Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2021.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0115-KDIT3.4011.286.2021.1.KR
     ∟Czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek uznania w miesiącu lutym 2021 r., że 1/3 kwoty otrzymanego przez spółkę jawną w dniu 22 lutego 2021 r. odszkodowania za przejętą nieruchomość, wypłaconego Spółce przez Zarząd Województwa stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1042.2016.2.MR
     ∟Opodatkowanie dotacji oświatowej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.1.2017.1.AW
     ∟1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2016 i lata następne? 2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia? 3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.946.2016.1.AJ
     ∟Wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.922.2016.1.MZ
     ∟Interpretacja przepisów ustawy VAT dot. pakietu paliwowego w zakresie dokonywania korekt: 1. zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 2. zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 3. zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, wynikających z okoliczności powstałych po zrealizowaniu dostawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.109.2017.1.RH
     ∟Czy w związku z realizacją opisanego projektu Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.996.2016.1.RS
     ∟W zakresie opodatkowania świadczonych na rzecz mieszkańców usług polegających na budowie i obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z budową, montażem i obsługą oczyszczalni.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.87.2017.1.JP
     ∟Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację opisanej we wniosku inwestycji?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1030.2016.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowo ustalono wartość początkową wprowadzonej w dniu 19 września 2016 r. nieruchomości gruntowej do księgi środków trwałych w kwocie 109.515 zł, którą stanowią cena nabycia - suma zapłaty dla Osoby fizycznej za nieruchomość w kwocie 105.900 zł i kosztów notarialnych 3.615 zł? Czy prawidłowo ujęto w dniu zapłaty w koszty operacyjne kwotę, którą zwrócono osobie fizycznej na pokrycie osobistego zobowiązania wobec ARiMR?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.912.2016.4.KK
     ∟W jaki sposób powinny zostać opodatkowane uzyskiwane przez Wnioskodawcę środki, jakie zarabia na kliknięciach przez użytkowników XYZ w reklamy emitowane w filmach zamieszczanych przez Niego w tym serwisie internetowym?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1043.2016.2.DW
     ∟1. Czy do określonych dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie Konwencja o UPO z Norwegią? 2. Czy do opodatkowania dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-528/13-3/17-S/BK
     ∟Jakie wydatki można odliczyć od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, a jakie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.149.2017.1.AD
     ∟Czy faktury na rzecz kontrahenta niemieckiego wystawione przez Spółkę z polską stawką podatku VAT oraz NIP PL wystawione zostały prawidłowo?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.20.2017.2.AW
     ∟Czy Spółka w roku podatkowym 2017 r. będzie prawo do uznania, że od uzyskanego dochodu z tytułu działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej będzie miała prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, w tym zaliczek, według stawki podatkowej w wysokości 15%?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.982.2016.1.AGW
     ∟Brak opodatkowania przeniesienia własności wywłaszczonych działek rolnych za odszkodowaniem.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.954.2016.2.AG
     ∟Sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu, osiągnięty z tego tytułu przychód należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania, określone w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wydatki, jakie Wnioskodawczyni poniosła na spłatę kredytu mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, lecz tylko w takim zakresie w jakim ww. kredyt, w dacie wydatkowania, finansował nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości na cele mieszkaniowe. Oznacza to prawo do zwolnienia w stosunku do połowy wydatkowanych na spłatę kredytu środków uzyskanych ze sprzedaży.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.143.2017.1.BS
     ∟Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących budowy oraz utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy na zasadach określonych w art. 86 ust. 1?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.936.2016.2.IK
     ∟Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez Gminę.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.32.2017.1.MK
     ∟Czy w okresie po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji gdy spełnione zostaną przesłanki określone w art. 15 ust. 1 CitU, Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczenia wydatków rozliczonych przez potrącenie, do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.910.2016.2.MK
     ∟Czy należy opłacić podatek od wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, odszkodowania za utratę wartości gruntu oraz odsetek ustawowych od tych kwot zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni od Urzędu Gminy?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.166.2017.1.DM
     ∟Czy Gminie, jako czynnemu podatnikowi VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków, objętych umową o udzielenie pomocy, zarówno w trakcie realizacji operacji, jak i po jej zakończeniu?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.177.2017.1.DM
     ∟Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur na prace związane z realizacją inwestycji?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.24.2017.1.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji jednego z budynków Zespołu Szkół.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.39.2017.1.IK
     ∟Czy sprzedaż przez Jednostkę obiadów na rzecz pracowników w opisanych przypadkach będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, czy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.840.2016.3.AW
     ∟Opodatkowanie transakcji sprzedaży składników majątkowych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.985.2016.2.IB
     ∟Czy zapewnienie przez pracodawcę podatnikowi delegowanemu do wykonywania pracy w Polsce świadczenia niepieniężnego w postaci pomocy w poszukiwaniu lokalu mieszkalnego oraz pokrycia kosztów najmu tego lokalu, będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu, a w konsekwencji, czy podatnik będzie zobowiązany do samodzielnego obliczania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 44 ust. 1a ww. ustawy?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.77.2017.1.DM
     ∟Fakturowanie wykonanych usług.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.63.2017.1.DM
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie transakcji sprzedaży pojazdów, w odniesieniu do których został orzeczony przepadek.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1002.2016.2.WM
     ∟Czy wskazane przez Wnioskodawcę wydatki przeznaczone na remont oraz nakłady mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1029.2016.1.PSZ
     ∟Czy prawidłowo ustalono wartość początkową wprowadzonej w dniu 19 września 2016 r. nieruchomości gruntowej do księgi środków trwałych w kwocie 109.515 zł, którą stanowią cena nabycia - suma zapłaty dla Osoby fizycznej za nieruchomość w kwocie 105.900 zł i kosztów notarialnych 3.615 zł? Czy prawidłowo ujęto w dniu zapłaty w koszty operacyjne kwotę, którą zwrócono osobie fizycznej na pokrycie osobistego zobowiązania wobec ARiMR?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.35.2017.1.EB
     ∟Zbycie nieruchomości dłużników korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.42.2017.1.KK
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług nie będzie posiadała możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.1.2017.1.AJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną modernizacją Hali Sportowej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.835.2016.2.AT
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.129.2017.1.KN
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1063.2016.2.RS
     ∟Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1281/13/17-S/BS
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2011 roku oraz zgodnie z uchwała NSA sygn. akt I FPS 2/13 świadczenie kompleksowe polegające na montażu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych i przygotowanych materiałów, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy traktować jako usługę modernizacji, podlegająca opodatkowaniu stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.).?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1014.2016.1.BK
     ∟Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię oraz jej męża w dniu 11 października 2016 r. z Gminą Miasto umowy spowodowało powstanie po ich stronie przychodu z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.810.2016.1.MZ
     ∟1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych. 2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.82.2017.1.AGW
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.933.2016.2.ŁS
     ∟Odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, w części nabytej w 1986 r. w spadku po ojcu Wnioskodawcy nie stanowi źródła przychodu. Opodatkowaniu podlega natomiast dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w 2016 r. w wyniku działu spadku. Uzyskany ze sprzedaży dochód będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli uzyskany przychód – w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.957.2016.1.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.74.2017.1.AJ
     ∟Jaką Spółka powinna zastosować stawkę podatku od towarów i usług 23% , czy zw.?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.693.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytuł sprzedaży voucherów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.1002.2016.1.KM
     ∟Czy Gmina jest zobowiązana do wystawienia faktur VAT na strony postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z tytułu ustalonych kosztów tego postępowania, czy strony powinny jednak zwrócić koszty na podstawie otrzymanego postanowienia? Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od faktury zakupowej wystawionej przez geodetę za rozgraniczenie nieruchomości? Czy Gmina jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT uczestnikowi przetargu, który go wygrał z tytułu kosztów związanych z wyceną nieruchomości wystawionej na sprzedaż? Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od faktury zakupowej wystawionej przez rzeczoznawcę za koszty związane z wyceną nieruchomości?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.708.2016.1.AD
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z artykułem: 1. 17 ust. 1 pkt 47: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz 2. 17 ust. 1 pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.16.2017.1.JC
     ∟Brak obowiązku wykazywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w poz. 45 deklaracji VAT-7

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461.ITPB4.4511.891.2016.1.AS
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym jeśli Wnioskodawca przeznaczy połowę kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wskazane powyżej cele mieszkaniowe będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1032.2016.2.DW
     ∟1. Czy do określonych dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie Konwencja o UPO z Norwegią? 2. Czy do opodatkowania dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.918.2016.2.MS
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu w związku ze sprzedażą nieruchomości po upływie 5 lat licząc od dnia ich nabycia, a w konsekwencji nie będzie powodować obowiązku zapłaty podatku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.888.2016.2.AS
     ∟Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3,4510.681.2016.1.AD
     ∟Czy opłaty na rzecz BFG stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.20.2017.2.MK
     ∟Czy w wyniku dokonania działu spadku i zniesienia współwłasności w nieruchomości odziedziczonej w drodze spadku, w zamian za spłatę dokonaną przez siostrę Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.11.2017.1.PSZ
     ∟Czy wszystkie poniesione wydatki w związku z organizacją jubileuszu 10-lecia istnienia firmy na rynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.703.2016.2.JS
     ∟Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.103.2017.1.PSZ
     ∟Czy udział pracowników w imprezie jubileuszowej skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników i czy w związku z tym powoduje, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od tak uzyskanego przychodu? W jaki sposób policzyć i udokumentować osobo-koszt za 1 uczestnika imprezy jubileuszowej? Czy osobo-koszt policzyć w ten sposób, że zebrać wszystkie wartości netto z faktur dotyczących zorganizowania imprezy jubileuszowej i podzielić przez liczbę członków imprezy (pracowników oraz osoby im towarzyszące i przedstawicieli odbiorców razem z osobami im towarzyszącymi)?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.806.2016.2.MK
     ∟Czy wykonując jako biegły sądowy opinie dla sądów i innych organów Państwa Wnioskodawczyni może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.893.2016.1.AW
     ∟Czy spłatę spadkobierców dokonaną z tytułu zbycia udziałów odziedziczonych w spadku po zmarłym bracie i matce, przedstawione w opisie stanu faktycznego, należy traktować jako odpłatne zbycie określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten należy opodatkować zgodnie z art. 30e i art. 45 ust. 1a pkt 3 tej ustawy, czy też, zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy, jest to przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od przychodu ze zbycia nieruchomości?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1027.2016.1.RS
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem odpowiednio w Norwegii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych Ameryki i na Cyprze oraz obowiązku wykazania ich w zeznaniu podatkowym.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.117.2017.1.KN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.25.2017.1.AD
     ∟Czy zobowiązania rozliczone w formie potrącenia będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.53.2017.1.MN
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia usług opiekuńczych oraz obowiązek uwzględnienia dochodów z tego tytułu dla potrzeb ustalania obrotu i kalkulacji wartości wskaźnika proporcji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.873.2016.2.MS
     ∟Czy cel w postaci modernizacji obecnie posiadanej nieruchomości Wnioskodawcy w zakresie opisanym we wniosku upoważnia go do skorzystania z ulgi mieszkaniowej zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.1045.2016.2.MPŁ
     ∟Czy prawidłowe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę z podwyższonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% na podstawie art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.11.2017.1.MN
     ∟Uznanie Miasta za podatnika z tytułu świadczenia usług świadczonych w dziennym ośrodku wsparcia oraz obowiązek uwzględnienia dochodów z tego tytułu dla potrzeb ustalania obrotu i kalkulacji wartości wskaźnika proporcji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-365/13-1/17-S/KP
     ∟Czy korekta odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości środków trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w okresach rozliczeniowych przed otrzymaniem dotacji, dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, czy też należy skorygować koszty uzyskania w poszczególnych okresach, w których zostały uwzględnione przy obliczeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.1023.2016.2.IB
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 Ustawy PIT w związku z wypłatą odprawy w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku zawarcia porozumienia stron.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.707.2016.1.AD
     ∟Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu własnego w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO)?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.988.2016.1.AGW
     ∟Opodatkowanie stawką 0% przez producenta prefabrykatów usługi wykonania projektu elementów do ich produkcji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.917.2016.2.KW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.960.2016.1.NP
     ∟Czy spłacone przez Wnioskodawczynię długi spadkowe oraz koszty poniesione w celu ostatecznego zaspokojenia wierzycieli stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.997.2016.1.BK
     ∟Zwolnienia przedmiotowe - zwolnienie grupowe.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.1014.2016.1.RH
     ∟Zwolnienia od podatku świadczonych usług kulturalnych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.905.2016.1.JG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym zbycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.7.2017.2.MPŁ
     ∟Czy w nawiązaniu do opisu stanu faktycznego przychodem z pośrednictwa handlowego (przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta a kwotą przekazaną do dostawcy?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.959.2016.3.NP
     ∟Czy do określonych dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajduje Konwencja o UPO z Norwegią? Czy do opodatkowania dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.865.2016.1.KK
     ∟Czy w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkaniowych wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.904.2016.3.AW
     ∟Sposób udokumentowania czynności wykonanych na rzecz kontrahenta szwedzkiego oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.158.2017.1.AP
     ∟Zwolnienia od podatku czynności wycofania budynku z działalności gospodarczej i przekazania go wspólnikom.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.881.2016.2.AK
     ∟Nieuznanie dzierżawy elektrociepłowni za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dzierżawę elektrociepłowni oraz opłatę wstępną.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.38.2017.1.KN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.19.2017.1.EA
     ∟Czy w związku z obowiązkiem centralizacji rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca powinien objąć wspólnymi scentralizowanymi rozliczeniami Powiatowy Urząd Pracy?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.6.2017.1.AK
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej dokumentującej dostawę towarów wraz z montażem.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.28.2017.1.MST
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy dożywocia i zbyciem nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia części nieruchomości, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tytułu tej umowy?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.749.2016.1.DK
     ∟Rozpoznanie przychodów i kosztów do dnia podziału przez wydzielenie.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.70.2017.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osiągająca przychody z tytułu najmu może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.21.2017.1.MK
     ∟Czy w przypadku opisanej umowy przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z prawa do Rodzinnego Ogródka Działkowego i przenoszącej w drodze odpłatnego zbycia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów tam się znajdujących dochodzi do sprzedaży z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, że sprzedaży dokonuje się po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, sprzedaż ta jest nieopodatkowana podatkiem dochodowym i nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.14.2017.1.JG
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze zbyciem spadku w 2016 r.?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3/4510.667.2016.1.DK
     ∟Rozpoznanie przychodu w związku z operacją podziału przez wydzielenie.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.138.2017.1.DM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu „…” oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku w ramach korekty deklaracji.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.34.2017.1.AB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki gruntu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.79.2017.1.PB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.841.2016.1.AW
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.65.2017.1.MZ
     ∟Na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, powinna zostać wykazana stawka zw. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.941.2016.2.BK
     ∟1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nabycia towarów i usług stanowiących koszty Projektu (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie)? 2. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdy nadwyżkę otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją Projektu, powstałą w wyniku mniejszych rzeczywistych wydatków niż kwota otrzymanego dofinansowania przeznaczy na finansowanie działalności podstawowej?

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.41.2017.1.AP
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem dofinansowanym ze środków unijnych.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.952.2016.1.MS
     ∟Ustalenie czy zasada „centralizacji” rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT obejmie jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach Powiatu, tj. Urząd Pracy Powiatu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.963.2016.1.MS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu w drodze korekty.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.33.2017.1.KK
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do wydatków na realizacje inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku internatu oraz jednego z budynków szkolnych.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.10.2017.1.MN
     ∟Obowiązek centralizacji rozliczeń VAT Domu Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj