Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.84.2017.1.AM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie infrastruktury wodno-ściekowej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.44.2017.1.LZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.125.2017.1.MK
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ...”

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.797.2016.2.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.14.2017.1.JF
     ∟w zakresie zastosowania stawki (zwolnienia) dla usługi organizacji szkolenia dotyczącego certyfikacji ISO jak również opodatkowania nabytych usług oraz prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4240-83/13-11/17/S/KK
     ∟w zakresie uznania kosztów prowizji i premii dla Agentów za pozyskanie Odbiorców jako kosztów pośrednich w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów prowizji i premii za pozyskanie Odbiorców

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.15.2017.1.AM
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości, opodatkowania podatkiem VAT zaliczki dotyczącej sprzedaży nieruchomości, odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zaliczkę oraz ustalenia limitu sprzedaży do zwolnienie określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.39.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki (Dzielonej) przez wydzielenie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1327.2016.1.GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku częściowego działu spadku

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.796.2016.2.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.13.2017.1.EŻ
     ∟W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu potrącalności kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.36.2017.1.KS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1064.2016.1.BC
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup świadectw pochodzenia energii będących przedmiotem odsprzedaży lub umorzenia

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.4.2017.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.3.2017.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia ugody w przedmiocie podziału majątku

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1044.2016.1.KC
     ∟w zakresie świadczenia nieodpłatnie na rzecz swoich uczniów usługi transportowej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.26.2017.1.DG
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu kosztów związanych z nabyciem udziałów Spółki Przejmowanej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.57.2017.1.MK
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej ..."

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.77.2017.1.MT
     ∟w zakresie opodatkowania wniesienia do spółki w formie aportu wkładu niepieniężnego w postaci udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT dla ww. aportu

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.875.2016.2.IG
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży z jednego magazynu

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.1.2017.1.MC
     ∟Zastosowanie stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.777.2016.1.MK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach konkursu zorganizowanego na zlecenie podmiotu zewnętrznego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.619.2016.1.AG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d w stosunku do potrąceń umownych, zapłaty wynagrodzenia pracownikowi oraz zapłaty wynagrodzenia z tytułu powołania w trybie wynikającym z Kodeksu spółek handlowych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1064.2016.2.KK
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub odpłatnego zbycia w celu umorzenia Akcji Połączeniowej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-3-50/15/17-6/S/MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w Programie Akcyjnym nabycia i sprzedaży akcji w wyniku realizacji opcji zbywalnych otrzymanych od spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.4.2017.1.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.780.2016.3.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia i sprzedaży akcji

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.781.2016.3.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia i sprzedaży akcji

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.621.2016.2.AP/SO
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków regulowanych w drodze potrąceń (kompensat)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1396.2016.1.IM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1074.2016.2.PW
     ∟w zakresie podlegania opodatkowaniu dywidendy wypłaconej na rzecz spółki amerykańskiej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.902.2016.2.PC
     ∟W zakresie określenia miejsca świadczenia usług.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1073.2016.2.PW
     ∟w zakresie podlegania opodatkowaniu dywidendy wypłaconej na rzecz spółki amerykańskiej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.3.2017.2.AM
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zobowiązań regulowanych w formie kompensaty, kompensat wielostronnych, nettingu, transakcji barterowych, faktoringu lub wystawienia weksla własnego albo uregulowanie zobowiązania w sposób inny niż płatność

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.571.2016.3.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.938.2016.2.RD
     ∟W zakresie uznania przeniesienia za odpłatna dostawę towarów, dokonania korekty oraz uznania za ZCP.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1070.2016.2.DP
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych zwolnienia z długu dłużnika, który dokonał spłaty długu Wnioskodawcy

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.570.2016.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1349.2016.2.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania dodatkowych świadczeń przez pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1061.2016.1.BS
     ∟W zakresie opodatkowania opłat należnych z tytułu udostępnienia przystanków komunikacyjnych przewoźnikom.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1107.2016.1.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1406.2016.2.AK
     ∟w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.2.2017.1.MC
     ∟w zakresie uznania czy wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na zapłatę wynagrodzenia jednorazowego dla doradcy należy uznać za koszt uzyskania przychodu i czy można go rozliczyć w dacie poniesienia

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.33.2017.1.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1095.2016.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), który tworzy X Serwis jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.622.2016.1.AZ
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń wypłaconych w drodze kulancji/świadczeń ex gratia na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego)

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.78.2017.1.RS
     ∟Budowę pomnika można uznać za cel obejmujący działalność kulturalną. Jeżeli zatem Wnioskodawca przeznaczy dochód z otrzymanych darowizn/uzyskany w ramach zbiórki publicznej na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu a następnie wybudowanie i odsłonięcie dwóch pomników, wówczas dochód ten wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1140.2016.2.KK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.580.2016.2.AF
     ∟Przyjmując za Wnioskodawcą, że przeniesienie opisane we wniosku nie stanowi żadnej z czynności, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przeniesienie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.14.2017.1.AM
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1141.2016.2.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1329.2016.2.MS2
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.13.2017.1.AM
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4518.1.2017.1.SO
     ∟w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (podatku dochodowego od osób prawnych) dokonanej przez spółkę komandytową w imieniu jej wspólnika będącego komandytariuszem ze środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym spółki komandytowej, stanowiących jej dochód, przypadający na komandytariusza proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1097.2016.1.AJ
     ∟W zakresie opodatkowania w Polsce transakcji zbycia akcji na rynku regulowanym oraz zbycia obligacji skarbowych i korporacyjnych przez Fundusz działający w imieniu i na rzecz rządu australijskiego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.119.2017.1.RD
     ∟W zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązku rejestracji jako podatnika VAT na terytorium kraju oraz określenia miejsca świadczenia usługi leasingu sprzętu do wideokonferencji.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.943.2016.1.IG
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu świadczenia usług doradczych i marketingowych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.23.2017.1.SO
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów rozliczonych w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki z kontrahentami bez ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1385.2016.2.MS1
     ∟W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.125.2017.1.RD
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1126.2016.1.DP
     ∟w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z zawartymi umowami najmu

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.589.2016.1.AF
     ∟Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1175.2016.1.ES
     ∟Interpretacji indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1.2017.1.MC
     ∟W zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcja nabycia udziałów/akcji.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1155.2016.2.KS1
     ∟w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.3.2017.2.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z objęciem udziałów w spółce z o.o. za wkład niepieniężny.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1041.2016.1.MK
     ∟W zakresie opodatkowania umowy przenoszącej własność opisanej nieruchomości, w formie aktu notarialnego.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.962.2016.2.AM
     ∟w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, na które nie ponoszono wydatków na ulepszenia, prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, na które ponoszono wydatki na ulepszenia w kwocie wyższej niż 30% ich wartości początkowej oraz oddano je w najem ponad dwa lata przed transakcją oraz prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, na które ponoszono wydatki na ulepszenia w kwocie wyższej niż 30% ich wartości początkowej oraz po ulepszeniu wykorzystywano przez ponad dwa lata wyłącznie w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności bankowej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.47.2017.1.RR
     ∟W zakresie obowiązku posiadania kasy rejestrującej przez podmiot wykonujący usługi medyczne nie będący lekarzem ani lekarzem dentystą.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4441-4/14-4/17-S/AKo
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę w związku z wybudowaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej i jej przekazaniem na rzecz jednostki budżetowej powstałej po przekształceniu z zakładu budżetowego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1032.2016.1.BS
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1019.2016.5.RS
     ∟W zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce sprzedaży Towarów.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1045.2016.1.KC
     ∟w zakresie zwolnienia z VAT dla usług transportu szkolnego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.9.2017.2.KOM
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia na syna przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.127.2016.1.MC
     ∟Ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.973.2016.1.IZ
     ∟Z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca w związku z połączeniem państwowych instytucji kultury, nastąpi likwidacja działalności, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wypełnienia wszystkich warunków określonych w wyżej powołanym § 15 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zgodzić należy się więc z Wnioskodawcą, że na dzień zakończenia działalności opodatkowanej, Wnioskodawca zobowiązany będzie dokonać odczytania zawartości pamięci fiskalnej wszystkich posiadanych kas rejestrujących w obecności uprawnionego pracownika Urzędu Skarbowego i serwisantów kas fiskalnych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4521-7/14/17-10/S/SM
     ∟w zakresie możliwości składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego faksem lub drogą elektroniczną

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.85.2017.1.KR
     ∟W zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, ogródka przydomowego lub komórki lokatorskiej.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4240-61/13-8/S/RS
     ∟W zakresie braku powstania przychodu podatkowego, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu nieodpłatnego świadczenia / umorzenia zobowiązania.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1321.2016.2.GF1462-IPPB4.4511.1321.2016.2.GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.612.2016.2.AG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł uregulowanych częściowo w drodze kompensaty i częściowo przelewem na rachunek bankowy wierzyciela

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.897.2016.2.ISZ
     ∟W zakresie podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika podatku VAT w przypadku nabywania wewnątrzwspólnotowo na rzecz kontrahenta wyrobów o kodach CN 2710 19 29 oraz 2710 12 21.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1338.2016.2.JK3
     ∟w zakresie skutków podatkowych, związanych z nieprawidłową kwalifikacją wypłacanego przez płatnika wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, które powinno być zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1356.2016.2.MS1
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.959.2016.2.PC
     ∟czy Spółdzielnia mieszkaniowa w likwidacji jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT od sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego jako biuro spółdzielni będącego jej własnością zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4515.201.2016.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.874.2016.2.ISK
     ∟w zakresie podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia lub zwrotu podatku

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4511.779.2016.2.AK
     ∟Wnioskodawca jako płatnik powinien doliczyć dodatkowo pracownikowi do przychodów ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego przychodu dotyczącego kosztów paliwa zakupionego przez Spółkę, a wykorzystywanego do celów prywatnych ponieważ koszt ten nie jest ujęty w kwotach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.14.2017.1.MJ
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na organizację wyjść poszczególnych działów o charakterze integracyjnym

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.39.2017.1.EŻ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy w stosunku do dochodów uzyskanych z wynajmu powierzchni wspólnych

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.610.2016.1.SO
     ∟W zakresie braku przychodów z tytułu usług serwisowych finansowanych przez Spółkę a następnie zwracanych Spółce przez leasingobiorców oraz braku kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na usługi serwisowe ponoszonych przez Spółkę a następnie zwracanych Spółce przez leasingobiorców.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4513.124.2016.1.MC
     ∟W zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.620.2016.1.AM
     ∟w zakresie podatkowych różnic kursowych ustalanych na podstawie przepisów o rachunkowości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.28.2017.1.KS
     ∟Przepis art. 65 § 1 ustawy Kodek spółek handlowych ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy w uchwale lub umowie mogą określić odmienne zasady rozliczenia wspólnika występującego ze spółki. Jeżeli zatem uchwała lub umowa spółki (w opisanym przypadku po zmianie dokonanej uchwałą wszystkich wspólników) określa inny niż wskazany w art. 65 § 1 ustawy Kodek spółek handlowych, sposób wynagradzania wspólnika występującego ze spółki, przepis ten nie ma zastosowania i w konsekwencji nie powstanie obowiązek wypłacenia temu wspólnikowi przez spółkę wartości udziału obliczonego według zasad określonych w art. 65 § 1 cyt. ustawy.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1412.2016.1.MS1
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1317.2016.1.JK2
     ∟Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że odsetki, koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych świadczeń nie stanowią przychodu. Należy zauważyć, że opodatkowaniu, zwolnieniu z opodatkowania czy zaniechaniu od opodatkowania podlegały wypłacone, przyznane należności, a nie odsetki, czy koszty, o których mowa we wniosku.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPB2.4511.761.2016.2.AK
     ∟W zakresie ustalenia miejsca opodatkowania dochodów ze zbycia akcji na polskiej giełdzie oraz uzyskanej dywidendy z tytułu posiadania akcji polskich spółek przez rezydenta Szwecji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.980.2016.2.JO
     ∟W zakresie możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.80.2017.1.JO
     ∟w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPP1.4512.1094.2016.1.EK
     ∟w zakresie opodatkowania, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj