Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB4.4511.1412.2016.1.MS1
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 13 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Zdarzenie przyszłe Nr 1.


W dniu 5 sierpnia 1998 r. małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w drodze darowizny od swoich rodziców prawo własności zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 4197/2 o powierzchni 0,4321 ha. Małżonek Wnioskodawczyni oświadczył, że darowiznę tę przyjął będąc kawalerem oraz, że nieruchomość ta powiększy należące do niego gospodarstwo rolne o powierzchni około 10ha. Darowana działka o Nr 4197/2 i o powierzchni 0,4321 ha została wyodrębniona z będącej własnością jego rodziców działki gruntu o numerze geodezyjnym 4197 o powierzchni 0,5717ha, która w planie ogólnym zagospodarowania miasta położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz na terenie upraw polowych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy rolniczej.


W dniu 15 września 2007 r. zawarte zostało małżeństwo między wnioskodawczynią a jej obecnym mężem.


W dniu 11 kwietnia 2011 r., na wniosek małżonka Wnioskodawczyni, wydana została decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości o Nr 4197/2 o powierzchni 0,4321ha na działki: Nr 4197/5 o powierzchni 0,1428ha, Nr 4197/6 o powierzchni 0,0156ha, Nr 4197/7 o powierzchni 0,2736ha.


W dniu 29 stycznia 2014 r. małżonkowie zawarli z bankiem umowę kredytu Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny. Stronami umowy kredytowej są bank i małżonkowie, którzy zgodnie z postanowieniami tej umowy, jako kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za zadłużenie wynikające z tej umowy. Z zawartej umowy kredytu wynika, że przeznaczenie kredytu to: „1) Na potrzeby własne Na potrzeby mieszkaniowe”, „2) Cel: - zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową; - dowolny cel”. Kredytowana nieruchomość jest zlokalizowana na działce Nr 4197/7. Kredyt jest wciąż spłacany. Za „dowolny cel” postanowienia umowy kredytu rozumieją składkę ubezpieczeniową, od utraty pracy za pierwszy 48 miesięczny okres ubezpieczenia. Składka ta została oddzielną dyspozycją opłacona już w dniu przelewu na rachunek pierwszej transzy kredytu w 2014 r.


W dniu 30 marca 2014 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni.


W dniu 19 maja 2014 r. sporządzony został akt poświadczenia dziedziczenia, zgodnie z którym spadek po zmarłym ojcu nabyli: Wnioskodawczyni z bratem po 1/2 części.


W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 prawa współużytkowania wieczystego dziatki Nr 231 wraz z prawem własności budynku garażu posadowionego na tej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział wynoszący 365/1200000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu Nr 409. Udziały te Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu. W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/2 współwłasności lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego przedmiot odrębnej własności wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu pod budynkiem. Udział ten Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu.


W dniu 12 sierpnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 współwłasności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 127 stanowiącej tereny mieszkaniowe. Udział ten Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu.


Koszty powyższych umów sprzedaży ponieśli kupujący. Nie były czynione żadne nakłady, które zwiększyły wartość wyżej wymienionych praw majątkowych. Małżonkowie nie zawierali do tej pory żadnej umowy majątkowej, a zbywane przez Wnioskodawczynię udziały w prawach stanowiły jej majątek osobisty.

Małżonkowie rozważają zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej o rozszerzenie wspólności majątkowej, na działkę Nr 4197/7 o powierzchni 0,2736ha, należącą obecnie do majątku osobistego męża. Umowa ta zostanie zawarta nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię wyżej wymienionych udziałów w prawach. Po zawarciu tej umowy, jednak nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie udziałów, Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na wcześniejszą częściową spłatę (nadpłatę) zaciągniętego przez małżonków kredytu wraz z odsetkami. Cała kwota przychodu przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu będzie niższa od przewidzianych na lata 2017 i 2018 rat kredytu. W związku z tym kwotą wcześniejszej spłaty (nadpłaty) zostanie objęta również część rat przewidzianych do zapłaty na rzecz banku w latach późniejszych. Postanowienia umowy kredytu przewidują, że spłata lub częściowa spłata kredytu powinny być dokonane z konkretnego rachunku bankowego, należącego do męża wnioskodawczyni, wskazanego w umowie kredytu. Środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych umów sprzedaży Wnioskodawczyni posiada na własnym rachunku bankowym. W drodze uzgodnień z bankiem udzielającym kredytu możliwe jest również, na wyraźny wniosek kredytobiorców, uruchomienie tzw. rachunku technicznego, na który można przelać środki pieniężne tytułem wcześniejszej częściowej spłaty (nadpłaty) kredytu z dowolnego rachunku bankowego, niewskazanego w umowie kredytu. W sprawie niniejszej przelew nastąpiłby z rachunku Wnioskodawczyni. Po tej operacji kredyt dalej byłby spłacany za pośrednictwem rachunku bankowego męża, wskazanego w umowie. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej.


Zdarzenie przyszłe Nr 2.


W dniu 5 sierpnia 1998 r. małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w drodze darowizny od swoich rodziców prawo własności zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 4197/2 o powierzchni 0,4321 ha.


Małżonek Wnioskodawczyni oświadczył, że darowiznę tę przyjął będąc kawalerem oraz, że nieruchomość ta powiększy należące do niego gospodarstwo rolne o powierzchni około 10ha. Darowana działka o Nr 4197/2 i o powierzchni 0,4321ha została wyodrębniona z będącej własnością jego rodziców działki gruntu o numerze geodezyjnym 4197 o powierzchni 0,5717ha, która w planie ogólnym zagospodarowania miasta położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz na terenie upraw polowych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy rolniczej.

W dniu 15 września 2007 r. zawarte zostało małżeństwo między Wnioskodawczynią a jej obecnym mężem. W dniu 11 kwietnia 2011 r., na wniosek małżonka Wnioskodawczyni, wydana została decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości o Nr 4197/2 i o powierzchni 0,4321ha na działki: Nr 4197/5 o powierzchni 0,1428ha, Nr 4197/6 o powierzchni 0,0156ha, Nr 4197/7 o powierzchni 0,2736ha.

W dniu 29 stycznia 2014 r. małżonkowie zawarli z bankiem umowę kredytu Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny. Stronami umowy kredytowej są bank i małżonkowie, którzy zgodnie z postanowieniami tej umowy, jako kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za zadłużenie wynikające z tej umowy. Z zawartej umowy kredytu wynika, że przeznaczenie kredytu to: „1) Na potrzeby własne Na potrzeby mieszkaniowe”, „2) Cel: - zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową; - dowolny cel”. Kredytowana nieruchomość jest zlokalizowana na działce Nr 4197/7. Kredyt jest wciąż spłacany. Za „dowolny cel” postanowienia umowy kredytu rozumieją składkę ubezpieczeniową, od utraty pracy za pierwszy 48 miesięczny okres ubezpieczenia. Składka ta została oddzielną dyspozycją opłacona już w dniu przelewu na rachunek pierwszej transzy kredytu w 2014 r.


W dniu 30 marca 2014 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni.


W dniu 19 maja 2014 r. sporządzony został akt poświadczenia dziedziczenia, zgodnie z którym spadek po zmarłym ojcu nabyli: Wnioskodawczyni z bratem po 1/2 części.


W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 prawa współużytkowania wieczystego działki Nr 231 wraz z prawem własności budynku garażu posadowionego na tej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział wynoszący 365/1200000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu Nr 409. Udziały te Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu. W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/2 współwłasności lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego przedmiot odrębnej własności wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego dziatki gruntu pod budynkiem. Udział ten wnioskodawczyni nabyta na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu. W dniu 12 sierpnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 współwłasności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 127 stanowiącej tereny mieszkaniowe. Udział ten Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu. Koszty powyższych umów sprzedaży ponieśli kupujący. Nie były czynione żadne nakłady, które zwiększyły wartość wyżej wymienionych praw majątkowych. Małżonkowie nie zawierali do tej pory żadnej umowy majątkowej, a zbywane przez wnioskodawczynię udziały w prawach stanowiły jej majątek osobisty. Małżonkowie rozważają zawarcie umowy darowizny, na mocy której małżonek Wnioskodawczyni daruje jej działkę Nr 4197/7 o powierzchni 0,2736ha, należącą obecnie do majątku osobistego męża. W umowie zostanie poczynione zastrzeżenie, że przedmiot tej darowizny wejdzie do majątku objętego wspólnością ustawową. Umowa ta zostanie zawarta nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię wyżej wymienionych udziałów w prawach. Po zawarciu tej umowy, jednak nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie udziałów, Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na wcześniejszą częściową spłatę (nadpłatę) zaciągniętego przez małżonków kredytu wraz z odsetkami. Cała kwota przychodu przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu będzie niższa od przewidzianych na lata 2017 i 2018 rat kredytu. W związku z tym kwotą wcześniejszej spłaty (nadpłaty) zostanie objęta również część rat przewidzianych do zapłaty na rzecz banku w latach późniejszych. Postanowienia umowy kredytu przewidują, że spłata lub częściowa splata kredytu powinny być dokonane z konkretnego rachunku bankowego, należącego do męża Wnioskodawczyni, wskazanego w umowie kredytu. Środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych umów sprzedaży Wnioskodawczyni posiada na własnym rachunku bankowym. W drodze uzgodnień z bankiem udzielającym kredytu możliwe jest również, na wyraźny wniosek kredytobiorców, uruchomienie tzw. rachunku technicznego, na który można przelać środki pieniężne tytułem wcześniejszej częściowej spłaty (nadpłaty) kredytu z dowolnego rachunku bankowego, niewskazanego w umowie kredytu. W sprawie niniejszej przelew nastąpiłby z rachunku Wnioskodawczyni. Po tej operacji kredyt dalej byłby spłacany za pośrednictwem rachunku bankowego męża, wskazanego w umowie. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej.


Zdarzenie przyszłe Nr 3.


W dniu 5 sierpnia 1998 r. małżonek Wnioskodawczyni otrzymał w drodze darowizny od swoich rodziców prawo własności zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 4197/2 o powierzchni 0,4321 ha. Małżonek Wnioskodawczyni oświadczył, że darowiznę tę przyjął będąc kawalerem oraz, że nieruchomość ta powiększy należące do niego gospodarstwo rolne o powierzchni około l0ha. Darowana działka o Nr 4197/2 i o powierzchni 0,4321 ha została wyodrębniona z będącej własnością jego rodziców działki gruntu o numerze geodezyjnym 4197 o powierzchni 0,5717ha, która w planie ogólnym zagospodarowania miasta położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej o niskiej intensywności oraz na terenie upraw polowych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy rolniczej. W dniu 15 września 2007 r. zawarte zostało małżeństwo między Wnioskodawczynią a jej obecnym mężem. W dniu 11 kwietnia 2011 r., na wniosek małżonka Wnioskodawczyni, wydana została decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości o Nr 4197/2 i o powierzchni 0,4321 ha na działki: Nr 4197/5 o powierzchni 0,1428 ha, Nr 4197/6 o powierzchni 0,0156 ha, Nr 4197/7 o powierzchni 0,2736ha. W dniu 29 stycznia 2014 r. małżonkowie zawarli z bankiem umowę kredytu Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny. Stronami umowy kredytowej są bank i małżonkowie, którzy zgodnie z postanowieniami tej umowy, jako kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za zadłużenie wynikające z tej umowy. Z zawartej umowy kredytu wynika, że przeznaczenie kredytu to: „1) Na potrzeby własne Na potrzeby mieszkaniowe”, „2) Cel: - zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową; - dowolny cel”. Kredytowana nieruchomość jest zlokalizowana na działce Nr 4197/7. Kredyt jest wciąż spłacany. Za „dowolny cel” postanowienia umowy kredytu rozumieją składkę ubezpieczeniową, od utraty pracy za pierwszy 48 miesięczny okres ubezpieczenia. Składka ta została oddzielną dyspozycją opłacona już w dniu przelewu na rachunek pierwszej transzy kredytu w 2014 r.


W dniu 30 marca 2014 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni.


W dniu 19 maja 2014 r. sporządzony został akt poświadczenia dziedziczenia, zgodnie z którym spadek po zmarłym ojcu nabyli: Wnioskodawczyni z bratem po 1/2 części.


W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 prawa współużytkowania wieczystego działki Nr 231 wraz z prawem własności budynku garażu posadowionego na tej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział wynoszący 365/1200000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu Nr 409. Udziały te Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu. W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/2 współwłasności lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego przedmiot odrębnej własności wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu pod budynkiem. Udział ten Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu.W dniu 12 sierpnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 współwłasności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 127 stanowiącej tereny mieszkaniowe. Udział ten Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym ojcu. Koszty powyższych umów sprzedaży ponieśli kupujący. Nie były czynione żadne nakłady, które zwiększyły wartość wyżej wymienionych praw majątkowych. Małżonkowie nie zawierali do tej pory żadnej umowy majątkowej, a zbywane przez Wnioskodawczynię udziały w prawach stanowiły jej majątek osobisty.

Małżonkowie rozważają zawarcie umowy sprzedaży przez męża Wnioskodawczyni udziału we własności budynku gospodarczego wraz z odpowiednim udziałem w gruncie stanowiącym działkę Nr 4197/7 o powierzchni 0,2736ha, należącą obecnie do majątku osobistego męża, na której to działce posadowiony jest ten budynek niemieszkalny. Umowa ta zostanie zawarta nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię wyżej wymienionych udziałów w prawach. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


Pytania dot. zdarzenia przyszłego Nr 1:


 1. Czy wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na częściową wcześniejszą spłatę (nadpłatę) zaciągniętego przez małżonków kredytu, dokonane już po dacie zawarcia planowanej umowy majątkowej, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne ich zbycie stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni?
 2. Czy dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty (nadpłaty) kredytu, już po dacie zawarcia planowanej umowy majątkowej, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów w prawach, polegające na przelaniu środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży tych udziałów, z rachunku Wnioskodawczyni na rachunek bankowy męża, wskazany w umowie kredytu, jako rachunek do spłaty kredytu, a następnie pobranie tej samej kwoty z rachunku męża przez bank na poczet częściowej wcześniejszej spłaty (nadpłaty) kredytu stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni?
 3. Czy dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty (nadpłaty) kredytu, już po dacie zawarcia planowanej umowy majątkowej, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów w prawach, polegające na przelaniu środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży tych udziałów, z rachunku wnioskodawczyni na rachunek techniczny banku, jako rachunek wskazany przez kredytobiorców do jednorazowej wcześniejszej częściowej spłaty (nadpłaty) kredytu stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego wnioskodawczyni?
 4. Czy wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na częściową wcześniejszą spłatę (nadpłatę) zaciągniętego przez małżonków kredytu, dokonane już po dacie zawarcia planowanej umowy majątkowej, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne ich zbycie będzie korzystało w całości ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pytania dot. zdarzenia przyszłego Nr 2:


 1. Czy wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na częściową wcześniejszą spłatę (nadpłatę) zaciągniętego przez małżonków kredytu, dokonane już po dacie zawarcia planowanej umowy darowizny, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne ich zbycie stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni?
 2. Czy dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty (nadpłaty) kredytu, już po dacie zawarcia planowanej umowy darowizny, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów w prawach, polegające na przelaniu środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży tych udziałów, z rachunku Wnioskodawczyni na rachunek bankowy męża, wskazany w umowie kredytu, jako rachunek do spłaty kredytu, a następnie pobranie tej samej kwoty z rachunku męża przez bank na poczet częściowej wcześniejszej spłaty (nadpłaty) kredytu stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni?
 3. Czy dokonanie częściowej wcześniejszej spłaty (nadpłaty) kredytu, już po dacie zawarcia planowanej umowy darowizny, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów w prawach, polegające na przelaniu środków pieniężnych, uzyskanych ze sprzedaży tych udziałów, z rachunku wnioskodawczyni na rachunek techniczny banku, jako rachunek wskazany przez kredytobiorców do jednorazowej wcześniejszej częściowej spłaty (nadpłaty) kredytu stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni?
 4. Czy wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na częściową wcześniejszą spłatę (nadpłatę) zaciągniętego przez małżonków kredytu, dokonane już po dacie zawarcia planowanej umowy darowizny, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne ich zbycie będzie korzystało w całości ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pytania dot. zdarzenia przyszłego Nr 3.


 1. Czy wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na zakup udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 4197/7, dokonane nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów stanowi realizację własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni?
 2. Czy wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na zakup udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 4197/7, dokonane nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów będzie korzystało w całości ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie zdarzenia przyszłego Nr 3. W pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.


Zdaniem Wnioskodawczyni.


Stanowisko w zakresie zdarzenia przyszłego Nr 3.


 1. Zdaniem Wnioskodawczyni wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na zakup udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 4197/7, dokonane nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni.
 2. Zdaniem Wnioskodawczyni wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na zakup udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 4197/7, dokonane nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów nie będzie korzystało w całości ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sprawie niniejszej Wnioskodawczyni dokonała odpłatnego zbycia udziałów w prawie własności i w prawie użytkowania wieczystego, które to udziały nabyta w wyniku dziedziczenia po zmarłym ojcu. Od daty nabycia tych udziałów do daty ich zbycia nie upłynęło pięć lat. Powoduje to, że odpłatne zbycie tych udziałów podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stawką 19%. Jednak ustawa przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia takiego dochodu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przytoczonych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy należy spełnić kilka warunków. Jednym z warunków zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na „własne cele mieszkaniowe”, wydatki te zostały enumeratywnie wskazane w ustawie. Powszechnie uznaje się, że mamy do czynienia z wydatkiem na „własne cele mieszkaniowe”, gdy wydatek ten służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podmiotu dokonującego takiego wydatku. Przez zaspokojenie zaś potrzeb mieszkaniowych należy rozumieć zapewnienie sobie miejsca do zamieszkania, zapewnienie sobie przysłowiowego „dachu nad głową”, czyli pomieszczenia, pomieszczeń bądź odpowiedniego budynku nadającego się do realizacji funkcji mieszkalnej podatnika. Wydatek ten ma więc umożliwiać zapewnienie sobie miejsca raczej stałego lub tymczasowego pobytu, przystosowanego do zamieszkiwania w nim na stałe lub dłuższy czas. Zatem nie wystarczy samo wydatkowanie uzyskanego przychodu w zdefiniowany w art. 21 ust. 25 ustawy sposób. Wydatkowanie to musi być nierozerwalnie związane z realizacją przez konkretny podmiot jego własnego celu mieszkaniowego. A ten realizuje się na dwóch powiązanych ze sobą płaszczyznach. Po pierwsze poprzez poniesienie konkretnego wydatku. Po drugie poprzez zapewnienie sobie dzięki temu wydatkowi możliwości zamieszkania w konkretnym miejscu. Ustawodawca, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uznał między innymi wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. W sprawie niniejszej Wnioskodawczyni planuje wydatkować całość uzyskanego przychodu na zakup udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 4197/7. W świetle przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy nabycie budynku niemieszkalnego nie spełnia warunku określanego w tym przepisie, nie stanowi bowiem wydatku na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Jedynie nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku jest realizacją własnego celu mieszkaniowego. Ustawodawca nie uznał za taki cel nabycia budynku innego niż mieszkalny. Budynek niemieszkalny, aby dawał prawo do zastosowania zwolnienia, musi być przedmiotem rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub adaptacji na cele mieszkalne. Zatem tylko ewentualne wydatki poniesione na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części położonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej dawałyby możliwość skorzystania ze zwolnienia. W świetle powyższego uznać należy, że wydatkowanie całości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziałów w powyższych prawach na zakup od małżonka udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 4197/7, dokonane nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wyżej wymienionych udziałów nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni, a tym samym nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.


W świetle przywołanego wyżej przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

We wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. sprzedała udział wynoszący 1/12 prawa współużytkowania wieczystego dziatki Nr 231 wraz z prawem własności budynku garażu posadowionego na tej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział wynoszący 365/1200000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu Nr 409 a także

udział wynoszący 1/2 współwłasności lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego przedmiot odrębnej własności wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu pod budynkiem. Ponadto w dniu 12 sierpnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzedała udział wynoszący 1/12 współwłasności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 127 stanowiącej tereny mieszkaniowe. Udziały te Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia po zmarłym w dniu 30 marca 2014 r. ojcu. Środki uzyskane z odpłatnego zbycia Wnioskodawczyni chce przeznaczyć na zakup od męża udziału we własności budynku gospodarczego wraz z odpowiednim udziałem w gruncie, należącym obecnie do majątku osobistego męża. Małżonkowie rozważają bowiem zawarcie między sobą umowy sprzedaży udziału w przedmiotowej działce zabudowanej budynkiem gospodarczym. Umowa ta zostanie zawarta nie poźniej niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię wyżej wymienionych udziałów w prawach nabytych w spadku.

Mając na uwadze przywołany wyżej przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w 2016 r. przedmiotowych udziałów w nieruchomościach nabytych w 2014 r. spadku po ojcu, stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem sprzedaż miała miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Z uwagi na fakt, że nabycie sprzedanych udziałów nastąpiło w 2014 r., dla oceny skutków podatkowych jej odpłatnego zbycia mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.


I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby odpłatne zbycie mogło dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.


Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).


W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.


Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1b ww. ustawy). Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału
  3. w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  4. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  5. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  6. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  -położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 21 ust. 26 ww. ustawy – przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Przenosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży.

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego oraz na rozbudowę, nadbudowę przebudowę lub adaptację na cele mieszkaniowe własnego budynku niemieszkalnego, jego części lub własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że aby wydatek mógł być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe, powinien być wydatkiem na zakup budynku mieszkalnego, bądź lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku budynku lub lokalu niemieszkalnego, za wydatek na cele mieszkaniowe uznać można jedynie wydatki na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkaniowe własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Zatem wydatek na zakup od męża udziału we własności budynku gospodarczego posadowionego na działce Nr 419717, nie może stanowić celu mieszkaniowego Wnioskodawczyni, ponieważ nie spełnia żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, koniecznej do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wobec powyższego Stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj