Regulamin
epodatnik.pl

 

§1
[Wydawca]

 1. Wydawcą serwisu internetowego epodatnik.pl jest Artur M. Brzeziński z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4, NIP 6181020327, redakcja@epodatnik.pl, zwany dalej Wydawcą.
 2. Serwis epodatnik.pl został wpisany do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Kaliszu pod numerem 359. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje Artur M. Brzeziński.

§2
[Ochrona użytkowników]

Każdy użytkownik może złożyć wydawcy reklamację co do naruszenia warunków korzystania z serwisu lub reklamacji odnośnie świadczeń wynikających z umów zawartych z Wydawcą, czy też odnośnie realizacji polityki prywatności lub ochrony danych osobowych, w dowolnej formie. O wyniku postępowania reklamacyjnego użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w tej samej formie, w jakiej wpłynęło zgłoszenie reklamacyjne. Złożenie lub nie złożenie skargi nie zmienia cywilnoprawnych czy innych uprawnień użytkowników.

§3
[Zawartość serwisu]

Publikacje i każda inna zawartość serwisu ma charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Wydawca nie odpowiada za żadne szkody pozostające w związku z treścią serwisów, w szczególności za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych lub faktycznych na podstawie treści czy narzędzi informatycznych prezentowanych w serwisie; treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

§4
[Warunki techniczne korzystania z serwisu]

 1. Dla korzystania z serwisu niezbędne jest połączenie z siecią Internet oraz komputer, tablet, smartfon czy inne urządzenie, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także adres poczty elektronicznej w przypadku usług wymagających logowania.
 2. Wydawca zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z serwisu, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zagrożeń należy stosować hasła o odpowiednim stopniu komplikacji, chronić dostęp do haseł przed osobami upoważnionymi, oraz stosować oprogramowanie takie jak programy antywirusowe oraz zapory sieciowe. Wydawca zapewnia również, że udostępnione przez niego strony internetowe czy oprogramowanie są wolne od wirusów komputerowych, programów szpiegowskich i podobnego oprogramowania.

§5
[Usługi wymagające rejestracji w serwisie]

 1. Usługi: subskrypcja bezpłatnego biuletynu epodatnik.pl, forum, udostępnienia plików kalkulatorów i wzorów, a także dostęp do niektórych publikacji, wyszukiwarek czy narzędzi informatyczno-podatkowych wymagają założenia konta (rejestracji) w serwisie epodatnik.pl. W sytuacji, gdy użytkownik poda podczas rejestracji fałszywe, nie istniejące, przeznaczone na spam lub tymczasowe konto poczty elektronicznej, uznaje się, iż wszelkie korzystanie z serwisu w zakresie wymagającym logowania odbywa się z naruszeniem praw autorskich Wydawcy.
 2. Zakładanie konta w innym celu, iż korzystanie z usług zgodnie z regulaminem, jest zabronione i uprawnia Wydawcę do usunięcia lub zablokowania konta. Zakładanie więcej niż jednego konta, udostępnienie danych do logowania czy konta osobie trzeciej lub korzystanie z konta osoby trzeciej jest zabronione i uprawnia Wydawcę do usunięcia lub zablokowania konta, a pobierając w takiej sytuacji pliki Użytkownik nie nabywa do nich żadnej licencji i pobiera je z naruszeniem praw autorskich Wydawcy w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 3. Usunięcie lub zablokowanie konta w serwisie epodatnik.pl powoduje zaprzestanie świadczenia usług, o których mowa w ust.1.
 4. Rezygnacja ze świadczenia którejkolwiek usługi określonej w ust.1 powoduje usunięcie lub zablokowanie konta w serwisie epodatnik.pl.

§6
[Biuletyny i mailingi]

 1. Wydawca okresowo lub doraźnie przesyła biuletyn epodatnik.pl na adresy e-mail podane podczas rejestracji. Wydawca zastrzega prawo do przerw technicznych, dołoży jednak wszelkich starań, aby występowały one jak najrzadziej, oraz aby użytkownik otrzymywał biuletyn regularnie.
 2. Wydawca przesyła również do użytkowników mailingi zawierające wybrane oferty reklamowe. Wydawca zapewnia, że każdy e-mail zawierający biuletyn lub przesyłkę reklamową zostanie oznaczony w sposób jednoznaczny firmą Wydawcy. Każdy e-mail tego rodzaju będzie również zawierać informację o możliwości rezygnacji z usług Wydawcy ze stosownym linkiem.

§7
[Aktywne formularze excel]

 1. Wydawca oferuje użytkownikom nieodpłatnie licencję na korzystanie z jednego egzemplarza publikacji elektronicznej w formacie *.xls, *.doc lub *.pdf (kalkulatory, wzory).
 2. Przed pobraniem pliku użytkownik dodatkowo każdorazowo zaakceptuje warunki umowy licencyjnej, określone w ust.3.
 3. Warunki licencji: "Pobierając plik z formularzem nie nabywasz żadnych innych praw czy licencji do pliku, ponad prawo do korzystania z pliku jako egzemplarza utworu zgodnie z jego przeznaczeniem. Pobierając plik nieodpłatnie nabywasz licencję wyłącznie w okresie utrzymywania konta z Twoim poprawnym adresem e-mail w serwisie epodatnik.pl. Możesz jednak pobrać, wypełnić i wydrukować formularz z obliczeniami użytkownika, a następnie skasować plik formularza i nadal korzystać z wydruku pomimo usunięcia konta w serwisie ePodatnik.pl. Nabywając plik odpłatnie nabywasz licencję na czas nieokreślony bez względu na utrzymywanie konta w serwisie epodatnik.pl. Korzystanie z formularza odbywa się na Twoją wyłączną odpowiedzialność korzystającego i zgodnie z Twoją wiedzą, a epodatnik.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zastosowania się do wzoru formularza czy zawartych w nim wyników obliczeń itp. Masz prawo pobrać niniejszy formularz ze stron epodatnik.pl i przechowywać go w dowolnej ilości kopii. Nie masz jednak prawa bez pisemnej zgody epodatnik.pl rozpowszechniać w jakikolwiek sposób niniejszego formularza. Uwagi przyjmuje epodatnik.pl pod adresem: redakcja@epodatnik.pl lub ul. Kresowa 4, 62-800 Kalisz. W sprawach nieuregulowanych niniejszą licencją, szczególnie odnośnie konsekwencji cywilnoprawnych naruszenia praw autorskich, zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu serwisu epodatnik.pl"
 4. Świadczenie wynikające z umowy zostanie rozpoczęte w chwili udostępnienia Użytkownikowi pliku do pobrania albo w chwili jego przesłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną). Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu jej świadczenia, pod warunkiem wykasowania wszystkich plików zawierających pobrane materiały (można zachować wydruki na papierze).
 5. W przypadku likwidacji konta w serwisie epodatnik.pl użytkownik jest zobowiązany do wykasowania wszystkich egzemplarzy pobranych plików, o których mowa w ust.1, bez względu na to, czy zawierają jakieś dane, czy nie. Może jednak zachować wydruki sporządzone przy wykorzystaniu tych plików.
 6. Postanowienia powyższe należy stosować odpowiednio do ebooków udostępnionych w księgarni epodatnik.pl.

§8
[Biuletyny i mailingi]

 1. Wydawca udostępnia bezpłatny dostęp do forum.
 2. Korzystający z forum są świadomi, że ich wypowiedź zostanie opublikowane i wyrażają na to zgodę.
 3. Posty na forum mogą dotyczyć szeroko rozumianej sfery podatków, rachunkowości, zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zabrania się umieszczać postów o charakterze reklamowym, postów naruszających prawa osób trzecich a także postów nie mieszczących się w granicach wyznaczonych przez dobre obyczaje.
 4. Wszelkie posty zawierające przekaz reklamowy, zwroty naruszające prawa osób trzecich, zwroty nie mieszczące się w granicach wyznaczonych przez dobre obyczaje mogą zostać usunięte, jak również może zostać usunięte konto użytkownika, który taki post opublikował.
 5. Jeżeli poprzez zamieszczenie postu użytkownik narazi Wydawcę na szkodę, w szczególności poprzez odpowiedzialność wobec osób trzecich, których prawa post narusza, wówczas użytkownik zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z odpowiedzialności, a jeżeli skutecznie to nie nastąpi - zapłacić Wydawcy równowartość należnych od niego odszkodowań.
 6. W przypadku wykorzystania forum dla zamieszczania w nim przekazu reklamowego Wydawca ma prawo obciążyć Użytkownika wynagrodzeniem za usługi reklamowe, przy czym strony ustalają kwotę wynagrodzenia nie mniejszą niż 250 zł z VAT.
 7. Udostępniając użytkownikowi dostęp do postów innych osób Wydawca udostępni ogółowi czytelników (nie tylko użytkownikowi) na łamach serwisu internetowego publikację, co nie stanowi w szczególności usługi doradztwa podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.1996r. Nr 102, poz.475 z późn. zm.). Użytkownik nie nabywa praw autorskich w jakimkolwiek zakresie do treści publikacji jako utworu chronionego prawem autorskim. Post przesłany do Wydawcy stanowi list do redakcji, a dziennikarz odpowiadając na ten list na łamach serwisu (publikacja odpowiedzi) zachowuje w tajemnicy dane umożliwiające identyfikację autora, bowiem składając zamówienie korzystający z usługi forum zastrzega nieujawnienie danych autora – chyba że w zapytaniu odrębnie te dane podano lub gdy korzystający wnioskował inaczej.
 8. Wydawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usługi na stałe lub czasowo w okresie powyżej 7 dni – zawiadamiając o tym użytkowników usług.
 9. Publikując post użytkownik przenosi na Wydawcę prawa autorskie do treści zapytania w zakresie określonym w załączniku do niniejszego regulaminu. Likwidacja czy usunięcie konta Użytkownika czy też zaprzestanie wykonywania usług w ramach forum przez którąkolwiek ze stron bez względu na powód faktyczny lub prawny nie zmienią uprawnień Wydawcy do nabytych wcześniej praw autorskich. W razie rozwiązania umowy dane rejestracyjne zostaną skasowane. Posty pozostaną jednak dostępne dla innych osób.

§9
[Prawa autorskie i ochrona baz danych]

 1. Zawartość serwisu (również regulamin oraz ebooki) podlega ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich. Copyright © Copyright © Artur M. Brzeziński Copyright © by Artur M. Brzeziński 1995-2020, .
 2. Zawartość serwisów przeznaczona jest do korzystania z niej przez użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia się z serwerami wydawcy za pośrednictwem sieci Internet i wyłącznie w ramach serwisu internetowego, dla którego tę zawartość stworzył Wydawca. Serwis przeznaczony jest do zapoznania się przez użytkownika z ich zawartością bez prawa do dokonywania przez użytkownika jakichkolwiek modyfikacji.
 3. Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisów, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, nieuprawnione cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich w rozumieniu ust.5. Wszelkie wyświetlanie treści w ramkach, wrapperach itp., w cudzej stronie, czy też w jakikolwiek inny sposób, które prowadzi do wyświetlenia lub wprowadzenia do pamięci komputera użytkownika jakichkolwiek innych treści razem z zawartością serwisu (np. reklamy czy innych linków lub treści), jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich wydawcy w rozumieniu ust.5. Wszelkie wyświetlanie treści pobieranych z serwerów Wydawcy w sposób inny, niż w ramach strony internetowej serwisu traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich wydawcy w rozumieniu ust.5. Wykorzystywanie marki epodatnik.pl oraz tytułów stron internetowych czy innych publikacji zawartych w serwisie w sposób mogący sprawiać wrażenie, że Wydawca na to zezwolił lub też że Wydawca wspiera określone dzialania osób trzecich, również traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich w rozumieniu ust.5.
 4. Wydawca dopuszcza jednokrotne zapisanie przez użytkownika stron serwisu na komputerze użytkownika, oraz dokonanie wydruku, bez prawa do rozpowszechniania itp. plików czy egzemplarzy wydruku.
 5. Naruszenie praw autorskich wydawcy w jakimkolwiek zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez naruszającego kary za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty za każdy znak publikacji, co do której nastąpiło naruszenie praw autorskich wydawcy (włączając w to spacje, znaki przestankowe, litery, cyfry i znaki specjalne). Jeżeli naruszenie praw autorskich wydawcy następuje na wielu polach eksploatacji, kara należna jest wydawcy za każde pole eksploatacji oddzielnie.
 6. W przypadku plików udostępnionych użytkownikom w serwisie epodatnik.pl, każde naruszenie praw autorskich przysługujących wydawcy skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez naruszającego na rzecz wydawcy kary umownej w wysokości 5'000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każde naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie to dokonane zostało w celu uzyskania korzyści majątkowej lub też gdy naruszający uzyskał dzięki naruszeniu praw autorskich jakiekolwiek przysporzenie majątkowe, naruszający będzie zobowiązany do zapłaty wydawcy kary umownej w wysokości 10'000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie.
 7. Osoba korzystająca z serwisu (użytkownik) nie nabywa żadnych licencji czy praw autorskich do zawartości serwisu lub jakichkolwiek plików w serwisie zamieszczonych czy udostępnionych.
 8. Wszelkie dane tabelaryczne i bazodanowe zawarte w serwisie epodatnik.pl podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). Ich wykorzystanie w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części jest karalne. Ochrona prawna tego rodzaju obejmuje również bazy danych nie chronione prawem autorskim.
 9. W przypadku baz danych udostępnionych użytkownikom w serwisie epodatnik.pl, każde naruszenie baz danych wydawcy skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez naruszającego na rzecz wydawcy kary umownej w wysokości 5'000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każde naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie to dokonane zostało w celu uzyskania korzyści majątkowej lub też gdy naruszający uzyskał dzięki naruszeniu jakiekolwiek przysporzenie majątkowe, naruszający będzie zobowiązany do zapłaty wydawcy kary umownej w wysokości 10'000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie. Za jedno naruszenie rozumieć należy naruszenie bazy w danych w zakresie jednej tabeli i jednej formy upublicznienia czy wykorzystania jej zawartości.

§10
[Postanowienia końcowe]

 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatnosci, Załącznik nr 1 - zakres praw autorskich do zadanego pytania/postu, przekazanych wydawcy oraz Załącznik nr 2 - regulamin usługi SMS Premium.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy wydawcą a użytkownikami jest prawo polskie.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez wydawcę poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej, poprzez zamieszczenie wyraźnej informacji o zmianach na stronach serwisu przez okres nie mniejszy niż 3 dni oraz poprzez rozesłanie informacji o zmianach do zarejestrowanych użytkowników. Obowiązują od następnej wizyty danego użytkownika na stronach serwisu.
 6. Data aktualizacji regulaminu jest każdorazowo wyświetlana na stronie regulaminu.

Kalisz, 8 sierpnia 2021 r.Załącznik nr 1
zakres praw autorskich do zadanego pytania/postu, przekazanych wydawcy

 1. Wydawca nigdy nie ujawni nazwiska Autora pytania/postu, tak więc treść pytania zawsze pozostanie anonimowa. Traktowana będzie jako list do redakcji.
 2. Zakres praw autorskich do treści zapytań nabywany przez Wydawcę obejmuje całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i za granicą, zarówno utworami w całości, w części, samodzielnie lub w wydawnictwach zawierających inne utwory, w szczególności w postaci publikacji prasowych i książkowych, publikacji w formie elektronicznej (również w ramach baz danych), udostępnianych na nośnikach oraz poprzez sieci teleinformatyczne (jak Internet) czy podobne oraz przez radio, telewizję, telefon; w języku polskim jak również w tłumaczeniu na język angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański, portugalski, chiński, koreański, japoński, czeski, szwedzki, słowacki, białoruski, ukraiński, na polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, w szczególności wzdłużny i prostopadły, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, cd-rom, dvd-rom, DivX, różnego rodzaju karty pamięci, dyski twarde (magnetyczne), na papierze, tkaninie, tworzywach sztucznych, szkle, metalu, pamięć flash;
  • zwielokrotniania utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, w szczególności wzdłużny i prostopadły, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, cd-rom, dvd-rom, DivX, różnego rodzaju karty pamięci, dyski twarde (magnetyczne), pamięć flash (w tym karty pamięcy i pamięci USB), na papierze, tkaninie, tworzywach sztucznych, szkle, metalu, w szczególności poprzez systemy dostępne online za pośrednictwem sieci teleinformatycznych typu Internet czy Intranet, również poprzez publikacje on-line w ramach portali internetowych;
  • wprowadzenia utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych czy teleinformatycznych, w tym Internetu, Intranetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, w tym w poprzez publikacje on-line w ramach portali internetowych;
  • rozpowszechniania utworów, w tym wprowadzania ich do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w szczególności w ramach elektronicznych baz danych, udostępnianych na nośnikach informacji elektronicznej oraz poprzez sieci teleinformatyczne typu Internet czy Intranet, również poprzez radio, telewizję, telefon i telefon komórkowy, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci dyskietek, cd-rom dvd-rom, divx, kart pamięci, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie się na życzenie, w drodze użyczania utworów;
  • wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy, lub wymiany nośników, na których utwory utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych na zasadach wyżej opisanych, w formie m.in. określonej wyżej;
  • nadawania utworów za pomocą wizji (przewodowej, bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity;
  • odtwarzania (w tym publicznego) i wystawiania utworów;
  • publicznego udostępniania utworów w takim sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • wykorzystania utworu i jego fragmentu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 3. Wydawca nabywa również niczym nie ograniczone prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym skrótów, streszczeń, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na takich samych polach eksploatacji i w taki sam sposób, jak określone w pkt. 2
 4. Wydawca nabywa również niczym nie ograniczone prawo do aktualizacji utworu w przypadku utraty przez niego aktualności, oraz do uzupełnienia go o dodatkowe fragmenty.
 5. Wydawca ma prawo dokonania wszelkich zmian utworów, w tym w szczególności wynikających z opracowania redakcyjnego i konieczności dostosowania utworów do całości publikacji.
 6. Autor zezwala niniejszym wydawcy na wykonywanie wszelkich autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności w zakresie decydowania anonimowej publikacji, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz upoważnia wydawcę do wyłącznego decydowania o anonimowym rozpowszechnianiu utworu. Autor oświadcza, iż nie będzie składał Wydawcy żadnych oświadczeń odnośnie osobistych praw majątkowych.
 7. Autor oświadcza, że upoważnia Wydawcę do rozpowszechniania utworu bez korekty autorskiej.
 8. Zgodnie z art.21 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autor zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworów polegającego na publicznym udostępnieniu utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Załącznik nr 2
regulamin usługi SMS Premium

 1. Usługa polega na udostępnieniu pliku o tematyce podatkowej, księgowej, kadrowej po wpisaniu kodu jednorazowego. Warunki licencji określa regulamin epodatnik.pl.
 2. Kod jednorazowy zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego po wysłaniu SMS o treści i na numer wskazany na stronie Serwisu. Kod jednorazowy uprawnia do jednokrotnego pobrania jednego pliku w okresie 30 dni od daty jego wygenerowania.
 3. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
 4. Organizatorem usługi jest Artur M. Brzeziński, właściciel przedsiębiorstwa pod nazwą Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4, REGON 250564387, NIP 618-102-03-27, redakcja@epodatnik.pl.
 5. Obsługę techniczną związaną z SMS Premium sprawuje firma Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 6. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów. Usługa działa w: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.)
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: redakcja@epodatnik.pl albo w innej dowolnej formie. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej złożono reklamację.
 8. Organizator zwraca uwagę na fakt, iż czas dostarczenia kodów na telefon komórkowy po wysłaniu SMS zależy w szczególności od Operatora sieci komórkowej.
 9. Użytkownik może utworzyć konto w serwisie epodatnik.pl i pobrać plik po zalogowaniu bez wysyłania SMS Premium. Nie dotyczy to ebooków z księgarni epodatnik.pl.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj