Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-2.4012.387.2021.2.DS
z 27 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2021 r. (data wpływu 30 lipca 2021 r.) uzupełnionym pismem z 24 września 2021 r. (data wpływu 24 września 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

30 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji.

Wniosek został uzupełniony 24 września 2021 r. poprzez uzupełnienie opisu sprawy oraz doprecyzowanie i sprostowanie nieścisłości własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (dalej: Gmina, Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT. Realizując zadania własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, Gmina z własnych środków oraz źródeł zewnętrznych sfinansowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem Inwestycji było w szczególności zapewnienie możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków z gospodarstw indywidualnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy jako zadanie z zakresu „kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych”.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na poszczególnych nieruchomościach na podstawie zawartych umów użyczenia z właścicielami nieruchomości, w których to właściciele użyczyli na rzecz Gminy nieruchomość, na której wybudowana zostanie przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zawarto również umowę cywilnoprawną, w której właściciele nieruchomości deklarowali wniesienie wkładu własnego celem wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty były obowiązkowe i od nich zależało wybudowanie oczyszczalni.

Umowy zawarte pomiędzy Gminą a właścicielami określały w szczególności:

  • Wybudowana na danej nieruchomości przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowić będzie własność Gminy przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty płatności końcowej z realizacji projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020;
  • Właściciel nieruchomości deklaruje udział własny;
  • Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do właściwej eksploatacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi w tym zakresie i informuje Gminę o wszelkich awariach, uszkodzeniach.
  • Po upływie trwania umowy przydomowa oczyszczalnia ścieków zostanie nieodpłatnie przekazana Użytkownikowi – właścicielowi nieruchomości na własność na podstawie odrębnej umowy.

Zadanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków polega na wybudowaniu 45 instalacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został wykonawca, który zadanie „(…)” zrealizuje za kwotę brutto dla dokumentacji projektowej: (…); dla instalacji przydomowych oczyszczalni: (…) zł brutto. Ogółem cena oferty wykonawcy wyniosła (…) zł brutto (I i II etap Inwestycji realizowany był w roku 2018). Ostateczny termin zakończenia Inwestycji wg umowy to 31 sierpień 2021 r.

Gmina w ramach dofinansowania wg umowy o przyznaniu pomocy nr (…) w ramach PROW na lata 2014-2020 ma przyznane dofinansowanie: (…) PLN, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Pomoc zostanie przekazana jednorazowo.

Na etapie przystąpienia do realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostały podpisane wszystkie umowy pomiędzy Gminą a użytkownikami poszczególnych instalacji. Przedmiotom umowy były szczegółowe ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z opracowanym projektem technicznym na nieruchomości będącej własnością użytkownika. Umowa ta w zakresie wkładu własnego ustalała, że właściciel zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na rzecz Gminy kwoty udziału w projekcie, na które to koszty składa się koszt dokumentacji, budowy i montażu przydomowych oczyszczalni oraz koszty inspektora nadzoru. Wkład własny jest zróżnicowany ze względu na wielkość instalacji. Instalacje mniejsze do 6 osób w gospodarstwie domowym – wkład własny wynosi (…) PLN brutto; instalacje większe dla gospodarstw powyżej 6 osób w gospodarstwie domowym – wkład własny wynosi (…) PLN brutto. Łącznie wkład własny mieszkańców wg podpisanych umów wynosi (…) PLN brutto. Płatność wkładu własnego określono w umowie ratalnie – w II ratach. I rata do 30 kwietnia 2021 r., II rata do 15 lipca 2021 r.

Na etapie uzgodnień i projektu ustalono, ze wielkość instalacji zależy od liczby mieszkańców danej nieruchomości, warunków gruntowych (położenie, poziom wód gruntowych), na których Gmina zobowiązała się wybudować instalacje. Wszystkie instalacje zostały wycenione i na tej podstawie ustalono podział kwotowy udziału własnego.

Gmina uznała, że umowy zawarte z właścicielami nieruchomości dotyczące wkładu własnego będą opodatkowane podatkiem VAT i wpłaty dokumentowane fakturą ze stawką 23%, wystawionej po każdej wpłacie. Następnie faktury te wykazywane są w rejestrach i deklaracjach VAT.

Na dzień składania wniosku o interpretację wszyscy użytkownicy wpłacili określony umową wkład własny brutto. Po wpłacie każdej raty zostały wystawione wpłacającym faktury VAT, które zostały ujęte (dla I raty) w zestawieniach i deklaracji VAT-7 jako sprzedaż opodatkowana ze stawką 23%. Wpłaty II raty zostaną ujęte w deklaracji za miesiąc lipiec 2021 r.

W uzupełnieniu wniosku z 24 września 2021 r. wskazano, że faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją Inwestycji będą wystawione na rzecz Gminy i opatrzone nr NIP (…).

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczne sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z 24 września 2021 r.), ma On pełne prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „(…)”.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.; dalej: „ustawa”), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, ale realizuje te zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej z deklaracją wkładu własnego, który to wkład podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i udokumentowany jest fakturami VAT. Faktury te zostaną wykazane w plikach JPK_VAT i podatek zostanie odprowadzony na rachunek Urzędu Skarbowego w określonych terminach.

Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT zostanie spełniony, zakupy towarów i usług w ramach inwestycji wybudowania przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma więc zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, tj. intencje podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Dodatkowo należy wskazać, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na zakres prawa do odliczenia w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów wynika, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek wszelkie czynności, które mają charakter cywilnoprawny i spełniają ww. definicję działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem VAT.

Gmina sfinansowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na poszczególnych nieruchomościach. Zawarto umowę cywilnoprawną, w której właściciele nieruchomości deklarowali wniesienie wkładu własnego celem wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty były obowiązkowe i od nich zależało wybudowanie oczyszczalni.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odnosząc się do powyższej należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi zakupione w ramach realizacji Inwestycji będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W tej sytuacji, mając na uwadze, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją Inwestycji.

Podsumowując, Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy wskazać, że interpretacja rozstrzyga ściśle i wyłącznie w zakresie zakreślonym pytaniem Wnioskodawcy, tj. w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji. Stąd też nie są przedmiotem interpretacji inne kwestie wskazane w opisie stanu faktycznego, w szczególności ocena czy faktycznie czynności, które Wnioskodawca wykonał na rzecz właścicieli nieruchomości w ramach Inwestycji stanowią wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT przyjęto jako element przedstawionego stanu faktycznego bez dokonywania weryfikacji jego prawidłowości.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 ze zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj