Interpretacje ogólne Ministra Finansów
(128)

 

2021.09.08 - Minister Finansów - DD2.8202.1.2021
     ∟Wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy PIT, w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku, na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej, dotyczącej lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także wydatki na wykończenie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponoszone po ich odbiorze technicznym, kiedy budynek lub lokal jest już w posiadaniu podatnika jako nabywcy z umowy deweloperskiej, stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT, tj. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

2021.09.02 - Minister Finansów - PT6.8101.2.2021
     ∟stosowanie zwolnienia od podatku VAT w przypadku świadczenia usług na rzecz funduszy inwestycyjnych

2021.05.07 - Minister Finansów - DD3.8201.5.2019
     ∟Interpretacja dotyczy wykładni art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie użytego w tym przepisie zwrotu legislacyjnego „w składzie jednostki wojskowej”.

2021.05.07 - Minister Finansów - DD7.8203.1.2021
     ∟Stosowanie przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji).

2021.04.26 - Minister Finansów - SP4.8203.2.2020
     ∟Wydatki na nabycie skarbowych papierów wartościowych są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, które wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39, nie obejmuje zbycia skarbowych papierów wartościowych.

2021.03.23 - Minister Finansów - DD2.8201.7.2020
     ∟W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy PIT, przez małżonka, któremu przypadła ta nieruchomość, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową.

2021.02.15 - Minister Finansów - PT9.8101.3.2020
     ∟Prawidłowe kwalifikowanie dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako dostawy towarów albo świadczenia usług.

2021.02.15 - Minister Finansów - DD6.8202.4.2020
     ∟Zmiana postanowień umowy leasingu nie powodująca naruszenia warunków umowy leasingu finansowego albo operacyjnego, nie wymaga ponownego podatkowego jej weryfikowania.

2021.02.15 - Minister Finansów - DD3.8201.2.2018
     ∟Brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd.

2021.02.15 - Minister Finansów - DD5.8201.11.2020
     ∟Zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu.

2020.09.15 - Minister Finansów - DD3.8201.1.2018
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

2020.09.11 - Minister Finansów - DD3.8201.1.2020
     ∟Zryczałtowany przychód pracownika związany z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych

2020.06.10 - Minister Finansów - PT1.8101.3.2019
     ∟opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami

2020.06.04 - Minister Finansów - PT3.8101.1.2020
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

2020.05.27 - Minister Finansów - PT3.8101.2.2020
     ∟Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

2020.04.15 - Minister Finansów - SP4.8223.1.2020
     ∟Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta nie rodzi obowiązku podatkowego i obowiązku poboru zryczałtowanego podatku, jeżeli wydatek z tego tytułu służy działalności tego zakładu, zostaje poniesiony z jego majątku i może być przypisany do niego

2020.01.20 - Minister Finansów - PT6.8101.4.2019
     ∟stawka podatku VAT w przypadku wykonywania czynności polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych

2020.01.02 - Minister Finansów - PT6.8101.5.2019
     ∟stawka podatku VAT w odniesieniu do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandling.

2019.10.31 - Minister Finansów - DD4.8201.1.2019
     ∟Podatnik, który osiągnął dochód w państwie, z którym nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, i od tego dochodu nie został zapłacony podatek dochodowy za granicą, nie jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, a w konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy.

2019.10.25 - Minister Finansów - DD5.8201.10.2019
     ∟Zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT podlega dochód z nowej inwestycji, rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową inwestycję. W sytuacji gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji, zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty w ramach tej działalności gospodarczej, z którą nowa inwestycja pozostaje w ścisłym nierozerwalnym związku, o ile jej przedmiot został określony w decyzji o wsparciu.

2019.04.15 - Minister Finansów - PT9.8101.1.2019
     ∟Status komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

2019.04.10 - Minister Finansów - DD1.8201.1.2019
     ∟Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych należą do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, a zatem moment ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodów następuje zgodnie z regułą wyrażoną w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w momencie uzyskania pierwszego przychodu z danego wyrobiska ruchowego.

2018.10.12 - Minister Finansów - PT3.8101.2.2018
     ∟Kwalifikacja w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy o VAT opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez podmioty zobowiązane oraz skutki wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku.

2018.04.04 - Minister Finansów - DD5.8201.07.2018
     ∟Brak obowiązków płatnika dla banków hipotecznych w przypadku emisji listów zastawnych od których odsetki i dyskonto podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym

2018.03.28 - Minister Finansów - DCT.8201.6.2018
     ∟Ustalenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia).

2018.03.26 - Minister Finansów - DCT.8201.5.2018
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

2018.03.01 - Minister Finansów - DD6.8201.1.2018
     ∟Wniesienie do spółki wkładu pieniężnego nie powoduje po stronie podmiotu wnoszącego powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.02.06 - Minister Finansów - DD2.8201.3.2017.KBF
     ∟Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

2018.01.24 - Minister Finansów - DCT.8201.1.2018
     ∟1) sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,2) sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,3) obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej,4) ustalenie transakcji jednego rodzaju

2018.01.02 - Minister Finansów - PS2.8401.5.2017
     ∟użytki rolne klasy VIz przelicza się na hektary przeliczeniowe według takich samych przeliczników jakie zostały określone dla użytków rolnych klasy VI

2017.12.29 - Minister Finansów - PT1.8101.5.2017.PSG.622
     ∟zwolnienie z VAT na czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne

2017.12.29 - Minister Finansów - PT1.8101.6.2017
     ∟stawka VAT na sznurek do maszyn rolniczych

2017.10.06 - Minister Finansów - PT3.8101.11.2017
     ∟kwalifikacja na gruncie ustawy o VAT czynności (usług) zarządzania świadczonych przez członków zarządu na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z tytułu których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.06.30 - Minister Finansów - PT6.8101.5.2017
     ∟zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych – w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r.

2017.04.25 - Minister Finansów - PS1.8201.1.2017
     ∟wyłączenie opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

2017.01.13 - Minister Finansów - PT1.8101.13.2016.KSB.680
     ∟Stawka podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekreacyjnej

2016.10.31 - Minister Finansów - DD10.8201.1.2016.GOJ
     ∟Marynarz, mający miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujący dochód z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, którego dochód, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w drugim państwie - lecz faktycznie nie jest z uwagi na szczególne rozwiązania prawa wewnętrznego - i do dochodu tego, zgodnie z właściwą umową ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia, jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g tej ustawy.

2016.10.21 - Minister Finansów - PS2.8401.2.2016
     ∟opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wspólników spółek cywilnych

2016.09.15 - Minister Finansów - PS2.849.5.2016
     ∟zwolnienie z opłaty od posiadania psów osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe

2016.06.24 - Minister Finansów - PT1.050.3.2016.156
     ∟Stawka podatku od towarów i usług, sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne.

2016.06.23 - Minister Finansów - DD3.8201.1.2016.MCA
     ∟Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.06.20 - Minister Finansów - PK4.8012.55.2016
     ∟Okresy przejściowe określone w przepisach art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw mają odpowiednie zastosowanie do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy.

2016.04.01 - Minister Finansów - PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141
     ∟Momentem wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest ich faktyczne wykonanie w przypadku usług przekazywanych w całości lub w części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo), tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi). W przypadku usługi budowlanej lub budowlano-montażowej o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

2016.03.03 - Minister Finansów - PK1.8201.1.2016
     ∟1) Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont.2) Podatnik udzielający pożyczki własnym pracownikom nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych.3) Kwota wolna od podatku powinna być przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania, po uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania.

2016.01.22 - Minister Finansów - DD5.8201.15.2015.KSM
     ∟sposób określenia proporcji w jakiej unicestwieniu uległy posiadane przez wspólnika spółki dzielonej udziały (akcje) nie jest zależny od tego czy zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych przez tego wspólnika udziałów (akcji), wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji), czy wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli zgodnie z umową spółki wspólnik posiadać może tylko jeden udział)

2015.12.29 - Minister Finansów - PT1.050.12.2015.ALX.572
     ∟Stawka VAT dla dostaw części, w tym części zamiennych, do wyrobów medycznych, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2015.12.29 - Minister Finansów - PK4.8022.44.2015
     ∟Stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

2015.12.08 - Minister Finansów - PT2.8101.3.2015.EPT.403
     ∟Zasady określenia podstawy opodatkowania usług turystyki, podlegających szczególnej procedurze VAT marża.

2015.12.03 - Minister Finansów - FN3.8201.1.2015
     ∟w przypadku, kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczają ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, należy uznać, iż nabycie to służy „zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop

2015.11.23 - Minister Finansów - PL-LM.8301.6.2015
     ∟W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach.

2015.10.27 - Minister Finansów - PL-LM.831.22.2015
     ∟Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle wyroku TSUE C-357/13 Drukarnia Multipress - uPCC

2015.09.28 - Minister Finansów - PT2.8101.1.2015.SJK.20
     ∟Koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów.

2015.06.09 - Minister Finansów - PT1.050.1.2015.LJU.19
     ∟Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podmioty uznane za podatników podatku od towarów i usług.

2015.04.24 - Minister Finansów - PT3.8101.4.2015.LBE.72
     ∟Określenie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia.

2015.04.17 - Minister Finansów - PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130
     ∟Zakres zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie określenia podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, uprawnionych do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług kulturalnych.

2015.04.09 - Minister Finansów - PT3.8101.2.2015.AEW.16
     ∟Zakres zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. g i h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.

2015.04.02 - Minister Finansów - DD6.8201.1.2015.1.MZG
     ∟Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2014.12.02 - Minister Finansów - PT1/033/32/354/LJU/14
     ∟Zakres stosowania stawki obniżonej.

2014.10.13 - Minister Finansów - PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893
     ∟Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury).

2014.10.03 - Minister Finansów - PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286
     ∟Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.

2014.09.30 - Minister Finansów - PT2/033/7/505/EPT/2014/RD88705
     ∟Usługi własne wykonywane w ramach usługi turystyki podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem VAT, w tym również w zakresie wysokości stawki podatku VAT.

2014.09.09 - Minister Finansów - PA3/9000/37/2014/FLL/12
     ∟zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego, określonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym

2014.09.05 - Minister Finansów - DD2/033/55/KBF/14/RD-75000
     ∟Osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.

2014.05.30 - Minister Finansów - PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004
     ∟Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

2014.05.22 - Minister Finansów - DD2/033/30/KBF/14/RD-47426
     ∟Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej.

2014.05.21 - Minister Finansów - DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14
     ∟Możliwość zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.04.08 - Minister Finansów - AG3/033/26/2013/FLL/6
     ∟W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.), przedstawiam wyjaśnienia w zakresie możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, ze zm.).

2014.03.31 - Minister Finansów - PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577
     ∟Na wykonanie trwałej zabudowy meblowej składa się szereg czynności począwszy od jej zaprojektowania aż po jej montaż w obiekcie budowlanym lub jego części (lokalu). Czynności te na potrzeby podatku od towarów i usług traktuje się jako świadczenie kompleksowe (złożone), którego wysokość opodatkowania VAT należy ustalić na podstawie elementu dominującego w tym świadczeniu.

2013.11.25 - Minister Finansów - DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.11.25 - Minister Finansów - DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13
     ∟Opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

2013.11.25 - Minister Finansów - DD3/033/252/MCA/13/RD-120536/13
     ∟Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach 2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

2013.11.21 - Minister Finansów - DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13
     ∟Zastępstwo procesowe: kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

2013.11.08 - Minister Finansów - DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

2013.10.31 - Minister Finansów - DD6/033/139/MNX/13/RD-106351
     ∟W konsekwencji niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w tej ustawie.

2013.10.10 - Minister Finansów - DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13
     ∟Refundacje z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

2013.09.12 - Minister Finansów - PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492
     ∟Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), zwanego dalej „rozporządzeniem z 2013 r.”, paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem ust. 2 § 8 rozporządzenia z 2013 r., paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

2013.09.06 - Minister Finansów - DD3/033/146/IMD/13/RD-92416/13
     ∟Wartość nieodpłatnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów zatrudnienia w szkoleniach, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń przyznanych członkom rad zatrudnienia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.08.08 - Minister Finansów - PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408
     ∟Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

2013.07.10 - Minister Finansów - DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13
     ∟Wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013.06.26 - Minister Finansów - PT3/033/1/101/AEW/13/63224
     ∟Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego i należnego przez leasingodawców oraz podatku naliczonego przez leasingobiorców.

2013.06.21 - Minister Finansów - PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593
     ∟prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu pojazdów przejściowo wykorzystywanych przez podatników jako tzw. pojazdy demonstracyjne/testowe, których przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów

2013.06.14 - Minister Finansów - PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639
     ∟opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2013.05.27 - Minister Finansów - PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859
     ∟czy udostępnianie pracownikom towarów i usług finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2013.04.11 - Minister Finansów - PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130
     ∟zaliczanie nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności

2012.12.07 - Minister Finansów - DD3/033/100/CRS/12/DD-679
     ∟zastosowanie zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2012.11.27 - Minister Finansów - PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618
     ∟Kwalifikowanie premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

2012.10.19 - Minister Finansów - PL/LS/833/89/APQ/12/223
     ∟Stosowanie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w odniesieniu do ustalenia podatnika podatku od nieruchomości, w stosunku do nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych

2012.10.02 - Minister Finansów - PK4/8012/239/AAN/12/1804
     ∟Do czasu wejścia w życie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, na podstawie art. 121 w związku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zawiadamiają podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, w związku z art. 70 § 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

2012.07.20 - Minister Finansów - PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304
     ∟Czynności wykonywane w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowane w procesie likwidacji szkód majątkowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

2012.07.03 - Minister Finansów - DD5/033/4/12/RDX/DD-363
     ∟Opodatkowanie podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej.

2012.06.15 - Minister Finansów - DD2/033/21/KOI/2012/DD-159
     ∟moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

2012.06.15 - Minister Finansów - PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298
     ∟Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli środki te stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i ich udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%.

2012.06.12 - Minister Finansów - DD2/033/31/PMN/12/260
     ∟Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.05.11 - Minister Finansów - DD5/033/1/12/KSM/DD-125
     ∟opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej

2012.04.27 - Minister Finansów - DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134
     ∟w kwestii przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia w zakresie powstania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawa), w przypadku korzystania przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca, bądź akcjonariusza (podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy), poręczenia spłaty kredytu (pożyczki), oraz- z urzędu w zakresie sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu

2012.04.26 - Minister Finansów - PL/LS/833/40/SIA/12/122
     ∟opodatkowanie garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

2012.03.30 - Minister Finansów - PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279
     ∟opodatkowanie dostawy i montażu sprzętu medycznego...

2012.02.15 - Minister Finansów - PL/LM/834/10/BNJ/12/41
     ∟Stosowanie przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem

2011.12.27 - Minister Finansów - DD9/033/297/BRT/SKT/2011/DD-466
     ∟stosowanie przepisów art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.) dot. 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy

2011.11.29 - Minister Finansów - PT1/033-19-762/EFU/2011/1196
     ∟Badania lekarskie zlecane zgodnie z odrębnymi przepisami przez uprawnione podmioty, np. Policję, w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011.11.23 - Minister Finansów - DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011
     ∟dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce

2011.10.19 - Minister Finansów - AE2/033/4/KWG/11/7754
     ∟Nie jest możliwe stosowanie do alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej systemu monitorowania i opodatkowania, o których mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Podmioty uzyskujące alkohol etylowy z gęstwy drożdżowej są podatnikami akcyzy i powinny być monitorowane w ramach systemu podatku akcyzowego. Podmioty te, jako producenci alkoholu etylowego, powinny posiadać status składów podatkowych, ewentualnie produkować alkohol etylowy z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2011.10.07 - Minister Finansów - DD2/033/66/KOI/2011/DD-433
     ∟Stosowanie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 - 2008), tj. zwolnienia od podatku dochodowego, przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy.

2011.06.22 - Minister Finansów - PT2/033/1/442/TXW/2011/763
     ∟Stosowanie stawki podatku 0% w odniesieniu do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych

2011.06.21 - Minister Finansów - PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571
     ∟rozliczenia podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe

2011.05.02 - Minister Finansów - PT3/033/2/188/LWA/11/569
     ∟W cel przyjętej w art. 17 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy regulacji wpisuje się m.in. obrót zużytymi akumulatorami ołowiowymi lub ich częściami, zaliczanymi, zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057:2003, mającą status Polskiej Normy, do złomu.

2011.03.16 - Minister Finansów - DD3/033/30/CRS/11/95
     ∟Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok (szkieł kontakowych) podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

2010.11.25 - Minister Finansów - PT2/033/5/530/TXW/2010/1143
     ∟Prawo do odliczenia podatku przez podatników dokonujących importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotów z krajów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy.

2010.06.21 - Minister Finansów - PT2/8133/37/261/ZSW/2010/636
     ∟Opodatkowanie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.

2010.05.31 - Minister Finansów - DD2/033/95/KBF/10/403
     ∟Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowdzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej

2010.03.05 - Minister Finansów - DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871
     ∟Wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2010.02.22 - Minister Finansów - PL/LM/830/14/BNJ/10/27
     ∟jednokrotne opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych

2010.02.15 - Minister Finansów - DD2/033/259/PMN/09/1113
     ∟Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.

2009.11.05 - Minister Finansów - PK4/8012/228/JWA/09/1260
     ∟obliczanie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem 1 września 2005 r., w przypadku których przed tym dniem nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia

2009.03.31 - Minister Finansów - AE6/033/13/IRZ/09/1772
     ∟Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu.

2009.03.17 - Minister Finansów - DD3/033/33/KDJ/09/209
     ∟Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej:1) od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych;2) od właścicieli mieszkań zakładowych i komunalnych przez najemców tych lokali mieszkalnych.

2009.03.05 - Minister Finansów - PK4/801225/ZAP/09/AP-291
     ∟dotyczy: trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07

2009.02.13 - Minister Finansów - PT3/812/4/15/CZE/09/185
     ∟dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych

2009.02.12 - Minister Finansów - PK4/8012/18/LJO/09/58
     ∟1. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 2. Zasady wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.

2009.02.09 - Minister Finansów - PT3/275/823/WCX/08/186
     ∟dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu

2008.09.04 - Minister Finansów - PT5/033/12/JBN/08/1081
     ∟Zwrotu różnicy podatku podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy.

2008.04.30 - Minister Finansów - DD3/033/10/KDJ/08/173
     ∟Wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń.

2008.03.14 - Minister FinansówP - DD6/8213/46/KWW/08/215
     ∟Wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych

2008.03.05 - Minister Finansów - DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82
     ∟Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów podatników (np. spółdzielni mieszkaniowych) prowadzących gospodarkę zasobami mieszkaniowymi - art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2008.02.19 - Minister Finansów - DD2/033/0557/SKT/07/1682
     ∟Do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.

2008.02.14 - Minister Finansów - PT5/033/1/EKQ/08/210
     ∟Przepis art. 91 ust. 3 ww. ustawy (stosowany odpowiednio), nakłada obowiązek dokonania ww. korekty w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Deklaracja taka musi zostać zatem złożona, niezależnie od ogólnego przepisu art. 99 ust. 7 ww. ustawy, odnoszącego się do zwolnienia w zakresie składania deklaracji. Przepisy art. 91 ust. 7 i 3 ww. ustawy stanowią w tym przypadku uregulowanie szczególne w stosunku do art. 99 ust. 7 ww. ustawy. Przepis art. 91 ust. 7 jednoznacznie odnosi się do podatników, którzy np. byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i mieli prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, a następnie zostali zwolnieni lub wykonują czynności zwolnione od podatku i w związku z czym utracili takie prawo.

2008.02.14 - Minister Finansów - DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07
     ∟Postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65) nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.

2008.01.24 - Minister Finansów - DD3/033/5/IMD/08/94
     ∟Interpretacja w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj