Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.313.2021.1.JKU
z 28 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z 17 czerwca 2021 r. (data wpływu 28 czerwca 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wypłaty przez SK na rzecz Wnioskodawcy zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego zysku będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 updop,
 • czy SK jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop w stosunku do zysków wypłacanych na rzecz Komandytariusza i wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. (tj. od dnia uzyskania przez Spółkę statusu podatnika CIT)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wypłaty przez SK na rzecz Wnioskodawcy zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego zysku będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 updop,
 • czy SK jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop w stosunku do zysków wypłacanych na rzecz Komandytariusza i wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. (tj. od dnia uzyskania przez Spółkę statusu podatnika CIT).We wniosku złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

X S.A.

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Y S.K.przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X S.A. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „Podmiot będący stroną postępowania”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca nie korzysta ani nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce Y, której siedziba znajduje się na terytorium Polski (dalej: „SK”, „podmiot niebędący stroną w postępowaniu”).

Udział kapitałowy Spółki jako Komandytariusza wynosi 95,87%. Spółka jako Komandytariusz nie zamierza rozporządzić w jakikolwiek sposób posiadanym przez siebie ogółem praw i obowiązków związanym z uczestnictwem w SK przez kolejne 2 lata po uzyskaniu przez SK statusu podatnika CIT.

SK postanowiła na podstawie stosownej uchwały zarządu, że przepisy Ustawy nowelizującej będą miały zastosowanie do SK oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w SK począwszy od dnia 1 maja 2021 r. na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: „Ustawa nowelizująca”). W związku z powyższym, SK uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.

Na moment wystąpienia z wnioskiem nie jest wiadomy dokładny dzień wypłaty na rzecz Spółki jako Komandytariusza zysków wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. Niemniej jednak, dla celów przedmiotowego wniosku zakładane jest, że na dzień wypłaty do Spółki - Komandytariusza zysku wypracowanego przez SK od dnia 1 maja 2021 r. Spółka - Komandytariusz będzie spełniała warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat co najmniej 10% udziałów (akcji) w SK, o którym to warunku mowa w art. 22 ust. 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), liczonych od dnia w którym Spółka uzyskała status podatnika CIT (tj. od 1 maja 2021 r.). Powyższy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania co najmniej 10% udziału (akcji) w SK upłynie przed dniem (do dnia) wypłaty zysku albo ewentualnie dwuletni okres wskazany powyżej będzie upływał po dniu wypłaty zysku (zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o CIT).

Przed dokonaniem wypłat zysku SK jako płatnik otrzyma od Spółki - Komandytariusza wszelkie wymagane prawem podatkowym oświadczenia, dokumenty lub informacje niezbędne dla zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT i przeprowadzi ich weryfikację pod kątem spełnienia warunków zwolnienia z dochowaniem wymaganej należytej staranności.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wypłaty przez SK na rzecz Wnioskodawcy zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego zysku będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT?
 2. Czy SK jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku CIT o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w stosunku do zysków wypłacanych na rzecz Komandytariusza i wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. (tj. od dnia uzyskania przez Spółkę statusu podatnika CIT)?

Zdaniem Zainteresowanych:

Ad. 1 i Ad. 2.

W ocenie Spółki, dokonywana wypłata zysku na rzecz Spółki jako Komandytariusza wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. (tj. od dnia uzyskania przez SK statusu podatnika CIT) będzie mogła korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jednocześnie SK jako płatnik, nie będzie zobligowana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanej wypłaty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., przepisy ustawy CIT mają również zastosowanie do spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to zatem, iż co do zasady od 1 stycznia 2021 r., spółki komandytowe uzyskały status podatników CIT. W konsekwencji wypłata zysków ze spółki komandytowej na rzecz wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami tej ustawy.

Zatem zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, przychód uzyskany przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 22 ust. 4 ustawy CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę (inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych) jest podmiot mający siedzibę w Polsce;
 2. otrzymującym dywidendę (inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych) jest podmiot podlegający w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederaci Szwajcarskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. otrzymujący dywidendę (inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres 2 lat, a posiadanie wynika co do zasady z tytułu własności.
 4. Zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, zwolnienie z opodatkowania wypłacanych dywidend ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Zatem, brak spełnienia w momencie wypłaty dywidendy 2-letniego okresu posiadania udziałów nie wyklucza możliwości zastosowania zwolnienia. W takiej sytuacji uznać można, że mamy do czynienia ze zwolnieniem „warunkowym”.
 5. Otrzymujący dywidendę (inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania - spełnienie tego warunku powinno być potwierdzone pisemnym oświadczeniem podmiotu otrzymującego dywidendę zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu zastosowania powyższego zwolnienia do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółek komandytowych, w pierwszej kolejności należy odnieść się do poszczególnych pojęć wskazanych w tym przepisie, które zostały zdefiniowane w ustawie CIT. Pojęcia te zostały zdefiniowane w art. 4a ustawy CIT w następujący sposób:

 • udział w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3, tj. m.in. spółek komandytowych (art. 4a ust. 19 ustawy CIT),
 • udział (akcja) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, tj. min. spółce komandytowej (art. 4a pkt 16 ustawy CIT),
 • spółka - oznacza m.in. spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4a pkt 21 ustawy CIT).

Ponadto przychód, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a to przychody z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym dywidendy.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Wnioskodawcy do zysków uzyskanych przez Komandytariuszy z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej (będącej podatnikiem CIT) można zastosować zwolnienia z opodatkowania o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych przez ustawę o CIT warunków.

Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 13 ust. 3 Ustawy nowelizującej, zgodnie z którym zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykładnia literalna i celowościowa tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że Ustawodawca w przywołanym przepisie wprost wskazuje, że zwolnienie o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie również do wypłat zysków ze spółek komandytowych, w stosunku do zysków, które zostały wypracowane od daty kiedy spółka komandytowa stała się podatkiem CIT (tj. w przypadku Spółki do zysków wypracowanych od 1 maja 2021 r.).

Dodatkowo wskazać należy na treść Raportu z konsultacji publicznych projektu Ustawy nowelizującej (druk nr 642 Ustawy nowelizującej), gdzie wprost organ opiniujący wskazał, iż z redakcji przepisów wynika, że wypłaty ze spółki komandytowej powinny być objęte zwolnieniem dywidendowym”. Uwaga ta stanowiła odpowiedź na wątpliwość przedstawioną przez jeden z podmiotów biorących udział w ww. konsultacjach, która dotyczyła możliwości zastosowania art. 22 ust. 4 ustawy CIT do zysków wypłacanych przez spółki komandytowe.

Powyższe zostało potwierdzone również w odpowiedzi na interpelację poselską z 3 lutego 2021 r., w której wskazane zostało: „Ilekroć ustawa CIT mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika podatku CIT oraz wypłatę zysku przez taką spółkę. W konsekwencji wypłacane przez taką spółkę zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (niebędącej komplementariuszem w pierwszej z tych spółek), korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4-4d ustawy CIT.”

Mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy wszystkie warunki wymagane w celu zastosowania zwolnienia ze zryczałtowanego podatku CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, w stosunku do zysków wypracowanych i wypłacanych przez SK na rzecz Spółki - Komandytariusza od dnia 1 maja 2021 r., będą spełnione, tj.:

 1. wypłacająca przychody z tytułu udziału SK w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT stanowi „spółkę” oraz ma siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym przychody z tytułu udziału w zyskach SK będzie Komandytariusz - Spółka, która podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 3. Komandytariusz - Spółka posiadać będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki, gdzie zgodnie z art. 4a pkt 16 ustawy o CIT pojęcie „udziału (akcji)” oznacza również: ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3. Przy czym zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, zwolnienie z opodatkowania wypłacanych dywidend ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Zatem do wypłat dokonywanych przed 1 maja 2023 r. (gdzie nie upłynie jeszcze dwuletni okres liczony od 1 maja 2021 r.) również warunkowo będzie można zastosować zwolnienia z opodatkowania.
 4. Komandytariusz nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone w uzyskanym przez SK pisemnym oświadczeniem podmiotu otrzymującego dywidendę zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, w zakresie pytania nr 1 wskazać należy, że przychód Wnioskodawcy z tytułu wypłaty przez SK na rzecz Wnioskodawcy zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego zysku będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT.

W zakresie zaś pytania nr 2 w opisanym zdarzeniu przyszłym SK jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w stosunku do zysków wypłacanych na rzecz Komandytariusza i wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. (tj. od dnia uzyskania przez Spółkę statusu podatnika CIT).

Analogiczne stanowisko potwierdzone jest w następujących interpretacjach podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

 • 14 kwietnia 2021 o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.38.2021.2.JC;
 • 22 kwietnia 2021 o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.21.2021.2.SP;
 • 23 kwietnia 2021 o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.32.2021.2.AS;
 • 28 kwietnia 2021 o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.14.2021.2.SG;
 • 29 kwietnia 2021 o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.71.2021.2.AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj