Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2021.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - S-ILPP5/4512-1-233/15-6/HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji oraz wyłączenia od opodatkowania czynności, które Miasto wykonuje w ramach reżimu publicznoprawnego.

2021.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-74/16-17/EK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.427.2016.1.ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu podziału majątku małżeńskiego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.236.2016.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (…)”.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.6.2017.1.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.5.2017.1.MR
     ∟Objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.12.2017.1.AŻ
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z planowaną inwestycją.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.270.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.7.2017.1.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.185.2016.2.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w związku z uznaniem prowadzonej przez Bibliotekę działalności w całości za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.180.2016.1.KS
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.211.2016.2.EK
     ∟Należności na pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Finansowego i jego Biura.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.71.2017.1.MR
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z obiektami sportowymi, według udziału czasowego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.16.2017.1.MR
     ∟Uznanie odpłatnego udostępniania obiektów sportowych przez Województwo na rzecz zainteresowanych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia oraz obowiązek naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnieniem obiektów sportowych w celu realizacji zadań własnych Województwa.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.12.2017.2.JNa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla suplementu diety o PKWiU 10.89.19.0.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.237.2016.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.25.2017.1.BC
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących operację.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.389.2016.2.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.40.2017.1.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług w związku z planowaniem inwestycji, tj. projektu (…)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.8.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.220.2016.2.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisu art. 15d do regulowania zobowiązań w innych formach niż zapłata (pytanie nr 1) oraz zastosowania przepisu art. 15d do wartości transakcji z innym przedsiębiorcą określonej jedną umową / jednym zamówieniem, niezależnie od liczby płatności, w tym również do transakcji dotyczących usług lub dostaw ciągłych (pytanie nr 2).

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.4.2017.1.PP
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu umowy dzierżawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.366.2016.4.ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu przedawnionej wierzytelności.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.36.2017.2.NK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.32.2017.1.TKu
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży posiłków uczniom oraz nauczycielom.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.7.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.256.2016.2.DC
     ∟Zastosowania zwolnienia z podatku VAT czesnego wnoszonego przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.6.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.346.2016.2.ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.190.2016.3.DC
     ∟Obowiązek wystawienia faktury na rzecz Lidera konsorcjum oraz moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dokonaną dostawą towarów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.7.2017.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.69.2017.1.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi ponoszonymi na rozbudowę nieruchomości na cele wynajmu.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.7.2017.2.TR
     ∟Wymiana udziałów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.411.2016.2.PP
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.219.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia przez Bank do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składki zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 9.10.2016 r. oraz w zakresie zaliczenia przez Bank do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu składki zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 9.10.2016 r.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.203.2016.3.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi zarządczej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.38.2017.1.HW
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.16.2017.2.KM
     ∟Zwolnienia od podatku VAT usługi leczenia łysienia.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.235.2016.2.UG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy biomasy ze słomy i siana.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.9.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie niezastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia dla usług budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz inwestora oraz w zakresie objęcia mechanizmem odwróconego obciążenia usług budowlanych nabywanych przez Wnioskodawcę od podwykonawców.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.35.2017.1.AS
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej (…)”.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.174.2016.2.KS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.12.2017.1.JKu
     ∟Opodatkowanie czynności związanych z wymianą wadliwych wodomierzy na nowe, wykonywane przez Spółdzielnię w ramach reklamacji na warunkach umowy podpisanej z dostawcą wodomierzy – jest nieprawidłowe.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.7.2017.1.TKu
     ∟Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez sąd tytułem dochodów z odsprzedaży mediów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.227.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym kosztów niezafakturowanych dostaw i usług ujętych w księgach danego roku na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych, w części odnoszącej się do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodem danego roku podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z uzyskanym w roku podatkowym przychodem.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-2.4511.75.2017.2.NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.8.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową od wartości kapitału podstawowego (zakładowego) Spółki, kapitału zapasowego obejmującego agio oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów Spółki oraz obowiązków płatnika w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową od wartości Zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę (zysków ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych i wykazanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z przyjętymi standardami rachunkowymi), przekazanych na kapitał rezerwowy oraz zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.3.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup od Kontrahentów niesprzedanych części uprzednio nabytych od Spółki oraz momentu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.197.2016.1.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.399.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziału po cenie nominalnej niższej niż jego wartość rynkowa.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.22.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.12.2017.1.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.18.2017.1.KS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług prawnych w ramach umowy zlecenia oraz ich dokumentowania.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.192.2016.3.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących w stosunku do otrzymanych faktur i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego lub jego korekty wynikającego z faktur i faktur korygujących oraz obowiązku wystawienia faktur korygujących, ujęcia ich w deklaracji podatkowej oraz wskazania właściwego podmiotu na ww. fakturach.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.5.2017.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku najmu lokali mieszkalnych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.2.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.25.2017.1.JK
     ∟Przychody ze zbycia udziałów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.237.2016.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu i po jego zakończeniu.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.17.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.10.2017.1.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie koszów uzyskania przychodów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.9.2017.1.PS
     ∟Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.239.2016.2.AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem saun, łaźni parowych, wanien SPA oraz montażem urządzeń do tych saun.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.8.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (…)”.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.33.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych i nieprzeznaczający na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy kosztem kwalifikowanym będzie cała kwota wydatków na wynagrodzenia

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.32.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia jakich pracowników należy uznać „za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.267.2016.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych Wnioskodawca może włączyć wydatki na zakup na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.21.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.18.2017.1.AW
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.207.2016.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwróconych nakładów na Inwestycję oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.204.2016.2.EB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wniesienia aportem do spółki nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami garażowymi.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.197.2016.2.EB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wniesienia aportem do spółki sieci wodociągowej.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.11.2017.1.AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży własności działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.236.2016.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydatków za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.10.2017.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymiany udziałów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.230.2016.1.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wkładu własnego w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO).

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.7.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wartości kapitału zakładowego, kapitału zapasowego obejmującego agio oraz kapitału pochodzącego z aktualizacji wyceny aktywów w związku z planowanym przekształceniem a także w zakresie opodatkowania zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę zależną, przekazanych na kapitał rezerwowy oraz zysków bieżących w związku z planowanym przekształceniem.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-200/12/17-S/AWa
     ∟Opodatkowanie usług wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.2.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania różnic kursowych z tytułu przeliczenia równowartości należności po stałym kursie.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.252.2016.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty faktury VAT i zwrotu nabywcom podatku naliczonego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.229.2016.1.JNa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.14.2017.1.MR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.436.2016.1.APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów o pracę oraz w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.329.2016.2.APR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów o pracę oraz w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.359.2016.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.5.2017.1.UG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Budynku, będącego przedmiotem zbycia i wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia tego Budynku.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.9.2017.1.AKr
     ∟Czy przedsiębiorca ma prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, za pomocą kasy fiskalnej, w przypadku gdy przychody w danym roku podatkowym przekroczą 20.000 PLN, a wszystkie płatności będą dokonywane w czterech ratach, wyłącznie na rachunek bankowy przedsiębiorcy?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.11.2017.1.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.196.2016.2.KS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania infrastruktury na rzecz Spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, który zostanie wykazany na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej (…)”.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.174.2016.3.AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek niezabudowanych 7/5 i 7/7, w zakresie opodatkowania dostawy posadowionych na działce 7/9 budynków, budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym są one posadowione oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-3.4511.268.2016.1.TW
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.234.2016.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.87.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika z tytułu umów o pracę zawieranych przez JB/SZB Gminy

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.1.2017.1.KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.239.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.190.2016.2.HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.4.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży uprawianych pieczarek oraz zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskiwanych z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.241.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odstępnego z tytułu cesji umów leasingu, momentu zaliczenia ww. wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.238.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.4.2017.2.IP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-2.4512.2.2017.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia aportem Działu Nieruchomości Inwestycyjnych oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj