Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.373.2017.1.MPŁ
     ∟Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT?

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.344.2017.1.AW
     ∟Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym wartość otrzymanej pożyczki będącej pomocą de minimis stanowi przychód Banku do opodatkowania w części umorzonej?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.244.2017.2.JS
     ∟zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych i w procesach metalurgicznych

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.381.2017.1.BK
     ∟1. Czy przeznaczenie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu na nabycie nieruchomości spełnia definicję wydatkowania na własne cele mieszkaniowe, a w związku z tym dochód uzyskany ze sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy ewentualny wynajem nieruchomości, w okresie przejściowym do faktycznej emerytury Wnioskodawczyni, nie będzie wykluczał możliwości skorzystania z ww. zwolnienia?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.820.2017.1.KK
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.788.2017.2.AJ
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.421.2017.1.LB
     ∟Czy z tytułu zawarcia umów pożyczek z Pożyczkodawcami na Wnioskodawcy jako pożyczkobiorcy ciąży/będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.414.2017.1.ASZ
     ∟Czy przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.389.2017.1.BD
     ∟Czy czynności wykonywane w ramach systemu zarządzania płynnością w relacji Spółka (jako uczestnik) – Subagent (Etap 1) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.338.2017.2.DP
     ∟Czy kwota podatku VAT należnego, wynikająca z faktury VAT, wystawionej przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki, w związku z transakcją wniesienia do Spółki wkładu stanowiącego działkę budowlaną, która to kwota zostanie zapłacona Wnioskodawczyni przez Spółkę w związku z ww. transakcją, będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.799.2017.1.EB
     ∟Czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.366.2017.1.MPŁ
     ∟1. Czy w związku z przekazaniem składników majątku Spółki (nieruchomości i praw ochronnych do znaków towarowych) tytułem rozliczenia udziału kapitałowego z występującym wspólnikiem, po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce powstanie u niego przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym jeżeli powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.410.2017.1.HD
     ∟1. Czy odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działań konkurencyjnych po ustaniu stosunku pracy, przyznane orzeczeniem sądu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli tak, to czy opodatkowaniu podlegają również odsetki należne z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.777.2017.1.RSZ
     ∟W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.819.2017.1.JM
     ∟W zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturach w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.898.2017.1.DM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.365.2017.1.MPŁ
     ∟Czy wycofanie składników majątku stanowiących majątek Spółki komandytowej na cele własne Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy we współwłasności składników majątku i praw ochronnych do znaków towarowych, a co za tym idzie powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie nastąpi obniżenie wkładu kapitałowego, a przekazanie to nastąpi bez wynagrodzenia?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.839.2017.1.DM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.805.2017.2.BM
     ∟Obowiązek wykazania w deklaracji podatku należnego od usługi montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.891.2017.1.DM
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.779.2017.2.BJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na remont lokali mieszkalnych.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.878.2017.1.IR
     ∟W zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.862.2017.1.DM
     ∟Brak opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki komandytowej w postaci zespołu składników niematerialnych i materialnych spółki.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.372.2017.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.370.2017.2.ENB
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.908.2017.1.AGW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.466.2017.1.BD
     ∟Czy Spółka przekształcona może w całości zaliczyć do przychodów premie/dodatkowe wynagrodzenie przyznane jej za okres rozliczeniowy, który w części dotyczył Wnioskodawcy, a w części Spółki przekształconej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Czy Spółka przekształcona może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu premie/dodatkowe wynagrodzenie udzielone jej kontrahentom za okres rozliczeniowy, który w części dotyczył Wnioskodawcy, a w części Spółki przekształconej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.436.2017.1.BD
     ∟Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.801.2017.2.BJ
     ∟Czy w związku z planowaną sprzedażą działki Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT pomimo tego, że sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym oraz to, że działka ta będzie sprzedana jako użytek rolny?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.733.2017.2.MD
     ∟Skutki podatkowych (w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego i zastosowania tzw. odwrotnego obciążania) związanych z nabywaniem towarów i usług, które mają służyć działalności polegającej na budowie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.913.2017.1.AP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.899.2017.1.AD
     ∟Dotyczy możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy ciągnika.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.812.2017.1.MM
     ∟Opodatkowanie usług wyżywienia wychowanków SOSW i MOS świadczonych przez jednostki oświatowe Powiatu, za które odpłatności ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.794.2017.1.BK
     ∟Czy zachodzi możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących realizacji inwestycji, od towarów i usług nabytych przez Gminę?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.772.2017.2.JC
     ∟Braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.787.2017.1.MD
     ∟Zasadność zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do świadczonych usług.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.77.2017.1.AD
     ∟Kwestia ustalenia daty biegu pięcio-letniego okresu nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.800.2017.1.JP
     ∟Czy w stosunku do Gminy, która wykonuje zadania przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w zakresie opłat pobieranych na podstawie decyzji administracyjnych wymienionych w punktach od 1 do 3 znajduje zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.), który nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.508.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy pozostała kwota wydatków, zaliczanych do kosztów kwalifikowanych, pokrywana z własnych środków Spółki, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW
     ∟Odpisy amortyzacyjne od Licencji nabytej/zakupionej od podmiotu powiązanego nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.801.2017.1.JP
     ∟Czy w stosunku do czynności wykonywanych przez Spółkę w sposób i w zakresie wskazanym w stanie faktycznym w budynkach sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.4.2018.1.PS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2017.2.PSZ
     ∟Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze Spółki i przeniesieniem ich własności na rzecz Wnioskodawcy, na cele osobiste, powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.351.2017.2.PSZ
     ∟Czy składając oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, do 20 stycznia 2018 r. może wybrać Pan, na ten rok, opodatkowanie swoich usług w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.686.2017.1.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.675.2017.1.RD
     ∟W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupowych w których zamiast adresu siedziby Spółki podawany jest adres oddziału w Polsce.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.646.2017.1.AO
     ∟W niniejszych okolicznościach podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych będzie kwota faktycznie zapłacona/należna Spółce za te towary od Kontrahentów, czyli uwzględniająca przyznane im rabaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku, również w sytuacji gdy po uwzględnieniu rabatu cena ta będzie znacznie odbiegać od ceny rynkowej tych towarów, w tym wynosić 1 zł/1 grosz netto plus podatek VAT.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.251.2017.1.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych odsetek od odszkodowania oraz renty dla małoletniej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.312.2017.2.MT
     ∟Konwersja wierzytelności wspólnika (wierzyciela) na kapitał zakładowy spółki (dłużnika) realizowana w cywilnoprawnej formie wzajemnego potrącenia wierzytelności wspólnika z tytułu pożyczek udzielonych spółce z wierzytelnością spółki wobec wspólnika o wpłatę na jej kapitał jest wkładem niepieniężnym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.709.2017.1.AO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z Akcjami promocyjnymi, w tym na nabycie/wytworzenie towarów sprzedawanych po cenach promocyjnych (pytanie nr 2)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.675.2017.1.EK
     ∟w zakresie opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz wyżywienie dzieci i nauczycieli w przedszkolach i szkołach

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.705.2017.1.PR
     ∟Należy zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi/będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług, co do zasady, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i korzystające ze zwolnienia przedmiotowego w tym zakresie.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.615.2017.2.MP
     ∟Skoro Wnioskodawca – organizując ferie i półkolonie oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne (wymiana międzynarodowa uczniów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy) spełnia wymagania przewidziane w przepisach ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.319.2017.1.AK
     ∟W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu wykonania polecenia darczyńcy.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.452.2017.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu usługi tzw. cloud computing (chmury internetowej)

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.798.2017.1.KM
     ∟Prawo do korekty in plus kwoty podatku VAT skorygowanego uprzednio z uwagi na brak zapłaty.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.392.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.391.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.797.2017.1.BW
     ∟Czy prawidłowym jest opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej, której zasadniczą jest usługa gastronomiczna PKWiU 56.10.11.0 wraz z elementami pobocznymi (wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.) stawką podatku VAT 8%, a w odniesieniu do podawanych w trakcie imprezy napojów gorących (kawa, herbata) i napojów chłodzących stawką 23% VAT?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.350.2017.3.SŻ
     ∟Czy w świetle wyroku WSA w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 93/13, przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do organów Państwa, prawidłowe było dokonanie odliczenia ulgi w kwocie 1 112 zł od podatku dochodowego za 2014 r., z tytułu wychowywania pełnoletniego studiującego dziecka?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.824.2017.1.KT
     ∟Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej przy kontynuowaniu działalności związanej z czynnościami opodatkowanymi.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.823.2017.1.KT
     ∟Obowiązek wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających lub zmniejszających podatek należny przez spółkę w odniesieniu do transakcji dokonanych przez Wnioskodawcę przed przekształceniem, w przypadku braku zaległości podatkowych oraz obowiązek skorygowania sprzedaży i deklaracji przez Wnioskodawcę w przypadku podwyższenia wartości sprzedaży i podatku należnego z powodu okoliczności istniejących w dacie powstania obowiązku podatkowego przed przekształceniem.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.902.2017.1.AJ
     ∟Czy Gmina ma prawo do odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.330.2017.2.DR
     ∟Czy opłacane przez Wnioskodawczynię składki z tytułu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi pracownika mogą stanowić u Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu w całości?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.803.2017.1.AJ
     ∟Czy można ewidencjonować na kasie fiskalnej jednocześnie sprzedaż opodatkowaną VAT z działalności gospodarczej pozarolniczej i sprzedaż z działalności rolniczej tych samych produktów, ale ze stawkami „zw”?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.320.2017.1.JBB
     ∟Spółka posiadając kopię protokołu z posiedzenia duńskiego sądu upadłościowego, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez ten sąd i przetłumaczonej na j. polski przez tłumacza przysięgłego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec jej kontrahenta, spełnia warunek udokumentowania nieściągalności wierzytelności. Wobec tego, po odpisaniu przez Spółkę wierzytelności jako nieściągalnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, zostanie spełniony drugi z wymaganych warunków i Spółka będzie miała prawo zaliczyć nieściągalne wierzytelności wobec duńskiego dłużnika do kosztów uzyskania przychodów.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.1.2018.1.NK
     ∟Czy w odniesieniu do inwestycji, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, a także w okresie trwałości projektu?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.768.2017.3.KT
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.741.2017.1.MN
     ∟w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.478.2017.1.MST
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej część wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci chronionego prawnie znaku towarowego

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.813.2017.1.EJ
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia Centrum Dystrybucji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.446.2017.1.PH
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia współmałżonka wspólnika spółki kapitałowej

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.816.2017.1.JC
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.781.2017.1.AP
     ∟Czy w związku z uznaniem przez Urząd Skarbowy, że transakcja dostawy nieruchomości korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, Komornik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą do faktury, z której będzie wynikać, że transakcja ta jest zwolniona od podatku VAT i zwrócić nabywcy licytacyjnemu nienależnie pobrany podatek VAT w kwocie 223.780,26 zł?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.856.2017.1.AJ
     ∟W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.949.2017.1.KK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu unijnego.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.815.2017.1.MN
     ∟Czy w związku z przekształceniem 8-letnia Szkoła Podstawowa ma stosować wyliczoną dla Zespołu Szkół procentową proporcję, w jakiej odliczano podatek naliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jak ma wyliczyć ww. proporcję na rok 2018, tj. czy na podstawie danych Zespołu Szkół (do 1 września), a następnie 8-letniej Szkoły Podstawowej, czy zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym proporcję ustala się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.844.2017.1.KK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania drogi dojazdowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu budowy przedmiotowej infrastruktury.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.406.2017.1.HD
     ∟Czy przychód w postaci opisanego we wniosku świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie odrębnego Porozumienia, wypłacanego z tytułu rozwiązania Umowy o pracę i Umowy Menadżerskiej, będzie podlegał zryczałtowanemu podatkowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 70% od tej części świadczenia, która przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie umów?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS
     ∟Czy w związku z organizacją Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotyczą Pracowników i Podwykonawców mogą zostać przez Spółkę zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.830.2017.1.PS
     ∟Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2017.1.MS
     ∟Czy dochody Fundacji przekazywane w formie darowizn z przeznaczeniem na „wsparcie techniczne i organizacyjne” działalności podmiotów, o których mowa w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego korzystają ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.843.2017.1.PS
     ∟Brak opodatkowania zbycia składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.805.2017.1.MN
     ∟Sposób opodatkowania oraz dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem domów pomocy społecznej.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.271.2017.3.MK
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawcę mieszkania nabytego wraz z Jego żoną nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, to czy kosztem uzyskania przychodu w związku ze zbyciem mieszkania przez Wnioskodawcę będzie pierwotnie wydatkowana kwota na zakup mieszkania w 2011 r. przez Wnioskodawcę i Jego ówczesną żonę? Jeżeli odpowiedź na pierwsze oraz drugie pytanie jest negatywna, to czy kosztem uzyskania przychodu w związku ze zbyciem mieszkania przez Wnioskodawcę będzie połowa kwoty długu obciążająca mieszkanie? Jeżeli odpowiedź na wszystkie powyżej zadane pytania jest negatywa, to czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą przedmiotowego mieszkania kwotę spłaconego kredytu obciążającą mieszkanie w momencie podziału majątku, oraz czy kosztem uzyskania przychodu mogą być prace wykończeniowe oraz remontowe i modernizacyjne prowadzone w mieszkaniu przed jego sprzedażą, a udokumentowane fakturami oraz rachunkami, a także koszty odpłatnego zbycia?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.766.2017.2.AJ
     ∟Sposób opodatkowania obciążeń za tzw. media w zakresie dostarczania wody, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i odprowadzanie ścieków oraz odprowadzania nieczystości stałych w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.401.2017.1.WR
     ∟Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz byłego pracodawcy usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.927.2017.1.AD
     ∟1. Czy świadczenie odpłatnych usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z tego podatku? 2. Czy z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, Gmina jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.822.2017.1.AD
     ∟1.Czy w związku z wykorzystaniem przez Gminę Infrastruktury zarówno w celu odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych oraz dostarczania wody/odbierania ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych, Gminie przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące i czy w takim przypadku dla celów ustalenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu Gmina będzie mogła zastosować klucz odliczenia inny, bardziej reprezentatywny niż wynikający z Rozporządzenia, gdyż klucz odliczenia wynikający z Rozporządzenia nie odpowiada najbardziej specyfice działalności Gminy i dokonywanych przez nią nabyć? 2. Czy w związku z wykorzystaniem przez Gminę infrastruktury wodociągowej w celu odpłatnego świadczenia usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych, jak i dostarczania wody na rzecz Odbiorców Wewnętrznych, przysługuje jej prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)? 3. Czy w związku z wykorzystaniem przez Gminę infrastruktury kanalizacyjnej w celu odpłatnego świadczenia usług w zakresie odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych, jak i odbioru ścieków od Odbiorców wewnętrznych, Gminie przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z infrastrukturą kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz Odbiorców wewnętrznych)?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.402.2017.1.WR
     ∟Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.865.2017.1.AGW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie z faktur otrzymanych od kancelarii prawnej.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.857.2017.1.RS
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku podnajmu lokalu mieszkalnego.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.815.2017.1.RS
     ∟Zwolnienie od podatku aportu nieruchomości zabudowanej.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.893.2017.1.AGW
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.549.2017.1.JK2
     ∟w zakresie możliwości odliczenia darowizn od dochodu pracownika przez pracodawcę na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń oraz możliwości odliczenia przedmiotowej darowizny przez pracownika w swoim zeznaniu rocznym

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.1.2018.1.KSZ
     ∟Czy w związku z tym, że podatek od towarów i usług został włączony do kosztów kwalifikowanych operacji, Fundacja w świetle prawa podatkowego ma możliwość odzyskania podatku naliczonego?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.165.2017.1.BK
     ∟W zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od instytucji finansowej w ramach gwarancji zwrotu zaliczki nie stanowią przychodu podatkowego i nie podlegają opodatkowaniu podatnikiem dochodowym, gdyż są to środki, które stanowią zwrot nierozliczonej kwoty zaliczki

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.705.2017.2.EB
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.378.2017.1.ŁS
     ∟Czy Wnioskodawczyni może przeznaczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w postaci odkupienia od syna udziałów w nieruchomości i skorzystać tym samym ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.404.2017.1.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z realizacją Umowy

Dołącz do 40091 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj