PKWiU M - Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 13.05.2021

 

1 2 3 4 5 6 7

    Reset

M
Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne
Sekcja ta obejmuje:
- usługi prawne,
- usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,
- usługi doradztwa podatkowego,
- usługi firm centralnych (head offices),
- usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
- usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,
- usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
- usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
- usługi reklamowe,
- usługi badania rynku i opinii publicznej,
- usługi fotograficzne,
- usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,
- usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,
- pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,
- usługi weterynaryjne.
Sekcja ta nie obejmuje:
- usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
- usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
- realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,
- wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,
- usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,
- usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,
- usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,
- usług przesyłania pocztą materiałów reklamowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,
- usług związanych z organizacją targów, wystaw i pokazów handlowych, sklasyfikowanych w 82.30.1,
- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,
- usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
Uwagi dodatkowe:
Przez usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72) rozumie się:
- badania podstawowe - badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
- badania przemysłowe - badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,
- prace rozwojowe - prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych. Prace te nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do wyrobów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet wtedy gdy zmiany te mają charakter ulepszeń.
69
Uslugi prawne, rachunkowo-ksiegowe i doradztwa podatkowego
69.1
Uslugi prawne
69.10
Uslugi prawne
69.10.1
Usługi prawne
69.10.11
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.12
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.13
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.14
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.15
Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.16
Usługi notarialne
Usługi notarialne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.17
Usługi arbitrażowe i pojednawcze
Usługi arbitrażowe i pojednawcze
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.18
Usługi prawne związane z aukcjami
Usługi prawne związane z aukcjami
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.10.19
Pozostałe usługi prawne
Pozostałe usługi prawne
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.2
Uslugi rachunkowo-ksiegowe i w zakresie audytu; uslugi doradztwa podatkowego
69.20
Uslugi rachunkowo-ksiegowe i w zakresie audytu; uslugi doradztwa podatkowego
69.20.1
Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.10
Usługi w zakresie audytu finansowego
Usługi w zakresie audytu finansowego
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.2
Usługi rachunkowo-księgowe
69.20.21
Usługi sprawdzania rachunków
Usługi sprawdzania rachunków
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.22
Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych
Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.23
Usługi w zakresie księgowości
Usługi w zakresie księgowości
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.24
Usługi sporządzania listy płac
Usługi sporządzania listy płac
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.29
Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.3
Usługi doradztwa podatkowego
69.20.31
Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.32
Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
69.20.4
Usługi zarządzania masą upadłościową
69.20.40
Usługi zarządzania masą upadłościową
Usługi zarządzania masą upadłościową
VAT - stawki preferencyjne VAT 2021 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
70
Uslugi firm centralnych (head offices); uslugi doradztwa zwiazane z zarzadzaniem
70.1
Uslugi firm centralnych (head offices) i holdingow, z wylaczeniem holdingow finansowych
70.10
Uslugi firm centralnych (head offices) i holdingow, z wylaczeniem holdingow finansowych
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4 5 6 7

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj