Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1277/14/IK (dodane 2019-01-10)
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i umowy o współpracy

2015.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-88/15/ZuK (dodane 2019-01-10)
     ∟Skutki dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika dla Wnioskodawcy pozostającego udziałowcem spółki.

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-43/15/MZ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu usuniętych drzew i krzewów, w związku z przebudową sieci ciepłowniczej, podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2014 r. jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2015.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-71/15/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 świadczenia osłonowego otrzymanego na podstawie porozumienia w sprawie programu dobrowolnych odejść

2015.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-84/15/MM (dodane 2019-01-09)
     ∟w zakresie: ustalenia, czy na podstawie art. 15 ust. 4a ustawy o CIT, koszty prac aplikacyjno-inżynieryjnych związanych z programami i projektami, dla których spełnione zostały warunki określone w ustawie o CIT, mogą być ujęte dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT

2015.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-235/15/WLK (dodane 2019-01-09)
     ∟Jak należy ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przedsiębiorstwa, a tym samym jak należy określić dla celów stosowania art. 17f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT”), od początku kolejnego roku obrotowego (w którym Spółka będzie podatnikiem CIT) jaka część opłat leasingowych stanowi spłatę wartości początkowej?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-434/15/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟W związku z brakiem podziału wynagrodzenia określonego w umowie o pracę na wynagrodzenie związane z przekazaniem majątkowych praw autorskich oraz pozostały czas pracy, Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-782/15/IK (dodane 2019-01-09)
     ∟stawka podatku dla usług polegających na organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych oraz usług najmu obiektów sportowych.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-432/15/ASz (dodane 2019-01-09)
     ∟Opodatkowanie odszkodowania

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-465/15/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Brak możliwości jednoznacznego określenia wysokości przychodu przypadającego na pracownika w związku z wykonywaniem rozmów prywatnych z telefonów służbowych na abonament opłacany kwotą ryczałtową niezależnie od ilości wykonanych rozmów, skutkuje brakiem przychodu ze stosunku pracy dla pracownika.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-841/15/AK (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia, które to umorzenie może mieć charakter dobrowolny, przymusowy (bez zgody SKA) albo automatyczny (z chwilą ziszczenia się określonego w umowie Spółki zdarzenia), Spółka będzie zobowiązana do pobrania jakiegokolwiek podatku dochodowego od osób prawnych w imieniu SKA bądź wspólników pozostających w Spółce? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 2 dot. podatku dochodowego od osób prawnych)

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-688/15/APO (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy w sytuacji objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (nieruchomości, maszyn i urządzeń) i przekazania powstałego tak agio na kapitał zapasowy Spółki P, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce P, natomiast nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów Spółki P objętych przez Wnioskodawcę?

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-496/15/APO (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy przychody: - które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (które będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na moment przekształcenia), których wspólnikami będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. X SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania jest Fundusz, w spółki komandytowe oraz, - z udziału w zyskach spółek komandytowych (tj. powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych), w których komandytariuszem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. X SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającymi w ograniczony sposób za zobowiązania jest Fundusz, będą stanowiły dla Funduszu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód zwolniony od opodatkowania w Polsce w części odpowiadającej udziałowi X SCSp w zysku spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki posiadać będzie Fundusz w X SCSp.

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-112/16/DP (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy w związku z tym, że umowa kupna-sprzedaży została podpisana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sam samochód znajdował się poza granicami kraju, w chwili podpisywania umowy, umowa ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych i czy należy wypełnić wniosek PCC-3?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.592.2016.1.KJ (dodane 2019-01-07)
     ∟Zamieszczanie danych na fakturach.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-280/16-1/MK (dodane 2019-01-07)
     ∟opodatkowanie i objęcia opłatą paliwową wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 47

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4510-109/15/ZuK (dodane 2019-01-06)
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące należności wypłacanych austriackiemu kontrahentowi z tytułu kontenerów socjalnych.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4510-110/15/ZuK (dodane 2019-01-06)
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące należności wypłacanych austriackiemu kontrahentowi z tytułu kontenerów socjalnych.

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-244/16/MN (dodane 2019-01-06)
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej, odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji.

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-448/16-2/BJ (dodane 2019-01-07)
     ∟brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.542.2016.1.MJ (dodane 2019-01-07)
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego (prawa ochronnego do znaku towarowego) dla celów amortyzacji podatkowej

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-734/16-1/BKD (dodane 2019-01-07)
     ∟czy do uczestnictwa podmiotów powiązanych w strukturze cash poolingu i wykonywania przypisanych im w Umowie zadań znajdą zastosowanie przepisy art. 11 ustawy o CIT oraz czy w związku z tym Spółka zobowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-3/12-5/IK (dodane 2019-01-07)
     ∟opodatkowanie odpłatnego udostępniania hali sportowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z tym udostępnianiem

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-595/15/ZuK (dodane 2019-01-09)
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-464/15/BD (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania w zeznaniu rocznym złożonym za 2013 i 2014 r. z ulgi przewidzianej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-527/15/APO (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Koszty Wspólne ponoszone przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności powinny zostać przypisane do przychodów z działalności objętej zwolnieniem z opodatkowania (działalność strefowa) oraz podlegającej opodatkowaniu (działalność pozastrefowa) z zastosowaniem tzw. klucza przychodowego, tj. w stosunku, w jakim przychody z działalności strefowej oraz pozastrefowej będą pozostawały do ogólnej kwoty przychodów Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/1/4511-192/15/MCZ (dodane 2019-01-09)
     ∟skutki podatkowe nabycia majątku w drodze działu spadku

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-539/15/IZ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników Spółki?

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-519/15/MS (dodane 2019-01-09)
     ∟stwierdzenie czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-329/15/UH (dodane 2019-01-09)
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego udostępniania targowiska (dzierżawy) na rzecz Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., - prawo do odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których Gmina otrzymała faktury od wykonawcy robót (dostawcy towarów lub usług) za wydatki inwestycyjne, - - prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę targowiska.

2015.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-698/15/MS (dodane 2019-01-09)
     ∟korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i przeznaczeniem przejętego budynku mieszkalno-usługowego w części użytkowej na najem prywatny.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-984/15/AB (dodane 2019-01-09)
     ∟stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowanych w PKWiU do grupowania 38.11.1, 38.11.2, 38.12.13.0, 38.21.10.0 oraz 38.32

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-766/15/WN (dodane 2019-01-09)
     ∟uznanie czy usługa wytwarzania i pakowania suplementów diety stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług oraz jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla tego świadczenia

2015.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-200/15/JJ (dodane 2019-01-09)
     ∟opodatkowanie sprzedaży obiadów dla uczniów oraz pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-712/15/BJ (dodane 2019-01-09)
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu drogi wewnętrznej wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych, oświetleniem dróg wraz z zasilaniem elektrycznym

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-938/15/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz możliwości ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu

2015.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-429/15/ASz (dodane 2019-01-09)
     ∟- prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; - wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT podejmowanych przez Gminę działań w ramach wykonywania zadań publicznych i nieuwzględniania tych zdarzeń w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; - nieuwzględnianie w kalkulacji proporcji sprzedaży Gminy dostawy towarów i świadczenia usług wynikających z działalności jednostek; - brak obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.); - brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT; - zastosowanie od razu proporcji właściwej, w przypadku gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata przeszłe.

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-584/15/AB (dodane 2019-01-09)
     ∟koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu.

2015.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-555/15/WRz (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki poniesione przed jej rozpoczęciem?

2016.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-561/15/TS (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy przejęcie SPK jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o CIT?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-522/15/ASz (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy kwota wypłacona tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwrotu pobranej zaliczki na podatek w rozliczeniu rocznym za 2015 r.?

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-505/15/HK (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Spółka, dokonując obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, postąpi prawidłowo stosując do honorariów autorskich wypłacanych pracownikom 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-735/15/MW (dodane 2019-01-09)
     ∟ustalenie, czy w związku z planowanym, dobrowolnym umorzeniem udziałów własnych bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-5/16/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy darowizna udziału w nieruchomości zabudowanej na rzecz spółki jawnej opisana w zdarzeniu przyszłym wywoła skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-663/15/MM (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład w postaci wierzytelności własnej.

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-645/15/ZuK (dodane 2019-01-09)
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-691/15/MM (dodane 2019-01-09)
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży połowy udziałów w gospodarstwie rolnym.

2016.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-966/15/MN (dodane 2019-01-09)
     ∟Wnioskodawca, nie będzie zobowiązany do stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy, w związku z wykorzystaniem nabywanych towarów i usług wyłącznie do działalności gospodarczej..

2015.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-131/15/AZb (dodane 2019-01-09)
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy

2016.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-809/15/SR (dodane 2019-01-09)
     ∟brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego pn. „…”

2016.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-817/15/JP (dodane 2019-01-09)
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT według stawki 23% badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgłaszających się do Wnioskodawcy ze skierowaniem od pracodawcy oraz opodatkowanie podatkiem VAT badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgłaszających się do Wnioskodawcy bez skierowania od pracodawcy oraz badań psychologicznych

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-200/15/DW (dodane 2019-01-09)
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, niezapłaconego przez Wnioskodawcę w latach ubiegłych podatku od nieruchomości

2014.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1064/14/AB (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-703/15/ZK (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy Wnioskodawca może być opodatkowany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-728/15/BD (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia w formule umowy datio in solutum przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce nabytych w drodze „wymiany udziałów”, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z takiego zbycia będzie wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki w zamian za udziały tej Spółki w drodze w/w „wymiany udziałów”?

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-962/15/KO (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży samochodu

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1031/15/BW (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczania naliczonego podatku VAT wykazywanego na fakturach VAT wystawianych na jego rzecz przez Koncern lub Podmiot z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych (z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych, w tym ograniczeń odnoszących się do odliczania VAT przy nabyciu paliwa i innych towarów i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)?

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-1014/15/MG (dodane 2019-01-08)
     ∟Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT tj. z datą wystawienia dokumentu WZ i pozostawienia towarów do dyspozycji nabywcy, gdyż nabywca będzie mógł faktycznie rozporządzać towarem jak właściciel.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1036/15/AZ (dodane 2019-01-08)
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT, w całości lub w części, w związku z realizacją projektu pn. "..."

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-795/15/ASz (dodane 2019-01-08)
     ∟- opodatkowanie usługi dzierżawy terenu, na którym znajduje się grobla; - odliczenie podatku naliczonego według ustalonego udziału procentowego w drodze korekt deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za okresy, w których Gmina otrzymała faktury VAT dokumentujące wydatki na odbudowę grobli; - uznanie nieodpłatnego udostępnienia terenu zalewu na cele publiczne za czynność niepodlegającą opodatkowaniu

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-780/15/TS (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone w 2015 r. i w latach wcześniejszych nagrody dla pracowników z zysku netto?

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-705/15/WRz (dodane 2019-01-08)
     ∟czy wnioskodawca będzie mógł traktować wynajem jako odrębne źródło przychodów, po wycofania nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej?

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-713/15/WRz (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest w przypadku nabycia przez niego składników majątku niezaliczonych do środków trwałych?

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-715/15/SG (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie zasad dokonywania korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania (dotacji) na zakup środka trwałego

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-721/15/WRz (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-700/15/WRz (dodane 2019-01-08)
     ∟dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków z tytułu wynajmu nieruchomości, o których mowa we wniosku.

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-959/15/SR (dodane 2019-01-08)
     ∟uznanie działalności Muzeum w całości za działalność gospodarczą oraz braku obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-973/15/RSz (dodane 2019-01-08)
     ∟brak możliwości obniżenia przez Miasto C. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „…”

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-577/15/AD (dodane 2019-01-08)
     ∟W związku z brakiem podziału wynagrodzenia określonego w umowie o pracę na wynagrodzenie związane z przekazaniem majątkowych praw autorskich oraz pozostały czas pracy, Wnioskodawca nie będzie mógł zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu.

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-726/15/DW (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem powiernika

2016.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-892/15/AK (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy spis inwentarza wydany przez komornika, z którego wynika, że brak jest majątku dłużnika, stanowi dokument, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdop i Bank na jego podstawie może udokumentować nieściągalność wierzytelności w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o pdop?

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-957/15/BW (dodane 2019-01-08)
     ∟1.Czy odpłatne udostępnianie przystanków przewoźnikom przez Gminę w zamian za wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2.Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług służących postawieniu i utrzymaniu przystanków?

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-848/15/KS (dodane 2019-01-08)
     ∟zwolnienie od podatku VAT usług konsultacji dietetycznych oraz coaching zdrowia i żywienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-240/15/BK (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych naliczonych odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków z tytułu użytkowania i eksploatacji wskazanych we wniosku samochodów służbowych, stanowiących własność Wnioskodawcy.

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-15/WRz (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-94/16/IZ (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy poniesione koszty na realizację części Projektu mogą być uznane za koszty prac rozwojowych i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-941/15/BJ (dodane 2019-01-08)
     ∟brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie budynku przedszkola

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-690/15/HS (dodane 2019-01-08)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,2047 ha. Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tej sprzedaży.

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-707/15/NG (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku jeśli w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał nieruchomość o wartości nieprzekraczającej jego udziału w spadku?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-752/15/KS (dodane 2019-01-08)
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Gminę usług najmu, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży instalacji przez Gminę, podstawa opodatkowania z tytułu dostawy (sprzedaży) instalacji, podstawa opodatkowania z tytułu najmu instalacji, stawka VAT w przypadku sprzedaży instalacji, stawka VAT w przypadku najmu instalacji, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację Projektu i montażu instalacji, które będą wykorzystywane przez Gminę do świadczenia usług najmu, brak obowiązku rejestracji sprzedaży usług najmu i dostawy instalacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, stawki VAT dla dostawy instalacji montowanej poza bryłą budynku.

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-772/15/JP (dodane 2019-01-08)
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – system e-administracji publicznej

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-917/15/MN (dodane 2019-01-08)
     ∟nieodpłatne usługi wstępu do muzeum (w „dzień bezpłatny”) oraz nieodpłatne usługi wstępu na inne formy oferty kulturalnej promujące zasoby dziedzictwa kulturowego posiadane przez Muzeum, są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Muzeum, więc nie powinny być zaliczone do działalności innej niż działalność gospodarcza. Zatem w „sposobie określenia proporcji” o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wydatki poniesione w związku z tymi bezpłatnymi wstępami nie powinny być przyporządkowane do celów innych niż działalność gospodarcza..

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-950/15/AZ (dodane 2019-01-08)
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części lub otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, w związku z realizacją projektu pn. „…”

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-959/15/RSz (dodane 2019-01-08)
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania przekazanego w całości (lub części 50%) środka trwałego na podstawie umowy przekazania lub odpłatnie na podstawie faktury

2016.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-774/15/JG (dodane 2019-01-08)
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-768/15/ASz (dodane 2019-01-08)
     ∟Uprawnienie do prowadzenia archiwum dokumentów, wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci skanów dokumentów i zaprzestania archiwizowania otrzymywanych papierowych dokumentów i ich niszczenia po zeskanowaniu i zarchiwizowaniu w formie elektronicznej.

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4510-88/15/ZuK (dodane 2019-01-08)
     ∟Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynku magazynowo-usługowego powiększonej o nakłady poniesione na ulepszenie tego budynku, z tym, że w części przypadającej na pomieszczenia wynajmowane podmiotom zewnętrznym Wnioskodawca może w całości zakwalifikować odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli chodzi natomiast o część pomieszczeń zajmowaną przez służby techniczno-remontowe, których usługi związane są zarówno z gospodarką zasobami mieszkaniowymi jak i pozostałą działalnością, przy ustalaniu wysokości odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu należy zastosować zasady wynikające z art. 15 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-275/15/BK (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-32/16/NL (dodane 2019-01-08)
     ∟niepowstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji członków zarządu Spółki bez wynagrodzenia

2016.02.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-773/15/AK (dodane 2019-01-08)
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w przypadku wydatkowania środków z tej sprzedaży na spłatę pożyczki hipotecznej jeżeli umowa pożyczki nie wskazuje celu jej zaciągnięcia.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-291/15/BK (dodane 2019-01-08)
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawcy przez członka zarządu większościowego udziałowca pośredniego.

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-757/15/AK (dodane 2019-01-08)
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia sp. z o.o. w sp. komandytową w przypadku gdy sp. z o.o. posiada zysk, który został wypracowany przez Wspólnika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-298/15/WRz (dodane 2019-01-08)
     ∟jakie są skutki dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia?

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-888/15/AZ (dodane 2019-01-08)
     ∟Stawki podatku VAT dla opłat wpisowych i semestralnych oraz dla usług nauki języków obcych, zajęć tanecznych i zajęć komputerowych, ćwiczeń ogólnousprawniających, aerobiku i aqua-aerobiku oraz jogi.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-36/16/AK (dodane 2019-01-08)
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b updof odszkodowania wraz z odsetkami otrzymanego na podstawie wyroku sądowego.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-969/15/BW (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym dokument „Ausgangsvermerk" wygenerowany z niemieckiego systemu obsługi zgłoszeń wywozowych „ATLAS" otrzymany w formie elektronicznej od agenta celnego, stanowi wystarczający dowód dla potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, uprawniający Spółkę do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT właściwej dla eksportu towarów?

2016.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-1001/15/MG (dodane 2019-01-08)
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawczynię działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego przejętego w 1983 r. przez Wnioskodawczynię wraz z mężem po rodzicach a następnie w 2010 r. przez Wnioskodawczynię w wyniku postępowania spadkowego po zmarłym mężu Wnioskodawczyni, nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-907/15/MS (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy dokonane w 2015 roku wypłaty na rzecz pracowników nagród pochodzących z zysku netto po opodatkowaniu za rok 2014 oraz wypłaty dokonane w latach minionych, zgodnie z postanowieniami Układu Zbiorowego Pracy oraz podjętymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem zasad podziału nagród z zysku obowiązującymi w Spółce, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich wypłaty, zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-24/16/AK (dodane 2019-01-08)
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania jako renty – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c updof – zasądzonego na rzecz Wnioskodawcy na podstawie art. 552 K.p.k. odszkodowania oraz – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b updof – zasądzonego zadośćuczynienia.

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-692/15/MMa (dodane 2019-01-08)
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia przez Spółkę udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości będzie dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki (proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki) wartość netto tej Nieruchomości?

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj