Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB3/423-429/11-2/JB
z 12 lipca 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB3/423-429/11-2/JB
Data
2011.07.12Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Nieruchomości udostępnione nieodpłatnie

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Przychody

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych


Słowa kluczowe
akt notarialny
likwidacja
majątek
podział majątku
przychód
udziałowiec


Istota interpretacji
Potwierdzenie, że przeniesienie składników majątku Spółki na wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku, w związku z likwidacją Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.Wniosek ORD-IN 341 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2011r. (data wpływu 04.05.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że przeniesienie składników majątku Spółki na wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku, w związku z likwidacją Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.05.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w likwidowanej spółce przekazującej majątek trwały udziałowcowi w ramach podziału nieupłynnionego majątku na podstawie art. 286 kodeksu spółek handlowych, powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji, mającą jednego głównego udziałowca (ok. 99,9% udziałów). Decyzję o likwidacji podjęto przede wszystkim w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz ograniczenia kosztów. Zgodnie z art. 286 Kodeksu Spółek Handlowych majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między udziałowców w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Przy czym majątek Spółki nie musi ulec upłynnieniu i na udziałowców mogą zostać przeniesione w ramach podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli o którym mowa w art. 286 KSH, poszczególne składniki majątkowe Spółki w likwidacji. Oprócz środków pieniężnych Wspólnikowi zostaną wydane: wieczyste prawo użytkowania gruntów wraz z zabudowaniami budynkami i budowlami.

Aktualnie budynki te i budowle są dzierżawione przez głównego udziałowca (udziałowiec posiada nieprzerwanie udziały od co najmniej 10 lat) Spółka powstała na skutek połączenia dwóch innych Spółek Nieruchomości o których mowa we wniosku były wniesione jako aport rzeczowy przez aktualnego udziałowca oraz innego wcześniejszego udziałowca, do jednej ze spółek które następnie się połączyły.

W konsekwencji w ramach procesu likwidacji Wnioskodawcy, dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości, które aktualnie i w momencie podziału majątku Wnioskodawcy nie będą stanowiły zorganizowanego i zdolnego do samodzielnego funkcjonowania jako całości przedsiębiorstwa. Przeniesienie własności Nieruchomości na Udziałowca w ramach podziału nieupłynnionego majątku Spółki zostanie dokonane w formie aktu notarialnego, który określać będzie ustaloną przez niezależnego rzeczoznawcę ich wartość rynkową na dzień przeniesienia nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w likwidowanej Spółce przekazującej majątek trwały Udziałowcowi w ramach podziału nieupłynnionego majątku na podstawie art. 286 Kodeksu Spółek Handlowych, powstanie w związku z opisana czynnością, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy czynność polegająca na wydaniu składników majątku przez likwidowaną Spółkę w ramach podziału majątku w procesie likwidacyjnym nie powoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 282 Kodeksu Spółek Handlowych celem likwidacji jest zakończenie interesów bieżących Spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i „upłynnienie majątku Spółki” (czynności likwidacyjne).

Jednocześnie zgodnie z art. 286 kodeksu Spółek Handlowych majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między udziałowców w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Z treści art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP wynika, że przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 Ustawy o PDOP są w szczególności otrzymane pieniądze wartości pieniężne w tym również różnice kursowe. Powyższe oznacza, że przychodami podlegającymi opodatkowaniu są wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika. Należy przy tym pamiętać, że w świetle konstytucyjnych zasad opodatkowania, obciążenie podatkowe musi mieć wyrażoną podstawę w obowiązujących przepisach nie może być zaś wyłącznie skutkiem interpretacji rozszerzającej przepisów prawa. W analizowanym stanie faktycznym, podczas planowanych czynności likwidacyjnych nastąpi przekazanie składników majątkowych Spółki w ich wartościach rynkowych ustalonych na dzień przeniesienia, któremu nie odpowiada żadne przysporzenie po stronie likwidowanej Spółki. Obowiązek przekazania Udziałowcowi majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli wynika z przepisów KSH (jest to jedyna podstawa prawna przekazania które ma nastąpić pomiędzy Spółką, a udziałowcem. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż skoro przekazanie nieruchomości (jako majątku pozostałego po planowanych czynnościach likwidacyjnych) następuje w wyniku wypełnienia obowiązku nałożonego przepisami prawa (bez żadnego przysporzenia majątkowego dla Spółki w procesie likwidacji) to tym samym dla Wnioskodawcy nie może powstać przychód do opodatkowania. Potwierdzenia stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowić mogą następujące interpretacje organów podatkowych: IPPB3/423-229/10-4/JB Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25.06.2010 roku IPPB3/423-511/09-4/AG, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IBPBI/2/423-275/09/AP Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tej części oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj