Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-30/15-4/SM (dodane 2019-11-14)
     ∟Korekta akcyzy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-285/15-2/AW (dodane 2019-11-14)
     ∟Opodatkowania usług repozytorium, oraz prawo do odliczenia VAT.

2015.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-604/15-2/PK1 (dodane 2019-11-14)
     ∟Wnioskodawca będzie mieć prawo pomniejszenia przychodu podatkowego o koszt nabycia bądź objęcia udziałów (akcji) zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, niemniej jednak w wysokości nie przekraczającej wysokości kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Przychodem będzie zatem kwota otrzymana z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) pomniejszona o koszt nabycia/objęcia udziałów (akcji). Ustawa o CIT nie definiuje przy tym co należy rozmieć pod pojęciem koszt nabycia bądź objęcia. Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, iż kosztem nabycia /objęcia będą w świetle art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) - vide art. 12 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. l pkt 8 ustawy o CIT.

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-981/15-3/EC (dodane 2019-11-14)
     ∟W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowej.

2015.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-982/15-4/EC (dodane 2019-11-14)
     ∟W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych przez spółkę komandytową, powstałą z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

2019.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 0114-KDIP1-2.4012.449.2019.1.MC (dodane 2019-11-14)
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

2016.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-585/16-2/JBB (dodane 2019-11-14)
     ∟Spółka nie ma prawa do zaliczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) updop do kosztów uzyskania przychodów kwot głównych niespłaconych, wymagalnych i nieprzedawnionych wierzytelności wynikających z zawartych przez nią umów pożyczek.

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1414/12/16-5/S/AM (dodane 2019-11-14)
     ∟PIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysków zgromadzonych przez tę spółkę poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-405/16-4/IZ (dodane 2019-11-14)
     ∟Nie można zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do zaliczki otrzymanej przed wykonaniem usługi turystyki powstaje w momencie ustalenia marży, o której mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, tj. z momentem wykonania usługi turystyki, ponieważ dopiero w tym momencie Spółka jest w stanie uzyskać informacje na temat całkowitej wysokości kosztów związanych ze świadczeniem dla danego klienta usługi turystyki, a tym samym ustalić podstawę opodatkowania w procedurze VAT marża.

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-3-12/15-2/MM (dodane 2019-01-27)
     ∟Zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na prowadzeniu zajęć sportowych oraz usług organizowania obozów sportowych.

2008.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1956/08-2/BS (dodane 2019-01-11)
     ∟czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie majątku likwidacyjnego

2015.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1188/14-5/JBB (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy sytuacja, w której w niektórych okresach zgodnie z warunkami pożyczki wieloletniej odsetki będą należne do wysokości limitu osiągniętego zysku netto (nie mniej niż 2,5%) będzie wiązała się z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego / częściowo odpłatnego świadczenia?

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1288/14-3/AG (dodane 2019-01-10)
     ∟1. Czy wartość początkowa Nieruchomości jako środków trwałych powinna zostać ustalona przez Spółkę, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, w wysokości ceny nabycia Nieruchomości definiowanej w art. 16g ust. 3 Ustawy CIT? 2. Czy cena nabycia Nieruchomości w rozumieniu art. 16g ust. 3 Ustawy CIT w przypadku nabycia Nieruchomości w ramach datio in solutum będzie równa wysokości ceny emisyjnej tej części obligacji, które zostaną nabyte w zamian za przeniesienie w ramach datio in solutum Nieruchomości na Wnioskodawcę? 3. Czy w przypadku zbycia Nieruchomości w przyszłości przez Spółkę, wydatkami w rozumieniu z art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, będzie cena emisyjna tej części obligacji, którą Kontrahent obejmie w zamian za przeniesienie Nieruchomości w ramach datio in solutum?

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-374/15-4/MK (dodane 2019-01-10)
     ∟Dywidenda wypłacona osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez spółkę z siedzibą we Francji może być opodatkowana zarówno w państwie rezydencji podatnika (tj. w Polsce), jak i w państwie źródła (we Francji). W sytuacji natomiast gdy zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód podatnika będzie podlegał opodatkowaniu we Francji, od zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce przysługuje temu podatnikowi odliczenie, o którym stanowi powołany powyżej art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-374/15-5/MK (dodane 2019-01-10)
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie nabycia tych akcji. Oznacza to, że w niniejszej sprawie przychód powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia omawianych akcji, ponieważ w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione ustawowe kryteria określone w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkujące odroczenie momentu opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji do momentu odpłatnego zbycia tychże akcji.

2015.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1143/14-2/MK (dodane 2019-01-10)
     ∟Należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka Przejmująca wstąpi, z dniem wydzielenia we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przydzielonymi jej, w planie podziału, składnikami majątku oraz że Wnioskodawca nadal będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z majątkiem pozostałym u Wnioskodawcy po podziale, tj. z Działalnością Finansową, i że będzie to wyłączna odpowiedzialność Wnioskodawcy, a Spółka Przejmująca nie będzie ponosić w tym zakresie odpowiedzialności solidarnej, subsydiarnej lub innej.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-90/15-3/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟W przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki kapitałowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (uprzednio wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionych w formie wkładu do spółki kapitałowej) i zakwalifikowanych w spółce komandytowej również jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy stanowić będzie niezamortyzowana wartość początkowa sprzedawanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określona proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-90/15-2/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez siostrę Wnioskodawcy aportem przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki po przekształceniu w SPK odpisy amortyzacyjne należy naliczać od wartości początkowej wchodzących w skład przedsiębiorstwa albo ZCP środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazanych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez siostrę Wnioskodawcy? Czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wchodzących w skład wniesionych aportem przez siostrę Wnioskodawcy do Spółki przedsiębiorstwa albo ZCP środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów po stronie wspólników SPK w pełnej wartości niezależnie od tego czy część wartości aportu przedsiębiorstwa albo ZCP wnoszonego do Spółki trafiła na kapitał zakładowy Spółki a część na agio?

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-617/15-2/DK (dodane 2019-01-10)
     ∟skutki podatkowe otrzymania spłaty z tytułu zniesienia współwłasności

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-367/15-2/JK3 (dodane 2019-01-10)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości,

2015.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-335/15-3/MT (dodane 2019-01-10)
     ∟prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-242/15-2/JK3 (dodane 2019-01-10)
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-242/15-3/JK3 (dodane 2019-01-10)
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-255/15-6/ISZ (dodane 2019-01-10)
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją Kontraktu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

2015.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-255/15-4/ISZ (dodane 2019-01-10)
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego oraz doradztwa w doborze sprzętu rowerowego (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-248/15-3/ISZ (dodane 2019-01-10)
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych zakupem Nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-147/15-8/MT (dodane 2019-01-10)
     ∟powstanie obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą działki

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-248/15-4/ISZ (dodane 2019-01-10)
     ∟VAT - w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia części powierzchni Działek.

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-359/15-2/JŻ (dodane 2019-01-10)
     ∟Prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-377/15-2/KP (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym?

2015.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1/15-6/JC (dodane 2019-01-10)
     ∟1) Czy kwoty odsetek płacone przez Wnioskodawcę w związku z uczestnictwem w opisanej umowie cash-poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i w konsekwencji będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości albo w części? 2) Czy w związku z wyżej opisaną formą cash-poolingu rzeczywistego, kwoty odsetek płaconych na rzecz spółki-matki (Pool Leadera) będą korzystały ze zwolnienia w Polsce z obowiązku zapłaty podatku u źródła, na podstawie polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? 3) Czy opisana umowa cash-poolingu rodzi obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-48/15-2/BS (dodane 2019-01-10)
     ∟Dot. opodatkowania dostawy nieruchomości w ramach transakcji zamiany

2015.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-21/15-4/JC (dodane 2019-01-10)
     ∟1. Czy odsetki otrzymane przez Spółkę (jako pełniącą funkcję lidera w strukturze cash poolingu) od Uczestników z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika oraz odpowiednio odsetki zewnętrzne otrzymane od Banku z tytułu dodatniego salda na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły przychód Spółki w momencie ich otrzymania, tj. uznania rachunku Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 3e ustawy o pdop? 2. Czy odsetki wewnętrzne płacone Uczestnikom przez Spółkę (jako pełniącą funkcję lidera w strukturze cash poolingu) z tytułu dodatniego salda na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika oraz odpowiednio odsetki zewnętrzne płacone Bankowi z tytułu ujemnego salda na rachunku konsolidacyjnym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop? 3. Czy wynagrodzenie płacone Bankowi przez Spółkę (jako Uczestnika struktury cash poolingu) w formie opłat i prowizji będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym salda poszczególnych Uczestników struktury cash-poolingu odzwierciedlone na rachunku konsolidacyjnym, którego posiadaczem będzie Spółka, nie powinny być traktowane jako przychód Spółki w rozumieniu art. 12 ustawy o pdop? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionej strukturze cash poolingu, do odsetek wewnętrznych wypłacanych Uczestnikom przez Spółkę (jako pełniącą funkcję lidera struktury) w związku z dodatnim saldem na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w związku z art. 16 ust. 7b, art. 16 ust. 7g oraz art. 16 ust. 7h ustawy o pdop o tzw. niedostatecznej kapitalizacji? 6. Czy w świetle art. 9a ustawy o pdop Spółka jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling? 7. Czy Spółka (jako lider przedmiotowej struktury) będzie obowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku od wypłacanych na rzecz Uczestników z siedzibą lub zarządem poza terytorium Polski odsetek z tytułu dodatniego salda na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika, tj. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ustawy o pdop? 8. Czy Spółka wypłacając odsetki zewnętrzne Bankowi z tytułu ujemnego salda na rachunku konsolidacyjnym będzie jako płatnik obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu tych wypłat, przy założeniu, iż Bank mający siedzibę poza terytorium Polski prowadzi działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, stosownie do art. 26 ust. 1d w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop?

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-749/13-4/JC (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP w związku z art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w strukturze zarządzania płynnością finansową - cash poolingu rzeczywistego, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

2015.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-377/15-2/JC (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które poniosła na organizację promocji o nazwie „Paczki”?

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-333/15-3/JC (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy środki pieniężne wypłacone Współpracownikowi z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki?

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-488/15-2/JC (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy ewentualne wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z udziałem Uczestników w Programie Motywacyjnym, tj. wartość środków wypłacanych przez Spółkę Uczestnikom z tytułu realizacji przyznanych im Jednostek Instrumentu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-268/15-2/IG (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy umowa Pożyczki zawarta w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowić dla Pożyczkobiorcy czynność (import usług) zwolnioną z opodatkowania VAT?

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-432/15-2/MC (dodane 2019-01-10)
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ich nabycie

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-294/15-2/IG (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT (tj. zwolniona) z tytułu zajęć z języka angielskiego, czy musi zastosować stawkę 23%?

2015.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-26/15-4/MW (dodane 2019-01-10)
     ∟1. Czy koszty wynikające z Porozumienia: • wartość czynszu za miesiące: lipiec - wrzesień 2014 r., zapłaconego tytułem przejętego długu, • wynagrodzenie dla Najemcy za przeniesienie praw i obowiązków z Umowy Najmu, • odsetki za zwłokę w zapłacie czynszu; - mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w spółce K. Poland Sp. z o. o.? 2. Czy w sytuacji wystawienia przez Najemcę na Wnioskodawcę - Nowego Najemcę refaktury czynszu za miesiące lipiec - wrzesień 2014 r., w wykonaniu Porozumienia w części dotyczącej przejęcia długu przez Wnioskodawcę, gdy zapłata zgodnie z Porozumieniem jest należna i nastąpi na rachunek Wynajmującego, znajdzie zastosowanie art. 15b ustawy o CIT, a tym samym, czy Wnioskodawca będzie zobligowany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu kwoty wynikającej z refaktury? 3. Czy dokumentujące opisane powyżej koszty faktury: • na wartość czynszu za miesiące: lipiec - wrzesień 2014 r., zapłaconego tytułem przejętego długu, • na wynagrodzenie dla Najemcy za przeniesienie praw i obowiązków z Umowy Najmu, – są prawidłowo wystawione (tzn. czy ich wystawienie jest zgodne z ustawą o VAT i czy faktury winny zawierać podatek VAT) – w konsekwencji czy Spółka K. Poland Sp. z o. o. będzie miała prawo do odliczenia VAT z tych faktur? Na obu fakturach wystawionych przez dotychczasowego Najemcę uwzględniono kwotę netto należności, brutto oraz kwotę podatku według stawki 23% VAT.

2015.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-32/15-4/MW (dodane 2019-01-10)
     ∟Ponoszone przez Spółkę wydatki na sfinansowanie nagród, mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, jako ściśle związane z przychodem wykazywanym przez Spółkę z tytułu otrzymanej kaucji pieniężnej.

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1288/14-2/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy otrzymanie innych składników majątkowych w postaci Wierzytelności wskutek likwidacji Spółki osobowej spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-73/15-2/IŚ (dodane 2019-01-10)
     ∟Moment dokonania korekty przychodu z tytułu korekty Ceny Podstawowej sprzedanej Nieruchomości

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1288/14-3/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy likwidacja Spółki osobowej, skutkująca konfuzją Wierzytelności Spółki osobowej i zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu Wierzytelności nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-91/15-2/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟W przedmiotowej sprawie w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu do spółki komandytowej będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, to wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu wnoszącego wkład do spółki komandytowej. Przy czym stosownie do art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka ta obowiązana będzie stosować się do zasady kontynuacji amortyzacji podatkowej. Kontynuacja amortyzacji obejmuje nakaz dokonywania odpisów od historycznej wartości początkowej, która została ustalona przez inny podmiot, uwzględniając już dokonane odpisy oraz konieczność stosowania przyjętej uprzednio (tzn. przez wnoszącego aport do spółki osobowej) stawki i metody amortyzacji. W takim stanie prawnym spółka komandytowa będzie mogła kontynuować amortyzację środków trwałych, wniesionych do spółki w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przy czym nie będą podlegały ponownej amortyzacji środki trwałe, które zostały już zamortyzowane przez wnoszącego wkład w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanych przez Niego udziałów w zysku spółki komandytowej. Czy w przypadku wniesienia przez siostrę Wnioskodawcy aportem ZCP do Spółki odpisy amortyzacyjne należy naliczać od wartości początkowej wchodzących w skład ZCP środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykazanych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez siostrę Wnioskodawcy ?

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1288/14-4/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-2, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, tj. w trybie art. 67 §1 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: „KSH”)?

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-74/15-2/IŚ (dodane 2019-01-10)
     ∟Koszty uzyskania przychodów (w tym uwzględniające obwarowania dotyczące tzw. „niedostatecznej kapitalizacji”) z tytułu nabycia Nieruchomości za środki pochodzące m.in. z oprocentowanych pożyczek.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-71/15-2/IŚ (dodane 2019-01-10)
     ∟Rozliczenia Oddziału Spółki belgijskiej położonego w Polsce (różnice kursowe na kwotach podatku VAT, usługi niematerialne w relacjach Spółka macierzysta-Oddział w Polsce a podatek u źródła, rozliczenia wewnętrzne pomiędzy Spółką macierzystą i Oddziałem a różnice kursowe).

2015.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-91/15-3/KS (dodane 2019-01-10)
     ∟Stwierdzić należy, że na podstawie art. 22 ust. 1k pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1l powoływanej ustawy, w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (uprzednio wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionych w formie wkładu do tej spółki i zakwalifikowanych w tej spółce również jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji), koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy stanowić będzie niezamortyzowana wartość początkowa sprzedawanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określona proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki.

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-519/15-4/MS1 (dodane 2019-01-10)
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, przed upływem 5 lat od nabycia.

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-541/15-2/MS1 (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy za lata podatkowe 2014, a następnie 2015 i 2016 Wnioskodawca może korzystać z następującego sposobu rozliczenia przedmiotowych środków finansowych: 1) Środki finansowe przeznaczone na koszty podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem realizacji zadania całkowicie zwolnić z opodatkowania? 2) Do środków finansowych przeznaczonych na koszty pobytu zastosować zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r„poz. 361, z późn. zm. dalej: u.p.d.o.f.)?

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-452/15-2/JK (dodane 2019-01-10)
     ∟Spłata z tytułu działu spadku

2015.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-328/15-4/JK (dodane 2019-01-10)
     ∟Należy stwierdzić, że odpłatne zbycie udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustanowiono na rzecz Wnioskodawczyni prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. wydano na jej rzecz ostateczną decyzję administracyjną w formie aktu notarialnego o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie stanowiło źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże należy wskazać, że dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-444/15-4/JK (dodane 2019-01-10)
     ∟Środki wypłacane na rzecz Wnioskodawcy po osiągnięciu przez niego odpowiedniego wieku, lub osoby uprawnionej do tych środków po jego śmierci, przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Z. nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-377/15-2/MMa (dodane 2019-01-10)
     ∟czy wyodrębniony Pion będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-400/15-2/MMa (dodane 2019-01-10)
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-294/15-2/MMa (dodane 2019-01-10)
     ∟Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z zakupem prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości jedynie w zakresie, w jakim zakup ten dotyczył terenów zabudowy usługowej o charakterze usług komercyjnych i mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol U/MW), dróg publicznych - lokalnych (symbol KDL2) i dróg publicznych zbiorczych z tramwajem (symbol KDZ+T), stanowiących według Wnioskodawcy tereny przeznaczone pod zabudowę

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-408/15-2/ES (dodane 2019-01-10)
     ∟Jeżeli przekazanie nieruchomości z majątku Spółki jawnej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego.

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-573/15-2/EK (dodane 2019-01-10)
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych w ramach cash-poolingu -Koordynujący

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-412/15-2/ES (dodane 2019-01-10)
     ∟Jeżeli przekazanie nieruchomości z majątku Spółki jawnej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego.

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-264/15-5/MMa (dodane 2019-01-10)
     ∟Należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyta nieruchomość będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem opisanej nieruchomości, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy.

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-248/15-3/MMa (dodane 2019-01-10)
     ∟Prawa użytkowania wieczystego przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu VAT jedynie w zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego terenów zabudowy usługowej o charakterze usług komercyjnych i mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol U/MW), dróg publicznych - lokalnych (symbol KDL2) i dróg publicznych zbiorczych z tramwajem (symbol KDZ+T), stanowiących według Wnioskodawcy tereny przeznaczone pod zabudowę

2015.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-358/15-4/ES (dodane 2019-01-10)
     ∟Sprzedaż części nieruchomości (1/2) nabytej w 1999 r., nastąpi po upływie okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-305/15-2/AKo (dodane 2019-01-10)
     ∟Analiza przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego w konfrontacji z powołanymi przepisami mającymi zastosowanie w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że z uwagi na niezaistnienie przesłanki negatywnej określonej w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (planowana transakcja nabycia Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej) oraz spełnienie warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyta Nieruchomość będzie wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych), Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej przedmiotową transakcję.

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-327/15-2/KOM (dodane 2019-01-10)
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług koncertu muzycznego wykonywanego osobiście, usług konferansjerskich dla stacji telewizyjnych w programach muzyczno-tanecznych oraz usług konferansjerskich na imprezach zleconych przez agencję aktorsko-artystyczną

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-327/15-3/KOM (dodane 2019-01-10)
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na udziale aktorki w serialu telewizyjnym i akcjach reklamowo-promocyjnych.

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-276/15-2/DG (dodane 2019-01-10)
     ∟W zakresie wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-203/15-4/KOM (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy możliwe jest wysyłanie do klienta faktury VAT, bez otrzymywania od klienta żądania na wystawienie tej faktury, przy równoczesnym ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (paragon pozostaje w dokumentacji Spółki).

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-278/15-2/DG (dodane 2019-01-10)
     ∟W zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonego ze Spółki Dzielonej Wydziału Handlingu i wniesienia go aportem do Wnioskodawcy oraz korekty podatku naliczonego związanego z przedmiotem aportu u nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-394/15-3/DK (dodane 2019-01-10)
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej leasingowej

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-521/15-2/KP (dodane 2019-01-10)
     ∟Skoro Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe w ramach ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, będącego placówką objętą systemem oświaty i usługi te są usługami kształcenia, gdyż są świadczone w ramach szkoleń, a osoby w nich uczestniczące nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zawodu m. in., technik technologii chemicznej, pracownik ochrony fizycznej, pracownik zabezpieczenia technicznego obiektów, detektyw to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-423/15-2/KS1 (dodane 2019-01-10)
     ∟Jeżeli przekazanie nieruchomości z majątku Spółki jawnej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego.

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-422/15-2/KS1 (dodane 2019-01-10)
     ∟Jeżeli przekazanie nieruchomości z majątku Spółki jawnej do majątków osobistych jej wspólników będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci zobowiązania podatkowego.

2015.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-620/15-3/MS2 (dodane 2019-01-10)
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2014.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-466/11/14-9/S/ES (dodane 2019-01-10)
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

2015.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-466/11/15-10/S/ES (dodane 2019-01-10)
     ∟2. Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a Ustawy PIT? tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu: 1) zarejestrowania Spółki kapitałowej albo 2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo 3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-616/15-4/AK (dodane 2019-01-10)
     ∟O ile aktualny skład członków władz Wnioskodawcy jest możliwy do ustalenia w dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy osób fizycznych, niemożliwej do identyfikowania na ten dzień, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Nie da się bowiem ustalić na dzień zapłaty składki danych osób, które będą pełnić ww. funkcje w przyszłości, a tym samym nie można ustalić danych przyszłych członków władz. Na dzień zapłaty składki nie można zatem jednoznacznie ustalić grona osób objętych ubezpieczeniem, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności. To oznacza, że Wnioskodawca – występujący z analizowanym wnioskiem jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest zobowiązany do pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z finansowaniem omawianej składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej z uwagi na to, że wartość zapłaconej składki (ryczałtowej) nie jest świadczeniem nieodpłatnym o którym mowa w art. 11 ust.1.

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-250/15-3/JK2 (dodane 2019-01-10)
     ∟Wypłacone odszkodowanie będzie stanowiło przychód zwolniony, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto stanowisko Wnioskodawcy, że kwota wypłaconego odszkodowania nie stanowi przychodu jest nieprawidłowe, ponieważ aby móc zastosować zwolnienie z opodatkowania, to musi najpierw powstać przychód.

2015.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-304/15-2/BH (dodane 2019-01-10)
     ∟W sytuacji gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1 do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT

2015.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-329/15-2/KC (dodane 2019-01-10)
     ∟W zakresie braku obowiązku opodatkowania VAT przekazanej darowizny pieniężnej na rzecz Udziałowców

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-406/15-2/JK2 (dodane 2019-01-10)
     ∟Wnioskodawca uważa, że skoro odpłatne zbycie własnych działek będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (ostatnie w 2003 r.) i nie zostanie dokonane w ramach działalności gospodarczej, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-333/15-3/JK2 (dodane 2019-01-10)
     ∟1) Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej będzie działał jako podatnik VAT i będzie zobowiązany do opodatkowania tej sprzedaży według właściwej stawki VAT? 2) Czy sprzedaż udziału w nieruchomości w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-332/15-4/JK2 (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy sprzedaż udziału w nieruchomości w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-399/15-2/AOg (dodane 2019-01-10)
     ∟Opisany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-513/15-2/KW1 (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy, z tytułu nabycia i realizacji Opcji Finansowych stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy powstanie on dopiero w momencie wypłaty kwoty pieniężnej z tytułu realizacji Opcji Finansowej?

2015.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-197/15-2/KW1 (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-453/15-4/JK3 (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy rozliczając wynagrodzenie zatrudnianych nauczycieli można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%, mając na uwadze, że korzystają oni z opracowanych przez siebie programów nauczania?

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-515/15-4/JK3 (dodane 2019-01-09)
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości,

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-384/15-2/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży niezabudowanych działek powstałych z podziału.

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-382/15-2/AO (dodane 2019-01-09)
     ∟W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży niezabudowanych działek powstałych z podziału.

2015.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-500/15-3/AM (dodane 2019-01-09)
     ∟1. W jaki sposób Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce w związku ze Zmianą Udziału w Zyskach? 2. Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, będzie generowała po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-370/15-5/AM (dodane 2019-01-09)
     ∟Odsetki od kredytu naliczone i zapłacone przed przyjęciem do używania przedmiotowego lokalu mieszkalnego powiększają wartość początkową tego lokalu. Nie podlegają zatem zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z najmu. Wydatki te mogą jedynie pośrednio - poprzez odpisy amortyzacyjne - zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast odsetki od kredytu zapłacone po przyjęciu ww. inwestycji do używania podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-534/15-2/AM (dodane 2019-01-09)
     ∟Sprzedaż garażu w odniesieniu do udziału nabytego w 1996 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku po zmarłej żonie będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-145/15-2/JK2 (dodane 2019-01-09)
     ∟Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa na podstawie układu zbiorowego pracy, nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-574/15-2/AW (dodane 2019-01-09)
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach cash-poolingu

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-423/15-3/AW (dodane 2019-01-09)
     ∟usługa sekurytyzacji

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-406/15-2/MG (dodane 2019-01-09)
     ∟1) Czy Spółka powinna rozpoznawać podatkowe różnice kursowe z tytułu wydatków ponoszonych w walutach obcych w trakcie Podróży służbowych? 2) Czy w sytuacji, gdy kwota zwróconych przez Spółkę Pracownikowi wydatków ponoszonych podczas Podróży służbowej przeliczona na złotówki, według Kursu banku, przewyższa kwotę wydatków służbowych zaewidencjonowaną jako koszt podatkowy w dacie rozliczenia Podróży służbowej, Spółka będzie mieć prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę zwróconych Pracownikowi w złotych wydatków? 3) Jeśli stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe, to skoro ekonomicznie Spółka księguje koszt podatkowy w wysokości kwoty faktycznie wypłaconej Pracownikowi, to czy może w dniu rozliczenia delegacji zaksięgować koszt podatkowy po Kursie banku, a nie po kursie średnim NBP danej waluty z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji? 4) Czy kwota zwróconych przez Spółkę Pracownikowi wydatków ponoszonych podczas Podróży służbowej przeliczona na złotówki, według Kursu banku, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-411/15-2/MG (dodane 2019-01-09)
     ∟1) Czy w związku z udostępnieniem osobom na kierowniczych, decyzyjnych stanowiskach (Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu) samochodów służbowych w celu pełnienia obowiązków służbowych, z jednoczesnym zobowiązaniem ich do nadzoru nad powierzonym im samochodem służbowym - z tytułu dojazdów z miejsca parkowania bądź garażowania samochodu do siedziby Wnioskodawcy lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem ww. pracownicy uzyskają przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca będzie miał obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu stosunku pracy oraz obliczania i pobierania z tego tytułu od pracownika zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 31 ww. ustawy, tj. czy w świetle opisanych wcześniej okoliczności faktycznych dojazd ww. osób pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania pracy i z powrotem należy interpretować jako przejazd prywatny? 2) Czy w związku z udostępnieniem innym pracownikom (tj. Kierownikom Punktów Terenowych V. oraz Szefowi Przedstawicielstwa Wnioskodawcy na Białorusi) samochodów służbowych w celu pełnienia obowiązków służbowych, z jednoczesnym zobowiązaniem ich do nadzoru nad powierzonym im samochodem służbowym - z tytułu dojazdów z miejsca parkowania bądź garażowania samochodu do siedziby Wnioskodawcy lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem - pracownik uzyska przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca będzie miał obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu stosunku pracy oraz obliczania i pobierania z tego tytułu od pracownika zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 31 ww. ustawy, tj. czy w świetle opisanych wcześniej okoliczności faktycznych dojazd ww. osób pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania pracy i z powrotem należy interpretować jako przejazd prywatny? 3) Czy niezależnie od ryczałtu w wysokości 250,00 zł/400,00 zł, określonego przez ustawodawcę w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód pracownika stanowi również koszt zużytego paliwa na cele prywatne, czy też ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ww. ustawy, obejmuje koszty paliwa zużytego na cele prywatne, które w tej sytuacji nie powinny być doliczane do przychodu pracownika?

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-244/15-7/EK (dodane 2019-01-09)
     ∟Udzielenie przez Spółkę oprocentowanych pożyczek stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługa ta mieści się w zakresie czynności, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymieniona wprost w tym przepisie – odsetki naliczane przez okres, w którym pożyczkobiorca będzie korzystał z pożyczonego kapitału, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczone we wniosku nr 5 należało uznać za prawidłowe.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj