Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2019.01.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.131.2018.GEFH (dodane 2019-11-14)
     ∟Ustalenie przychodów z tytułu nabycia nieruchomości stanowiących działki gruntowe za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, zwolnienie dochodu tego podmiotu (jako zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną) od podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej) oraz ustalanie wartości początkowej nabytych środków trwałych.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.537.2018.2.ACZ (dodane 2019-11-14)
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej na pokładzie statku

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.542.2018.2.AM (dodane 2019-11-14)
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń z art. 15e ust. 1 updop Opłat za usługi wsparcia w obszarach: • zarządzanie – w tym zakresie główne czynności związane są z: zarządzaniem strategicznym, ładem korporacyjnym oraz wsparciem sprzedaży; • finanse – w tym zakresie główne czynności związane są z: planowaniem finansowym, analizą finansową, księgowością, controllingiem oraz kompetencjami dyrektora finansowego (dalej: Usługi Księgowe); • zasoby ludzkie, w tym zakresie główne czynności związane są z: wynagrodzeniami i benefitami pracowniczymi, pozyskiwaniem talentów, dbaniem o relacje w branży (dalej: Usługi HR); • kwestie prawne, w tym zakresie główne czynności związane są z: ładem korporacyjnym, bezpieczeństwem produktów, wsparciem antymonopolowym, przeglądami umów handlowych i konsultacjami prawnymi; • ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo, w tym zakresie główne czynności związane są z zarządzaniem procesem wdrażania programów w tym zakresie w Spółce; • marketing, komunikacja i strategia, w tym zakresie główne czynności związane są z strategią marketingową, zarządzaniem produktami, a także komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; • etyka i nadzór nad przestrzeganiem procedur, w tym zakresie główne czynności związane są z wdrażaniem Grupowego Kodeksu Etyki i polityk Grupy, a także pomocą udzielaną Spółce w zakresie przestrzegania wymogów prawnych; • wsparcie działalności operacyjnej, w tym zakresie główne czynności związane są z: zarządzaniem produkcją/łańcuchem dostaw, realizacją usług i integracją procesów oraz nadzorem nad procesami IT.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.627.2018.1.JG1 (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe dokonania podziału majątku wspólnego.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.258.2018.1.MS (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zapłatę PCC w związku z wniesieniem wkładów do Spółki Cywilnej.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.590.2018.4.MK (dodane 2019-11-14)
     ∟stawki podatku VAT dla świadczonych usług agroturystycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego o funkcji turystycznej oraz infrastruktury towarzyszącej

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.7.2019.2.PC (dodane 2019-11-14)
     ∟Zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej usługi montażu instalacji na budynkach prywatnych mieszkańców.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.765.2018.2.AM (dodane 2019-11-14)
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT kary umownej oraz udokumentowania jej fakturą.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.265.2018.2.MS (dodane 2019-11-14)
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych oddanych do używania przed uzyskaniem zezwolenia strefowego.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.796.2018.2.PC (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy wartość opłaty transakcyjnej (prowizji) doliczanej przez Spółkę do ceny odsprzedaży usługi noclegowej, jest elementem podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu świadczonej przez Spółkę usługi noclegowej oraz miejsce opodatkowania tej usługi.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.37.2019.1.MZ (dodane 2019-11-14)
     ∟Odpłatne zbycie działek gruntu w 2018 r., zwrotnie przeniesionych na Wnioskodawcę w następstwie spłaty pożyczki zabezpieczonej przewłaszczeniem, nie wywołuje skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.418.2018.1.MM (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.7.2019.1.DJ (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – zbycie przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.625.2018.2.AK1 (dodane 2019-11-14)
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę wycieczki dla pracowników.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.278.2018.1.MC (dodane 2019-11-14)
     ∟Przychód dla udziałowca w przypadku nabycia udziałów własnych w celu umorzenia bez wynagrodzenia.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.663.2018.1.SS (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-461/15/19/PS (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę osobową przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa jest w art. 22 ust. 4a dojdzie do utraty zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4, a co za tym idzie dojdzie do konieczności zapłaty podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 22 ust. 4b?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.270.2018.1.MC (dodane 2019-11-14)
     ∟1.zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych odszkodowań. 2.wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie przychodem podatkowym.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.570.2018.1.JK3 (dodane 2019-11-14)
     ∟W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.841.2018.1.MP (dodane 2019-11-14)
     ∟Zwolnienie od podatku usług prowadzenia punktów kasowych.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.741.2018.1.MMA (dodane 2019-11-14)
     ∟Obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT w związku z nieuregulowaniem należności w terminie 150 dni od dnia upływu pierwotnie wskazanego terminu płatności

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.499.2018.2.AKR (dodane 2019-11-14)
     ∟Zwolnienie od podatku VAT w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych, konsultacji psychologicznych, warsztatów i szkoleń.

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.789.2018.1.MMA (dodane 2019-11-14)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.652.2018.2.AR (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku w związku z realizacją projektu.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.91.2017.10.JO (dodane 2019-11-14)
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przychodu udokumentowanego fakturą fiskalną, zarejestrowanego na kasie fiskalnej i potwierdzonego paragonem.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.419.2018.1.AA (dodane 2019-11-14)
     ∟Opodatkowanie przychodów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.422.2018.1.MW (dodane 2019-11-14)
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego oraz w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku wykupu samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.426.2018.1.AM (dodane 2019-11-14)
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.808.2018.1.MR (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.752.2018.2.DC (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.746.2018.2.PC (dodane 2019-11-14)
     ∟w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.693.2018.1.MK (dodane 2019-11-14)
     ∟Zwrot podatku VAT z faktur.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.24.2019.1.MK (dodane 2019-11-14)
     ∟wliczenia kwoty refundacji do wartości sprzedaży

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.551.2018.3.MK (dodane 2019-11-14)
     ∟Opodatkowanie czynności wycofania nieruchomości z majątku Spółki oraz obowiązek korekty podatku odliczonego od nakładów modernizacyjnych w związku z tą czynnością.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.1331.2016.2019.9.S.JM (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.564.2018.2.JM (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odsetek od odszkodowania i zadośćuczynienia.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.10.2019.1.AS (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.506.2018.2.JM (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków z indywidualnego konta emerytalnego.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.632.2018.1.AG (dodane 2019-11-14)
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabycia prawa do korzystania z Certyfikatu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.663.2018.3.RM (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez dzierżawcę dotyczącej rozliczenia nakładów.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.582.2018.1.JKT (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy wydatki na zakup używanych środków trwałych poniesione przez Spółkę w związku z realizacją na terenie SSE inwestycji objętej Zezwoleniem zwiększają limit dostępnej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.354.2018.1.MPU (dodane 2019-11-14)
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od wykonawców, którzy będą realizować roboty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.522.2018.2.AK (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy sprzedaż budynku będzie podlegać opodatkowaniu?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.864.2018.2.RSZ (dodane 2019-11-14)
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towarów

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.837.2018.3.ŻR (dodane 2019-11-14)
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży udziału w lokalu nr 3 oraz lokali nr 4842, 4597, 4841

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.894.2018.1.JP (dodane 2019-11-14)
     ∟W zakresie ustalenia stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi najmu.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.6.2019.1.IL (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy udzielona osobie fizycznej (właścicielowi budynku mieszkalnego) dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje obowiązek sporządzania informacji o przychodach PIT-8C przez jednostkę samorządu terytorialnego?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.857.2018.1.JSZ (dodane 2019-11-14)
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.598.2018.1.SJ (dodane 2019-11-14)
     ∟Interpretacja w zakresie określenia momentu: - powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za zwrot kosztów przejęcia pracowników, w dacie zawarcia Porozumienia; - korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych na podstawie art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za użytkowanie dyszli holowniczych, w dacie wystawienia faktury (na podstawie zawartego Porozumienia).

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.237.2018.2.HS (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji możliwe jest nienaliczanie odsetek za zwłokę?

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.499.2018.3.KS (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.720.2018.3.IG (dodane 2019-11-14)
     ∟W opisanej sytuacji Wnioskodawca - Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą Wierzytelności przez Polskiego Klienta na jego rzecz.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.12.2019.1.MSU (dodane 2019-11-14)
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.925.2018.1.MSU (dodane 2019-11-14)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.633.2018.2.GM (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.56.2018.8.MG (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.628.2018.2.IR (dodane 2019-11-14)
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty nagród uczestnikom Programu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.586.2018.1.MO (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość korzystania przez zarządzającego SSE ze zwolnień, w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.856.2018.1.MN (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.608.2018.1.AG (dodane 2019-11-14)
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu udzielonych Licencji.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.1.2019.1.OA (dodane 2019-11-14)
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie prawa do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.566.2018.2.JK (dodane 2019-11-14)
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę samochodu ciężarowego na pojazd kempingowy.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.945.2018.1.RSZ (dodane 2019-11-14)
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.238.2018.4.MZA (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości, prawa własności Budynku, Praw do Przyłączy oraz innych Praw.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.623.2018.2.TKU (dodane 2019-11-14)
     ∟Stawka podatku VAT dla refakturowania na najemcę kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.824.2018.2.ICZ (dodane 2019-11-14)
     ∟Montaż osłon okiennych – stawka.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.638.2018.2.AŻ (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.544.2018.1.DP (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy wartość niespłaconych zobowiązań Spółki, istniejących na dzień zakończenia likwidacji i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców KRS będzie stanowiła dla niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a updop?

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.688.2018.3.AK (dodane 2019-11-14)
     ∟Zgodności z ustawą o podatku od towarów i usług sposób archiwizowania faktur i zachowania prawa do odliczenia podatku wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.23.2019.1.JK (dodane 2019-11-14)
     ∟Uznanie przesyłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.886.2018.1.WN (dodane 2019-11-14)
     ∟stawka podatku VAT na usługi polegające na dostarczeniu sygnału telewizji cyfrowej, dzierżawy dekodera i usługi multiroom oraz dokumentowaniu ww. świadczenia złożonego

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.705.2018.2.AP (dodane 2019-11-14)
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych usług.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.748.2018.1.AP (dodane 2019-11-14)
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% z tytułu transakcji na rzecz kontrahenta z terytorium Wielkiej Brytanii.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.242.2018.2.SK (dodane 2019-11-14)
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania nabycia gruntów rolnych.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.585.2018.1.SJ (dodane 2019-11-14)
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania dochodu/przychodu do opodatkowania na skutek likwidacji Spółki Zależnej.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.350.2018.1.PJ (dodane 2019-11-14)
     ∟Transakcja związana z przemieszczeniem towarów z Białorusi do Litwy, Łotwy bądź Estonii będzie stanowiła import towarów, gdyż przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Nie będzie ona jednak opodatkowana w Polsce, ponieważ opodatkowaniu podatkiem VAT, podlega import towarów, ale tylko gdy jest dokonywany na terytorium kraju. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z jej tytułu podatek VAT należny ani zapłacony. Wobec tego nie wystąpi również kwota podatku VAT naliczonego, która mogłaby podlegać odliczeniu.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.735.2018.1.AK (dodane 2019-11-14)
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do projektu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.523.2018.1.BJ (dodane 2019-11-14)
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu opłaty licencyjnej (Royalty) na rzecz podmiotu powiązanego podlegają w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.447.2018.2.AW (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku otrzymanych przez Wnioskodawcę dotacji

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.613.2018.2.ZD (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej”.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.384.2018.2.AD (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi łączny dochód ze sprzedaży obu nieruchomości? Nawet jeśli sprzedaż jednego lokalu przynosi stratę, natomiast sprzedaż drugiego generuje dochód?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.657.2018.1.AS (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.416.2018.4.MN (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.715.2018.2.PC (dodane 2019-11-14)
     ∟W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.531.2018.1.KS (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez Spółkę.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.567.2018.2.SJ (dodane 2019-11-14)
     ∟Ustalenia, czy w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie art. 15e updop, odpisy amortyzacyjne, w zakresie, w jakim na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego, zostały skapitalizowane koszty usług polegających na wdrożeniu oprogramowania, nabytych od podmiotów powiązanych, mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej: • systemu SAP wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed wprowadzeniem limitów z art. 15e ustawy CIT – jest nieprawidłowe; • Usług sklasyfikowanych jako 62.09.20.0 – Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane – jest prawidłowe; • Usług sklasyfikowanych jako 62.03.12.0 – Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi – jest nieprawidłowe.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.524.2018.3.AM (dodane 2019-11-14)
     ∟Ustalenie, czy opłaty licencyjne za korzystanie z Modelu Biznesowego, w skład którego wchodzi m.in. korzystanie ze Znaku Towarowego i Logotypu stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.14.2019.1.MKA (dodane 2019-11-14)
     ∟Składki opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 niani w związku z opieką nad dzieckiem bez pobierania wynagrodzenia.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.27.2019.1.MŁ (dodane 2019-11-14)
     ∟Uznanie, że wystawiona faktura (faktura elektroniczna w formacie PDF), z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury Y związanej z aplikacją mobilną, jest to wydanie faktury nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.4.2019.1.MB (dodane 2019-11-14)
     ∟Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.9.2019.1.AC (dodane 2019-11-14)
     ∟Obowiązki podatkowe w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.392.2018.1.KK (dodane 2019-11-14)
     ∟Kwalifikacji wydatków związanych z kosztami przeglądu pojazdu kolejowego do kosztów pośrednich oraz moment ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.449.2018.2.AN (dodane 2019-11-14)
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego i opodatkowanego przed przekształceniem.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.385.2018.2.JS (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy w związku ze sprzedażą w ramach jednej transakcji dwóch nieruchomości powstanie przychód po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.443.2018.3.ŁS (dodane 2019-11-14)
     ∟Ustalanie wartości nieodpłatnego świadczenia przysługującemu pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.425.2018.1.LG (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w celu sfinansowania wypłaty wynagrodzenia na rzecz byłego wspólnika z tytułu umorzenia udziałów

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.672.2018.1.SS (dodane 2019-11-14)
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.818.2018.2.MP (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.1217.2016.2019.8.S.AK (dodane 2019-11-14)
     ∟Czy mając na uwadze nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i małżonka w roku 2003, a następnie dokonanie ekwiwalentnego podziału majątku wspólnego obejmującego ww. lokal mieszkalny wskutek rozwodu w roku 2008 i sprzedaży przez Wnioskodawczynię w 2011 r. przedmiotowego lokalu dochód uzyskany ze sprzedaży ww. lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.583.2018.1.MJ (dodane 2019-11-14)
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odbyciem aplikacji radcowskiej, poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj