Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.100.2017.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.42.2017.1.WN
     ∟- prawa do odliczenia podatku naliczonego w części związanej bezpośrednio z udostępnianiem jachtu podmiotom trzecim - prawa do odliczenia podatku naliczonego w pozostałym zakresie

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.50.2017.2.MAZ
     ∟Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia prawa do zwrotu dopłaty wniesionej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2017.1.MS
     ∟W jaki sposób należy ustalić poziom zadłużenia Spółki oraz Spółek z Grupy dla celów zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT do odsetek płatnych (albo skapitalizowanych) na rzecz pozostałych Uczestników w ramach Systemu 1?

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.307.2017.1.JM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2017.2.JKu
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.58.2017.2.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą menedżerowi odszkodowania za powstrzymywanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.168.2017.2.AL
     ∟- wyłączenia transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych z opodatkowania podatkiem VAT jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa, - braku obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego w związku z zawarciem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, - obowiązku dokonania przez Nabywcę korekty podatku naliczonego w związku z zawarciem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.141.2017.1.BF
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2014 r. udziałów w lokalu mieszkalnym i spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nabytych również w 2014 r. – w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.76.2017.1.EN
     ∟W zakresie ustalenia, czy Baza Magazynowa wnoszona aportem do spółki kapitałowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a jej wniesienie nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.161.2017.2.BW
     ∟Stawka podatku VAT dla usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dietetycznych.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.77.2017.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki udokumentowane przez Wnioskodawcę we wskazany sposób, będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.114.2017.2.WN
     ∟Stawka podatku VAT na usługi wymienione we wniosku

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.183.2017.2.WN
     ∟Uznanie, czy dla czynności świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.28.2017.1.BD
     ∟skutki podatkowe wynikające z otrzymania spłaty w związku z podziałem majątku nabytego w spadku?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.267.2017.1.OS
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.228.2017.1.BW
     ∟Czy przekazanie przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.319.2017.1.BM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.90.2017.1.MZA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży i zamiany udziałów w działkach powstałych z podziału innej działki.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.133.2017.3.ASZ
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Transakcja zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników, materialnych i niematerialnych?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.195.2017.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży drewna poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.178.2017.1.ASZ
     ∟Czy w świetle art. 1 ust. 1 pk. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.168.2017.2.BJ
     ∟Czy ustanowienie zastawu na wierzytelnościach na podstawie umowy zastawu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.51.2017.3.MD
     ∟Opodatkowanie nabycia w spadku udziału w gospodarstwie rolnym (brak zwolnienia – Wnioskodawczyni nie posiadała uprzednio gruntów rolnych), skutki podatkowe zniesienia współwłasności tego gospodarstwa rolnego oraz skutki podatkowe wypłaty zachowku w ramach datio in solutum (wydanie części odziedziczonego gruntu jako zadośćuczynienie roszczeniu o zachowek)

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.91.2017.2.JP
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego

2017.07.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.256.2017.2.RG
     ∟ustalenie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach porozumienia międzygminnego stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy wkład finansowy wnoszony przez gminy będzie stanowił odpłatność za świadczenie tych usług.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.78.2017.1.BS
     ∟w zakresie: - zwolnienia z opodatkowania otrzymanego dofinansowania, - kosztów uzyskania przychodów

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.102.2017.1.MS
     ∟- W jaki sposób należy ustalić wartość firmy powstałej w wyniku nabycia przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa? - W jaki sposób należy ustalić łączną wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa? - Czy w przypadku wykazania dodatniej wartości firmy w związku z nabyciem Przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do jej amortyzacji dla celów podatkowych? - W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Przedsiębiorstwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Przedsiębiorstwa - w odniesieniu do składników majątkowych oraz wartości firmy objętej niniejszym wnioskiem?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.73.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, w związku z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy wysokość ceny dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym: - wynika z ustaw i aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, - wynika z innych umów.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.81.2017.1.BS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków z tytułu wynajmu, kosztów adaptacji i remontu nieruchomości, o której mowa we wniosku.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.264.2017.2.JM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.54.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, w związku z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy wysokość ceny dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym: - wynika z ustaw i aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, - wynika z innych umów.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.315.2017.1.MSU
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.84.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przychodu w działalności gospodarczej opartej o model logistycznej sprzedaży przez Internet tzw. Dropshipping.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.51.2017.1.BK
     ∟w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika w związku z zawarciem z kontrahentem zagranicznym umowy ubezpieczenia należności handlowych oraz umowy usługi windykacji należności

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.142.2017.2.ASz
     ∟Czy transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.147.2017.2.PB
     ∟w zakresie opodatkowania umowy pożyczki: - w części dotyczącej zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, - w części dotyczącej zastosowania wyłączenia określonego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.121.2017.2.JP
     ∟Brak prawa do odliczenia w 2017 r. podatku VAT w związku z realizacją projektu -uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem źródeł odnawialnych

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.174.2017.1.MD
     ∟Czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną dokonane w trybie art. 26 § 4-§ 6 Kodeksu spółek handlowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.281.2017.2.MJ
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.277.2017.2.MK
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.254.2017.2.MWJ
     ∟Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT-2.4012.302.2017.1.WL
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT-2.4012.301.2017.1.WL
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie budynku, zagospodarowaniu otoczenia i rewitalizacji parku

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.270.2017.1.OS
     ∟Prawo do odliczenia.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.64.2017.2.ACZ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udzieleniem dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.172.2017.2.JS
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.415.2017.1.JS
     ∟podstawa opodatkowania dla otrzymanego przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich, stawka podatku VAT dla otrzymanego dofinansowania

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.83.2017.2.MS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród rzeczowych uczestnikom konkursu z dziedziny kultury i sportu.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.284.2017.2.IŻ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.165.2017.2.SR
     ∟Zastosowanie art. 86 ust. 2a-2h w związku z działalnością polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.99.2017.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.210.2017.2.SM
     ∟opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców, stawka podatku VAT dla świadczonych w ramach realizowanego projektu usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przedmiotową inwestycję

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.152.2017.1.BG
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług doradczych

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.150.2017.2.MZ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.331.2017.1.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą „…”.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.102.2017.2.AR
     ∟Wydatkowanie na cele mieszkaniowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej część spadku po rodzicach po dokonaniu spłaty na rzecz drugiego spadkodawcy.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.130.2017.1.AW
     ∟Brak obowiązku Spółki z o.o. do opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej, który przypadać będzie proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku sp.k. komandytariuszowi.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.184.2017.2.ŻR
     ∟określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców, brak opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę po upływie 5 lat od zakończenia projektu, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu zestawów solarnych i kotłów na biomasę montowanych w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych (nadzoru inwestorskiego, promocji, systemu do zarządzania energią itp.), stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w zależności od miejsca zainstalowania, brak obowiązku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę zakupionych od wykonawcy.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.120.2017.1.AW
     ∟Brak możliwości zwolnienia z podatku przychodu Wspólnoty Mieszkaniowej otrzymanego od IGN z tytułu pozyskania i sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej oraz kosztów poniesionych w celu uzyskania tego przychodu, w tym wynagrodzenia dla IGN oraz dla Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.73.2017.3.BG
     ∟kwalifikacji świadczonych przez spółkę włoską usług na rzecz Wnioskodawcy oraz obowiązku poboru podatku u źródła od wypłacanych wynagrodzeń

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM
     ∟w zakresie: czy Wnioskodawca może uznać postanowienie o umorzeniu egzekucji za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.120.2017.1.IN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umów o dzieło na opracowanie projektów instalacyjnych.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.119.2017.1.IN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umów o dzieło na opracowanie projektów instalacyjnych.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.257.2017.2.ALN
     ∟Uznanie masy majątkowej - która ma być wniesiona aportem do spółki komandytowej - za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz w zakresie wyłączenie z opodatkowania aportu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.251.2017.2.MK
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.183.2017.2.JS
     ∟opodatkowanie wpłat otrzymanych od właścicieli nieruchomości, na których będą wykonywane zestawy solarne, stawka podatku, nieopodatkowanie czynności przekazania zestawów solarnych na rzecz mieszkańców Gminy po upływie okresu trwałości projektu

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.416.2017.1.JS
     ∟stawka podatku dla usług wykonania zestawów solarnych, rozliczenie podatku należnego z tytułu nabywanych przez Gminę od wykonawcy usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.113.2017.1.MS
     ∟obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.185.2017.1.PC
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez GM aportem na kapitał zakładowy Wnioskodawcy wierzytelności o zapłatę równowartości nakładów poniesionych przez GM na nieruchomości budynkowej Wnioskodawcy i wydania przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu nakładów poniesionych na jego nieruchomości przez GM, skutkujących ulepszeniem środków trwałych oraz od którego momentu i od jakiej wartości będą mogły być dokonywane te odpisy?

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.184.2017.1.PC
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez GM aportem na kapitał zakładowy Wnioskodawcy wierzytelności o zapłatę równowartości nakładów poniesionych przez GM na nieruchomości budynkowej Wnioskodawcy i wydania przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu, u Wnioskodawcy może dojść do rozpoznania przychodu na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.69.2017.2.AP
     ∟skutki podatkowe użyczenia maszyn rolniczych synowi

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.111.2017.1.PC
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez GM aportem na kapitał zakładowy Wnioskodawcy wierzytelności o zapłatę równowartości nakładów poniesionych przez GM na nieruchomości budynkowej Wnioskodawcy i wydania przez Wnioskodawcę na rzecz GM akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedmiotu wkładu, po stronie Wnioskodawcy może zostać rozpoznany przychód z tytułu rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie albo z tytułu innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń?

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.71.2017.2.WN
     ∟wskazanie czy Wnioskodawca jest uprawniony, w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do transakcji eksportowych dokonanych przed przeprowadzeniem podziału przez wydzielenie, do uwzględnienia korekty rozliczeń VAT w deklaracji Spółki Dzielonej i uzyskania zwrotu podatku uiszczonego w związku z koniecznością wcześniejszego opodatkowania dokonanych transakcji według zasad właściwych dla dostaw krajowych

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.312.2017.1.JS
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.261.2017.1.AGW
     ∟Zwolnienie od podatku odsetek wynikających z rozłożenia na raty należnej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.290.2017.1.MWJ
     ∟Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.285.2017.2.JS
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.272.2017.1.BM
     ∟Uznanie prowadzenia stołówki szkolnej za czynności niepodlegające opodatkowaniu i niestanowiące działalności gospodarczej.

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.148.2017.1.MST
     ∟czy uzyskane środki finansowe z tytułu świadectw energetycznych tzw. „białych certyfikatów”, związane z pracami remontowymi w zasobach mieszkaniowych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.58.2017.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2017.2.MST
     ∟- czy Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw, - czy składniki pozostające w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstw, - łączna wartość początkowa, przejętych w ramach Podziałów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.3.2017.1.MST
     ∟Na jakich zasadach Wnioskodawca będzie odpowiadał za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.63.2017.1.JKu
     ∟Skoro w analizowanej sprawie środki pieniężne zostały przekazane Wnioskodawczyni w formie gotówkowej „z ręki do ręki”, które następnie Wnioskodawczyni sama wpłaciła na swój rachunek bankowy, stwierdzić należy, iż nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.106.2017.2.AL
     ∟W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w X oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Y”

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.108.2017.2.JP
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.111.2017.1.BD
     ∟Czy zwrócona Spółce część składki na ubezpieczenie AC, niestanowiąca kosztu uzyskania przychodów ze względu na ograniczenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, nie będzie podlegać zaliczeniu do przychodów Spółki w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, w przypadku jednorazowego i ratalnego obciążenia leasingobiorcy wysokością składki?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.123.2017.2.JP
     ∟czynności niepodlegające opodatkowaniu, prawo do odliczenia, projekt

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.97.2017.1.AW
     ∟Obowiązek sporządzenia przez Spółkę dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym – Gminą, dla których stosuje ceny rynkowe z uwagi na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 updop. Brak obowiązku uwzględnienia w limicie transakcji, których wartość jest już uregulowana zatwierdzonymi taryfami i uchwałami Rady Gminy.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.232.2017.1.SR
     ∟Uznanie transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.175.2017.1.BJ
     ∟Czy w świetle art. 1 ust. 1 pk. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.299.2017.1.MD
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji pn. „….”

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.283.2017.2.ALN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.277.2017.1.SM
     ∟w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie targowiska gminnego w …. wraz z infrastrukturą techniczną

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.252.2017.1.JM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.283.2017.1.IR
     ∟W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.280.2017.2.MJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.285.2017.1.IŻ
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.138.2017.1.BJ
     ∟Czy połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę majątku innej spółki z o.o., w wyniku którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy odpowiadającego majątkowi tej przejmowanej spółki z o.o. będzie wiązało się z powstaniem po stronie przejmującej spółki z o.o. obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.298.2017.1.AP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Dołącz do 39527 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj