Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.460.2021.2.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności działki oraz udokumentowania fakturą tej czynności.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.648.2021.2.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – darowizna środków ze sprzedaży na rzecz córki.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.382.2019.8.LS
     ∟Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług w zakresie pobytu dzieci ponad podstawę programową w przedszkolach oraz wyżywienia dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.298.2021.2.MR
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży udziału w działce.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.615.2021.2.MB
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.303.2021.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - wniesienie przez Wnioskodawcę całości substancji majątkowej składającej się na opisany w zdarzeniu przyszłym Zakład (tj. nieruchomości i ruchomości służących prowadzeniu działalności zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umowy kredytu zaciągniętego na potrzeby wybudowania zakładu) aportem do Spółki, której Związek jest wyłącznym udziałowcem, można uznać za wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT, która to transakcja będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dla Wnioskodawcy, - w przypadku uznania, że aport substancji majątkowej składającej się na opisany w zdarzeniu przyszłym Zakład (tj. nieruchomości i ruchomości służących prowadzeniu działalności zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umowy kredytu zaciągniętego na potrzeby wybudowania zakładu) nie będzie obejmował przedsiębiorstwa, czy dochód podatkowy ustalony w związku z wniesieniem aportu do Spółki będzie korzystał po stronie Wnioskodawcy ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.632.2021.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – sprzedaż biletów po obniżonej cenie.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.585.2021.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDWL.4011.147.2021.1.WS
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1.4011.489.2021.1.AS
     ∟W zakresie rozliczenia dochodów uzyskiwanych z najmu mieszkań.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2021.1.MZA
     ∟Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop z uwagi na fakt, że kościelnymi osobami prawnymi są udziałowcy Wspólników Wnioskodawcy, a nie udziałowcy Wnioskodawcy.

2021.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.313.2021.1.JKU
     ∟w zakresie ustalenia: - czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wypłaty przez SK na rzecz Wnioskodawcy zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego zysku będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 updop, - czy SK jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop w stosunku do zysków wypłacanych na rzecz Komandytariusza i wypracowanych przez SK od dnia 1 maja 2021 r. (tj. od dnia uzyskania przez Spółkę statusu podatnika CIT)

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.726.2021.1.SR
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wydatków inwestycyjnych

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.372.2021.1.JKU
     ∟- momentem poniesienia wydatków, o których mowa w § 8 Rozporządzenia WNI, kwalifikujących się do objęcia pomocą w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawa o PDOP, będzie (zgodnie z metodą kasową) moment zapłaty tych kosztów, - wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach płatności częściowych, na zakup lub wytworzenie środków trwałych, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu WNI, będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP w momencie ich faktycznej zapłaty, tj. zgodnie z metodą kasową, - zaliczki ponoszone przez Spółkę na poczet wydatków na zakup lub wytworzenie środków trwałych, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu WNI, będą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia w momencie ich faktycznej zapłaty.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.668.2021.1.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości (udziału we własności budynku oraz udziału w prawach i roszczeniach o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu)

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.670.2021.2.KB
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – spłata kredytu i kupno domu.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.620.2021.2.EJU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.304.2021.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia skutków podatkowych wniesienia przez Związek całości substancji majątkowej składającej się na opisany w zdarzeniu przyszłym Zakład (tj. nieruchomości i ruchomości służących prowadzeniu działalności zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umowy kredytu zaciągniętego na potrzeby wybudowania zakładu) aportem do Spółki, której Związek jest wyłącznym udziałowcem

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.554.2021.2.KK
     ∟- prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową przy zastosowaniu prewspółczynnika metrażowego, - prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika metrażowego

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2.4011.454.2021.2.MM
     ∟Otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na pod.stawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2.4011.486.2021.1.MD
     ∟W zakresie skutków podatkowych zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.400.2021.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2.4011.509.2021.2.KC
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia uzyskiwanego z Włoch.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.387.2021.2.DS
     ∟Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.274.2021.3.BB
     ∟jeżeli istotnie, jak to wynika z przedstawionego opisu, udzielenie pożyczki podlegało zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – co nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja, zgodnie z wolą Wnioskodawcy, wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarta umowa pożyczki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – była z niego wyłączona.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2.4011.483.2021.1.KC
     ∟W zakresie opodatkowania świadczenia uzyskiwanego z USA.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2.4011.473.2021.2.KC
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego przeniesienia własności sieci wodno-kanalizacyjnej.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.264.2021.4.JS
     ∟Skoro omawiana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.542.2021.2.IM
     ∟IP BOX - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, przesłanki działalności badawczo-rozwojowej.

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.109.2021.2.SG
     ∟Preferencyjnego opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1.4011.506.2021.1.JG
     ∟Możliwość zastosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.185.2018.12.SJ
     ∟powstanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu wycofania części wkładu ze spółki komandytowej

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.496.2021.2.MGO
     ∟zwolnienie od podatku transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4011.140.2021.2.AN
     ∟Preferencyjnego opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.308.2021.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznawania przychodów z tytułu Premium Component w momencie, w którym poszczególne części Premium Component staną się należne, tj. na koniec danego roku w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która będzie należna za ten rok

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.252.2021.1.BKD
     ∟Czy - w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego - Spółce przysługuje prawo do dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych w postaci: trzech tubiarek, mieszalnika oraz dwóch urządzeń do przycinania pompek, w celu produkcji żeli antybakteryjnych służących walce z C0VID-19, w oparciu o art. 38k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)? Czy – w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego - Spółce przysługuje prawo do dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od poczynionych inwestycji w obcy środek trwały w postaci montażu systemu wentylacji wywiewno-nawiewnej oraz adaptacji hali produkcyjnej poprzez wstawienie ścian działowych, pomalowanie wnętrz, wybudowanie magazynu surowców w wynajmowanej hali magazynowej w celu niezbędnego wsparcia funkcji magazynowo-produkcyjnych w procesie wytwarzania żeli antybakteryjnych służących walce z C0VID-19, w oparciu o art. 38k ustawy o CIT

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.378.2021.1.PJ
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem na działce

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.217.2021.1.MM
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy cash poolingu.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.321.2021.1.BD
     ∟1. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce jest dla Wnioskodawcy kwota zawierająca podatek UK VAT należny, wynikający z wystawionych faktur sprzedażowych zawierających UK VAT? 2. Czy w przypadku, gdy przedmiotem opodatkowania od osób prawnych jest kwota zawierająca podatek UK VAT, to do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć kwotę brutto, tj. powiększoną o UK VAT z faktur kosztowych na towary nabywane przez Spółkę w Wielkiej Brytanii?

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.97.2021.1.DR
     ∟Skutki podatkowe darowizny działki od siostry.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.95.2021.1.MZ
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.314.2021.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele statutowe, z którego to dochodu sfinansowano zakup samochodu i przeznaczono go na cele statutowe jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.550.2021.2.SR
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT aportu działek nr 1 i 2 oraz udziału w działce nr 3

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.618.2021.2.MD
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania „….”

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.473.2021.2.MB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży ciągnika siodłowego.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.317.2021.2.MR
     ∟Wskazanie czy opisane świadczenie stanowi dostawę z montażem.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.599.2021.2.TR
     ∟Wnioskodawca może zastosować stawkę opodatkowania 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.74.2021.2.AP
     ∟- Czy opisane w treści wniosku, a wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania tworzonego i rozwijanego przez Wnioskodawcę? - Czy możliwe jest uznanie za jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu u.p.d.o.f. wszelkich praw przenoszonych na podstawie jednej faktury dokumentującej sprzedaż w stosunku do danego projektu? - Czy wyliczając wskaźnik nexus, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uwzględnianych w liczniku wzoru koszty własnej pracy, obliczone według wartości sprzedawanych usług? - Czy za koszty bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową można uznać koszty usług księgowych biura rachunkowego, raty leasingowe samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, najem lokalu oraz koszty związane z podróżami do klienta końcowego w celu realizacji usług programistycznych?

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.399.2021.3.MG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku uznania Sprzedającego za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działki, zwolnienia od podatku dostawy ww. działki oraz prawa Nabywcy do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem działki.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDWT.4011.171.2021.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4011.117.2021.2.MBD
     ∟Preferencyjnego opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.710.2021.1.KB
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia – ustalenie daty nabycia.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.704.2021.1.EJU
     ∟Brak prawa do obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.294.2021.2.JK
     ∟Zastosowanie 0% stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w przypadku wywozu towarów przez nabywcę przy użyciu własnego środka transportu.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDWT.4011.145.2021.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.587.2021.2.EJU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.302.2021.2.KK
     ∟Uznanie za przedsiębiorstwo nabywanych składników majątku oraz braku prawa do odliczenia podatku.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.333.2021.2.DS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w Nieruchomości oraz udokumentowania fakturą VAT tej transakcji.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.573.2021.2.KF
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze spadku i działu spadku oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego (spłata kredytu i spłata byłego małżonka).

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.574.2021.2.MJ
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (opodatkowanie IP-BOX).

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.382.2021.1.AW
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3.4012.233.2021.1.MS
     ∟Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono przed 1 maja 2004 r.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.320.2021.2.KK
     ∟Opodatkowanie usług pośrednictwa na rzecz Sprzedawców

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3.4012.193.2021.2.AK
     ∟Wniesienie (aport) Nieruchomości1, Nieruchomości2 oraz Nieruchomości3 przez Gminę do Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem właściwej stawki podatku. Gmina nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy wniesieniu (aporcie) przedmiotowych Nieruchomości do Spółki.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.528.2021.2.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.588.2021.2.MB
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.459.2021.1.ST
     ∟Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.627.2021.1.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu z wykupu po zakończeniu umowy leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.315.2019.11.AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących infrastruktury wodciągowej i kanalizacyjnej.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.559.2021.2.OS
     ∟Częściowe odliczenia kwoty podatku VAT.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.534.2021.2.ŻR
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wydania przez Spółkę kruszywa w celu wykorzystania go do budowy drogi przez Gminę, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie przez Spółkę usług transportu kruszywa z zakładu Spółki na plac budowy nowej drogi, brak obowiązku wykazania VAT należnego w związku z dostarczeniem kruszywa na miejsce budowy nowej drogi,

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.344.2021.2.ŻR
     ∟brak zwolnienia od podatku VAT usługi przewodnickiej (w tym też usługi przewodnickiej z udostępnieniem zestawu słuchawkowego), ze względu na zastosowanie do tych usług art. 43 ust. 19 pkt 3 ustawy, brak zwolnienia od podatku VAT usługi udostępnienia audio-przewodnika, ze względu na zastosowanie do tej usługi art. 43 ust. 19 pkt 3 ustawy, brak zwolnienia od podatku VAT usług szkolenia i egzaminu na przewodnika

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.631.2021.2.SR
     ∟Czy zakup i montaż konstrukcji stalowej przeznaczonej do montażu instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej na cele użytkowe domu jednorodzinnego mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku?

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4011.138.2021.3.AW
     ∟Preferencyjnego opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.435.2021.2.NM
     ∟skutki podatkowe częściowego zwrotu wkładu w spółce komandytowej oraz rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1.4011.496.2021.1.MN
     ∟Zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli Wnioskodawca faktycznie nie uzyskuje przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu, tj. 15% od uzyskanych przychodów z tych usług.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.116.2021.2.ŚS
     ∟w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDWT.4011.152.2021.2.MJA
     ∟W zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.50.2021.2.AP
     ∟- Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę kwalifikuje się jako dochód wskazany w art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, a jeżeli tak - czy Wnioskodawca może zastosować preferencyjną stawkę 5% opodatkowania do uzyskanego przez niego ww. dochodu? - Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę tj. koszty zakupu komputera, sprzętu i akcesoriów komputerowych, użytkowania samochodu, telefonu komórkowego, opłat abonamentowych za serwery VPS oraz składek na ubezpieczenie społeczne, stanowią koszty wskazywane w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej? - Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza wskaźnik nexus, poprzez zaliczenie do litery „a” kosztu zakupu komputera, sprzętu i akcesoriów komputerowych, użytkowania samochodu, telefonu komórkowego, opłat abonamentowych za serwery VPS oraz składek na ubezpieczenie społeczne, i czy prawidłowe jest uwzględnienie we wskaźniku nexus tych kosztów w takim procencie, jaki odpowiada w danym roku procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do całości przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w skali roku?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.87.2021.2.AP
     ∟- Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 u. PIT? - Czy możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca u. PIT?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.49.2021.2.AP
     ∟-Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę kwalifikuje się jako dochód wskazany w art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, a jeżeli tak - czy Wnioskodawca może zastosować preferencyjną stawkę 5% opodatkowania do uzyskanego przez niego ww. dochodu? -Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę tj. koszty nabycia sprzętu i akcesoriów komputerowych, koszt obsługi księgowości, koszt abonamentu za internet, koszt użytkowania samochodu, koszty opłat licencyjnych za edytor kodu, stanowią koszty wskazywane w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej? -Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza wskaźnik nexus, poprzez zaliczenie do litery „a” kosztu nabycia sprzętu i akcesoriów komputerowych, kosztu obsługi księgowości, kosztu abonamentu za internet, kosztu użytkowania samochodu, kosztu opłat licencyjnych za edytor kodu i czy prawidłowe jest uwzględnienie we wskaźniku nexus tych kosztów w takim procencie, jaki odpowiada w danym roku procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do całości przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w skali roku?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.657.2021.2.EC
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.615.2021.1.UNR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.471.2021.2.IR
     ∟w zakresie uznania świadczonej przez Gminę na rzecz Spółki usługi odpłatnego udostępnienia Infrastruktury za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.658.2021.2.EC
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.271.2021.2.JKA
     ∟Czy planowane udzielenie pożyczki przez Spółkę na rzecz Pożyczkobiorcy stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy opisywana umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.130.2021.2.SG
     ∟opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.152.2021.1.ŁSZ
     ∟jeżeli darowizna własności lokalu mieszkalnego będzie dokonana tylko przez siostrę Wnioskodawcy, z majątku wspólnego siostry i jej męża, za zgodą jej męża, to darowizna ta będzie w całości zwolniona od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawca tym samym nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.15.2019.8.MD
     ∟Czy w wyżej przedstawionych okolicznościach faktycznych sprawy, przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku zawarcia umowy darowizny opisanej nieruchomości wraz z wybudowanym na niej budynkiem jednorodzinnym, stanowiącym część składową gruntu, pomiędzy właścicielami a osobami, które dokonały nakładów (lub są następcami prawnymi podmiotów, które dokonały nakładów) na tę nieruchomość w postaci wzniesienia domu jednorodzinnego, podstawą opodatkowania będzie wartość całej nieruchomości gruntowej wraz z domem jednorodzinnym czy też wyłącznie wartość samej nieruchomości gruntowej bez wartości domu jednorodzinnego?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.293.2021.1.BD
     ∟Czy Transakcja wskazana w opisie zdarzenia przyszłego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.60.2021.2.PB
     ∟preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.8.2021.4.AR
     ∟ustalenie czy prawa autorskie do wytwarzanych przez Wnioskodawcę "utworów", w ramach zawartej umowy o świadczeniu usług, stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wytworzone w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowe

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.795.2021.1.ABU
     ∟prawo do odliczenia.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.84.2021.2.PB
     ∟preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2021.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług Projektowych, o których mowa we wniosku stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie ma do nich zastosowania

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2021.3.JKU
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - koszty związane z wytworzonymi już grami, z których Spółka otrzymuje przychody ze sprzedaży, winny być uznane za koszty bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, - koszty związane z tworzeniem gier A i B, inne niż koszty, do których ma zastosowanie art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, winny być uznane za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT, - koszty ogólne (zarządu, administracyjne) związane z prowadzoną działalnością, inne niż koszty, do których ma zastosowanie art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, winny być uznane za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT, - ustalając dochód opodatkowany stawką 19% na zasadach ogólnych oraz dochody opodatkowane stawką 5% (preferencja IP BOX, o której mowa w art. 24d ustawy o CIT) koszty uznane za inne niż bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT, winny być ustalone w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie przychodów zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o CIT, -pomimo aktywowania w bilansie Spółki kosztów związanych z niezakończoną produkcją gier (pośrednich kosztów uzyskania przychodu), Spółka ustalając dochód (stratę) podatkową jest uprawniona na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, do potrącenia w/w kosztów w dacie ich poniesienia.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.305.2021.1.EJ
     ∟czy w zakresie w jakim koszty Usług Projektowych mieszczą się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o PDOP i rozliczane są przez odpisy amortyzacyjne, ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP (tj. roczne ograniczenie kwotowe kosztów uzyskania przychodów) należy zastosować do odpisów amortyzacyjnych (w części odpowiadającej kosztom Usług Projektowych) stanowiących koszty podatkowe danego roku podatkowego

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.306.2021.1.EJ
     ∟czy koszty Usług Administracyjnych nabywanych od podmiotu powiązanego nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop i w konsekwencji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w całości

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4011.122.2021.2.BB
     ∟opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box)

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1.4011.337.2021.4.MT
     ∟W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj