Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4014.264.2021.4.JS
z 27 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku z 1 lipca 2021 r. (data wpływu – 21 lipca 2021 r.), uzupełnionym 17 września 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zabudowanej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 8 września 2021 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.490.2021.2.EW i 0111-KDIB2-3.4014.264.2021.3.JS Zainteresowani zostali wezwani do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 17 września 2021 r.We wniosku, złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

H. (dalej: Kupujący, Nabywca)

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

P. Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający, Zbywca)przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

H. z siedzibą w X. jest spółką utworzoną na podstawie prawa (…), zarejestrowaną dla celów p. podatku od towarów i usług jako podatnik czynny pod numerem (…). H. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych. Posiada ona nieruchomości komercyjne zlokalizowane w P. i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ich wynajmu, podlegającą opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług na terytorium P.

H. planuje nabycie kolejnej nieruchomości położonej w P, – nieruchomości P.P. zlokalizowanej w W. przy ul. (…) (dalej jako: Nieruchomość). Właścicielem Nieruchomości i Sprzedającym jest P. Sp. z o. o. – spółka z siedzibą w W. zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług czynny pod numerem (….) (dalej jako: Sprzedający).

Sprzedający i Kupujący nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. nie istnieją pomiędzy nimi powiązania kapitałowe ani osobiste).Sprzedający zamierza dokonać sprzedaży na rzecz Kupującego Nieruchomości składającej się:

 • z trzech działek gruntu oznaczonych numerami 1, 2 i 3, objętych księgą wieczystą o numerze (…) (stanowiących własność Sprzedającego) oraz działki gruntu oznaczonej numerem (…), objętej księgą wieczystą o numerze (…) (stanowiącej własność Sprzedającego),
 • zabudowanych dwoma budynkami - dwiema halami magazynowo-produkcyjnymi A i B z zapleczem biurowo-socjalnym oraz
 • obiektami towarzyszącymi (budowlami), na które składa się: wartownia, pompownia, zbiornik przeciwpożarowy ze zbiornikiem wody pożarowej, drogi wewnętrzne, parkingi i place manewrowe wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, wodociągową, siecią gazową i instalacją elektryczną.

Budynki, zostały wybudowane przez Sprzedającego. Pozwolenie na użytkowanie budynków wraz z obiektami towarzyszącymi zostało wydane we wrześniu 2020 r. Powierzchnia użytkowa budynków jest przeznaczona do komercyjnego wynajmu. Budynki te, ani żadna ich część, nie są obiektami budowlanymi zaliczanymi do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Powierzchnia budynków magazynowych została przez Sprzedającego oddana do użytkowania dwóm najemcom na podstawie zawartych umów najmu odpowiednio w lutym i marcu 2021 r.

W momencie sprzedaży zarówno Kupujący jak i Sprzedający będą zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług w Polsce.W ramach transakcji na Kupującego zostaną przeniesione wraz z Nieruchomością:

 • prawa i obowiązki z umów najmu dotyczących wynajmowanej powierzchni budynków oraz umów dodatkowych zawartych w odniesieniu do umów najmu - przeniesienie takie nastąpi poprzez wstąpienie przez Kupującego w miejsce Sprzedającego w umowy najmu z mocy prawa na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego, lub też poprzez przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego praw i obowiązków z umów najmu w zakresie w jakim powierzchnia najmu nie została jeszcze wydana najemcom, jak również poprzez przeniesienie na Kupującego praw i obowiązków z umów dodatkowych do umów najmu,
 • prawa z zabezpieczeń prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu ustanowionych przez poszczególnych najemców, w tym ewentualne kaucje wpłacone przez najemców, gwarancje, poręczenia lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji dostarczone przez najemców, w zakresie w jakim są przenoszalne,
 • ruchomości znajdujące się w budynkach stanowiące wyposażenie budynków, w tym urządzenia znajdujące się w budynkach (takie jak: gaśnice, rękawice dielektryczne, kalosze dielektryczne i maty dielektryczne obsługujące budynki),
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, m.in. autorskie prawa majątkowe do projektów architektonicznych na polach eksploatacji wymienionych w odpowiednich umowach w zakresie posiadanym przez Sprzedającego, jak również prawa wynikające z gwarancji jakości dotyczące utworów związanych z Nieruchomością (jeśli wystąpią), w zakresie w jakim są przenoszalne jak również prawo własności nośników, na których utrwalono utwory związane z Nieruchomością,
 • prawa z gwarancji lub rękojmi wykonawców prac budowlanych związanych z budową budynków i obiektów towarzyszących,
 • prawa z zabezpieczeń prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów o roboty budowlane związanych z budową budynków i obiektów towarzyszących ustanowionych przez poszczególnych wykonawców, w tym ewentualne retencje wpłacone przez wykonawców lub zatrzymane przez Sprzedającego na podstawie umów o roboty budowlane w zakresie, w jakim są przenoszalne,
 • roszczenia Sprzedającego wobec podmiotów przygotowujących dokumentację budowlaną i projektową dla budynków i obiektów towarzyszących oraz wobec wykonawców prac budowlanych związanych z budową budynków i obiektów towarzyszących;
 • dokumentacja techniczna i prawna dotycząca Nieruchomości (np. umowy najmu, umowy dotyczące zabezpieczeń najmu, decyzje administracyjne, dokumentacja budowlana i projektowa, itp.);
 • opcjonalnie - prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Sprzedającego z Gminą Wrocław dotyczących zajęcia pasa drogi znajdującej się poza terenem Nieruchomości w celu budowy przyłączy mediów. Alternatywnie, strony będą współpracować w celu rozwiązania istniejących umów z Gminą Wrocław przez Sprzedającego oraz zawarcia tożsamych umów przez Kupującego.W ramach transakcji na Kupującego nie zostaną przeniesione w szczególności:

 • umowy związane z finansowaniem nabycia Nieruchomości,
 • prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie Nieruchomością,
 • prawa i obowiązki z umowy zarządzania aktywami,
 • prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,
 • należności o charakterze pieniężnym związane z przenoszonym majątkiem, za wyjątkiem płatności dokonanych na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Sprzedającego oraz utrzymania Nieruchomości (co do zasady; mogą w tym zakresie wystąpić wyjątki),
 • rachunki bankowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego,
 • środki pieniężne Sprzedającego (za wyjątkiem kaucji wpłaconych przez najemców),
 • księgi rachunkowe Sprzedającego,
 • nazwa przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • tajemnice handlowe oraz know-how Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności przez Sprzedającego, w tym w szczególności umów o prowadzenie rozliczeń księgowo-podatkowych.

W ramach transakcji nie dojdzie również do przeniesienia na Kupującego pracowników Sprzedającego.

Nieruchomość jest wykorzystywana przez Sprzedającego dla celów prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Podstawowym zakresem działalności Sprzedającego jest realizacja inwestycji budowlanych związanych z budynkami.

Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu działek gruntu oraz przy budowie budynków magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi.

Po realizacji transakcji nabycia Nieruchomości, Kupujący będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu powierzchni użytkowej w budynkach magazynowych, tj. działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działalność ta będzie prowadzona przez Kupującego przy wykorzystaniu środków własnych lub przy pomocy profesjonalnych usługodawców oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie. W celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości, Kupujący zamierza, o ile wystąpi taka konieczność, zawrzeć własne umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, w tym w szczególności w zakresie zarządzania Nieruchomością (property management).

Kupujący zawrze także własne umowy na dostawę mediów do Nieruchomości, ponieważ zamiarem stron jest rozwiązanie przez Sprzedającego umów na dostawę mediów, których jest stroną. Niewykluczone jest jednocześnie, że nowe umowy zawarte zostaną przez Kupującego z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego. Nie wyklucza się także tymczasowego korzystania przez Kupującego z praw wynikających z umów na dostawę mediów zawartych przez Sprzedającego, które nie zostaną przez Sprzedającego rozwiązane – na podstawie odpowiednich porozumień zawartych z dostawcami lub Sprzedającym, przy zachowaniu odpowiednich rozliczeń między stronami - jednakże jedynie do czasu zawarcia odpowiednich nowych umów przez Kupującego.

Oprócz Nieruchomości, Sprzedający jest właścicielem jeszcze innych nieruchomości komercyjnych, na których realizowane są odrębne projekty deweloperskie i które wykorzystywane są w prowadzonej przez Sprzedającego działalności. Żadna z nieruchomości Sprzedającego, włączając w to Nieruchomość, która będzie przedmiotem planowanej transakcji, nie jest wyodrębniona w strukturze Sprzedającego, nie stanowi odrębnego działu, wydziału czy też oddziału wydzielonego w ramach działalności Sprzedającego. Sprzedający nie prowadzi również w stosunku do żadnej z nieruchomości odrębnych ksiąg rachunkowych.

Strony planują zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży Nieruchomości w ciągu kilku najbliższych miesięcy, nie później niż do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

W piśmie uzupełniającym z 17 września 2021 r. Zainteresowani wyjaśnili, że wskazane we wniosku sieci (kanalizacyjne, deszczowe, wodociągowe, gazowe i elektryczne) należą do Sprzedającego w części w jakiej znajdują się w granicach działek będących przedmiotem sprzedaży. W pozostałej części są własnością przedsiębiorstw przesyłowych (stanowią sieci przesyłowe w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego).W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabycie przez Kupującego Nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Zainteresowanych, nabycie przez Kupującego Nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają m. in. umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych.Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Na podstawie podanych wyżej regulacji należy zatem uznać, że skoro zbycie Nieruchomości będzie dokonywane w ramach umowy sprzedaży, to transakcja ta potencjalnie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże zachodzi przy tym okoliczność wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z uwagi na opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług, ponieważ planowane nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Reasumując, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego nabycie Nieruchomości w ramach transakcji, nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych z powodu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Powyżej przywołano tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych zajęta na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie – interpretację indywidualną z 24 września 2021 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.490.2021.3.EW.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży – stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku wynoszą – od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 i 568) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Sprzedający zamierza dokonać na rzecz Kupującego sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja sprzedaży – która ma być dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia opisanej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.W interpretacji indywidualnej z 24 września 2021 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.490.2021.3.EW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in., iż:

 • opisana we wniosku sprzedaż Nieruchomości (zabudowanych działek) będzie czynnością opodatkowaną od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • dostawa budynków i budowli znajdujących się na działkach będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki; tak samo będzie opodatkowana dostawa działek gruntu.A zatem, skoro omawiana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj