PKD 30.12.Z - Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 23.09.2021

 

    Reset

30.12.Z
podklasa
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję nadmuchiwanych łodzi i tratew,
- produkcję łodzi żaglowych, nawet wyposażonych w silnik,
- produkcję łodzi motorowych,
- produkcję poduszkowców na cele rekreacyjne,
- produkcję jednostek pływających na zamówienia indywidualne,
- produkcję pozostałych łodzi sportowych i wycieczkowych:
     - kajaków, czółen, łodzi wiosłowych, łodzi sportowych typu skif.
Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji części łodzi wycieczkowych i sportowych:
     - produkcji żagli, sklasyfikowanej w 13.92.Z,
     - produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
     - produkcji silników dla jednostek pływających, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
- produkcji desek surfingowych (włączając deski surfingowe z żaglem), sklasyfikowanej w 32.30.Z,
- naprawy i konserwacji łodzi wycieczkowych i sportowych, sklasyfikowanych w 33.15.Z.
Interpretacje podatkowe:
- do PKD 30.12.Z (5)
klasa
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
grupa
Produkcja statków i łodzi
dział
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Dział ten obejmuje:
- produkcję sprzętu transportowego, takiego jak:
     - statki i łodzie,
     - lokomotywy kolejowe i tabor szynowy,
     - statki powietrzne i statki kosmiczne,
- produkcję części do ww. sprzętu transportowego.
A
sekcja
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
Sekcja ta obejmuje działalności związane z:
-   eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
-   uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
-   chowem i hodowlą zwierząt,
-   pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
-   pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.
Dodatkowe informacje w wyjaśnieniach
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj