Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-352/11/JD
z 29 kwietnia 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-352/11/JD
Data
2011.04.29


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
aparat
przedsiębiorstwa
wartość dodatnia firmy
wkłady niepieniężne
znak towarowy


Istota interpretacji
 • Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku?
 • Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?
 • Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?


 • Wniosek ORD-IN 2 MB

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 24 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • stosowania właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pierwszym roku działalności,
  • możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych aportem składników majątkowych według sumy ich wartości rynkowej,
  • momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych

  - jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 24 marca 2011 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • stosowania właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pierwszym roku działalności,
  • możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych aportem składników majątkowych według sumy ich wartości rynkowej,
  • momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych.

  W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

  Wnioskodawca (Spółka) został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 grudnia 2010 r. Zgodnie z § 30 ust. 1-3 umowy spółki:

  1. „Rokiem podatkowym/obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Pierwszy rok podatkowy/obrotowy Spółki trwa od dnia 29 listopada 2010 r. i upływa z dniem 31.12.2011 r.
  3. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim”.

  Następnie aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2010 r. podjęta została uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w zakresie opisanego wyżej § 30 tej umowy (zmiana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 stycznia 2011 r.), który otrzymał następujące brzmienie:

  1. „Rokiem podatkowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym.
  2. Rok podatkowy w Spółce trwa od dnia 29 listopada do dnia 28 listopada następnego roku.
  3. Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia 29 listopada 2010 r. i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  4. Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki winny być prowadzone zgodnie z prawem polskim.".

  W związku z powyższą zmianą Spółka na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami - zwana dalej również „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych" lub „updop"), dokonała zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, tj. roku trwającego od 29 listopada 2010 roku do 28 listopada 2011 roku.

  Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 30 listopada 2010 r. zawarła umowę najmu lokalu użytkowego jako najemca. Natomiast w dniu 28 grudnia 2010r. dokonała zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności.

  W 2011 roku planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęłaby osoba trzecia, tj. kapitałowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, dalej „Osoba Trzecia”). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez Osobę Trzecią w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej w rozumieniu art. 4a pkt 3 updop w związku z art. 551 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „kodeks cywilny”).

  W skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej będą wchodzić m.in. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej również „ustawa PWP"), tj.:

  1. prawa do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „UPRP") lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market, dalej jako „OHIM") i objęte prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy PWP, i/lub
  2. prawa do wzorów przemysłowych, zarejestrowanych w UPRP lub w OHIM i objęte prawami z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP.

  Ponadto w skład przedsiębiorstwa Osoby Trzeciej mogą wchodzić prawa do znaków towarowych w postaci prawa z ich zgłoszenia w UPRP (tj. prawa, na które nie udzielono jeszcze prawa ochronnego w rozumieniu ustawy PWP) i/lub prawa do wzorów przemysłowych w postaci prawa z ich zgłoszenia w ww. Urzędzie (tj. prawa, na które nie udzielono jeszcze prawa z rejestracji w rozumieniu ustawy PWP).

  Zaznaczenia wymaga, że z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, iż składniki wkładu niepieniężnego (aportu) nie są (nie będą) wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny (aport), tj. Osoby Trzeciej. Aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa będzie wnoszony na pokrycie kapitału w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy według wartości rynkowej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez spółkę wnoszącą aport, czyli przez Osobę Trzecią w formie aktu notarialnego.

  Jak wynika z analiz wniesienie przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop.

  W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku...
  2. Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego...
  3. Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

  Zdaniem Spółki:

  Ad 1.

  Do zdarzeń gospodarczych zaistniałych w jej pierwszym roku podatkowym, tj. od dnia 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. obowiązana jest stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r.

  Artykuł 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 228. poz. 1476 - zwana dalej „ustawą zmieniającą updop") stanowi, iż podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 (tj. ustawy updop), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r., z tym że:

  1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
  2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadym ustawą zmieniającą updop od dnia 1 stycznia 2011 r.

  Zdaniem Wnioskodawcy pierwszy rok podatkowy obowiązujący w Spółce jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., zatem w uwarunkowaniach niniejszej sprawy zastosowanie znajdzie ww. art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej updop, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ust. 1 pkt 1 i 2 tego artykułu. Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 updop rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

  Natomiast w art. 8 ust. 2a updop, ustawodawca expresis verbis przewidział możliwość przedłużenia pierwszego roku podatkowego, stwierdzając, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Z takiej możliwości skorzystała Spółka, przedłużając swój pierwszy rok podatkowy do końca 2011 r.

  W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym, skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok powoduje, że ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

  Należy dodać, że powyższe w pełni koresponduje za stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministerstwo Finansów. Jak wynika bowiem z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. na pytanie skierowane przez Dziennik „Rzeczpospolita": „Podatnicy, którzy podjęli po raz pierwszy działalność w drugiej połowie 2010 r. i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, i przyjęli iż pierwszy rok podatkowy będzie trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011 r. mają obowiązek stosowania do końca pierwszego roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r." (ww. odpowiedź została również opublikowana w artykule pt: „Przepisy przejściowe dla nowych spółek”, Rzeczpospolita z dnia 26 stycznia 2011 r.).

  W ocenie Spółki możliwości (a w zasadzie obowiązku) zastosowania do końca 2011 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. nie niweczy fakt dokonania przez Wnioskodawcę zmiany roku podatkowego, a to z uwagi na to, że:

  1. zmiana ta została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dopiero w 2011 r. i
  2. z uwagi na treść art. 8 ust. 3 updop, zgodnie z którym w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, co w niniejszej sprawie oznacza rozpoczęcie zmienionego roku podatkowego od dnia 1 stycznia 2012 roku.

  Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że przepisy updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. miałyby zastosowanie względem Spółki nawet przy założeniu, że ww. zmiana roku podatkowego była skuteczna już w odniesieniu do pierwszego roku podatkowego obowiązującego w Spółce (zmiana polegała bowiem na wprowadzaniu do umowy Spółki zapisu o literalnym brzmieniu, że jej rokiem podatkowym jest okres niepokrywający się z rokiem kalendarzowym).

  Prezentowane stanowisko Spółki jest zgodne z wydanymi przez Ministra Finansów interpretacjami przepisów prawa podatkowego w analogicznych sprawach (nr IPPB5/423-828/10-4/MB, nr IPPB5/423-832/10-4/MB).

  Ad. 2

  W sytuacji, gdy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, wartość składników majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w UPRP lub OHIM) wchodzących w skład wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa, zostanie w 2011 r. wniesiona w całości na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i przy tym, gdy wartość firmy ustalona zgodnie z art. 16g ust 2 updop wykaże wartość dodatnią, Wnioskodawca będzie uprawniony do przyjęcia za łączną wartość początkową tych składników majątku maksymalnie sumę ich wartości rynkowej. Od tak ustalonej wartości poszczególnych składników majątkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów.

  Na wstępie uzasadnienia należy przyjąć, że w konsekwencji pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, do oceny planowanego zdarzenia przyszłego, należy stosować stan prawny regulowany updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku. W planowanym zdarzeniu przyszłym, przedsiębiorstwo Osoby Trzeciej, zostanie wniesione jako wkład niepieniężny do Spółki. Ze względu na fakt, że w skład przedsiębiorstwa będą wchodzić m.in.: prawa do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, Spółka dokona nabycia tych praw w drodze aportu. Ponadto, w chwili otrzymania aportu, przedmiotowe prawa będą nadawały się do gospodarczego używania przez Spółkę w toku jej działalności, a okres używania tych praw na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej przekroczy rok. Tym samym, zdaniem Spółki, prawa do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych wniesione aportem do Spółki przez Osobę Trzecią będą spełniały wszystkie warunki do uznania ich za wartości niematerialne i prawne podlegające w Spółce amortyzacji podatkowej. Kolejno należy odnieść się do statuującego zasadę kontynuacji przepisu art. 16g ust. 9 updop, zgodnie z którym za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego. Jednocześnie art. 16g ust. 10a updop nakazuje odpowiednie stosowanie wspomnianego przepisu art. 16g ust. 9 updop w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Oznacza to, iż podmiot otrzymujący aport jest zobowiązany ująć w swojej ewidencji takie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w wartościach początkowych wynikających z ewidencji wnoszącego aport i kontynuować amortyzację takich składników majątku z uwzględnieniem metody przyjętej przez ich zbywcę oraz z uwzględnieniem dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.

  Jednocześnie Ustawodawca nakazuje odmienne postępowanie w przypadku otrzymania w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa składników rzeczowych majątku czy praw majątkowych, które nie zostały wprowadzone przez wnoszącego aport do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W tym przypadku, zastosowanie znajduje zdanie drugie przepisu art. 16g ust. 10a updop, który nakazuje stosowanie wyceny wartości początkowej takiego aportu zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust 10 updop. Biorąc pod uwagę założenia prezentowanego zdarzenia przyszłego, wniesienie przedsiębiorstwa będzie się wiązało z powstaniem dodatniej wartości firmy, tzn. wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa przewyższy wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego do Spółki. Wobec powyższego, w przypadku nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości sumy ich wartości rynkowej, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 2 updop.

  Reasumując, z uwagi na fakt, że:

  • Spółka została zarejestrowana w drugiej połowie 2010 r. i przyjęła, że pierwszy rok podatkowy będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011 roku, co wymusza uwzględnienie do oceny planowanego zdarzenia przyszłego stanu prawnego regulowanego updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku;
  • składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w UPRP lub OHIM) wnoszone do Spółki jako element wkładu niepieniężnego (aportu) nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Osoby Trzeciej wnoszącej ten wkład niepieniężny (aport);
  • ze wstępnych szacunków wynika, że wniesienie przedsiębiorstwa będzie się wiązało z powstaniem dodatniej wartości firmy, tzn. wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa przewyższy wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego do Spółki;

  - Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w UPRP lub OHIM), od sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Innymi słowy łączną wartość początkową nabytych przez Spółkę w drodze aportu składników majątku stanowić będzie suma ich wartości rynkowej. Podobne stanowisko w analogicznym stanie faktycznym, zajął Minister Finansów w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (nr IPPB3/423-753/10-5/DP, nr IPPB3/423-784/10-4/MS).

  Ad. 3

  Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

  W uzasadnieniu stanowiska należy oprzeć się na brzmieniu przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, który stanowi że odpisów amortyzacyjnych od wartości materialnych i prawnych dokonuje się co do zasady od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Wynika z tego, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie przedmiotowych praw będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W założeniu zdarzenia przyszłego, wniesienie aportu nastąpi w formie aktu notarialnego, a zatem skuteczne przeniesienie prawa do znaków towarowych na Spółkę nastąpi w momencie zawarcia aktu notarialnego. Podobne stanowisko, potwierdzające stanowisko Spółki zajął Minister Finansów w wydanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (nr IPPB3/423-784/10-4/MS, nr IPPB5/423-112/09-2/MB).

  Podsumowując, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Ad. 1

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 – zwanej dalej „ustawą nowelizującą”), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., z tym że:

  1. art. 19a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2011 r. stosuje się do tego dnia;
  2. art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

  W art. 2 ustawy nowelizującej jest mowa o ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 – zwanej dalej „updop”).

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 updop, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej.

  Art. 12 ustawy nowelizującej nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek stosowania przepisów updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  1. rok podatkowy podatnika jest inny niż rok kalendarzowy,
  2. rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r.,

  Przepisy updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. powinny być stosowane do końca rozpoczętego przed tym dniem roku podatkowego, przyjętego przez podatnika.

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W myśl art. 8 ust. 2a updop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. W sytuacji wybrania przez podatnika roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym skorzystanie z możliwości połączenia pierwszego i drugiego roku prowadzenia działalności w jeden rok podatkowy powoduje, że w istocie ten pierwszy rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

  W zdarzeniu przedstawionym we wniosku, trwający rok podatkowy Spółki jest inny niż rok kalendarzowy, rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. a zakończy się 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie zatem miała obowiązek stosować do końca przyjętego (obecnego) roku podatkowego przepisy updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r.

  Ad. 2

  Dla prawidłowego ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych w drodze aportu decydujące znaczenie ma przedmiot aportu. W przypadku nabycia przez spółkę kapitałową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych tytułem wkładu niepieniężnego, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, do ustalenia ich wartości początkowej zastosowanie znajdują przepisy art. 16g ust. 10a, w związku z ust. 9 i 10 updop. O zastosowaniu właściwego przepisu decyduje przy tym fakt, czy składniki majątku objęte aportem zostały ujęte, bądź nie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

  Zgodnie bowiem z art. 16g ust. 10a updop, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10.

  Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka otrzyma tytułem aportu przedsiębiorstwo. W ramach aportu Spółka otrzyma prawa ochronne na Znaki Towarowe i prawa rejestracji wzorów przemysłowych, które nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

  Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał art. 16g ust. 10 updop.

  W myśl tego artykułu, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

  • suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
  • różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują więc wystąpienie dwóch sytuacji związanych z nabyciem przedsiębiorstwa, a mianowicie:

  • przypadek w którym cena nabycia danego przedsiębiorstwa jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych tego przedsiębiorstwa (wówczas wystąpi wartość dodatnia firmy), oraz
  • przypadek, w którym cena nabycia przedsiębiorstwa nie jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych (wówczas nie wystąpi wartość dodatnia firmy).

  Przy czym, zgodnie z art. 16g ust. 2 updop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

  W analizowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z wniesieniem do Spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa wystąpi dodatnia wartość firmy, tj. nadwyżka nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcowi nad rynkową wartością składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego aportu. Z uwagi na powyższe łączną wartość początkową składników majątku trwałego (tj. składników objętych aportem uznanych przez Wnioskodawcę za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne), wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie stanowić suma ich wartości rynkowej, określona na dzień wniesienia aportu.

  W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe, należy uznać, iż jeżeli w ramach aportu przedsiębiorstwa Spółka otrzyma składniki majątku niewprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport (m.in. prawa ochronne do znaków towarowych i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych), a składniki te spełniają przesłanki, by uznać je za wartości niematerialne i prawne w Spółce, oraz wystąpi dodatnia wartość firmy, to wartość początkowa tych składników powinna zostać ustalona w wysokości ich wartości rynkowej z dnia aportu.

  Ad. 3

  Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

  Jak stanowi art. 102 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

  W myśl art. 105 ust. 1 i 2 ww. ustawy, na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.

  Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

  Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

  Natomiast stosownie do art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ww. ustawy).

  Natomiast zgodnie z art. 153 tej ustawy, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 162 ww. ustawy, dodaje ponadto, iż prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 67 ust. 2 umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

  Ponadto, należy zauważyć, iż dla skutecznego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego wystarczy zachowanie formy pisemnej (art. 67 ust. 2 w związku z art. 162 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej).

  Zgodnie z powyższym, podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znaki towarowe (praw z rejestracji wzorów przemysłowych), zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  • zostały nabyte przez podatnika,
  • nadają się do gospodarczego wykorzystania,
  • przewidywany okres ekonomicznej użyteczności wynosi co najmniej rok,
  • są przeznaczone do używania na potrzeby podatnika.

  Zatem, jeżeli w związku z wniesieniem do Spółki przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą również prawa ochronne na znak towarowy i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, zachowana jest forma notarialna, to w takim przypadku dochodzi do skutecznego przeniesienia na spółkę tych praw, czyli ich nabycie. Wobec powyższego, skoro zgodnie z art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w ustawie prawo własności przemysłowej, to w konsekwencji, spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo ochronne do znaku towarowego i prawo rejestracji wzoru przemysłowego, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 updop, dokonywać amortyzacji tych praw

  Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

  Stosownie do art. 16d ust. 2 updop, składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

  Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16h ust. 3 w związku z art. 16h ust. 3a, przewiduje szczególny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych dotyczących składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawa ochronne do znaków towarowych i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dlatego też ww. artykuły nie będą miały zastosowania.

  W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż Spółka będzie uprawniona do amortyzacji wniesionych do niej praw do zarejestrowanych praw ochronnych na znaki towarowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzi ww. prawa do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Spółki w zakresie:

  • stosowania właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pierwszym roku działalności,
  • możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych aportem składników majątkowych według sumy ich wartości rynkowej,
  • momentu rozpoczęcia amortyzacji od wniesionych aportem składników majątkowych

  - jest prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji określono skutki podatkowe wniesienia praw ochronnych do znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych o jakich mowa w pytaniu nr 2 i 3 wniosku. W interpretacji tej nie przedstawiono natomiast skutków podatkowych wniesienia praw ze zgłoszeń w UPRP (tj. praw, na które nie udzielono jeszcze prawa ochronnego w rozumieniu ww. ustawy prawo własności przemysłowej), gdyż nie zostały one objęte zakresem wniosku wynikającym z ww. pytań.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


  Referencje


  doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

  Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
  Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

  Reklama

  Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

  czytaj

  O nas

  epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

  czytaj

  Regulamin

  Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

  czytaj