Interpretacje ostatnio dodane
do bazy epodatnik.pl

 

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-193/15-4/RG (dodane 2019-01-10)
     ∟uznania czynności odpłatnego udostępniania Hali Sportowej za czynności opodatkowane podatkiem VAT, niekorzystające ze zwolnienia

2015.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-193/15-3/RG (dodane 2019-01-10)
     ∟uznania nieodpłatnego udostępniania Hali Sportowej na cele gminne za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-211/15-3/RG (dodane 2019-01-10)
     ∟zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług:zajęć dodatkowych oferowanych dla uczniów szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę; zajęć dodatkowych oferowanych dla dzieci i młodzieży niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę,

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-211/15-4/RG (dodane 2019-01-10)
     ∟zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów oraz nauczycieli: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-137/15-4/PM (dodane 2019-01-10)
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym, dochodem który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) powinna zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP?

2015.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-137/15-5/PM (dodane 2019-01-10)
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym, dochodem który może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży gruntu a jego nabycia (oraz kosztami finansowymi – zapłaconymi odsetkami od pożyczki na działalność statutową i pożyczki na inwestycję gospodarczą – i wszystkimi innymi kosztami związanymi z transakcją, jeśli mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu), przy założeniu zadysponowania tego dochodu na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym, spłata pożyczki na inwestycję gospodarczą (kapitał i odsetki) powinna zostać uznana za wydatkowanie dochodu Fundacji na cele inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP?

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-211/15-6/RG (dodane 2019-01-10)
     ∟zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów oraz nauczycieli: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy

2015.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-143/15-2/KC (dodane 2019-01-10)
     ∟Czy prawidłowym jest ujęcie wydatków na remonty kapitalne w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku, bez względu na metodologię rozliczenia kosztu dla celów rachunkowych?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-229/15-4/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-229/15-5/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków powinny być zaliczane po stronie Wnioskodawcy do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-159/15-5/OS (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy transakcje dokonywane pomiędzy kontrahentem a Wnioskodawcą dokonującym zakupów na stacjach paliw prowadzonych przez dostawcę stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. odpłatna dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a więc kontrahent jest zobowiązany do wystawienia faktury i wykazania podatku należnego z tytułu tych transakcji? Czy Wnioskodawca przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych na jego rzecz przez Kontrahenta a dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart flotowych, w sytuacji, w której towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności uprawniających do odliczenia tego podatku i nie występują przypadki wyłączenia tego prawa?

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-140/15-4/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟opodatkowanie świadczenia polegającego na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu do celów prywatnych; opodatkowanie opłat za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych powyżej uzgodnionego limitu; termin odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów służbowych; prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z obsługą i korzystaniem z samochodów służbowych udostępnianych odpłatnie pracownikom do używania w celach prywatnych.

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-127/15-6/JM (dodane 2019-01-09)
     ∟Brak prawa do korekty podatku naliczonego VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z budową ww. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 91 ustawy.

2015.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-126/15-6/JM (dodane 2019-01-09)
     ∟W odniesieniu do infrastruktury objętej zakresem pytań nie znajdą zastosowania przepisy art. 91 ustawy.

2015.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-317/15-4/JSz (dodane 2019-01-09)
     ∟Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy korpusu przekładni oraz innych części montowanych w jednostkach pływających.

2015.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-344/15-2/SM (dodane 2019-01-09)
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-335/15-7/Msu (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w …..?

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-335/15-6/MSu (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy wynajem zmodernizowanego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w … na cele mieszkalne i cele prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-335/15-5/Msu (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w … i ….?

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-335/15-4/MSu (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy nieodpłatne udostępnienie zmodernizowanych budynków przez Gminę na rzecz Szkół Podstawowych w … i … stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT?

2015.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-306/15-5/JR (dodane 2019-01-09)
     ∟Opodatkowanie dochodu uzyskiwanego w 2014 r. z tytułu zamieszczania filmów na portalu internetowym

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-327/15-2/KO (dodane 2019-01-09)
     ∟Odliczenie zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-279/15-6/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy zasadnie Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, tj. budynków znajdujących się w mieście Y przy ul. B oraz koszty związane z rozbiórką?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-279/15-5/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy koszty zabezpieczenia budynku przy ul. A oraz koszty związane z jego rozbiórką mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-275/15-5/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy koszty zabezpieczenia budynku przy ul. A oraz koszty związane z jego rozbiórką mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-275/15-6/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy zasadnie Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, tj. budynków znajdujących się w mieście Y przy ul. B oraz koszty związane z rozbiórką?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-276/15-5/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy koszty zabezpieczenia budynku przy ul. A oraz koszty związane z jego rozbiórką mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-276/15-6/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy zasadnie Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, tj. budynków znajdujących się w mieście Y przy ul. B oraz koszty związane z rozbiórką?

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-281/15-4/JS (dodane 2019-01-09)
     ∟miejsce świadczenia usług serwisowania sprzętu chłodniczego

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-277/15-5/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy koszty zabezpieczenia budynku przy ul. A oraz koszty związane z jego rozbiórką mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-277/15-6/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy zasadnie Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, tj. budynków znajdujących się w mieście Y przy ul. B oraz koszty związane z rozbiórką?

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-278/15-6/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy koszty zabezpieczenia budynku przy ul. A oraz koszty związane z jego rozbiórką mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-82/15-7/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟prawo do pełnego odliczenia oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami Inwestycyjnymi związanymi z Halą Sportową; prawo do częściowego odliczenia oraz sposobu odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami Inwestycyjnymi związanymi z Halą Sportową, prawo do korekty podatku naliczonego związanego z wydatkami Inwestycyjnymi związanymi z Halą Sportową

2015.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-278/15-7/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy zasadnie Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, tj. budynków znajdujących się w mieście Y przy ul. B oraz koszty związane z rozbiórką?

2015.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-196/15-2/IR (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła od wypłaty wynagrodzenia podmiotowi zagranicznemu z tytułu usługi pośrednictwa handlowego.

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-81/15-4/MS (dodane 2019-01-09)
     ∟skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-81/15-5/MS (dodane 2019-01-09)
     ∟skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-131/15-7/KJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe częściowego wycofania wkładu.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-549/15-2/Aku (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy dla Wnioskodawcy spłata uzyskana w wyniku działu spadku stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-242/15-9/Aku (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy od sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2014 r., czyli przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-243/15-9/AKu (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy od sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2014 r., czyli przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-383/15-4/BM (dodane 2019-01-09)
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących budowy pływalni wraz z zapleczem.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-555/15-2/RG (dodane 2019-01-09)
     ∟uznanie przekazania w formie aportu zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-383/15-5/BM (dodane 2019-01-09)
     ∟Stawka podatku dla usług udostępnienia pływalni wraz z zapleczem.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-384/15-4/ALN (dodane 2019-01-09)
     ∟Prawo do odliczenia.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-555/15-3/RG (dodane 2019-01-09)
     ∟zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu sieci telekomunikacyjnej

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-384/15-5/ALN (dodane 2019-01-09)
     ∟Opodatkowanie.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-555/15-4/RG (dodane 2019-01-09)
     ∟braku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-443/15-4/ALN (dodane 2019-01-09)
     ∟W zakresie prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie pojazdu specjalnego oraz towarów i usług związanych z jego eksploatacją tj. paliwo, naprawy, części zamienne.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-521/15-2/JS (dodane 2019-01-09)
     ∟nieopodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-339/15-4/MWj (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Państwo C. na skutek zawarcia umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości na rzecz Pani S., będą musieli zapłacić podatek od towarów i usług?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-181/15-2/KJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Malty.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-181/15-3/KJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Uznanie spółki osobowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-543/15-4/AKr (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy dochód z tytułu zasiłku socjalnego (dla osoby niepełnosprawnej) w związku z przebytym udarem, wypłacanego przez belgijską firmę ubezpieczeniową jest zwolniony od opodatkowania w Polsce?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-543/15-4/AP (dodane 2019-01-09)
     ∟skutki podatkowe poniesienia przez pracodawcę wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-543/15-5/AP (dodane 2019-01-09)
     ∟zwolnienie z opodatkowania otrzymanego stypendium finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-165/15-4/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym Przekształcenie I Przedsiębiorstwa w SPZOO nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu (dochodu) podatkowego dla Wnioskodawcy, w szczególności z tytułu przeniesienia na SPZOO aktywów oraz zobowiązań Przedsiębiorstwa?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-601/15-2/MM (dodane 2019-01-09)
     ∟1)Czy dochód (wynagrodzenie) z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły do spraw administracyjnych, pokrywany w całości z dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2)Czy dochód, o którym mowa w pyt. 1, powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy? 3)Czy dochód, o którym mowa w pyt. 1, powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-165/15-5/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy po dacie Przekształcenia II umowy leasingu zawarte przez Przedsiębiorstwo oraz SPZOO, powinny podlegać ponownej ocenie pod kątem spełniania wymogów uznania za tzw. leasing operacyjny lub leasing finansowy w rozumieniu updof?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-165/15-6/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy otrzymane przez SK zapłaty z tytułu należności, które wcześniej zostały wykazane jako przychód należny przez Przedsiębiorstwo lub SPZOO i opodatkowane podatkiem dochodowym odpowiednio od osób fizycznych i od osób prawnych nie będą stanowiły przychodu alokowanego do Wnioskodawcy jako wspólnika SK i podlegającego ponownemu opodatkowaniu?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-165/15-7/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy skorzystanie przez SK z usług lub otrzymanie dostawy towarów opłaconych w całości lub częściowo (zaliczka) przez SPZOO lub Przedsiębiorstwo nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika SK?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-244/15-2/JZ (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, niezależnie od wniesienia udziałów przez amerykańskiego rezydenta podatkowego.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-244/15-3/JZ (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów lub akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu lub Holandii do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, niezależnie od wniesienia udziałów lub akcji przez amerykańskiego rezydenta podatkowego.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-598/15-2/KR (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-669/15-2/SŻ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy wartość odszkodowania, jakie otrzyma Wnioskodawczyni po zawarciu umowy końcowej stanowi źródło przychodu i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-618/15-2/MM (dodane 2019-01-09)
     ∟Sposób ustalenia przychodu z najmu

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-183/15-6/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Proszę o zinterpretowanie przepisów podatkowych mówiących o podwójnym opodatkowaniu dotyczących Wnioskodawcy, który pobiera emeryturę z Francji i nie pracuje w Polsce.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-208/15-4/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy jeżeli na fakturze za wcześniej opisane imprezy koszt jest łączny na wszystkich pracowników biorących udział w imprezie zasadne jest szacowanie kosztu na jednego pracownika przez określenie ogólnego kosztu imprezy przez liczbę pracowników biorących udział w imprezie i potrącanie od tak wyliczonego kosztu na jednego pracownika podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-606/15-2/SJ (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy po stronie pracownika - nadleśniczego powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym poza terenem Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu), do miejsca pracy(jakiegokolwiek miejsca położonego na terenie administracyjnym Nadleśnictwa), na zasadach określonych w art.12 ust 2a - 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-253/15-2/MS (dodane 2019-01-09)
     ∟momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-255/15-2/AC (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz syndyka można zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof? Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz syndyka można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 updof?

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-600/15-2/Acz (dodane 2019-01-09)
     ∟1. Czy nabycie mieszkania przy ul. … w …, a następnie nabycie udziału ½ części w mieszkaniu przy ul. … w … i użytkowanie tych mieszkań wyłącznie przez Wnioskodawcę, zostanie potraktowane jako nabycie na własne cele mieszkaniowe, o których mówi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy ma fakt, że nabycie mieszkania i udziału w mieszkaniu nastąpi od rodziców Wnioskodawcy i jego kuzynki?

2016.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.234.2016.2.KW (dodane 2019-01-08)
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania darowizny autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego na rzecz spółki osobowej

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.550.2016.1.IŻ (dodane 2019-01-07)
     ∟zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, w odniesieniu do zakupów dokonywanych przez … związanych z opisaną działalnością gospodarczą.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-160/15-4/KJ (dodane 2019-01-09)
     ∟1. Czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymane przez bezrobotnego od Powiatowego Urzędu Pracy (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym? 2. Czy wydatki poniesione na zakup wymienionego wyposażenia i pozostałe firmowe wydatki (niestanowiące środków trwałych) sfinansowane ww. dofinansowaniem stanowią koszt uzyskania przychodu (mimo, że część z nich zakupiona została jeszcze przed rozpoczęciem działalności)?

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-239/15-2/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy wyżej opisane wniesienie udziałów w Spółce do Spółki Nabywającej spowoduje powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawczyni na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o PDOF”), w przypadku gdy większość praw głosu w Spółce Spółka Nabywająca uzyska niezależnie od wniesienia udziałów w Spółce przez amerykańskiego rezydenta podatkowego?

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-239/15-3/PM (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy wyżej opisane wniesienie udziałów w Spółce Nabywanej do Spółki Nabywającej spowoduje powstanie przychodu podatkowego u Wnioskodawczyni na gruncie Ustawy o PDOF, w przypadku gdy większość praw głosu w Spółce Nabywanej Spółka Nabywająca uzyska niezależnie od wniesienia udziałów w Spółce Nabywanej przez amerykańskiego rezydenta podatkowego?

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-229/15-2/IC (dodane 2019-01-09)
     ∟w zakresie: powstania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia (pytanie nr 1) zastosowania do dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia przepisów dotyczących cen transferowych (pytanie nr 2)

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-247/15-3/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-592/15-4/MM (dodane 2019-01-09)
     ∟1) Czy dochód (wynagrodzenie) z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły do spraw administracyjnych, pokrywany w całości z dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) Czy dochód, o którym mowa w pyt. 1, powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy? 3) Czy dochód, o którym mowa w pyt. 1, powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-247/15-4/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe otrzymania składników majątku w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-246/15-3/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-246/15-4/MK (dodane 2019-01-09)
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem lub likwidacją spółki jawnej

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-537/15-4/ŻR (dodane 2019-01-09)
     ∟Stawka podatku dla sprzedaży współudziału w nieruchomości wspólnej z prawem do wyłącznego korzystania z konkretnego miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej dokumentowanej jednym aktem notarialnym wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-537/15-5/ŻR (dodane 2019-01-09)
     ∟Stawka podatku dla sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego stanowiącego część nieruchomości wspólnej, w sytuacji gdy nabywcą będzie właściciel lokalu mieszkaniowego w jednym z budynków mieszkalnych. Stawka podatku dla sprzedaży współudziału w zewnętrznym parkingu wielostanowiskowym wydzielonym z nieruchomości wspólnej, dla którego zostanie założona odrębna księga wieczysta, w postaci prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego.

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-537/15-6/ŻR (dodane 2019-01-09)
     ∟Stawka podatku dla sprzedaży lokalu garażowego posiadającego odrębną księgę wieczystą, usytuowanego w zespole garażowym wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego. Stawka podatku dla sprzedaży lokalu garażowego posiadającego odrębną księgę wieczystą, właścicielowi mieszkania któregokolwiek z budynków mieszkalnych, w dowolnym czasie po zakupie lokalu mieszkalnego.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-558/15-4/JR (dodane 2019-01-09)
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości;

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-590/15-5/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Udostępnianie miejsca ekranowego (powierzchni ekranowej)

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-590/15-4/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Przychód z licencji – kwalifikacja źródła przychodów.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-558/15-7/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za przeniesienie na Spółkę praw autorskich do utworów, praw do patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze – zdarzenie przyszłe.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-558/15-4/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za czynności wykonane w ramach umowy o świadczenie usług oraz za udostępnienia Spółce informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-558/15-6/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług, za udostępnienie informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy oraz z tytułu bonusu i płatnej przerwy w świadczeniu usług oraz niezdolności do świadczenia usług wskutek choroby - zdarzenie przyszłe.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-558/15-5/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za przeniesienie na Spółkę praw autorskich do utworów, praw do patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze.

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-645/15-4/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Stawka ryczałtu – usługi budowlane

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-645/15-3/MD (dodane 2019-01-09)
     ∟Stawka ryczałtu – usługi budowlane

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-588/15-2/KK (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy dla Wnioskodawcy spłata uzyskana w wyniku działu spadku stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4511-262/15-2/MS (dodane 2019-01-09)
     ∟skutków podatkowych wykupienia przez pracodawcę polis ubezpieczeniowych dla pracowników

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-4/PRP (dodane 2019-01-09)
     ∟opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, podstawy opodatkowania dla tej usługi

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-5/PRP (dodane 2019-01-09)
     ∟prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, sposobu dokonania odliczenia kwot podatku naliczonego.

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-580/15-4/AG (dodane 2019-01-09)
     ∟Czy Wnioskodawczyni otrzymując wynagrodzenie z tytułu wykonywania koncertów na pokładach statków z Malty i Wielkiej Brytanii powinna ustalić obowiązek podatkowy z zastosowaniem art 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i art. 17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą?

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj