Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.39.2017.2.AT
     ∟Czy udzielenie przez spółkę wspólnikowi zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach spółki (prawie użytkowania wieczystego) bez wynagrodzenia stanowi przychód podatkowy dla spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia usługi?

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.62.2017.1.LG
     ∟Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.”…”

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.22.2017.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych, ponoszonych w związku z podróżami służbowymi pracowników Spółki oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.20.2017.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) ponoszonych w związku z organizacją narad pracowników Spółki i osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług oraz organizacją spotkań roboczych członków zarządu lub kadry kierowniczej.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.15.2017.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) ponoszonych w związku z organizowanymi szkoleniami dla pracowników oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.76.2017.2.SR
     ∟uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia części majątku wydzielonego ze Spółki 1 do Spółki 2

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.129.2017.1.AL
     ∟Obowiązek podatkowy w związku z osiągnięciem przychodu przeznaczonego w całości na działalność statutową.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.107.2017.1.BD
     ∟- ustalenie, czy nabycie usług certyfikacji produktów mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych należności z tytułu usług certyfikacji produktów, - obowiązek złożenia deklaracji IFT-2R od dokonanych wypłat należności z tytułu nabycia usług certyfikacji produktów, - obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznych kontrahentów Spółki,

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.117.2017.2.KO
     ∟zakresie ustalenia że planowana przez Wnioskodawcę transakcja aportu nieruchomości do nowo utworzonej spółki komandytowej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT oraz że planowana przez Wnioskodawcę transakcja aportu nieruchomości do nowo utworzonej spółki komandytowej będzie zwolniona z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.212.2017.1.AR
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „…”

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.148.2017.2.JKU
     ∟Skoro zatem – jak wskazał Wnioskodawca − opisane we wniosku pożyczki od Spółki podlegać będą uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie zwolnione będą z opodatkowania na podstawie przepisów tejże ustawy, to w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Wnioskodawcy, jako pożyczkobiorcy, z tytułu zawarcia opisanej we wniosku umowy pożyczki, nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.147.2017.2.MN
     ∟Skutki podatkowe montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.71.2017.1.AT
     ∟Czy wypłacane menedżerowi po zakończeniu kontraktu menedżerskiego odszkodowanie za powstrzymywanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej będzie dla Wnioskodawcy kosztem podatkowym?

2017.06.30 - Minister Finansów - PT6.8101.5.2017
     ∟zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych – w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.93.2017.1.JP
     ∟a. Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z renowacją studzienek kanalizacyjnych, w tym również wymiana włazów, wymiana stopni złazowych lub klamer, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, postrzegać należy jako wydatki ponoszone na remont środka trwałego, które powinny zostać rozpoznane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe) b. Czy poniesione koszty renowacji studni Spółka może jednorazowo zaliczyć w podatkowe koszty uzyskania przychodów w dacie dokonania technicznej czynności ujęcia w księgach rachunkowych, bez względu na rodzaj konta księgowego i bilansowe rozłożenie kosztu w czasie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny)

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.126.2017.1.ASz
     ∟Opodatkowanie pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez jej wspólnika.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.96.2017.1.AK
     ∟1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepływy środków pomiędzy prowadzonymi przez Bank Rachunkami bieżącymi Uczestników Systemu 2, GR oraz GRP będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie będą skutkowały powstaniem ani przychodu ani kosztu podatkowego po stronie PGK w związku z udziałem GC w Systemie 2? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym z tytułu partycypacji przez GC, w Systemie 2: - przychodem PGK będzie jedynie wartość odsetek otrzymanych albo skapitalizowanych przez GC; -kosztem PGK będzie jedynie wartość odsetek zapłaconych przez GC na rzecz HCAG (albo skapitalizowanych przez HCAG) z zastrzeżeniem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT oraz opłat uiszczanych na rzecz Banku z tytułu świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.131.2017.1.AK
     ∟Czy w związku z przystąpieniem przez GC do Systemu 2 oraz w związku z uczestnictwem GC w Systemie 2, PGK będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu nieodpłatnych albo częściowo odpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.10.2017.1.AT
     ∟Czy zawierając umowę dożywocia Wnioskodawczyni może nie płacić podatku dochodowego pomimo, że nie minął jeszcze okres 5 lat od zakupu mieszkania?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.61.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe umownego podziału majątku

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.137.2017.1.MCZ
     ∟skutki podatkowych umownego podziału majątku

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.238.2017.1.JD
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego.

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.86.2017.1.WN
     ∟- opodatkowanie świadczonych usług w ramach umowy sekurytyzacji oraz zastosowania zwolnienia od podatku dla tych czynności, - podstawa opodatkowania dla ww. usług.

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.65.2017.2.BD
     ∟Czy opisane we wniosku przelewy (sprzedaż) Wierzytelności przez Bank na SPV dokonane w ramach usługi sekurytyzacji będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.160.2017.1.APO
     ∟Czy fakt rozpoznania przez Spółkę w roku 2017 przychodu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przeprowadzone w 2015 r. badanie sprawozdania finansowego powoduje konieczność przeniesienia tychże kosztów z roku 2015 do kosztów podatkowych roku 2017?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.99.2017.2.APO
     ∟Czy Spółka słusznie zakwalifikowała koszty badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w roku 2015 jako koszty pośrednio związane z przychodami 2015 r., odnosząc je w ciężar kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, tj. w roku 2015?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.88.2017.1.ZK
     ∟Czy koszty opłat za przejazd płatną autostradą, innymi płatnymi drogami, koszty poniesione w związku z postojem w strefie płatnego parkowania oraz opłaty parkingowe będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysokości kwoty tzw. kilometrówki)?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.104.2017.1.JW
     ∟skutki podatkowe zbycia nieruchomości

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.94.2017.1.IZ
     ∟Czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.83.2017.1.MS
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę w związku z obciążeniem kontrahentów kosztami pakowania wyrobów należy kwalifikować, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o CIT, jako przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, konsekwencją czego będzie zwolnienie dochodu z tego tytułu z podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.251.2017.1.KT
     ∟zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na budowę wodociągu

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.169.2017.2.JM
     ∟Stawka podatku dla przebudowy budynku.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.210.2017.2.AR
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „…”, to nie będzie miał także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.209.2017.2.AR
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „…”, to nie będzie miał także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.125.2017.2.SR
     ∟zwolnienie od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.66.2017.2.BJ
     ∟Czy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.222.2017.1.AR
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”, to nie będzie miał także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.114.2017.2.EJU
     ∟w zakresie zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT dla czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.87.2017.1.WN
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tej transakcji

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.111.2017.1.AR
     ∟Możliwość zaliczenia do wydatków na cele mieszkaniowe spłaty kredytu konsumpcyjnego oraz pożyczki od osoby fizycznej, z których finansowano zakup nieruchomości.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.131.2017.2.RSZ
     ∟w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży robót budowlano-montażowych związanych z budową Pawilonu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.118.2017.2.OS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych oraz wykazania ww. usług w deklaracji VAT-7

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.191.2017.1.ALN
     ∟Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.186.2017.2.JD
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.198.2017.1.AGW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.21.2017.1.PK
     ∟Rozpoznanie importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.93.2017.1.MST
     ∟Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu wystąpienia ze Sp.k. 1 stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu wystąpienia, a kwotą wydatków faktycznie poniesionych na przedmiot wkładu uprzednio wniesiony do SKA 1 (tj. kwotą wydatków faktycznie poniesionych na objęcie akcji SKA 2)?

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.51.2017.2.MST
     ∟ustalenie, czy przekazane przez Wnioskodawcę darowizny na rzecz innych fundacji, które realizują cele statutowe, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.33.2017.2.BD
     ∟Czy Finansowanie w zakresie pożyczek, udzielonych Spółce przez Polski Fundusz Inwestycyjny, będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym, będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy Finansowanie w zakresie pożyczek, udzielonych Spółce przez Polski Fundusz Inwestycyjny, będący specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.60.2017.1.EJU
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują GOPS albo Płatnicy.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.136.2017.1.AM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących usługi zarządzania

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.57.2017.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych korzystania przez menedżerów z zasobów i składników majątku Spółki.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.122.2017.1.AJ
     ∟w zakresie metodologii ustalenia udziału wartości nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub praw do takich nieruchomości) w wartości aktywów Polskich Spółek Zależnych oraz w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów Wnioskodawcy ze zbycia udziałów Polskich Spółek Zależnych

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.49.2017.1.LG
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.80.2017.1.AK
     ∟Czy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a Ustawy o CIT, Spółka ma prawo nie zaliczać do przychodów podatkowych, tej części świadczenia otrzymanego od TFI (opłaty stałej), która stanowi zwrot wydatków, które nie zostały/nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami Ustawy o CIT?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.116.2017.2.AM
     ∟w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usług dotyczących budowy budynku mieszkalno-usługowego

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.148.2017.1.JK2
     ∟W zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych w oparciu o umowy na tzw. „annuity” (ubezpieczenie rentowe, renta dożywotnia).

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-3-56/15-7/PK1/KK
     ∟w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio)

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.67.2017.1.PB
     ∟W zakresie opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych tytułem darowizny

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.48.2017.2.AJ
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.223.2017.1.MD
     ∟brak prawa do odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego (w drodze odliczenia lub zwrotu tego podatku) zarówno w trakcie realizowania, jak i po zakończeniu inwestycji pn.: „….”

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.64.2017.1.BB
     ∟Czy w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od brata, w ramach umowy darowizny gdzie brat jest darczyńcą, a żona brata wyraziła zgodę na tę darowiznę, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty, biorąc pod uwagę, że darowizna pochodzi z majątku wspólnego brata i jego żony, czy też otrzymaną kwotę powinien potraktować jako dwie darowizny – od brata i od jego żony – i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.194.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia VAT z tytułu faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji pn. „…”

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.196.2017.2.RG
     ∟stawka podatku VAT dla usług korzystania z kortu do squasha, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.167.2017.2.IR
     ∟W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wytworzonej w ramach projektu infrastruktury w związku ze zmianą jej przeznaczenia.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.69.2017.1.MJ
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zakwalifikowania wydatków poniesionych na nabycie Matryc udostępnianych Kontrahentom w celu wykorzystania ich do realizacji Umów zawieranych z Kontrahentami jako inwestycji w obcym środku trwałym i w konsekwencji dokonywania z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych podlegających ujęciu w podatkowych kosztach uzyskania przychodów?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.273.2017.1.KN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.104.2017.1.ASz
     ∟Czy udzielenie pożyczki spółce komandytowej przez jej komandytariusza korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, na mocy art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.60.2017.2.ASz
     ∟Czy wpłata zwracanej spółce należności przy wykorzystaniu prywatnego konta Prezesa Zarządu (będącego jednocześnie wspólnikiem spółki) jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.75.2017.1.BJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatków z tytułu rekompensat wypłaconych pracownikom tej Spółki w związku z uszkodzeniem ich samochodów podczas wichury

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.39.2017.3.AK
     ∟Czy uniknięcie prowizji bankowej w związku z wpłatą zwracanej Spółce należności przy wykorzystaniu prywatnego konta Prezesa Zarządu (będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki) prowadzi do powstania dochodu będącego przedmiotem opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.73.2017.2.PP
     ∟możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.43.2017.2.PW
     ∟Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę Komandytową kwota zysku Spółki wypracowanego do końca 2014 r., która na mocy uchwał zgromadzenia wspólników nie została podzielona między wspólników, lecz została przeznaczona na kapitał zapasowy, będzie na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Komandytową dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegał opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4014.44.2017.1.BJ
     ∟Czy odkup przez Bank od SPV pozostałych do spłaty wierzytelności, dokonany w ramach tzw. clean-up call stanowiącego element kompleksowej transakcji sekurytyzacji, w związku z objęciem zakresem opodatkowania VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.115.2017.1.MR
     ∟Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usług od Spółki w roku podatkowym 2017 i w roku podatkowym 2018 spoczywać będzie obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stronę ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.80.2017.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych sfinansowania emerytom i rencistom wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.64.2017.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych sfinansowania pracownikom wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.129.2017.1.BF
     ∟Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca będzie zmuszony zapłacić podatek dochodowy, jeżeli w ciągu dwóch lat podatkowych od daty sprzedaży nie wyda pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, a wydatków nie udokumentuje fakturami?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.59.2017.1.MAZ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.156.2017.2.MW
     ∟Brak prawa do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu nieściągalności wierzytelności, gdy upłynął dwuletni okres od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.65.2017.1.MK
     ∟obowiązki płatnika w związku z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za byłych zleceniobiorców

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.50.2017.1.KB
     ∟1. Czy obecny wierzyciel, który nie był wierzycielem w dacie przedawnienia, ma podstawę do wystawienia PIT-8C i w jakiej wysokości? 2. Czy Wnioskodawczyni podlega obowiązkowi opodatkowania przedawnionego długu, który według przepisów nie jest zobowiązaniem bezzwrotnym i nie powoduje uzyskania przychodu z nieodpłatnego świadczenia (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 3. Czy ewentualnym przychodem (osoby fizycznej) podlegającemu opodatkowaniu jest: -kwota zadłużenia z tytułu kapitału? -kwota odsetek od momentu przedawnienia długu? -kwota odsetek naliczona przez wierzyciela, który wykupił dług? 4. Jak określa się ewentualny moment powstania przychodu? 5. Czy przedawnione zadłużenie podlega obowiązkowi podatkowemu w chwili obecnej?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.69.2017.2.BJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych menedżerom oraz wydatków poniesionych na zapewnienie menedżerowi odpowiedniej infrastruktury biurowej i organizacyjnej oraz składników majątkowych (telefonu, laptopa, samochodu)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.54.2017.1.HK
     ∟Czy przyznane Wnioskodawcy w ramach programu „...” środki finansowe powinny być, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, a więc do wysokości sumy: -diet (stawka dzienna); -kosztów przejazdów do i z ośrodka zagranicznego; -kosztów noclegów, obliczonej z zastosowaniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.65.2017.1.ZK
     ∟Czy Wnioskodawca może wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, czy też będą one traktowane zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako ulepszenie środka trwałego?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.146.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała faktury wystawione przez konsorcja w 2017 r. z tyt. wynagrodzeń za świadczenia udzielane w ramach tzw. nadwykonań za 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.? Czy powinna zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów do 2016 r.?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2017.1.ZK
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka, stanowią umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „uCIT”)? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka są umowami leasingu, o których mowa w art. 17b ust. 1 uCIT, w tym sensie, że wszelkie opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie koszty wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu dla celów działalności gospodarczej i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią koszt uzyskania przychodów, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT? Czy prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za cenę ustaloną w umowie, stanowiącą element składowy sumy opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 uCIT, może nie zostać zrealizowane przez Spółkę jako leasingobiorcę i pozostanie to bez wpływu na kwalifikację zawartych umów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.145.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo zamierza odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 r. od środków otrzymanych w marcu z NFZ zgodnie z zawartą ugodą za nadwykonania świadczeń zdrowotnych z tyt. przyjęć nagłych i przyjęć planowych? Czy powinna rozliczyć kwotę wynikającą z ugody w 2016 r.?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.119.2017.1.BD
     ∟Jeśli we Wspólnocie posiadającej w swych zasobach lokale użytkowe, w danym roku obrachunkowym koszty poniesione na remonty (sfinansowane częściowo kredytem) przekraczają przychody z tytułu wpływów na fundusz remontowy, to czy Wspólnota może odliczać powstałą stratę w kolejno po sobie następujących 5 latach obrachunkowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.54.2017.2.BD
     ∟Czy w sytuacji, gdy wpłaty na fundusz remontowy na pokrycie kosztów remontu części wspólnej - w nieruchomości o charakterze mieszkalnym - dokonywane są zarówno przez właścicieli lokali mieszkalnych, jak i właścicieli lokali usługowych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje od całego dochodu na wspólnym funduszu remontowym? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.149.2017.1.BW
     ∟Czy przy dostawie sprzętu komputerowego bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT, jeżeli nabywcą będzie organ prowadzący (gmina) a odbiorcą jednostka edukacyjna (jednocześnie jednostka organizacyjna gminy np. szkoła, przedszkole)?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4510.56.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane przez wskazany we wniosku system.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.154.2017.1.WN
     ∟stawka VAT dla dostawy gruntu z rozpoczętą na nim niedokończoną budową budynku mieszkalnego

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.141.2017.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe będzie postępowanie Spółki jeśli za koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży odpadów (złomu, zużytych opakowań i olejów) uzna cenę ich sprzedaży netto?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.140.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała faktury wystawione przez konsorcja w 2017 r. z tyt. wynagrodzeń za świadczenia udzielane w ramach tzw. nadwykonań za 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.? Czy powinna zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów do 2016 r.?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.138.2017.1.JKT
     ∟Czy za wydatki inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), Spółka może uznać wszystkie wydatki inwestycyjne poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia, również wydatki poniesione po dniu 30 września 2006 r., jeżeli wydatki spełniają definicję wydatków kwalifikowanych w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.27.2017.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z wynajmu leasingowanego samochodu.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.154.2017.2.ALN
     ∟Opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.156.2017.2.ALN
     ∟Czy po przekazaniu przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców, na budynkach mieszkalnych na których zostały zainstalowane, za kwotę wkładu własnego - podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to według jakiej stawki?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.158.2017.2.ALN
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Inwestycji

Dołącz do 39267 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj