Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1.4011.337.2021.4.MT
z 23 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 kwietnia 2021 r. (data wpływu 15 kwietnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym pismem z 23 czerwca 2021 r. (data wpływu 25 czerwca 2021 r.) – jest prawidłowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.


UZASADNIENIE


15 kwietnia 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został on następnie uzupełniony – w odpowiedzi na wezwanie organu – 25 czerwca 2021 r.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest handel napojami alkoholowymi. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach dwóch sklepów monopolowych oraz baru.


Na terenie nieruchomości położonej w Z. przy ul. … znajduje się sklep (dalej: „Sklep Główny”) oraz bar (zwany dalej: „Bar”).

Możliwość prowadzenia działalności w ramach sklepu położonego w Z. przy ul. … umożliwiają Wnioskodawcy posiadane przez niego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Urząd Miasta w Z.:


 1. zezwolenie numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu,
 2. zezwolenie numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu do 18 % alkoholu,
 3. decyzja numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.


Drugi ze sklepów położony w miejscowości S. przy ul. …. Możliwość prowadzenia działalności w ww. zakresie umożliwiają Wnioskodawcy posiadane przez niego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Urząd Miasta w S.:


 1. zezwolenie numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu,
 2. zezwolenie numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu do 18 % alkoholu,
 3. decyzja numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.


Możliwość sprzedaży alkoholu w Barze związana jest z posiadaniem przez Wnioskodawcę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Urząd Miasta w Z.:


 1. zezwolenie numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu,
 2. zezwolenie numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu do 18 % alkoholu,
 3. decyzja numer … z dnia … na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.


Wnioskodawca używa znaku identyfikującego Sklep Główny; jest nim znak towarowy „…”. Wnioskodawca jest też właścicielem strony internetowej - platformy internetowej do składania zamówień pod nazwą „…", działającej na stronie internetowej ….


Wnioskodawca, jest właścicielem licznych środków trwałych, które wykorzystuje do prowadzenia obu sklepów oraz Baru. Do prowadzenia Sklepu Głównego Wnioskodawca wykorzystuje:


 1. samochód Peugeot 307 CC,
 2. samochód Opel Vivaro,
 3. regały sklepowe,
 4. lady sklepowe,
 5. meble sklepowe,
 6. kasę fiskalną.


Do prowadzenia Baru Wnioskodawca wykorzystuje:


 1. meble do baru - stoły, krzesła, zabudowę baru,
 2. bilard,
 3. telewizor …,
 4. wyparzarkę,
 5. kasę fiskalną.


Wnioskodawca do prowadzenia obu sklepów oraz Baru wykorzystuje zapasy, jednak dla każdego ze sklepów i dla Baru Wnioskodawca prowadzi osobą ewidencję stanów magazynowych, w konsekwencji dla każdego ze sklepów oraz dla Baru prowadzony jest osobny magazyn towarów. W programie magazynowym Wnioskodawca ma wyodrębnione osobne trzy magazyny i ma odrębnie przypisany towar dla każdego z powyżej wyodrębnionych punktów prowadzenia działalności. Pierwszy z magazynów prowadzony jest dla Sklepu Głównego, drugi dla Baru, a trzeci dla sklepu w S.. Fakt prowadzenia osobnych magazynów związany jest m.in. z posiadaniem przez Wnioskodawcę osobnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla działalności prowadzonej w każdym z ww. miejsc. Każde zezwolenie rozliczane i opłacane jest osobno od obrotu osiągniętego w ramach działalności prowadzonej w oparciu konkretne zezwolenia, prowadzenie osobnych magazynów jest więc niezbędnym elementem prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w oparciu o posiadane zezwolenia.


W konsekwencji prowadzenia odrębnych magazynów dla każdego z punktów prowadzenia działalności, Wnioskodawca ma także wyodrębnione zobowiązania dotyczące zapasów objętych magazynem każdego ze sklepów i Baru.


Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest stroną licznych umów (dalej: „Umowy”), m.in. umowy z kontrahentami, umowy ubezpieczenia (od pożaru, odpowiedzialności cywilnej, itp. ryzyk), oraz innych umów związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Umowy dotyczące zaopatrzenia każdego ze sklepów i Baru w związku z wyodrębnieniem osobnych magazynów są również odrębne dla każdego ze sklepów i osobno dla Baru. Wiąże się to m.in. z tym, że umowy dotyczą innych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę, przy czym na każdym ze sklepów oraz w Barze pracują inni pracownicy.


Obecnie Sklep Główny oraz bar są prowadzone na terenie nieruchomości położonej w Z. przy ul. …, dla której Sąd Rejonowy w Z. prowadzi księgę wieczystą numer … (dalej: „Nieruchomość”), będącej własnością Wnioskodawcy.


Podsumowując, na działalność Wnioskodawcy składają się: pracownicy, nieruchomość, środki trwałe związane z prowadzeniem działalności, należności, zobowiązania, środki pieniężne, środki obrotowe (zapasy), umowy, koncesje i inne prawa majątkowe. Wskazany zbiór składników materialnych i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo, które służy Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej.


Wnioskodawca zaznacza, iż pomimo, że prowadzi jedną działalność, każdy ze sklepów oraz Bar są oddzielnymi zespołami składników majątkowych, które mogą funkcjonować zupełnie samodzielnie. Oba sklepy oraz Bar są od siebie niezależne i w zasadzie poza osobą Wnioskodawcy i korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, jak np. obsługa księgowa, nie mają ze sobą żadnych powiązań. Oba sklepy oraz Bar posiadają również odrębne magazyny (stany magazynowe), z którymi wiążą się określone i możliwe do wyodrębnienia zobowiązania.


W ramach planowanej restrukturyzacji majątku Wnioskodawca zamierza wnieść w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci sklepu monopolowego prowadzonego w Z. przy ul. … (Sklep Główny) oraz Bar znajdujący się na terenie tej samej nieruchomości (dalej: „…”) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), w której Wnioskodawca w zamian za ww. wkład obejmie udziały.


Wnioskodawca zamierza wnieść Aportem do Spółki składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia Sklepu Głównego oraz Baru, w tym:


 1. ruchomości:


  1. regały sklepowe,
  2. lady sklepowe,
  3. meble sklepowe,
  4. meble do baru - stoły, krzesła, zabudowę baru,
  5. bilard,
  6. telewizor …,
  7. wyparzarkę,


 2. środki transportu:


  1. samochód Peugeot 307 CC,
  2. samochód Opel Vivaro,


 3. środki pieniężne,
 4. zapasy (w tym m.in. zapasy alkoholu, przekąsek, słodyczy),
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów, których stroną jest Wnioskodawca,
 6. prawo do znaku towarowego …,
 7. wszelkie prawa wynikające z posiadania przez Wnioskodawcę platformy internetowej do składania zamówień pod nazwą „…”, działającej na stronie internetowej …,
 8. zobowiązania, a także wierzytelności, które są związane z prowadzoną działalnością w zakresie Sklepu Głównego i Baru (w tym w szczególności zobowiązania płatnicze, zobowiązania z innych umów związanych z działalnością Sklepu Głównego i Baru, umów o pracę, umów o świadczenie usług, należności od kontrahentów),
 9. księgi rachunkowe, a także wszelką wymaganą stosownymi przepisami dokumentację związaną z prowadzoną działalnością w części będącej przedmiotem Aportu do Spółki, w tym m.in. pozwalającą na kontynuowanie dotychczasowych zasad amortyzacji środków trwałych.


Z chwilą wniesienia Aportu pracownicy Wnioskodawcy obecnie zatrudnieni w Sklepie Głównym i Barze staną się pracownikami Spółki, a to w związku z treścią art. 231 Kodeksu Pracy.


Ponadto z chwilą wniesienia Aportu do Spółki Wnioskodawca zawrze ze Spółką umowę najmu, celem prowadzenia Sklepu Głównego i Baru. W konsekwencji zarówno Sklep Główny, jak i Bar będą prowadzone w tym samym miejscu w oparciu o zawartą przez Spółkę umowę najmu części ww. Nieruchomości, w której obecnie prowadzony jest Sklep Główny i Bar.


Wnioskodawca wskazuje, że opisany w zdarzeniu przyszłym Aport zostanie wniesiony do Spółki celem zwiększenia możliwości rozwoju działalności prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę, w szczególności poprzez stworzenie możliwości pozyskania w przyszłości finansowego wsparcia w postaci wspólnika, który wniesie do spółki środki finansowe niezbędne do rozwoju, w tym poprzez rozszerzenie możliwości rozwoju platformy do składania zamówień w sieci Internet. Zatem planowana czynność uzasadniona jest przyczynami ekonomicznymi.


Reorganizacja nie służy zatem unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania. Kwestia ta jest w ocenie Wnioskodawcy bezsporna i Wnioskodawca nie wnosi o jej potwierdzenie. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej bazuje na założeniu istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dokonywanego przez Wnioskodawcę wniesienia do Spółki Aportu w postaci Sklepu Głównego i Baru, z których każdy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Mając powyższe na względzie istnienie uzasadnionych przyczyn ekonomicznych transakcji nie jest przedmiotem wniosku i nie będzie przedmiotem dalszych rozważań.


W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował opis zdarzenia przyszłego dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych o niżej wskazane okoliczności.


Nieruchomość, na której Wnioskodawca prowadzi działalność w formie Sklepu Głównego oraz Baru jest własnością Wnioskodawcy. Nieruchomość ta stanowi środek trwały. Nieruchomość jako całość została ujęta w środkach trwałych po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.


Wnioskodawca nabył nieruchomość położoną w Z. przy ulicy … aktem notarialnym z dnia …. W stosunku do ww. nieruchomości została wydana dla poprzedników prawnych Wnioskodawcy decyzja Starosty Z. z dnia 27 czerwca 2013 roku, obejmująca pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, budynku garażowego oraz przyłączy. Przedmiotowa nieruchomość w chwili nabycia jej przez Wnioskodawcę zabudowana była wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym zadaszonym oraz wolnostojącym budynkiem garażowym w stanie surowym otwartym zadaszonym. Nadto na podstawie decyzji nr … z dnia 29 kwietnia 2014 roku wydanej z upoważnienia Starosty Z. przez p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę oraz przebudowę i nadbudowę będących w realizacji budynku mieszkalnego i garażowego, o których mowa powyżej. Wnioskodawca po zakupie ww. nieruchomości dokonał nakładów na nieruchomość realizując inwestycję z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie inwestycja ta została ujęta w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę. Na wartość środka trwałego składała się wartość zakupu nieruchomości oraz nakłady na zakończenie budowy ww. budynków i ich wykończenie.


Na terenie Nieruchomości nie są wyodrębnione lokale w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 poz. 1048). W Nieruchomości wyodrębnione są natomiast jej części, na terenie których funkcjonują odrębnie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Mianowicie na parterze budynku posadowionego na Nieruchomości znajdują się trzy pomieszczenia, które wykorzystywane są do prowadzenia Sklepu Głównego, w tym jedno pomieszczenie, gdzie odbywa się sprzedaż oraz dwa magazyny. Kolejną częścią Nieruchomości jest część składająca się z jednego pomieszczenia, które jest obecnie wynajmowane przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi, który w pomieszczeniu tym prowadzi pizzerię. Z kolei na piętrze omawianego budynku znajduje się część składająca się z dwóch pomieszczeń, w postaci sal konsumpcji wykorzystywanych do prowadzenia Baru. Na piętrze znajduje się też biuro wykorzystywane przez Wnioskodawcę.


Na terenie Nieruchomości znajdują się też części stanowiące części wspólne wykorzystywane do prowadzenia wszystkich trzech oddzielnych rodzajów działalności, tj. Sklepu Głównego i Baru prowadzonych przez Wnioskodawcę, a także pizzerii prowadzonej przez podmiot trzeci. Należą do nich korytarz, pomieszczenie socjalne oraz toalety, w tym toalety dla personelu i toalety dla klientów.


Po wniesieniu Aportu do Spółki Nieruchomość, na której obecnie prowadzony jest Sklep Główny oraz Bar, pozostanie własnością Wnioskodawcy. W dalszym ciągu Wnioskodawca wynajmował będzie pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku podmiotowi trzeciemu do prowadzenia pizzerii, z kolei pomieszczenia, w których obecnie prowadzony jest Sklep Główny oraz pomieszczenia, w których prowadzony jest obecnie Bar, a także pomieszczenie, w którym znajduje się obecnie biuro, będą w całości wynajęte dla Spółki, do której wnoszony będzie Aport. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał Nieruchomości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poza jej wynajmowaniem. Należy przy tym zaznaczyć, że nie zmieni się obecny sposób korzystania z Nieruchomości. Na terenie Nieruchomości nadal będzie prowadzony Sklep Główny oraz Bar przez Spółkę, a nadto tak jak dotychczas w jednym z pomieszczeń prowadzona będzie pizzeria przez podmiot trzeci.


Sklep w S. jest prowadzony w lokalu, który nie pozostaje własnością Wnioskodawcy. Lokal, w którym Wnioskodawca prowadzi obecnie Sklep w S. jest przez niego wynajmowany na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 01 stycznia 2004 r.


Po wniesieniu aportu Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność sklepu w S., jednak kontynuacja tej działalności zależna jest od woli wynajmującego, należy bowiem wyjaśnić, że Wnioskodawca ma zawartą umowę najmu na czas określony.


Obecnie sklep w S. jest prowadzony pod marką „…”. Po wniesieniu aportu do Spółki, a w konsekwencji po wniesieniu do Spółki znaku towarowego „…”, Wnioskodawca nie zamierza prowadzić Sklepu w S. z wykorzystaniem znaku towarowego „…”.


Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów wspólną dla Sklepu Głównego, sklepu w S. oraz Baru, jednak prowadzi on dodatkowo ewidencję, która pozwala mu na przyporządkowanie majątku przedsiębiorstwa, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych wskazanych we wniosku części składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.


Jak mianowicie wskazywano we wniosku, Wnioskodawca prowadzi odrębne ewidencje magazynowe dla każdej prowadzonej działalności. Wiąże się to przede wszystkim z obowiązkiem osobnego rozliczania każdego z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych dla poszczególnych punktów prowadzonej działalności. Wnioskodawca prowadzi bowiem działalność w postaci dwóch odrębnych, całkowicie niezależnych od siebie sklepów monopolowych, dla których wydane są odrębne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w postaci Baru, dla którego także wydano odrębne zezwolenia (każde zezwolenie rozliczane i opłacane jest osobno od obrotu osiągniętego w ramach działalności prowadzonej w oparciu o konkretne zezwolenia, prowadzenie osobnych magazynów jest więc niezbędnym elementem prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w oparciu o posiadane zezwolenia). W związku z powyższym Wnioskodawca posiada w programie magazynowym wyodrębnione osobne trzy magazyny i ma odrębnie przypisany towar dla każdego z powyżej wyodrębnionych punktów prowadzenia działalności. Pierwszy z magazynów prowadzony jest dla Sklepu Głównego, drugi dla Baru, a trzeci dla sklepu w S.


Osobno dla każdej części wyodrębnione są w konsekwencji koszty związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności w ramach tej właśnie części. Koszty związane z zakupami alkoholu muszą być wyodrębnione, bowiem dostawcy, od których Wnioskodawca nabywa alkohol, posiadając zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu muszą sprzedać alkohol do konkretnego punktu prowadzenia działalności, na który jest wydane konkretne zezwolenie. W związku z powyższym nawet jeśli Wnioskodawca dokonuje zakupów do Sklepu Głównego, sklepu w S, bądź do Baru u tego samego dostawcy, dostawca taki musi dokonać sprzedaży osobno na każdy punkt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W konsekwencji Wnioskodawca dokonuje odrębnych zakupów na każdy ze sklepów oraz na Bar i posiada odrębne ewidencje magazynowe dla każdego ze sklepów oraz osobno dla Baru.


Wnioskodawca sporządza też odrębne inwentaryzacje dla każdego ze sklepów i osobno dla Baru (dla każdego z magazynów).


Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję kosztów dla każdej części prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zakresie kosztów zakupu towarów czy kosztów wynagrodzeń pracowników.


W konsekwencji prowadzenia odrębnych magazynów dla każdego z punktów prowadzenia działalności, Wnioskodawca ma także wyodrębnione zobowiązania dotyczące zapasów objętych magazynem każdego ze sklepów i Baru. Nadto wobec osobnego ewidencjonowania innych kosztów związanych z prowadzeniem Sklepu Głównego, Baru i sklepu w S. ma możliwość wyodrębnienia zobowiązań dotyczących tych kosztów.


Należy również wskazać, że każda z części prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności ma odrębną kasę fiskalną, a zatem przychody każdej z ww. części ewidencjonowane są osobno. Mając przy tym na uwadze fakt, że Wnioskodawca ma zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu, jego przychody są ewidencjonowane poprzez kasę fiskalną.


W konsekwencji wyodrębnienia przychodów, odpowiednio w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębnione są także wierzytelności.


Każdy ze sklepów oraz Bar obecnie stanowi odrębną organizacyjnie część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W związku z powyższym każda z tych części ma wyodrębniony majątek służący do jej prowadzenia.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.


 1. Czy przedstawiony w zdarzeniu przyszłym wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Sklep Główny oraz zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Bar, które będą przedmiotem Aportu, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., zwaną dalej „ustawą PIT”)?
 2. Czy w przypadku uznania, że przedmiot Aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy PIT, dokonanie Aportu będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w wysokości wartości tego wkładu, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego?


Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w zdarzeniu przyszłym zespoły składników materialnych i niematerialnych, które będą przedmiotem Aportu, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy PIT.


Definicja przedsiębiorstwa na gruncie ustawy PIT została zawarta w art. 5a pkt 4. Zgodnie z nią, zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.


Odnosząc powyższe do realiów tego zapytania wskazać należy, że bez wątpienia oba zespoły składników majątkowych i niemajątkowych będące przedmiotem Aportu stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bowiem na dzień wnoszenia Aportu do Spółki zarówno w odniesieniu do Sklepu Głównego, jak i w odniesieniu do Baru:


 1. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 2. zespół tych składników będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (wyodrębnienie organizacyjne),
 3. zespół tych składników jest wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (wyodrębnienie finansowe),
 4. zespół tych składników może i będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.


Wyodrębnienie funkcjonalne


W przedstawianym opisie zdarzenia przyszłego do Sklepu Głównego będącego przedmiotem transakcji przypisane zostaną zarówno składniki materialne (m.in. środki trwałe obecnie wykorzystywane do działalności Sklepu Głównego i towary), jak i składniki niematerialne, w tym wierzytelności i zobowiązania. Dodatkowo, przeniesiona zostanie również część zakładu pracy obejmująca pracowników przypisanych do Sklepu Głównego, których zakres obowiązków będzie dotyczył działalności tego Sklepu i nie zmieni się w stosunku do obecnego zakresu ich obowiązków. Podobnie do Baru będącego przedmiotem transakcji przypisane zostaną zarówno składniki materialne (m.in. środki trwałe obecnie wykorzystywane do działalności Baru i towary), jak i składniki niematerialne, w tym wierzytelności i zobowiązania. Dodatkowo, przeniesiona zostanie również część zakładu pracy obejmująca pracowników przypisanych do Baru, których zakres obowiązków będzie dotyczył działalności Baru i nie zmieni się w stosunku do obecnego zakresu ich obowiązków.


Ponadto zarówno składniki majątku wchodzące w skład Sklepu Głównego, jak i składniki majątku wchodzące w skład Baru stanowić będą funkcjonalnie ze sobą związaną całość. Wszystkie będą wykorzystywane do jednego celu, tj. prowadzenia działalności w ramach Sklepu Głównego i Baru.


Na moment transakcji każda z ww. działalności funkcjonować będzie samodzielnie w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.


W konsekwencji, zarówno zespół składników majątkowych przypisanych do Sklepu Głównego, jak i zespół składników majątkowych przypisanych do Baru w opisanym zdarzeniu przyszłym powinien być postrzegany jako funkcjonalnie ze sobą związana całość, która tym samym stanowi zespół składników majątkowych wyodrębnionych w znaczeniu funkcjonalnym.


Wyodrębnienie organizacyjne


Sklep Główny oraz Bar są wyodrębnione organizacyjnie. Wnioskodawca prowadzi bowiem działalność w postaci dwóch odrębnych, całkowicie niezależnych od siebie sklepów monopolowych, dla których wydane są odrębne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w postaci Baru, dla którego także wydano odrębne zezwolenia. Każdy ze sklepów oraz Bar obecnie stanowi odrębną organizacyjnie cześć przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zaprzestanie przez Wnioskodawcę prowadzenia któregokolwiek ze sklepów nie miałoby wpływu na prowadzenie drugiego sklepu czy też Baru. Podobnie zaprzestanie prowadzenia Baru nie miałoby wpływu na prowadzenie któregokolwiek ze sklepów. Każdy ze sklepów oraz Bar może być prowadzony przez inny podmiot bez żadnego uszczerbku dla prowadzonej w nim działalności handlowej i usługowej. Taka wewnętrzna dywersyfikacja powoduje, że każdy ze sklepów oraz Bar może stanowić odrębne przedsiębiorstwo, co zdecydowanie powoduje, że zarówno każdy ze sklepów, jak i Bar, można tym bardziej zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przekazanie Aportem składników majątkowych Sklepu Głównego pozwoli spółce prowadzić w pełni zorganizowaną działalność gospodarczą od chwili przeniesienia tego składnika majątku na Spółkę. To samo dotyczy Baru. Jednocześnie wniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Sklepu Głównego, jak i zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Baru, nie spowoduje zaprzestania działalności przez Wnioskodawcę, bowiem Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu prowadził działalność gospodarczą w ramach sklepu położonego w S.


Bez wątpienia wyodrębnienie organizacyjne każdego ze sklepów oraz Baru należy utożsamić z wyodrębnieniem, o którym mowa w artykule 5a pkt 4 ustawy PIT, mamy bowiem do czynienia z trzema odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. Należy przy tym wskazać, że ustawa nie wymaga, by takie wyodrębnienie polegało na tym, żeby w przedsiębiorstwie istniał „oddział” bądź „wydział”, który byłby następnie przekazany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ustawa nie przewiduje takiego wymogu, a podobne wymagania w sytuacji małych przedsiębiorstw o nieskomplikowanej strukturze wewnętrznej spowodowałoby brak możliwości skorzystania przez te przedsiębiorstwa z dobrodziejstwa art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 841/11). W konsekwencji, w świetle przedstawionych powyżej okoliczności kryterium wyodrębnienia organizacyjnego należy uznać za spełnione.


Wyodrębnienie finansowe


Na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składają się: środki trwałe oraz wyposażenie przypisane poszczególnym miejscom prowadzenia działalności. Każdy ze sklepów, jak i Bar jest także zespołem składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej. Prowadzone ewidencje księgowe umożliwiają bowiem przypisanie każdemu ze sklepów oraz Barowi odpowiadających każdemu z nich operacji gospodarczych, w tym w szczególności przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów. Jak powyżej wskazano, Wnioskodawca dla każdego ze sklepów oraz Baru prowadzi odrębną gospodarkę magazynową.


Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno Sklep Główny, jak i Bar (przedmiot Aportu) powinny zostać uznane za wyodrębnione finansowo w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.


Zdolność funkcjonowania jako osobne przedsiębiorstwo


W skład Sklepu Głównego wchodzą nie tylko składniki materialne, ale również niematerialne (w tym zobowiązania i należności). Tak określony zespół składników majątkowych umożliwi więc kontynuowanie działalności Sklepu Głównego po jego wniesieniu do Spółki. Twierdzenie to odnieść należy także do Baru, w jego skład także wchodzą bowiem składniki materialne i niematerialne, które pozwolą na kontynuowanie jego działalności w ramach Spółki. W konsekwencji, skoro w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zarówno Sklep Główny, jak i Bar obecnie funkcjonują jako wyodrębnione organizmy gospodarcze samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, taka zdolność zostanie zachowana w Spółce. Należy zwrócić uwagę, że pracownicy, których zakres obowiązków będzie związany z działalnością Sklepu Głównego i których praca jest niezbędna do kontynuowania działalności przez Sklep Główny w ramach Spółki (jako konsekwencja transakcji), zostaną także przeniesieni w ramach części zakładu pracy do Spółki. Analogicznie w przypadku Baru – pracownicy, których zakres obowiązków będzie związany z działalnością Baru, i których praca jest niezbędna do kontynuowania działalności przez Bar w ramach Spółki, zostaną także przeniesieni w ramach części zakładu pracy do Spółki.


Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że zarówno Sklep Główny, jak i Bar będą miały zapewnione źródła dochodów dzięki możliwości dokonywania sprzedaży towaru przeniesionego w ramach Aportu. Trzeba też szczególnie zaznaczyć, że działalność Sklepu Głównego wykorzystuje platformę do składania zamówień istniejącą w sieci Internet, która zostanie przeniesiona na Spółkę. W konsekwencji, na skutek przeniesienia Sklepu Głównego oraz Baru do Spółki (w wykonaniu transakcji) nie zostanie zaburzona ani płynność finansowa umożliwiająca funkcjonowanie Sklepu Głównego jako niezależnego przedsiębiorstwa, ani płynność finansowa Baru jako niezależnego przedsiębiorstwa.


W rezultacie powyższych rozważań należy uznać, że zarówno wyodrębniony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Sklep Główny, jak i wyodrębniony w tej strukturze Bar, będą zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako potencjalnie niezależne przedsiębiorstwa.


Aport będzie wiązał się także z przejściem części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy.


Wobec dokonanego wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego, a także w szczególności wobec przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, możliwe będzie kontynuowanie dotychczasowej działalności Sklepu Głównego oraz Baru bez konieczności angażowania przez Spółkę innych składników majątku, nie będących przedmiotem transakcji, jak również bez konieczności podejmowania dodatkowych działań faktycznych i prawnych, od dokonania których uzależnione byłoby prowadzenie przez Spółkę działalności z wykorzystaniem Sklepu Głównego lub Baru, poza zawarciem umowy najmu części nieruchomości na której obecnie prowadzony jest Sklep Główny i Bar. Spółka będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą realizowaną przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem Sklepu Głównego i Baru, tj. z wykorzystaniem zespołu składników będącego przedmiotem Aportu, a nadto w oparciu o ww. umowę najmu.


W skład Aportu wchodzić też będą zobowiązania związane z przenoszonymi na Spółkę zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby dla uznania aportu za taką część, w jej skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna odznaczać się cechą określoną jako „autonomiczność”. Trzeba przy tym zgodzić się z twierdzeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonymi w wyroku z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2222/09 (wprawdzie dotyczy on ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale dla omawianej zasady nie ma to znaczenia), który przyjął, że gdy wierzyciel posiadający nieznaczną wierzytelność w stosunku do pozostałych zobowiązań Spółki nie zgodziłby się na jej przeniesienie, pozbawiłby automatycznie dany zespół składników majątkowych statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Istotna w sprawie jest więc, akcentowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, funkcjonalna wykładnia „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.


W ocenie Wnioskodawcy przyjęciu, że w przypadku Aportu mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, nie sprzeciwia się okoliczność, że w skład Aportu nie będzie wchodziło prawo własności do części Nieruchomości, w której są posadowione i prowadzone Sklep Główny oraz Bar. Powyższe wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT, który nie wymienia prawa do nieruchomości jako warunku uznania części przedsiębiorstwa za „zorganizowaną”. Brak jednoczesnego przeniesienia praw do Nieruchomości może być jedynie oceniany w kontekście spełnienia lub nie, przesłanki posiadania przez przenoszoną część przedsiębiorstwa (wnoszoną aportem) zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym zadania gospodarcze w rozumieniu ww. art. 5a pkt 4 ustawy PIT. Jeżeli Spółka, do której wnoszona jest część przedsiębiorstwa, będzie posiadała dostateczne warunki lokalowe do kontynuowania dotychczasowej działalności w drodze zawartej umowy najmu - niezasadnym ze względów funkcjonalnych byłoby wymaganie przeniesienia również praw do nieruchomości.


Powyższe potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2009 r., gdzie w tezach wskazano, że:


  „1. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa to wyodrębniony zespół składników majątkowych (w tym zobowiązania), przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.
  2. Jeżeli więc spółka wnosi aportem taki zespół składników, np. wydział produkcyjny, to może potraktować go jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa również wówczas, gdy na dzień wniesienia nie mógłby on jeszcze stanowić niezależnego przedsiębiorstwa, np. gdy nie obejmuje praw do nieruchomości. Wystarczy bowiem, że taki wydział produkcyjny ma potencjał do bycia niezależnym przedsiębiorstwem w przyszłości, w tym na skutek korzystania z nieruchomości należącej do spółki przyjmującej aport”.


Należy zatem stwierdzić, że składniki materialne i niematerialne, które Wnioskodawca zamierza wnieść Aportem do nowo utworzonej spółki służą Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej. Poszczególne elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwolą spółce na realizowanie zadań gospodarczych zarówno Sklepu Głównego, jak i Baru w dotychczasowym zakresie i formie. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, składniki majątku wykorzystywane do prowadzenia Sklepu Głównego oraz składniki majątku wykorzystywane do prowadzenia Baru będące przedmiotem Aportu na dzień transakcji będą stanowiły organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.


Okolicznością dodatkowo potwierdzającą, że każdy element przedmiotu Aportu (Sklep Główny i Bar) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy PIT jest fakt, że działalność prowadzona przez Wnioskodawcę w ramach Sklepu Głównego oraz Baru będzie kontynuowana w Spółce w pełnym zakresie, z wykorzystaniem składników majątkowych stanowiących uprzednio elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.


Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w zdarzeniu przyszłym zespoły składników materialnych i niematerialnych, które będą przedmiotem Aportu, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy PIT.


Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że każdy z elementów przedmiot Aportu (Sklep Główny i Bar) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy PIT, dokonanie Aportu będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w wysokości wartości tego wkładu, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego.


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.


Zgodnie zaś z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.


Z powyższej regulacji wynika wprost, że aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki jest wolny od podatku dochodowego, co zostało m.in potwierdzone w obszernej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Fakt ten został potwierdzony m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:


 • interpretacji z dnia 8 maja 2019 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.171.2019.LAC, w której zostało wskazane, że: „Wyżej wymienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport przez wnoszącego wkład. Zależą one od rodzaju wnoszonego wkładu. Gdy podmiot wnosi do Spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w momencie wniesienia wkładu po stronie podmiotu obejmującego udziały, nie powstaje w związku z tą transakcją przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli do Spółki wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania”;
 • interpretacji z dnia 5 grudnia 2018 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.503.2018.5.IS, w której zostało wskazane, że: „Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania”;
 • interpretacji z dnia 29 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.458.2018.1.MT, zgodnie z którą: „jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania. Mając na uwadze powyżej powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w sytuacji wniesienia do spółki kapitałowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy będzie korzystać wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Zatem w momencie wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej ("GmbH"), powstaje po stronie Wnioskodawców przychód, jednak jest to przychód zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacji z dnia 9 sierpnia 2017 r. nr 0112-KDIL2-1.4012.127.2017.3.SS, w której zostało wskazane, że „zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki mającej osobowość prawną wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania”.


Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że każdy z elementów przedmiotu Aportu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy PIT, dokonanie Aportu będzie powodowało powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w wysokości wartości tego wkładu, jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.


Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Wyroki i interpretacje indywidualne, które powołał Wnioskodawca dotyczą indywidualnych spraw odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, w toku rozważań nad sposobem rozstrzygnięcia wniosku organ miał na względzie także prezentowane w nich stanowiska i argumenty.


Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia, które uwzględnia treść uzupełnienia wniosku dokonanego dla potrzeb tego podatku i specyfikę podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na tę interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj