PKD R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 11.07.2020

 

1 2

    Reset

R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.
90
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Dział ten obejmuje:
- funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów,
- produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo.
Dział ten nie obejmuje:
- działalności muzeów wszelkiego rodzaju, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych, ochrony miejsc historycznych i działalności rezerwatów przyrody, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,
- działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 92,
- działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93.
Jednostki, które świadczą usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne sklasyfikowane są w następujących grupowaniach:
- produkcja i dystrybucja filmów i nagrań wideo, sklasyfikowana w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
- projekcja filmów, sklasyfikowana w 59.14.Z,
- nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grup 60.1, 60.2.
90.0
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Podklasa ta obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:
- działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,
- działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
- działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:
     - działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.
- działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
- działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Podklasa ta obejmuje:
- działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
- działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularnonaukową itp.,
- działalność niezależnych dziennikarzy,
- renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,
- renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,
- produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z,
- renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.
Działalność obiektów kulturalnych
Podklasa ta obejmuje:
- działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
- działalności kin, sklasyfikowanej w 59.14.Z,
- działalności agencji biletowych, sklasyfikowanej w 79.90.C,
- działalności muzeów, sklasyfikowanej w 91.02.Z.
91
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
Dział ten obejmuje:
- działalność bibliotek i archiwów,
- działalność wszystkich rodzajów muzeów,
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych,
- działalność związaną z ochroną miejsc historycznych,
- działalność rezerwatów przyrody,
- utrzymywanie i ochronę obiektów wystawienniczych, miejsc i cudów natury o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub edukacyjnym (np. miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO itp.).
Dział ten nie obejmuje:
- działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, tj. działalności parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93.
91.0
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
91.01
Działalność bibliotek i archiwów
Działalność bibliotek
Podklasa ta obejmuje:
- dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania, świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie:
     - gromadzenie zbiorów
     - katalogowanie zbiorów,
     - wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,
     - wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.,
- przechowywanie zdjęć i filmów przez biblioteki i usługi z tym związane.
Działalność archiwów
Podklasa ta obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:
- gromadzenie zbiorów,
- katalogowanie zbiorów,
- wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,
- wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- archiwizacji i niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanej w 82.19.Z.
Działalność muzeów
Podklasa ta obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak:
- muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,
- muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,
- pozostałe muzea wyspecjalizowane,
- muzea na wolnym powietrzu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,
- renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,
- działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Podklasa ta obejmuje:
- konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,
- renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Podklasa ta obejmuje:
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,
- działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.
Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj