Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Ordynacja podatkowa
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Organy podatkowe i ich właściwość
     ∟Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
     ∟Zobowiązania podatkowe
     ∟Postępowanie podatkowe
     ∟Czynności sprawdzające
     ∟Kontrola podatkowa
     ∟Tajemnica skarbowa
     ∟Wymiana informacji z innymi państwami
     ∟Przepisy karne
     ∟Zaświadczenia
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Kontrola skarbowa
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Organy kontroli skarbowej
     ∟Uprawnienia kontroli skarbowej
     ∟Postępowanie kontrolne
     ∟Przepisy karne
     ∟Szczególny nadzór podatkowy
     ∟Wywiad skarbowy
     ∟Inspektorzy kontroli skarbowej
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Postępowanie administracyjne
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Postępowanie
     ∟Przepisy szczególne w sprawch ubezpieczeń społecznych
     ∟Udział prokuratura
     ∟Rozsztrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami
     ∟Wydawanie zaświadczeń
     ∟Skargi i wnioski
     ∟Opłaty i koszty postępowania
     ∟Przepisy końcowe

Ewidencja i identyfikacja podatników
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Postępowanie w sprawie nadania NIP
     ∟Zasady posługiwania się NIP
     ∟Rejestr podatników
     ∟Karne przepisy
     ∟Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

Egzekucja administracyjna
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Egzekucja należności pieniężnych
     ∟Egzekucja z obowiązków o charakterze niepieniężnym
     ∟Postępowanie zabezpieczające
     ∟Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
     ∟Przepisy wprowadzające i końcowe
     ∟Zbieg egzekucji administracyjnych

Podatek dochodowy od osób prawnych
     ∟Przedmiot i podmiot opodatkowania
     ∟Przychody
     ∟Koszty uzyskania przychodów
     ∟Zwolnienia przedmiotowe
     ∟Opodatkowanie stron umowy leasingu
     ∟Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
     ∟Pobór podatku
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujacych
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe

Prawo karne skarbowe
     ∟Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
     ∟Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
     ∟Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwai wykroczenia skarbowe

Podatek od towarów i usług
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Zakres opodatkowania
     ∟Podatnicy i płatnicy
     ∟Obowiązek podatkowy
     ∟Miejsce świadczenia
     ∟Podstawa opodatkowania
     ∟Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
     ∟Wysokość opodatkowania
     ∟Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
     ∟Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
     ∟Dokumentacja
     ∟Procedury szczególne
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Podatek akcyzowy
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Dział VII
     ∟Dział I
     ∟Dział II
     ∟Dział III
     ∟Dział IV
     ∟Dział V
     ∟Dział VI
     ∟Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi
     ∟Przepisy szczegółowe
     ∟Znaki akcyzy
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe

Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.)
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych
     ∟Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
     ∟Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy.
     ∟Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych
     ∟Znaki akcyzy
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych
     ∟Przedmiot opodatkowania
     ∟Obowiązek podatkowy
     ∟Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
     ∟Zwolnienia od podatku
     ∟Zapłata, pobór i zwrot podatku
     ∟Właściwość organów podatkowych
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe

Podatek od spadków i darowizn
     ∟Przedmiot opodatkowania
     ∟Obowiązek podatkowy
     ∟Podstawa opodatkowania
     ∟Wysokość podatku
     ∟Płatnicy
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe

Podatek rolny
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Zasady ustalania podatku
     ∟Zwolnienia i ulgi podatkowe
     ∟Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

Podatek leśny
     ∟Przedmiot opodatkowania
     ∟Podatnicy podatku leśnego
     ∟Zwolnienia przedmiotowe
     ∟Podstawa opodatkowania
     ∟Obowiązek podatkowy
     ∟Stawki podatku leśnego
     ∟Obowiązki podatników

Podatki i opłaty lokalne
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Podatek od nieruchomości
     ∟Ewidencja podatkowa nieruchomości
     ∟Podatek od środków transportowych
     ∟Podatek od posiadania psów
     ∟Opłaty lokalne
     ∟Przepisy końcowe

Podatek od gier
     ∟Podatnicy podatku od gier
     ∟Podstawa opodatkowania
     ∟Właściwość miejscowa organów podatkowych
     ∟Obowiązki urządzających gry bingo pieniężne
     ∟Stawki podatku od gier
     ∟Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
     ∟Zasady obliczania podatku od gier
     ∟Terminy i tryb płatności

Opłata skarbowa
     ∟Zakres przedmiotowy
     ∟Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
     ∟Wysokość stawek opłaty skarbowej
     ∟Pobór i zwrot opłaty skarbowej
     ∟Właściwość organów podatkowych
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe

Prawo celne
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i nadawanie im przeznaczenia celnego
     ∟Zwolnienia celne
     ∟Dług celny
     ∟Właściwości organów celnych
     ∟Postępowanie w sprawach celnych
     ∟Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólna Polityką Rolną
     ∟Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami Wspólnoty
     ∟Przepis końcowy

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
     ∟Przepisy wstępne
     ∟Strony
     ∟Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
     ∟Środki odwoławcze
     ∟Koszty postępowania
     ∟Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
     ∟Wznowienie postępowania
     ∟Wykonywanie orzeczeń sądowych
     ∟Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
     ∟Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym
     ∟Przepis końcowy

Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
     ∟Zakres przedmiotowy
     ∟Definicje legalne
     ∟Uprawnienia osób fizycznych
     ∟Warunki przyznania prawa do zwrotu podatku
     ∟Wniosek o dokonanie zwrotu podatku
     ∟Zwrot podatku
     ∟Odpowiednie stosowanie przepisów
     ∟Przepis przejściowy
     ∟Wejście w życie ustawy

O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców
     ∟O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Postępowanie restrukturyzacyjne
     ∟Premia podatkowa
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych
     ∟Przedmiot i podmiot opodatkowania
     ∟Źródła przychodów
     ∟Zwolnienia przedmiotowe
     ∟Koszty uzyskania przychodów
     ∟Opodatkowanie stron umowy leasingu
     ∟Szczególne zasady ustalania dochodu
     ∟Podstawa obliczenia i wysokość podatku
     ∟Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
     ∟Zeznania podatkowe
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Podatek od towarów i usług
     ∟Podatek akcyzowy
     ∟Przepisy szczególne
     ∟Przepisy karne skarbowe
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujacych
     ∟Przepisy przejściowe i końcowe

Podatek tonażowy
     ∟Podmiot i przedmiot opodatkowania
     ∟Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
     ∟Pobór podatku
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Podatek importowy
     ∟Ustanowienie podatku importowego
     ∟Przedmiot opodatkowania
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego
     ∟Podatnicy podatku importowego
     ∟Podstawa opodatkowania i stawka podatku importowego
     ∟Zwolnienia przedmiotowe
     ∟Zwolnienia dot. sprzętu i urządzeń medycznych
     ∟Obowiązki dyrektora urzędu celnego
     ∟Obowiązki organu podatkowego w zakresie podatku importowego
     ∟Podatek importowy a podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
     ∟Eksport towarów opodatkowanych podatkiem importowym
     ∟Czasookres obowiązywania regulacji dotyczących eksportu towarów opodatkowanych podatkiem importowym
     ∟Wyłęczenia stosowania w podatku importowym ogólnych zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie innych ustaw
     ∟Przepis końcowy
     ∟Przepis końcowy

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Ustanawianie, łączenie, znoszenie stref oraz zmiana ich obszaru
     ∟Zarządzanie strefą i zwolnienia podatkowe
     ∟ Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa o cenach
     ∟Przedmiot ustawy
     ∟Zasady uzgadniania cen
     ∟Definicje legalne
     ∟Zasady ustalania cen urzędowych
     ∟Zasady ustalania cen urzędowych - cd
     ∟Obowiązki przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi
     ∟Zespół ds gospodarki lekami
     ∟Kompetencje rad gmin w zakresie ustalania cen urzędowych
     ∟Maksymalny charakter cen urzędowych i marż handlowych
     ∟Pisemne określenie szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru
     ∟Obowiązek obniżenia ceny
     ∟Oznaczenie ceną towaru przeznaczonego do sprzedaży detalicznej
     ∟Zwrot ceny kupującemu
     ∟Kara pieniężna
     ∟Przepisy zmieniające inne ustawy
     ∟Przepis przejściowy
     ∟Przepis przejściowy-cd
     ∟Ustalenie cen urzędowych i marż handlowych dla środków farmaceutycznych i materiałów pochodzących z importu
     ∟Utrata mocy ustawy z 26 lutego 1982r. o cenach
     ∟Wejście w życie ustawy

Ustawa o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
     ∟art. 1
     ∟art. 2
     ∟art. 3
     ∟art. 4
     ∟art. 5
     ∟art. 6
     ∟art. 7
     ∟art. 8
     ∟art. 9

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Przedmiot opodatkowania, podatnik oraz obowiązek podatkowy
     ∟Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku
     ∟Właściwość organów podatkowych oraz rejestr podatników
     ∟Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku
     ∟Pomiary oraz ewidencje pomiarów
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa o grach hazardowych
     ∟Przepisy ogólne
     ∟Warunki urządzania gier hazardowych
     ∟Świadectwa zawodowe
     ∟Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych
     ∟Koncesje, zezwolenia i zgłoszenia
     ∟Opłaty
     ∟Podatek od gier
     ∟Sprawozdawczość
     ∟Dopłaty
     ∟Kary pieniężne
     ∟Zmiany w przepisach obowiązujących
     ∟Przepisy przejściowe i dostosowujące
     ∟Przepisy końcowe


Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj