Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-917/15-1/KJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych nabytych od podmiotu z Wielkiej Brytanii.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.37.2017.1.ESZ
     ∟możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez Wnioskodawcę realizującego projekty budowlane

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1169.2016.1.TS
     ∟Czy w zakresie w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Byłego Wspólnika, będzie on stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.6.2017.1.KP
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie gaśnic i systemu wykrywania stężeń gazów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1119.2016.1.MM
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, nabytych w części w drodze darowizny, spadku i dziale spadku.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-14511.667.2016.2.EN
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na aranżację lokali w budynku biurowo-usługowym przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika Spółki Cywilnej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.860.2016.1.ASz
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaną elewacją i pracami konserwatorskimi budynku.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.22.2017.2.ESZ
     ∟brak uznania świadczonych przez Gminę usług sprzedaży posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli jako zadanie własne oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Gminę usług sprzedaży posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.848.2016.3.AR
     ∟1. W konsekwencji, planowana czynność wniesienia aportu w postaci Działu sprzedaży artykułów elektrycznych stanowiącej w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa będzie – zgodnie z cytowanym powyżej art. 6 pkt 1 – wyłączona spod działania ustawy o VAT jako czynność niepodlegająca przepisom ustawy. 2. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 zgodnie z którym po stronie wnoszącego aport, nie powstanie obowiązek korekty podatku VAT naliczonego na podstawie art. 6 pkt. 1 ustawy o VAT

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1108.2016.2.IN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wypłaconego pracownikom wynagrodzenia.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.399.2016.1.PZ
     ∟zwrot podatku akcyzowego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.6.2017.1.PK
     ∟zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK
     ∟Czy do wyceny wnoszonego znaku towarowego będą miały zastosowanie przepisy art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy amortyzacja znaku towarowego będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1008.2016.2.AL
     ∟W zakresie: - uznania Nieruchomości niezabudowanej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz możliwości wyłączenia planowanej dostawy spod zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług, - możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - planowanej dostawy Nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1291/14-1/JP
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług służących realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.370.2016.3.BP
     ∟Zwolnienia z akcyzy oleju rzepakowego zużywanego w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.8.2017.1.MK
     ∟zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.107.2017.1.AR
     ∟Gmina nie ma możliwości odliczenia planowanego do zapłaty podatku od towarów i usług VAT określonego na fakturach wystawionych dla Gminy w związku z realizacją projektu przebudowy drogi gminnej i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.108.2017.1.AR
     ∟Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacja opisanego we wniosku projektu.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.79.2017.1.EJ
     ∟możliwość wykorzystania innych dokumentów potwierdzających fakt sprzedaży w przypadku zwrotu towaru przez klienta, który nie posiada paragonu fiskalnego dokumentującego dokonanie sprzedaży tego towaru

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.853.2016.1.EJ
     ∟braku obowiązku dokonywania korekty podatku odliczonego od zakupów poniesionych do 31 grudnia 2015 r. dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz od wydatków bieżących na funkcjonowanie infrastruktury stadionowej na podstawie art. 90c ustawy o VAT

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.938.2016.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1113.2016.1.MK
     ∟Opodatkowanie świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.951.2016.1.IK
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem badawczym i w związku ze złożeniem zgłoszenia patentowego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1001.2016.1.WN
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..."

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.909.2016.2.WN
     ∟opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych w ramach usługi najmu lokali

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1014.2016.2.AZe
     ∟w zakresie opodatkowania świadczonych usług zarządzania.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1000.2016.2.AW
     ∟Wliczanie do limitu wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT zgłoszonych jako działalność gospodarcza usług medycznych oraz usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie cywilnoprawych umów „zlecenie” i „o dzieło”.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.98.2017.1.ES
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach projektu polegającego na realizacji programu rozwoju szkolnictwa zawodowego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.505.2016.2.BB
     ∟Czy w związku z faktem, iż Wnioskodawczyni stanie się współwłaścicielem Rachunków Bankowych z prawem do dysponowania środkami pieniężnymi już na tych rachunkach zgromadzonymi, po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn oraz w konsekwencji czy Wnioskodawczyni w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego będzie zobowiązana do zapłaty podatku do spadków i darowizn?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1069.2016.2.MK
     ∟skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1093.2016.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1092.2016.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.688.2016.1.BJ
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w systemie zarządzania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461.IBPB-2-1.4514.664.2016.2.ASz
     ∟Czy zawarcie przedmiotowego porozumienia będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1014.2016.1.SK
     ∟ustalenia, czy do zastosowania ulgi o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie mógł włączyć odpisy amortyzacyjne od sprzętu komputerowego oraz licencji wchodzących w skład wdrażanego Systemu.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.986.2016.1.EJu
     ∟W zakresie ustalenia, czy Gmina od 1 stycznia 2017 r. może odliczyć podatek naliczony VAT związany z administrowaniem cmentarza komunalnego, od wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza oraz od wydatków inwestycyjnych poniesionych w przyszłości przez Gminę metodą bezpośredniego przyporządkowania naliczonego podatku VAT do sprzedaży opodatkowanej Gminy związanej z działalnością cmentarza komunalnego, korzystając z „klucza przychodowego”.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.394.2016.2.SG
     ∟możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.906.2016.2.RSz
     ∟w zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2/443-830/14-1/JJ
     ∟opodatkowania czynności zniesienia współwłasności nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.109.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.689.2016.2.MD
     ∟Nabycie nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa – wyłączenie z art. 2 pkt 1 lit. g)

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.975.2016.1.AZe
     ∟możliwość odliczenia kwot podatku VAT w związku z realizacja projektu

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.677.2016.2.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na aranżację lokali w budynku biurowo-usługowym przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Cywilnej

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.10.2017.1.KO
     ∟w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty kwoty pieniężnej w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu dostaw towarów niesprecyzowanych

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1116.2016.3.MZA
     ∟możliwość ubiegania się o zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w sytuacji gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz poprzedniego inwestora w 2008 r., a następnie zostało przeniesione w trybie art. 40 Prawa budowlanego w 2014 r. na rzecz Wnioskodawcy.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.19.2017.1.JP
     ∟Czy Wnioskodawca będzie mógł na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z realizacją umowy, od której wykonania odstąpił Inwestor/Zamawiający?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.844.2016.1.JP
     ∟zwolnienie od podatku darowizny nieruchomości oraz dokonanie korekty odliczonego podatku naliczonego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1095.2016.1.KB
     ∟Czy opłata ostrożnościowa uiszczona przez Bank za IV kwartał 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1045.2016.1.JKT
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1091.2016.1.MMA
     ∟Czy w przypadku dokonywania przez pracowników Spółki zakupów rabatowanych na podstawie prowadzonego w spółce programu rabatowego opisanego powyżej należy zaliczyć wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i uwzględnić je jako przychód ze stosunku pracy, a tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć i potrącić zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonania zakupów rabatowanych? Analogicznie czy w przypadku dokonywania przez osoby nie będące pracownikami Spółki zakupów rabatowanych na podstawie prowadzonego w spółce programu rabatowego opisanego powyżej należy uwzględnić wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i wystawić dokument PIT-8C? Czy w przypadku dokonywania przez pracowników Spółki zakupów rabatowanych na podstawie prowadzonego w Spółce programu rabatowego, który ulegnie zmianie w ten sposób, że będzie skierowany nie tylko do konkretnych osób (m.in. pracowników, członków organów, osób świadczących usługi na rzecz Spółki) ale również do członków ich rodzin (a szczegółowo opisanego powyżej) należy zaliczyć wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i uwzględnić je jako przychód ze stosunku pracy, a tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć i potrącić zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonania zakupów rabatowanych? Analogicznie czy w przypadku dokonywania przez osoby nie będące pracownikami Spółki zakupów rabatowanych na podstawie zmodyfikowanego programu rabatowego (skierowanego do potencjalnie nieograniczonej liczby osób a opisanego powyżej należy uwzględnić wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i wystawić dokument PIT-8C?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.979.2016.3.MM
     ∟w zakresie możliwości: - uznania wytworzonego przez Spółkę know-how za wartość niematerialną i prawną; - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac rozwojowych za pomocą jednej z trzech metod określonych w art. 15 ust. 4a updop

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.389.2016.2.LG
     ∟zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.958.2016.2.ES
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem tzw. wspólnego gołębnika

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.14.2017.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca może wykazać w wyniku podatkowym wyłącznie różnicę pomiędzy sumą dodatnich różnic kursowych powstałych w danym okresie a sumą ujemnych różnic kursowych powstałych w danym okresie - odpowiednio jako przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.957.2016.2.ES
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem przez Spółkę z o.o. tzw. wspólnego gołębnika

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1004.2016.2.MG
     ∟Czynność podziału przychodów i kosztów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast świadczenie usług wykonywane pomiędzy członkami konsorcjum w ramach podziału zadań w konsorcjum.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.24.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.953.2016.2.ES
     ∟skutki podatkowe związane z prowadzeniem tzw. wspólnego gołębnika

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.62.2017.1.AP
     ∟uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem usług zarządzania

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1048.2016.1.IZ
     ∟Czy opłata ostrożnościowa wpłacona w dniu 3 listopada 2016 r. przez Bank w IV kwartale 2016 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Banku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1041.2016.2.MK
     ∟Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów z najmu nieruchomości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.18.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1028.2016.2.AB
     ∟wliczanie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.12.2017.1.BB
     ∟Czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych od zawartej umowy pożyczki w sytuacji zawarcia jej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.49.2017.1.AP
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży budynków i budowli oraz możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.907.2016.2.IK
     ∟Ustalenie kwoty nabycia pojazdu, importu usług oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.28.2017.1.AP
     ∟określenie miejsca świadczenia usługi Business Lounge

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.96.2017.1.ESZ
     ∟możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „…”

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.16.2017.1.MPu
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, darowizna certyfikatów inwestycyjnych z majątku odrębnego brata Wnioskodawcy do majątku odrębnego Wnioskodawcy będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.5.2017.1.BB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię własności środków pieniężnych darowanych Wnioskodawczyni przez syna, w kwocie przekraczającej kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, że umowa darowizny środków pieniężnych zawarta zostanie w zwykłej formie pisemnej, spełnienie świadczenia darczyńcy nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, zaś w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania przelewu darowanych środków pieniężnych Wnioskodawczyni zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.514.2016.2.BJ
     ∟Czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego spowoduje u Wnioskodawcy jako obdarowanego powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1022.2016.2.KO
     ∟W zakresie wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.27.2017.1.JKu
     ∟w przedmiotowej sprawie porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania zostało zawarte po śmierci spadkodawcy, wypłacone odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.655.2016.1.HK
     ∟Czy w sytuacji wniesienia przez wspólnika Wnioskodawcy wkładu w postaci zabudowanej nieruchomości, podstawą opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku ze zmianą umowy Spółki, powinna być wartość wkładu zadeklarowana (określona) w umowie Spółki, nawet jeżeli została ona określona w wysokości niższej od wartości określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie uwzględnia wysokości nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na budowę i rozbudowę budynków oraz innych urządzeń posadowionych na gruncie?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.27.2017.1.AP
     ∟określenia miejsca świadczenia usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, kompleksowej obsługi pasażera, kompleksowej obsługi statku oraz usług o podobnym charakterze

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.10.2017.1.HK
     ∟Czy oddanie w przyszłości przez każdego ze wspólników spółki cywilnej środków pieniężnych określonej wartości na podstawie umowy (umów) o nieodpłatne używanie, do nieopłatnego używania przez tę spółkę cywilną z obowiązkiem zwrotu tej samej wartości środków pieniężnych po upływie wskazanego w umowie (umowach) okresu używania, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.649.2016.2.MZ
     ∟Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1016.2016.2.MG
     ∟Opodatkowania świadczonych usług zarządzania

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.63.2017.1.AP
     ∟uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem usług zarządzania

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.8.2017.1.JP
     ∟Czy poprawnym jest zaliczanie przychodów i kosztów tytułem mediów do podstawy opodatkowania CIT? Czy media nie powinno traktować się jako gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i traktować jako działalność zwolnioną z CIT?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1075.2016.1.MZA
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium naukowego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1036.2016.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży przed upływem 5 lat kalendarzowych całości lub części gospodarstwa rolnego nabytego w 2012 r. w drodze darowizny.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1226/13-1/KG
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z termomodernizacją budynku ZSP.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.952.2016.2.AZe
     ∟brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1177.2016.1.APO
     ∟moment powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku korzystania przez Spółkę z udzielonych jej nieodpłatnie przez osoby z nią powiązane poręczeń spłaty kredytu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1176.2016.1.APO
     ∟sposób ustalenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku korzystania przez Spółkę z udzielonego jej nieodpłatnie przez osoby z nią powiązane poręczenia spłaty kredytu

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1079.2016.1.MMA
     ∟Czy Wnioskodawczyni może złożyć wniosek VZM-1 z fakturami za 2013 r. i ubiegać się o zwrot części VAT za materiały budowlane na starych zasadach?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.47.2017.1.AL
     ∟Czy wydatek na zakup budynku magazynowego będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszt ten zostanie zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu nabycia budynku czy, też w miesiącu wyburzenia budynku?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-585/13-1/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.834.2016.2.KS
     ∟brak obowiązku stosowania przepisów art. 86 ust. 2a-2h w związku z działalnością w zakresie dostarczania wody i inną po dokonaniu „centralizacji” rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy z jednostkami organizacyjnymi

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.899.2016.2.MN
     ∟w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP3.4512.814.2016.2.MN
     ∟w zakresie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.1045.2016.1.RSz
     ∟w zakresie zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług na kompleksową usługę wykonania stalowych schodów, balustrad i montażu ich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych klientów

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.43.2017.1.AB
     ∟możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.951.2016.2.ES
     ∟opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego i zabudowanego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1049.2016.2.BKD
     ∟Czy od zaległej dotacji, którą gmina zobowiązała się wypłacić w trzech transzach, w przeciągu trzech lat, Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy? Czy od odsetek, które gmina również zobowiązała się wypłacić stowarzyszeniu, stowarzyszenie powinno odprowadzić podatek dochodowy

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.51.2017.1.AP
     ∟zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości wraz z działką na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1148.2016.2.AR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego w związku z przejęciem przez Skarb Państwa gruntu ornego na inwestycję przeciwpowodziową.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj