Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4014.293.2021.1.BD
z 23 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2021 r. (data wpływu – 11 sierpnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki 100% akcji w innej spółce w zamian za wydanie nowo wyemitowanych akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki 100% akcji w innej spółce w zamian za wydanie nowo wyemitowanych akcji.We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S. S.A. („Spółka”) jest polską spółką akcyjną prowadzącą działalność w zakresie organizacji zakładów bukmacherskich, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz

rezydentem podatkowym w Polsce (dalej: „Spółka”). Jedynymi akcjonariuszami Spółki są: B. sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz 1”), J. sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz 2”) oraz M. sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz 3”). Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2 oraz Akcjonariusz 3 będą zwani dalej łącznie „Akcjonariuszami”.Akcjonariusze są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych Polsce, będącymi polskimi rezydentami podatkowymi. Akcjonariusze są właścicielami akcji Spółki, w łącznej ilości dającej 100% kapitału zakładowego Spółki, tj.:

 • Akcjonariusz 1 jest właścicielem 624.000 akcji serii A Spółki (14% kapitału zakładowego Spółki),
 • Akcjonariusz 2 jest właścicielem łącznie 2.116.590 akcji Spółki, w tym 1.040.000 akcji serii A oraz 1.076.590 akcji serii B (47% kapitału zakładowego Spółki),
 • Akcjonariusz 3 jest właścicielem łącznie 1.745.410 akcji Spółki, w tym 832.000 akcji serii A oraz 913.410 akcji serii B (39% kapitału zakładowego Spółki).

Akcjonariusze rozważają dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”).

Z uwagi na restrykcje wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o grach hazardowych, tj. nakaz wydawania w spółkach akcyjnych prowadzących działalność w zakresie organizacji zakładów bukmacherskich wyłącznie akcji imiennych, nie jest możliwe bezpośrednie notowanie akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W związku z tym, w celu umożliwienia efektywnego wejścia Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW, Akcjonariusze zamierzają wnieść do innej spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce – tj. V. SPÓŁKA AKCYJNA (będącej polskim rezydentem podatkowym, dalej: „Spółka Nabywająca” lub „Wnioskodawca”) wkłady niepieniężne w postaci należących do nich akcji w Spółce w zamian za przyznanie poszczególnym Akcjonariuszom nowo wyemitowanych akcji Spółki Nabywającej (dalej: „Transakcja”).

Akcje Spółki wnoszone przez Akcjonariuszy do Spółki Nabywającej przeznaczone będą w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej. W ramach Transakcji żaden z Akcjonariuszy nie otrzyma od Spółki Nabywającej zapłaty w gotówce w zamian za akcje w Spółce.

Aktualnie łączna ilość akcji Spółki wynosi 4.486.000 akcji imiennych serii A oraz B.

W wyniku planowanej Transakcji Spółka Nabywająca uzyska 100% praw głosu w Spółce (tj. S. S.A., której akcje są nabywane).

W chwili obecnej, jak i w dniu Transakcji żaden z Akcjonariuszy nie posiada samodzielnie bezwzględnej większości praw głosu w Spółce.Transakcja ma być przeprowadzona w następujący sposób:

 1. Jednego dnia w ramach wkładu niepieniężnego w postaci akcji Spółki, Spółka Nabywająca nabędzie:
  • od Akcjonariusza 1 – wszystkie akcje w Spółce należące do Akcjonariusza 1, tj. odzwierciedlające ok. 14% kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz 1 jest właścicielem 624.000 akcji Spółki, wszystkie akcje serii A); oraz
  • od Akcjonariusza 2 – wszystkie akcje w Spółce należące do Akcjonariusza 2, tj. odzwierciedlające ok. 47% kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz 2 jest właścicielem łącznie 2.116.590 akcji Spółki, w tym 1.040.000 akcji serii A oraz 1.076.590 akcji serii B); oraz
  • od Akcjonariusza 3 – wszystkie akcje w Spółce należące do Akcjonariusza 3, tj. odzwierciedlające ok. 39% kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz 3 jest właścicielem łącznie 1.745.410 akcji Spółki, w tym 832.000 akcji serii A oraz 913.410 akcji serii B).
 2. Tym samym Spółka Nabywająca nabędzie od Akcjonariuszy akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego w Spółce (w konsekwencji uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce).
 3. W zamian za nabyte akcje Spółki, Spółka Nabywająca wyemituje i wyda poszczególnym Akcjonariuszom nowo wyemitowane akcje Spółki Nabywającej reprezentujące odpowiednią część podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Nabywającej (na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej). W takiej sytuacji akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej zostaną objęte przez Akcjonariusza 1, Akcjonariusza 2 oraz Akcjonariusza 3 (tj. wszystkich Akcjonariuszy).W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Transakcja wskazana w opisie zdarzenia przyszłego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja wskazana w opisie zdarzenia przyszłego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje szereg czynności, których dokonanie przez podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, a także umowa spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Spółką kapitałową w rozumieniu regulacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest m.in. spółka akcyjna (art. 1a pkt 2 cyt. ustawy).W świetle przepisu art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;
 2. w przypadku spółki kapitałowej:
  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy więc uznać, że co do zasady wniesienie wkładu, którego skutkiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki, do której wnoszony jest wkład jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje także czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają: umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na to, że w ramach uchwały o podwyższeniu kapitału Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca nabędzie akcje Spółki dające Spółce Nabywającej większość praw głosu w Spółce, należy więc uznać, że Transakcja nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie Organ informuje, iż niniejsza interpretacja – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – wydana została w indywidualnej sprawie składającego wniosek zainteresowanego, i wyłącznie w stosunku do Wnioskodawcy ma ona zastosowanie (wraz z wynikającą z niej funkcją ochronną). Interpretacja ta nie odnosi się zatem do skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do wskazanych w opisie wniosku osób trzecich.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) – podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy – określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 tejże ustawy – przy umowie spółki akcyjnej – ciąży on na tej spółce.

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy – podstawę opodatkowania przy umowie spółki przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy – nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że akcjonariusze spółki akcyjnej, którymi są trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialności, chcą wnieść akcje tej spółki do Wnioskodawcy (Spółki Nabywającej) w zamian za jej nowo wyemitowane akcje. Żaden z trzech akcjonariuszy nie posiada bezwzględnej większości w kapitale zakładowym spółki akcyjnej, jednakże łącznie posiadają oni 100% akcji tej spółki. W wyniku planowanej transakcji Wnioskodawca (Spółka Nabywająca) uzyska 100% praw głosu w Spółce. Czynność podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy nastąpi na podstawie jednej uchwały.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, pokrywane w formie wkładu niepieniężnego, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany został wyjątek od powyższej zasady. Zgodnie z nim transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega podatkowi pod warunkiem, że w zamian za udziały/akcje spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów, lub kolejne udziały – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Dla zastosowania omawianego wyłączenia w sytuacji wnoszenia do spółki kapitałowej akcji przez kilku Akcjonariuszy konieczne jest więc, aby wnoszone akcje łącznie w ramach jednej operacji (czynności) podwyższenia przyznawały spółce nabywającej większość praw głosu w spółce nabywanej. Wówczas umowa spółki nabywającej (lub jej zmiana), związana z taką transakcją wymiany akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Skoro zatem z wniosku wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy nastąpi poprzez podjęcie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i w wyniku tej uchwały Wnioskodawca wyemituje i wyda swoje akcje w zamian za wniesienie łącznie wkładów niepieniężnych w postaci 100% akcji spółki akcyjnej, to w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Wnioskodawcy związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i wniesieniem akcji spółki akcyjnej do Wnioskodawcy (Spółki Nabywającej) w zamian za jej akcje, dokonywana będzie w warunkach określonych w cyt. przepisie.

Wniesienie do Wnioskodawcy omawianych akcji na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spowoduje, że Wnioskodawca uzyska większość praw głosu w spółce akcyjnej.

Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna skutkująca zmianę umowy Wnioskodawcy (Spółki Nabywającej) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a zatem nie powstanie obowiązek podatkowy w tym podatku.Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj