Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-21/14/AK (dodane 2019-01-11)
     ∟Możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do importu usług zarządzania płynnością finansową (tzw. cash poolingu).

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-26/14/DM (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie dzierżawy Infrastruktury, prawa, sposobu i terminu dokonania korekty podatku naliczonego.

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-628a/13/DK (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku zajścia opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie, na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ww. ustawy?

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-623a/13/DK (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku zajścia opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie, na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ww. ustawy?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-56/14/EK (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego i sposób jego realizacji od wydatków poniesionych na nabycie dokumentacji projektowej.

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1083/13/MK (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy zakup do działalności gospodarczej samochodu osobowego o wartości 30.000 zł, z zamiarem wykorzystywania go przez okres krótszy aniżeli 1 rok, Wnioskodawczyni może zakwalifikować jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w dacie zakupu ? Czy wycofanie samochodu na potrzeby własne przed upływem roku od dnia wprowadzenia wywoła obowiązek rozpoznania przychodu lub korekty kosztów?

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-27/14//BK (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

2014.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-221/14/AP (dodane 2019-01-11)
     ∟Zwolnienie sprzedaży gruntu niezabudowanego oraz przeznaczonego do zabudowy instalacją fotowoltaiczną.

2014.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-160a/14/AK (dodane 2019-01-11)
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania sprzętu ochrony przeciwpożarowej na rzecz jednostki PSP na cele ochrony przeciwpożarowej oraz stawka podatku obowiązująca dla tej czynności.

2014.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-149/14/MW (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku korzystania z usług firmy pośredniczącej, obydwie pozycje faktury od firmy pośredniczącej (przefakturowana opłata konsularna oraz koszt usługi firmy pośredniczącej) są dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-230/14/EK (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu, gdy zapłata dokonywana jest po upływie terminu.

2014.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-230/14/MN (dodane 2019-01-11)
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych oraz ich dokumentowanie.

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-229/14/MR (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy na moment likwidacji w Spółce będą zgromadzone zyski bieżące jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych wypracowane w czasie funkcjonowania Spółki w formie SKA? 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1: W jakiej wysokości należy ustalić przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA?

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-239/14/MR (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy przekształcenie SKA w sp. j., w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, będzie się dla Wnioskodawcy wiązało z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku likwidacji sp. j., w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania?

2014.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-91/14/AJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Uwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu dostaw gruntów, budynków, ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntów, świadczenia usług dzierżawy budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz braku obowiązku uwzględnienia w tej proporcji ewentualnej sprzedaży budynku Urzędu lub wyposażenia tego budynku.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-241/14/BS (dodane 2019-01-11)
     ∟Wyliczenie rocznego współczynnika proporcji.

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-461/14/MW (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy zbycie w drodze aportu udziałów (akcji) EuCo na rzecz Spółki nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego zgodnie z art. 24 ust. 8a-8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia w drodze aportu udziałów (akcji) EuCo na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-211/14/KM (dodane 2019-01-11)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie proporcji sprzedaży w przypadku wydatków związanych jednocześnie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu oraz niepodlegającymi opodatkowaniu, możliwość zastosowania proporcji właściwej dla danego roku, w sytuacji dokonywania korekt deklaracji VAT za lata wcześniejsze, określenie okresu rozliczeniowego, w którym skorygować można nieodliczony podatek naliczony, obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-459/14/DM (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej także jako współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, itp.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4. Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego? 5. Czy w przypadku, gdy Gmina będzie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalania w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), a następnie dokonania korekty kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, czy też Gmina powinno zastosować bezpośrednio proporcję właściwą dla danego roku? 6. W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie, przy zastosowaniu proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 7. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 5 (zarówno opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.? 8. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 5 (zarówno opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459b/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane odsetki od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowią przychód z kapitałów pieniężnych? Czy zwrot Instytucji Pośredniczącej otrzymanych odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowi koszty uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych lub daje prawo do skorygowania przychodu z tego źródła?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459a/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie Projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów Projektu (wg stawek jednostkowych), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego Projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-514/14/DM (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy na gruncie art. 86 ustawy o VAT, wobec wykorzystywania Infrastruktury przez OSiR w celu wykonywania czynności opodatkowanych, Gmina jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług służących realizacji Inwestycji? 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 – czy w związku z przyszłym ewentualnym podjęciem decyzji (i pod warunkiem podjęcia decyzji) o zmianie sposobu odpłatnego udostępniania Infrastruktury, w ten sposób, że będzie ona wynajmowana bezpośrednio przez Wnioskodawcę, Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na zakup towarów i usług służących realizacji Inwestycji? 3. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2 – czy realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do wydatków dotyczących tych Inwestycji nastąpi w oparciu o regulacje zawarte w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT? 4. Czy w sytuacji, w której w stosunku do zakupów towarów i usług realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego nastąpi w oparciu o regulacje zawarte w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, to czy korekty tej Gmina powinna dokonać jednorazowo, w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystania nabytych towarów i usług?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-458b/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane odsetki od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowią przychód z kapitałów pieniężnych? Czy zwrot Instytucji Pośredniczącej otrzymanych odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowi koszty uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych lub daje prawo do skorygowania przychodu z tego źródła?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-458a/14/DP (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie Projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów Projektu (wg stawek jednostkowych), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego Projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-511/14/AD (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w planie, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji opcji dopiero w momencie realizacji opcji (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie on stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy)?

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-331/14/BJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Brak możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu.

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-597/14/KW (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, czynności świadczone w charakterze biegłego na zlecenie sądów i innych organów należy kwalifikować do źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-570/14/AK (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy koszt wynajęcia mieszkania (czynsz) Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości, lub w jakiejś części? 2. Jeżeli odpowiedź na zadane pytanie będzie pozytywna, w jaki sposób ewidencjonować powyższy koszt – czy opłata za czynsz i sporządzenie dowodu wewnętrznego będą wystarczające?

2014.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-592/14/AD (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy Wnioskodawca wypłacając delegacje sędziowskie w kwocie poniżej 200 zł powinien pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18 % przychodu wynikający z art. 30 ust 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy powinien zastosować art. 41 ust. 1 ustawy, tj. pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego świadczenia, z uwzględnieniem 20 % kosztów uzyskania przychodów?

2014.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-551/14/BK (dodane 2019-01-11)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działki.

2014.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-563/14/MN (dodane 2019-01-11)
     ∟1. Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, w części przeznaczonej na spłatę zaciągniętego wraz z żoną kredytu mieszkaniowego oraz w części przeznaczonej na zapłatę należności na rzecz dewelopera i wykończenie zakupionego lokalu mieszkalnego, będzie wolna od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy kwota uzyskana tytułem ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty Wnioskodawcy wydatkowana na zapłatę należności na rzecz dewelopera w części przypadającej na cenę nabycia udziału w części wspólnej nieruchomości, w tym udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej garaż wielostanowiskowy z prawem wyłącznego korzystania z jednego miejsca parkingowego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy? 3. Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży tej nieruchomości, która została już wydana na zapłatę części należności na rzecz dewelopera, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy?

2014.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-670/14/AD (dodane 2019-01-11)
     ∟Czy Gmina postępuje prawidłowo składając jako zarejestrowany podatnik deklaracje podatkowe dla celów VAT, w których wykazuje podatek należny od zrealizowanej przez siebie sprzedaży opodatkowanej oraz podatek naliczony w związku z zakupami realizowanymi dla celów działalności opodatkowanej, natomiast nie wykazuje podatku należnego i naliczonego, który należy przypisać czynnościom realizowanym przez jednostki budżetowe?

2014.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-630/14/AJ (dodane 2019-01-11)
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego.

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-947/14/JP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy jeżeli Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi geodezyjne i nie świadczy żadnych usług w zakresie doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 ustawy może korzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy?

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-852/14/AP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy świadcząc usługi bezpośrednio związane ze sportem (m.in. opłaty za szkolenie sportowe dzieci) będzie kwalifikował się do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 punkt ustawy o VAT mimo, ze obok działalności bezpośrednio zw. ze sportem?

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-680/14/DM (dodane 2019-01-10)
     ∟Opodatkowanie odpłatnego udostępniania basenu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z jego budową.

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-507/14/EK (dodane 2019-01-10)
     ∟brak podstaw do uznania czynności realizowanych w ramach projektu za odpłatne świadczenie usług, brak obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania projektu, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, rozliczenia pracy własnej

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-686/14/RS (dodane 2019-01-10)
     ∟Skutki podatkowe przekazania urządzenia kanalizacyjnego.

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-519/14/AT (dodane 2019-01-10)
     ∟Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-284a/14/BJ (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w opisanym wyżej zadaniu Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wynikający z faktur od wykonawców opisanej inwestycji?

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-284b/14/BJ (dodane 2019-01-10)
     ∟Brak możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu.

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-284c/14/BJ (dodane 2019-01-10)
     ∟Brak możliwości odzyskania Vat w związku z realizacją projektu.

2014.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-284d/14/BJ (dodane 2019-01-10)
     ∟Brak możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu.

2014.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1066/14/AW (dodane 2019-01-10)
     ∟Dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkami i budowlami posadowionymi na tych gruntach.

2014.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-880/14/EB (dodane 2019-01-10)
     ∟Sprzedaż działek gruntu.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-602/13/14-S/MD (dodane 2019-01-10)
     ∟Zwolnienie od podatku wyrobów gazowych zużywanych przez zakład energochłonny.

2014.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-649/14/KT (dodane 2019-01-10)
     ∟Brak opodatkowania otrzymanego odszkodowania stanowiącego rekompensatę za uszkodzenie infrastruktury drogowej.

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-725a/14/JK (dodane 2019-01-10)
     ∟Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

2015.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-725b/14/JK (dodane 2019-01-10)
     ∟Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-516/14/MD (dodane 2019-01-10)
     ∟Zasadność odliczenia podatku naliczonego w latach 2008-2011 na podstawie wyliczonych proporcji rocznych.

2015.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1744/14/AJ (dodane 2019-01-10)
     ∟Brak opodatkowania dostawy działek gruntu.

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1105a/14/WM (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do instytucji pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów projektu (koszty pośrednie), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej?

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/423-142/14/PST (dodane 2019-01-10)
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie jabłek dla pracowników Spółki.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1599a/14/EB (dodane 2019-01-10)
     ∟Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1599b/14/EB (dodane 2019-01-10)
     ∟Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2014.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-578/14/DP (dodane 2019-01-10)
     ∟1. Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni od dnia 28 lutego 2014 r. kontynuowała działalność prowadzoną przez zmarłego małżonka, natomiast dopiero w dniu 6 marca 2014 r. złożyła wniosek o wpis do CEIDG, ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: a. wynagrodzeń pracowników (w tym wynagrodzenie zasadnicze, składki ZUS, podatki dochodowe od osób fizycznych) począwszy od dnia 28 lutego 2014 r., kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynikających z kontynuowania zawartych przez spadkodawcę umów dotyczących m.in. dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, wywozu odpadów, usług ochrony, badań okresowych pracowników, kosztów konserwacji dźwigu począwszy od dnia 28 lutego 2014 r., (w tym w szczególności za okres od dnia 28 lutego 2014 r. do dnia 6 marca 2014 r.)? b. kosztów dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, wywozu odpadów, usług ochrony, badań okresowych pracowników, kosztów konserwacji dźwigu potwierdzonych fakturami VAT wystawionymi na przedsiębiorstwo zmarłego, po jego śmierci ale przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawczynię (tj. w okresie od dnia 28 lutego 2014 r. do dnia 6 marca 2014 r.), dotyczących okresu od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2014 r.? 2. Czy przed stwierdzeniem przez Sąd prawomocności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Wnioskodawczyni ma prawo dokonać odliczeń, o których mowa w pytaniu oznaczonym nr 1?

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-957/13/15-S/DP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez Zawodników z tytułu realizacji Świadczenia 1 (reprezentowania barw Klubu w charakterze piłkarza)?

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1244/11/15-S/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

2015.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1245/11/15-S/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1254/13/15-S/MP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, której Wnioskodawca jest udziałowcem, uchwały o przekształceniu tejże Spółki w spółkę osobową – spółkę jawną lub komandytową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jako wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych i w konsekwencji do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie przekształcona w spółkę osobową – spółkę jawną lub komandytową?

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1102/12/15-S/EK (dodane 2019-01-10)
     ∟Prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu osobowego jako narody w konkursie.

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-947/14/KW (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy koszt wynajmu mieszkania dla Wnioskodawcy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-542/14/KK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej, w której będzie on komandytariuszem, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wywoła u niego skutki podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-475/14/KK (dodane 2019-01-10)
     ∟Zwolnienie przedmiotowe art. 17 ust. 1 pkt 44- fundusz remontowy.

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-953/14/DP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Wnioskodawca będący komplementariuszem może pomniejszyć podatek obliczony zgodnie z art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany - czyli zastosować regułę wynikającą z art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-981/14/KW (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy odsetki bankowe płacone od kredytu mogą być wpisane bezpośrednio do kosztów finansowych?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1014/14/MW (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w przypadku kiedy spółka będzie sprzedawała towar, jednocześnie sprzedając opakowania zwrotne, będzie mogła uznać za koszt uzyskania przychodu kaucję którą uiściła dostawcy za opakowania zwrotne, których rozliczenie ma nastąpić dopiero w momencie zakończenia współpracy z dostawcą?

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1044/14/KW (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1045/14/AK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wykonując usługi tworzenia i modyfikowania stron internetowych oraz ich pozycjonowania sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0, prawidłowo Wnioskodawca stosuje stawkę podatku w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1050/14/MW (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy od uzyskanego w ten sposób dochodu należy odprowadzić podatek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy ewentualna kolejna sprzedaż w kolejnym roku podatkowym w takiej samej formie i zakresie (tzn. ok. 30 sztuk) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1069/14/MW (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wydatki związane m.in. z przystąpieniem do egzaminu wstępnego na aplikację, wpisem na listę aplikantów adwokackich, odbyciem aplikacji, przystąpieniem do egzaminu adwokackiego, uzyskaniem wpisu na listę adwokatów, czy też wydatki związane z przynależnością do samorządu adwokackiego, niezbędne do nabycia uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, a poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej?

2015.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1077/14/DP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wynajmując lokal mieszkalny – zakupiony na kredyt – na zasadzie najmu krótkoterminowego Wnioskodawczyni może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odsetki od kredytu oraz odpisy amortyzacyjne ww. lokalu? Czy koszty te należy rozliczyć proporcjonalnie, tj. tylko za okres kiedy lokal był wynajęty?

2014.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1048/14/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit a) umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1049/14/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit a) umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1034/14/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Wnioskodawca dokonując wkładu niepieniężnego jak w pkt 1 i obejmując udziały w spółce komandytowej w wysokości wartości aportu jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-841/14/ENB (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Francji oraz na terytorium Włoch, które Wnioskodawca otrzymał w 2013 r., powinno zostać opodatkowane w Polsce?

2014.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-507/14/JK (dodane 2019-01-10)
     ∟W opisanym stanie faktycznym, powinna rozliczyć należny podatek akcyzowy nie z tytułu ubytków wyrobów węglowych lecz z tytułu użycia tych wyrobów do celów innych niż zwolnione od akcyzy.

2014.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-399/14/PS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z obchodami rocznicy 100-lecia istnienia, w których będą uczestniczyć wybrani kontrahenci, pracownicy, członkowie Rady Nadzorczej oraz władze samorządowe, stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-403/14/KK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wydatki ponoszone na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji, które mają na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-818/14/MN (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz adaptacja tego budynku w związku z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania będzie stanowić cel mieszkaniowy i to niezależnie od tego czy zakończenie robót nastąpi do końca 2016 r. czy po 2016 r.?

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-402/14/KK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wydatki ponoszone na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji, które mają na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-401/14/KK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wydatki ponoszone na zakup od Podwykonawcy usług wsparcia Promocji, które mają na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-813/14/BK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-822/14/RS (dodane 2019-01-10)
     ∟Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku.

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-851/14/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Wnioskodawca oraz fundusz inwestycyjny mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z operacjami do których może dochodzić pomiędzy Wnioskodawcą oraz funduszem inwestycyjnym?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-840/14/IL (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od osiągniętego dochodu za 2014 r. wydatki poniesione na wymianę okien?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-396a/14/PS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Dochód uzyskany przez Zakłady z tytułu ich bieżącej działalności operacyjnej stanowi dochód, który Spółka powinna uwzględnić przy kalkulacji dochodu zwolnionego z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-811/14/MM (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy – pomimo tego, że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej - do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie można wyliczyć z czasu pracy udokumentowanego na podstawie ewidencji czasu pracy w sposób opisany w stanie faktycznym można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określane będą na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? Czy istnieje możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 poprzez złożenie korekt rocznych zeznań PIT?.

2014.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1044/14/MS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy budowa lub przebudowa drogi przez Gminę na podstawie zawartego z Gminą porozumienia stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT oraz czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia od wydatków poniesionych na budowę lub przebudowę drogi?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-410/14/DK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy opisana w stanie faktycznym zapłata otrzymana przez Wnioskodawcę od Kontrahenta z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości stanowi w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w dniu jej otrzymania?

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-860/14/RH (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w wyniku umowy o dział spadku i otrzymanej z tego tytułu spłaty w wysokości 20 tys. zł. Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-869/14/RS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy wydatkowanie na nabycie nowego lokalu mieszkalnego kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli posiada umowę rezerwacyjną a umowa sprzedaży została podpisana po upływie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie?

2014.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-887a/14/RS (dodane 2019-01-10)
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z USA.

2015.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-908/14/IL (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w sytuacji gdy grunt został zakupiony w dniu 19 grudnia 2003 r. i wybudowany został na nim dom mieszkalny, a Wnioskodawca w dniu 31 lipca 2014 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży tego gruntu wraz z wybudowanym na nim domem jest zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-468/14/PS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w opisanej powyżej sytuacji Spółka może wydatki poniesione na wykonanie modyfikacji programu, który wcześniej nabyła i korzysta z niego, zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych bieżącej działalności i uznać je za koszt uzyskania przychodu w chwili zarachowania faktur dokumentujących poniesione wydatki?

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1196/14/BK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w opisanym wyżej przypadku dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym podatek od wyżej opisanych zakupów podlega odliczeniu jako podatek naliczony ?

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1171/14/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy jako płatnik podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, jest Pan zobowiązany do odprowadzenia VAT w wysokości 23 % w przypadku działek niezabudowanych i w wysokości 8% w sytuacji działek z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych?

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1163/14/AK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy do ww. produktów służących do postawienia diagnozy należy stosować stawkę VAT w wysokości 8%?

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1157/14/AD (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Szpital ma możliwość odliczenia VAT w zakresie realizowanego projektu?

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1115/14/AK (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Spółka prawidłowo postępuje stosując art. 28f ust. 1 do sprzedaży usług transportu pasażerów na terenie kraju na zasadzie refakturowania, opodatkowując je stawką obniżoną w wysokości 8%? Czy Spółka prawidłowo stosuje stawkę w wysokości 8% do prowizji za „aranżację” usługi przewozu pasażerskiego na terenie kraju, traktując tę prowizję jako nierozłączny element usługi transportu osób i wykazując ją jako odrębną pozycję na fakturze?

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj