Interpretacja Ministra Finansów
PT2/8133/37/261/ZSW/2010/636
z 21 czerwca 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja ogólna
Sygnatura
PT2/8133/37/261/ZSW/2010/636
Data
2010.06.21


Referencje


Autor
Minister Finansów


Temat
Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku --> Zapłata podatku

Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku --> Deklaracje

Podatek od towarów i usług --> Miejsce świadczenia --> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług --> Miejsce świadczenia usług transportowych

Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku --> Rejestracja


Słowa kluczowe
autobus
autobus zarejestrowany poza terytorium kraju
przewóz okazjonalny
przewóz osób
transport międzynarodowy


Teza
Opodatkowanie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.


INTERPRETACJA OGÓLNA


W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Trybunał orzekł, że poprzez nałożenie podatku VAT w sposób określony w rozdziale 13 § 35 ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), obecnie w rozdziale 10 § 34 ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz.1799 z późn. zm.), Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 73, 168 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.) - uprzejmie wyjaśniam:


Do czasu zmiany przedmiotowych regulacji, biorąc pod uwagę postanowienia ww. wyroku oraz w celu zapewnienia jego wykonania, wobec podmiotów mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących na terytorium kraju usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju - stosuje się ogólne zasady opodatkowania, z wyjątkiem podmiotów, do których znajdzie zastosowanie § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.


Oznacza to, iż podmioty te, co do zasady, zobowiązane są do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy podatku od towarów i usług w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania tego podatku zgodnie z ogólnymi regułami.


Jednocześnie należy podkreślić, iż Trybunał nie zakwestionował regulacji, o której mowa w § 35 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (obecnie § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.) tj. braku obowiązku obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług na zasadzie wzajemności przez podatników spoza Wspólnoty (państwa trzecie). Zatem w odniesieniu do podmiotów wykonujących usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium kraju, mogą być stosowane dotychczasowe regulacje ww. rozporządzenia.


Ponieważ z posiadanych informacji wynika, że od polskich podmiotów, świadczących okazjonalne usługi przewozu osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium Polski, państwa trzecie nie pobierają podatku lub opłat o podobnym charakterze z tytułu świadczenia tych usług, zatem § 34 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. ma zastosowanie do wszystkich podmiotów wykonujących na terytorium Polski okazjonalny przewóz osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, tzn. w odniesieniu do tych przewozów ww. podmioty nie obliczają i nie wpłacają podatku od towarów i usług.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj