września 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

3 września 2021 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu pn. „(...)”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Uniwersytet jest publiczną uczelnią akademicką. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność zwolnioną z podatku VAT, opodatkowaną i poza VAT. Naliczony podatek od towarów i usług rozliczany jest zgodnie z przeznaczeniem zakupu i źródłem finansowania.

Uniwersytet, jako członek Konsorcjum złożonego z dwóch podmiotów, tj. Uniwersytet (jako Lider) i Uniwersytet, złożył za pośrednictwem Lidera Konsorcjum w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o dofinansowanie projektu „(…)”.

Decyzją ARiMR środki na realizację ww. projektu zostały przyznane i pochodzą one z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach działania 2.1 „Innowacje” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania półproduktów z „poświątecznego” karpia, które dzięki innowacyjnemu synergistycznemu działaniu czynników utrwalających (np. pokrycie filetu powłoką polisacharydowo-białkową a następnie mrożenie), pozwolą na otrzymanie wyrobów o świeżym wyglądzie oraz cechach preferowanych przez konsumentów (brak chemicznych dodatków do żywności, podwyższona wartość żywieniowa, wysoko oceniane wyróżniki sensoryczne). Zaś końcowym celem projektu, jest opracowanie pakietu informacji praktycznych (know-how) produkcji innowacyjnych przetworów z karpi „poświątecznych”, które będą udostępnione przedstawicielom przemysłu rybnego. Skutkować to będzie wzrostem potencjału gospodarki karpiowej poprzez wprowadzenie na rynek przetworów z karpia atrakcyjnych dla konsumenta, a jednocześnie pozwoli hodowcom zredukować straty wynikające z konieczności przetrzymywania karpia niesprzedanego w czasie świąt Bożego Narodzenia.

W wyniku realizacji operacji powstaną receptury i technologie wytwarzania innowacyjnych przetworów z karpi „poświątecznych” w aktywnej powłoce polosacharyd-hydrolizat żelatynowy z dodatkiem ekstraktu z ziół, o właściwościach przeciwutleniających.

Opracowana technologia będzie mogła zostać wdrożona nawet w małych gospodarstwach rybackich, celem przetworzenia i utrwalenia karpi nie sprzedanych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pozwoli to na zmniejszenie strat ekonomicznych gospodarstw rybackich, poprzez zagospodarowanie i sprzedaż nadwyżek karpi, w innym okresie niż święta Bożego Narodzenia.

Do zadań Lidera Konsorcjum – Uniwersytetu w ramach realizacji projektu będzie należało:

 • Dobór ekstraktów ziołowych jako składników biologicznie aktywnych powłok foliotwórczych do utrwalania filetów z karpi poświątecznych;
 • Optymalizacja technologii wytwarzania powłoki polisacharyd-hydrolizat żelatynowy z dodatkiem etanolowego wyciągu z ziół;
 • Uczestnictwo w opracowaniu receptury i technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z karpi poświątecznych;
 • Analiza wartości odżywczej innowacyjnych przetworów z karpi poświątecznych pochodzących z różnych gospodarstw z województwa śląskiego i małopolskiego oraz zbadanie wpływu utrwalania powłokami aktywnymi na ich jakość:
 • Opracowanie pakietu informacji (know-how), oraz promocja otrzymanych rezultatów wśród przedsiębiorców (organizacja warsztatów i konferencji).

 • Do zadań Uniwersytetu, jako członka Konsorcjum, w ramach realizacji projektu należy:
 • Opracowanie analiz merytorycznych, które będą niezbędne do dalszej prawidłowej realizacji projektu, m.in. dotyczących zastosowania różnych związków naturalnych do przedłużania trwałości mięsa ze szczególnym uwzględnieniem „mięsa” ryb, aktualnych zagrożeń technologiczno-produkcyjnych gospodarki stawowej w Polsce;
 • Uczestnictwo w opracowaniu receptury i technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z karpi poświątecznych, uczestniczenie w obróbce cieplnej oraz opracowania receptury dania gotowego z filetów karpi;
 • Opracowanie pakietu informacji (know-how) oraz promocja otrzymanych rezultatów wśród przedsiębiorców (organizacja warsztatów i konferencji).

Wdrożenie wyników projektu planowane jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wybranym sposobem wdrożenia wyników projektu jest bezpłatne przekazanie stworzonego pakietu informacji (know-how), który będzie zawierał: receptury i technologie wytwarzania przetworów z karpia, opracowane zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz ramowe założenia sytemu HACCP przy produkcji tych przetworów przedstawicielom gospodarstw rybackich, w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnych przetworów z karpia.

Wnioskowany projekt ma charakter projektu badawczego i jego realizacja będzie stanowić wyłącznie wynik naukowo-badawczy, który będzie służył również działalności publikacyjnej, przygotowaniu dysertacji lub prac dyplomowych na stopień naukowy.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez Uniwersytet czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Efekty realizacji projektu nie będą służyły uzyskaniu przychodu przez Członków Konsorcjum.

Zgodnie ze stanowiskiem otrzymanym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Odział Regionalny w przypadku gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym operacji konieczne jest uzyskanie indywidualnej opinii właściwego Urzędu Skarbowego o braku możliwości jego odzyskania.

W kwestii kwalifikowalności podatku VAT należy wskazać, iż zgodnie z art. 69 ust. 3 lit c. rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólnie przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dalej „rozporządzenie ogólne”, podatek od wartości dodanej, dalej „VAT”, jest kosztem niekwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uniwersytet będzie miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu służących realizacji projektu pt. „(...)”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (publikacja Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

 • odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług;
 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskowany projekt ma charakter projektu badawczego i jego realizacja będzie stanowić wyłącznie wynik naukowo-badawczy, który będzie służył również działalności publikacyjnej, przygotowaniu dysertacji lub prac dyplomowych na stopień naukowy.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez Uniwersytet czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Również efekty realizacji przedsięwzięcia nie będą służyły uzyskaniu przychodów przez Członków Konsorcjum.

Nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Uniwersytet czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w związku z tym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT.

A zatem, Uniwersytet uważa, iż nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług realizując projekt: „(…)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Uniwersytet, jako członek Konsorcjum złożonego z dwóch podmiotów tj. Uniwersytet oraz Uniwersytet będzie realizował projekt pn. „(...)”, na który uzyskał dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania półproduktów z „poświątecznego” karpia, które dzięki innowacyjnemu synergistycznemu działaniu czynników utrwalających (np. pokrycie filetu powłoką polisacharydowo-białkową a następnie mrożenie), pozwolą na otrzymanie wyrobów o świeżym wyglądzie oraz cechach preferowanych przez konsumentów (brak chemicznych dodatków do żywności, podwyższona wartość żywieniowa, wysoko oceniane wyróżniki sensoryczne).

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu służących realizacji projektu pn. „(...)”.

W tym miejscu, zasadne jest więc powtórzyć, że odliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odnosząc następnie powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie zostaną spełnione, gdyż efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Uniwersytet (...) do prowadzenia działalności komercyjnej, a zakupione towary i usługi nie będą miały związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zatem, z uwagi na fakt, że w niniejszej sytuacji warunki wynikające z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie zostaną spełnione, Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do partnera ww. projektu, ponieważ każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj