Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB3/423-948/09-4/AO
z 13 stycznia 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPB3/423-948/09-4/AO
Data
2010.01.13Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
dofinansowanie
dotacja
koszty dotacji
koszty pośrednie
koszty przyznania dotacji
koszty uzyskania przychodów
wniosek


Istota interpretacji
1. Czy wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X Regionalnego Programu Operacyjnego mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych?
2. Jeżeli wydatki Spółki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie stanowią koszty uzyskania przychodu, to w jakim czasie (miesiącu) powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych?Wniosek ORD-IN 683 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przygotowanie wniosku o dotację - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2009 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 02 grudnia 2009 r. (data wpływu 02.12.2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przygotowanie wniosku o dotację.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W celu rozwoju prowadzonej działalności Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach X Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, pt. „Zwiększenie konkurencyjności Y na rynkach światowych dzięki wykorzystaniu potencjału innowacyjności”.

Wniosek został wstępnie rozpatrzony pozytywnie i znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do udzielenia finansowania. Ponieważ cała procedura jest bardzo skomplikowana, dla dokonania analizy szans pozyskania finansowania oraz następnie do sporządzenia i złożenia w Jej imieniu wniosku, Spółka zatrudniła specjalistyczny podmiot zewnętrzny.

W związku z tym, poniesiono istotne koszty finansowe.

Wydatki ponoszone na uzyskanie dotacji w ostatecznym rozrachunku służyć mają prowadzeniu zwykłej działalności zarobkowej i w konsekwencji uzyskaniu przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X Regionalnego Programu Operacyjnego mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych...
  2. Jeżeli wydatki Spółki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie stanowią koszty uzyskania przychodu, to w jakim czasie (miesiącu) powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych...


Treść drugiego pytania wynika z pisma z dnia 02.12.2009 r. stanowiącego uzupełnienie do wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zadaniem X Regionalnego Programu Operacyjnego jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

Koszty związane z procesem składania wniosku o dotację (wstępna analiza możliwości otrzymania dotacji, sporządzenie i złożenie wniosku) w ramach ww. programu, są ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania przychodów.

Uzyskana dotacja posłuży poprzez modernizację siedziby, wdrożeniu nowych technologii, zakupowi nowoczesnych urządzeń itd. (stosownie do składanego wniosku), a tym samym prowadzeniu działalności zarobkowej i w konsekwencji uzyskaniu nowych przychodów.

Ponieważ nie ma jednak możliwości wskazania, jakiemu konkretnie przychodowi będzie odpowiadać poniesiony wydatek, należy zakwalifikować go do kosztów pośrednich.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym, Spółka uważa, iż koszt związany z zatrudnieniem specjalistycznego podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem jest dokonanie analizy szans pozyskania finansowania oraz sporządzenie i złożenie w imieniu Spółki wniosku, stanowi koszt podatkowy i powinien być potrącony w dacie poniesienia.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 02.12.2009 r. Spółka wskazała, iż wydatki na sporządzenie wniosku, są kosztami pośrednimi i zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są potrącalne w dacie poniesienia, czyli w miesiącu otrzymania faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub, że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W analizowanej sprawie, Spółka przedstawiła informacje, iż koszty związane z procesem składania wniosku o dotację (wstępna analiza możliwości otrzymania dotacji, sporządzenie i złożenie wniosku) w ramach ww. programu są ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania przychodów. Uzyskana dotacja posłuży poprzez modernizację siedziby wdrożeniu nowych technologii, zakupowi nowoczesnych urządzeń itd. (stosownie do składanego wniosku), a tym samym prowadzeniu działalności zarobkowej i w konsekwencji uzyskaniu nowych przychodów. Zatem argumentacja Spółki w zakresie kwalifikacji ww. wydatków odpowiada przytoczonej definicji kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami). Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. W ocenie organu podatkowego do takich kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dotację.

Uznanie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X Regionalnego Programu Operacyjnego za koszty pośrednie, oznaczać będzie, iż podlegać będą one potrąceniu w dacie poniesienia.

Moment potrącenia wydatków uznanych za koszty podatkowe o charakterze pośrednim wskazany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą regulacją, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X Regionalnego Programu Operacyjnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj