Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2004.02.18 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - PD-I/415-15/13/04 (dodane 2022-09-16)
     ∟Podatnik pyta, czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w stawce 19 % ma możliwość odliczeń z tytułu kontynuacji ulgi mieszkaniowej oraz ulgi z tytułu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, od dochodów innych niż osiągane przez niego dochody z działalności gospodarczej (np. dochodu ze stosunku pracy, z umowy o dzieło , z umowy zlecenia itp.). Zdaniem podatnika ma on możliwość stosowania odliczeń zarówno z tytułu kontynuacji ulgi mieszkaniowej jak i ulgi z tytułu remontu i modernizacji, od dochodu i podatku rozliczanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

2021.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.534.2021.2.MGO (dodane 2021-10-09)
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według sposobu określenia proporcji innego niż wymieniony w art. 86 ust. 2c tj. współczynnika metrażowego opartego na ilości dostarczonej wody i zużytych ścieków do odbiorców zewnętrznych w stosunku do całkowitej ilości dostarczonej wody i zużytych ścieków

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.456.2021.3.AK (dodane 2021-10-09)
     ∟Czy zwrot od pracodawcy na rzecz pracownika faktycznych kosztów użycia pojazdu prywatnego wykorzystywanego dla celów służbowych stanowi przychód i czy podlega opodatkowaniu?

2021.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDWP.4011.110.2021.2.IG (dodane 2021-10-09)
     ∟Możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (tzw. IP Box).

2021.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4-3.4012.355.2021.4.DS (dodane 2021-10-09)
     ∟Transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ww. Transakcję na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Tym samym, Wnioskodawca będzie miał również prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym bądź obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

2021.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4-2.4012.5.2019.8.S/KS (dodane 2021-10-09)
     ∟Zakresie zwolnienia od opodatkowania sfinansowanych ze środków publicznych usług szkoleniowych dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

2021.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4011.62.2021.2.ASK (dodane 2021-10-09)
     ∟opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2021.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.594.2021.2.BS (dodane 2021-10-09)
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box).

2021.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.612.2021.1.KF (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym (objęcie akcji przed 1 stycznia 2018 r.).

2021.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.358.2021.1.AW (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.575.2.MJ (dodane 2021-10-13)
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania - usuwanie folii rolniczych

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.523.2021.1.WK (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak prawa do odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2021.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.365.2021.1.AW (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.413.2021.1.HW (dodane 2021-10-13)
     ∟Ustalenia, czy nieodpłatne przekazanie majątku Jednostkom – posiadającym odrębną osobowość prawną – podlega opodatkowaniu.

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.376.2021.1.PM (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.

2021.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.589.2021.2.KF (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania rekompensaty za utratę wartości mieszkania.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.272.2017.13.AA (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe obniżenia wkładów w spółce osobowej.

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.477.2021.1.JK (dodane 2021-10-13)
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.323.2021.2.KK (dodane 2021-10-13)
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej częścią budynku będącego własnością osoby trzeciej.

2021.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.429.2021.2.RR (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak możliwości wystawienia faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi licencyjnej.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.603.2021.1.AMN (dodane 2021-10-13)
     ∟Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenia dotyczącymi świadczenia usług opieki domowej.

2021.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.596.2021.2.AA (dodane 2021-10-13)
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX)

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.800.2021.2.DJ (dodane 2021-10-13)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDWL.4011.149.2021.1.JK (dodane 2021-10-13)
     ∟Zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDWL.4011.113.2021.2.JK (dodane 2021-10-13)
     ∟Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3.4012.216.2021.2.MBN (dodane 2021-10-13)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wstecznej rejestracji jako podatnik VAT czynny oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego za okres przed rejestracją.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4011.606.2021.2.MW (dodane 2021-10-13)
     ∟Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.491.2021.1.JK (dodane 2021-10-13)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2021.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.384.2021.1.ZW (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak podlegania opodatkowaniu sprzedaży wydzielonych geodezyjnie gruntów.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.405.2021.1.NK (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji.

2021.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.317.2021.2.JŻ (dodane 2021-10-13)
     ∟rozliczenie faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

2021.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.193.2021.2.RM (dodane 2021-10-13)
     ∟rozliczenie podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a następnie dostawy krajowej

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.183.2021.7.MS (dodane 2021-10-13)
     ∟Czy w związku z wypłatą na rzecz Komplementariusza środków pieniężnych tytułem pobrania Zysków niewypłaconych spowoduje powstanie po stronie Komplementariusza przychodu na gruncie ustawy o CIT, jeżeli do wypłaty tych Zysków niewypłaconych dojdzie po tym, jak Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów Nowelizacji, a w konsekwencji czy Spółka będzie miała obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.498.2021.1.MN (dodane 2021-10-13)
     ∟Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2021 r. obrotu – uzyskanego z tytułu świadczenia rejestrowanych przez automat usług parkingowych.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.548.2021.1.NM (dodane 2021-10-13)
     ∟podział spółki przez wydzielenie

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.549.2021.1.NM (dodane 2021-10-13)
     ∟podział spółki przez wydzielenie

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.542.2021.2.KS (dodane 2021-10-13)
     ∟Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3 (Zainteresowani nie działają w charakterze podatnika podatku VAT).

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1.4011.337.2021.4.MT (dodane 2021-10-13)
     ∟W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4011.122.2021.2.BB (dodane 2021-10-13)
     ∟opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box)

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.306.2021.1.EJ (dodane 2021-10-13)
     ∟czy koszty Usług Administracyjnych nabywanych od podmiotu powiązanego nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop i w konsekwencji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w całości

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.586.2021.1.MC (dodane 2021-10-13)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDWPT.4011.202.2021.2.KU (dodane 2021-10-13)
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.305.2021.1.EJ (dodane 2021-10-13)
     ∟czy w zakresie w jakim koszty Usług Projektowych mieszczą się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o PDOP i rozliczane są przez odpisy amortyzacyjne, ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP (tj. roczne ograniczenie kwotowe kosztów uzyskania przychodów) należy zastosować do odpisów amortyzacyjnych (w części odpowiadającej kosztom Usług Projektowych) stanowiących koszty podatkowe danego roku podatkowego

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.568.2021.1.MS (dodane 2021-10-13)
     ∟skutki podatkowe wycofania nieruchomości

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.553.2021.1.WL (dodane 2021-10-13)
     ∟możliwości odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez doradcę za wykonane usługi

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.673.2021.1.MGO (dodane 2021-10-13)
     ∟Brak prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.535.2021.2.OS (dodane 2021-10-13)
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży działki oraz obowiązku wystawienia faktury dokumentującej ww. sprzedaż na rzecz Spółki.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.538.2021.2.AJB (dodane 2021-10-13)
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4011.101.2021.2.DP (dodane 2021-10-13)
     ∟Preferencyjnego opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.566.2021.1.DK (dodane 2021-10-13)
     ∟prawa do odliczenia podatku od towarów i usług nabytych w ramach realizowanej inwestycji

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.666.2021.1.ŻR (dodane 2021-10-13)
     ∟brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2021.3.JKU (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - koszty związane z wytworzonymi już grami, z których Spółka otrzymuje przychody ze sprzedaży, winny być uznane za koszty bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, - koszty związane z tworzeniem gier A i B, inne niż koszty, do których ma zastosowanie art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, winny być uznane za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT, - koszty ogólne (zarządu, administracyjne) związane z prowadzoną działalnością, inne niż koszty, do których ma zastosowanie art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, winny być uznane za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT, - ustalając dochód opodatkowany stawką 19% na zasadach ogólnych oraz dochody opodatkowane stawką 5% (preferencja IP BOX, o której mowa w art. 24d ustawy o CIT) koszty uznane za inne niż bezpośrednio związane z przychodami, podlegające uwzględnieniu w kosztach podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT, winny być ustalone w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie przychodów zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o CIT, -pomimo aktywowania w bilansie Spółki kosztów związanych z niezakończoną produkcją gier (pośrednich kosztów uzyskania przychodu), Spółka ustalając dochód (stratę) podatkową jest uprawniona na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, do potrącenia w/w kosztów w dacie ich poniesienia.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.309.2021.1.NL (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług Projektowych, o których mowa we wniosku stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie ma do nich zastosowania

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.541.2021.1.WL (dodane 2021-10-13)
     ∟uznanie odpłatnego udostępnienia przez Gminę Inwestycji na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT, prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji, termin odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.84.2021.2.PB (dodane 2021-10-13)
     ∟preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.795.2021.1.ABU (dodane 2021-10-13)
     ∟prawo do odliczenia.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.8.2021.4.AR (dodane 2021-10-13)
     ∟ustalenie czy prawa autorskie do wytwarzanych przez Wnioskodawcę "utworów", w ramach zawartej umowy o świadczeniu usług, stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wytworzone w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowe

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.60.2021.2.PB (dodane 2021-10-13)
     ∟preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.171.2021.1.AT (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie ustalenia: - czy udzielenie osobie trzeciej, ze środków własnych, oprocentowanej pożyczki, nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę (Uczelnię) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - czy środki pieniężne zwrócone Wnioskodawcy przez pożyczkobiorcę tj. kapitał (kwota nominalna pożyczki) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - czy otrzymane oprocentowanie pożyczki przeznaczone na cele statutowe będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. w zakresie ustalenia: - czy udzielenie osobie trzeciej, ze środków własnych, oprocentowanej pożyczki, nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę (Uczelnię) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - czy środki pieniężne zwrócone Wnioskodawcy przez pożyczkobiorcę tj. kapitał (kwota nominalna pożyczki) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - czy otrzymane oprocentowanie pożyczki przeznaczone na cele statutowe będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.618.2021.1.TR (dodane 2021-10-13)
     ∟Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości odziedziczonej po matce nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego okresu.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.299.2021.1.AN (dodane 2021-10-13)
     ∟Czy w roku 2021 Wnioskodawca może odliczyć jednorazowo pozostałą kwotę straty podatkowej za rok 2019, czyli kwotę - 1.280.000 złotych, czy w związku z tym że rozpoczął odliczanie już w roku 2020, to w kolejnych latach może rozliczyć tylko 50% straty czyli maksymalnie w roku 2021 708.214,51 złotych.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.310.2021.1.SK (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki w wysokości ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz nabytej na własność nieruchomości (gruntów), których spółka została pozbawiona na podstawie decyzji o przejęciu wydzielonych działek na drogi stanowią koszty uzyskania przychodów oraz momentu ich rozpoznania.

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.118.2021.3.NL (dodane 2021-10-13)
     ∟Preferencyjnego opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.293.2021.1.BD (dodane 2021-10-13)
     ∟Czy Transakcja wskazana w opisie zdarzenia przyszłego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.129.2021.2.NF (dodane 2021-10-13)
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek i udokumentowanie transakcji fakturą VAT.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4011.668.2021.3.MKA (dodane 2021-10-13)
     ∟Obowiązki płatnika – pobór podatku i wystawienie informacji PIT-11.

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.278.2021 (dodane 2021-10-13)
     ∟Wnioskodawca nabędzie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na podstawie pisemnej umowy, stanowiącej szczególny rodzaj umowy wynikający z art. 10 Kodeksu spółek handlowych, za określoną kwotę pieniężną, to stwierdzić należy, że umowa ta jako nie mieszcząca się w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych - nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Na Wnioskodawcy nie ciąży więc obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.15.2019.8.MD (dodane 2021-10-13)
     ∟Czy w wyżej przedstawionych okolicznościach faktycznych sprawy, przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku zawarcia umowy darowizny opisanej nieruchomości wraz z wybudowanym na niej budynkiem jednorodzinnym, stanowiącym część składową gruntu, pomiędzy właścicielami a osobami, które dokonały nakładów (lub są następcami prawnymi podmiotów, które dokonały nakładów) na tę nieruchomość w postaci wzniesienia domu jednorodzinnego, podstawą opodatkowania będzie wartość całej nieruchomości gruntowej wraz z domem jednorodzinnym czy też wyłącznie wartość samej nieruchomości gruntowej bez wartości domu jednorodzinnego?

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4014.281.2021.1.ŁSZ (dodane 2021-10-13)
     ∟iż rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub odstąpienie od umowy nie jest czynnością, która objęta jest zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli zatem czynność przywrócenia stanu prawnego sprzed dokonania umowy sprzedaży nie przybierze żadnej z form wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.152.2021.1.ŁSZ (dodane 2021-10-13)
     ∟jeżeli darowizna własności lokalu mieszkalnego będzie dokonana tylko przez siostrę Wnioskodawcy, z majątku wspólnego siostry i jej męża, za zgodą jej męża, to darowizna ta będzie w całości zwolniona od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawca tym samym nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.618.2021.2.MD (dodane 2021-10-13)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania „….”

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.550.2021.2.SR (dodane 2021-10-13)
     ∟niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT aportu działek nr 1 i 2 oraz udziału w działce nr 3

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.130.2021.2.SG (dodane 2021-10-13)
     ∟opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.314.2021.1.MF (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele statutowe, z którego to dochodu sfinansowano zakup samochodu i przeznaczono go na cele statutowe jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.95.2021.1.MZ (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości.

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.97.2021.1.DR (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe darowizny działki od siostry.

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.271.2021.2.JKA (dodane 2021-10-13)
     ∟Czy planowane udzielenie pożyczki przez Spółkę na rzecz Pożyczkobiorcy stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy opisywana umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.503.2021.7.KR (dodane 2021-10-13)
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.551.2021.2.IR (dodane 2021-10-13)
     ∟pobór podatku u źródła w związku z wypłatą odsetek od pożyczek

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.579.2021.4.RK (dodane 2021-10-13)
     ∟opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z hodowli i sprzedaży entomofagów uznanie hodowli i sprzedaży entomofagów za działalność rolniczą w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.321.2021.1.BD (dodane 2021-10-13)
     ∟1. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce jest dla Wnioskodawcy kwota zawierająca podatek UK VAT należny, wynikający z wystawionych faktur sprzedażowych zawierających UK VAT? 2. Czy w przypadku, gdy przedmiotem opodatkowania od osób prawnych jest kwota zawierająca podatek UK VAT, to do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć kwotę brutto, tj. powiększoną o UK VAT z faktur kosztowych na towary nabywane przez Spółkę w Wielkiej Brytanii?

2021.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.625.2021.4.ACZ (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek)

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.803.2021.1.IR (dodane 2021-10-13)
     ∟obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród w konkursie

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.573.2021.2.MGR (dodane 2021-10-13)
     ∟Korekta przychodu ze sprzedaży usług medycznych

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.475.2021.4.MP (dodane 2021-10-13)
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów i zastosowania w związku z odpłatnym zbyciem prawa wieczystego użytkowania gruntów zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2021.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.576.2021.2.MGR (dodane 2021-10-13)
     ∟Korekta przychodu ze sprzedaży usług medycznych

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.544.2021.1.AK (dodane 2021-10-13)
     ∟podział spółki przez wydzielenie

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.595.2021.1.MAP (dodane 2021-10-13)
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.559.2021.1.AK (dodane 2021-10-13)
     ∟podział spółki przez wydzielenie

2021.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4-3.4012.408.2021.2.KM (dodane 2021-10-13)
     ∟termin ujęcia wystawionej faktury korygującej

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.385.2021.1.BM (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -Spółka, w zakresie gdy nie jest możliwe bezpośrednie alokowanie powstałych różnic kursowych wyłącznie do działalności zwolnionej na podstawie Decyzji oraz opodatkowanej na zasadach ogólnych, rozliczając różnice kursowe zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT, na postawie przepisów o rachunkowości, tj. zgodnie z tzw. metodą rachunkową rozliczania różnic kursowych, powinna wykazywać w kosztach lub w przychodach podatkowych odpowiednio nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi lub nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, wykazaną za dany okres w rachunku zysków i strat (tzw. ujęcie różnic per saldo), -Spółka, rozliczając różnice kursowe zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT, na postawie przepisów o rachunkowości, tj. zgodnie z tzw. metodą rachunkową rozliczania różnic kursowych, powinna rozpoznać powstałą w danym okresie nadwyżkę ujemnych różnic kursowych bądź dodatnich różnic kursowych, co do których Spółka nie jest w stanie określić, czy różnice dotyczą działalności opodatkowanej czy zwolnionej, jako odpowiednio: -tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a Ustawy o CIT - w przypadku wystąpienia nadwyżki ujemnych różnic kursowych; -przychód podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - w przypadku wystąpienia nadwyżki dodatnich różnic kursowych

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.624.2021.2.AP (dodane 2021-10-13)
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.658.2021.2.EC (dodane 2021-10-13)
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

2021.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.217.2021.1.MM (dodane 2021-10-13)
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy cash poolingu.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.445.2021.5.ALN (dodane 2021-10-13)
     ∟zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych usług, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, opodatkowania otrzymanych tzw. napiwków/darowizn.

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.689.2021.2.AP (dodane 2021-10-13)
     ∟opodatkowanie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

2021.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.561.2021.2.AG (dodane 2021-10-13)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.709.2021.1.AP (dodane 2021-10-13)
     ∟obowiązki podatkowe związane ze sprzedażą nieruchomości przez syndyka

2021.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.471.2021.2.IR (dodane 2021-10-13)
     ∟w zakresie uznania świadczonej przez Gminę na rzecz Spółki usługi odpłatnego udostępnienia Infrastruktury za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku

2021.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.215.2021.1.ASZ (dodane 2021-10-13)
     ∟brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj