PKWiU C - Produkty przetwórstwa przemysłowego
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 11.07.2020

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Reset

C
Produkty przetwórstwa przemysłowego
Sekcja ta obejmuje:
- artykuły spożywcze, włączając gotowe posiłki i dania,
- napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
- wyroby tytoniowe, włączając odpady tytoniowe,
- wyroby włókiennicze, włączając gotowe wyroby tekstylne i odzież każdego rodzaju, zarówno konfekcyjną, jak i szytą na miarę, ze skóry, tkanin, dzianin itp.,
- skóry i wyroby ze skór wyprawionych, włączając obuwie oraz wyroby kaletnicze i rymarskie,
- drewno i wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, papier i wyroby z papieru,
- usługi poligraficzne,
- usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji,
- koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu,
- chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów napędowych,
- substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne,
- metale i usługi wykonywania odlewów,
- metalowe wyroby gotowe, włączając broń i amunicję,
- wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
- budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych, betonu i metalu,
- wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, włączając szkło i wyroby ze szkła, wyroby ogniotrwałe, materiały budowlane ceramiczne, wyroby z betonu, cementu i gipsu,
- komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
- urządzenia elektryczne, włączając silniki elektryczne, kable światłowodowe, sprzęt instalacyjny, sprzęt oświetleniowy,
- nieelektryczny i elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
- maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia, maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, maszyny i narzędzia mechaniczne, maszyny specjalnego przeznaczenia, np.: dla metalurgii, górnictwa i do wydobywania, budownictwa, przemysłu spożywczego, papierniczego, włókienniczego,
- pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, statki i łodzie, lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy, statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny, rowery i wózki inwalidzkie oraz pozostały sprzęt transportowy,
- meble, włączając usługi w zakresie wykończania mebli w trakcie procesu produkcyjnego, takie jak: lakierowanie, malowanie (włączając natryskowe), politurowanie, złocenie,
- wyroby jubilerskie, biżuterię, monety,
- instrumenty muzyczne,
- sprzęt sportowy,
- gry i zabawki,
- urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne,
- ochronne nakrycia głowy i inne wyroby ochronne, parasole, laski,
- trumny,
- usługi produkcyjne zleceniobiorców/podwykonawców,
- usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego oraz naprawy i konserwację pozostałego sprzętu i wyposażenia, z wyłączeniem komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
Sekcja ta nie obejmuje:
- usług instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej, włączając własnej produkcji, sklasyfikowanych w 43.32.10.0,
- usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,
- usług naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, sklasyfikowanych w dziale 95,
- usług naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,
- usług naprawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 95.22.10.0,
- usług naprawy, konserwacji i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.
Uwagi dodatkowe:
- gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej surowców włókienniczych, należy je klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego surowca, który masą przeważa nad dowolnym, pojedynczym surowcem włókienniczym. Natomiast jeżeli żaden surowiec nie przeważa masą, wtedy wyrób należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego surowca włókienniczego, który znajduje się na ostatniej pozycji w porządku wymieniania rozpatrywanych surowców,
- przez wyroby włókiennicze należy rozumieć wyroby tekstylne i odzież.
10
Artykuly spozywcze
10.1
Mieso i wyroby z miesa, zakonserwowane
10.11
Mieso przetworzone i zakonserwowane, z wylaczeniem miesa z drobiu
10.11.1
Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.11
Mięso z bydła świeże lub schłodzone
Mięso z bydła świeże lub schłodzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.12
Mięso ze świń świeże lub schłodzone
Mięso ze świń świeże lub schłodzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.13
Mięso z owiec świeże lub schłodzone
Mięso z owiec świeże lub schłodzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.14
Mięso z kóz świeże lub schłodzone
Mięso z kóz świeże lub schłodzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.15
Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.2
Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.20
Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.3
Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.31
Mięso z bydła zamrożone
Mięso z bydła zamrożone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.32
Mięso ze świń zamrożone
Mięso ze świń zamrożone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.33
Mięso z owiec zamrożone
Mięso z owiec zamrożone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.34
Mięso z kóz zamrożone
Mięso z kóz zamrożone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.35
Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.39
Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.4
Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.41
Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.42
Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.43
Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.44
Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.45
Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.5
Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.50
Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.6
Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.60
Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
10.11.9
Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.11.99
Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj