Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.618.2021.2.MD
z 24 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lipca 2021 r. (data wpływu 4 sierpnia 2021 r.) uzupełnionym pismem z 14 września 2021 r. (data wpływu 20 września 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania „….” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

4 sierpnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania „…..” Wniosek został uzupełniony pismem z 14 września 2021 r. (data wpływu 20 września 2021 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 8 września 2021 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.618.2021.1.MD.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 14 września 2021 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina X. jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina zawarła w 2011 r. umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w A., na wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadania „1.”.

W ramach zasad obowiązujących w WFOŚiGW po spłaceniu 50% wartości pożyczki istnieje możliwość wystąpienia o umorzenie pozostałej wartości pożyczki pod warunkiem, że wartość ta zostanie przeznaczona na realizację kolejnych proekologicznych zadań.

Końcem roku 2020 Gmina wystąpiła do WFOŚiGW o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki do zawartej w 2011 r. umowy zadanie jw. z jednoczesnym przeznaczeniem wartości przewidzianej do umorzenia na zadania:

 1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy X., zadania w sołectwach:
  1. G. ul. T.,
  2. M. ul. S. i Ł.,
  3. R. ul. B. i Z.
 2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie X.,
 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy X.,
 4. Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy X. w latach
  2021-2023”.

Realizacja zadań wodociągowych jw. dotyczy zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych zadanie własne gminy według art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Wszystkie ww. zadania wodociągowe będą zaopatrywały w wodę tylko mieszkańców – tj. budynki jednorodzinne. Z uwagi na obecną własność infrastruktury wodociągowej i źródło zasilania – włączenia do sieci przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, przewidziane do realizacji sieci wodociągowe jw. zostaną po wykonaniu:

 1. przekazane do eksploatacji/użyczone/udostępnione przedsiębiorstwu A. dotyczy:
  • G. ul. T.,
  • M., ul. S. i Ł.
 2. na własności – majątku Gminy, dotyczy:
  • R. ul. B. i Z. Obecnie użytkowany od lat 70 XX w. ten odcinek wodociągu stanowi własność Gminy i zachodzi konieczność jego wymiany, po której w dalszym ciągu pozostanie na własności Gminy z uwagi na istnienie komory wodomierzowej rozgraniczającej własności instalacji wodociągowych na Gminy X. i przedsiębiorstwa A.


Odcinek wodociągu w R. zasila 8 budynków mieszkalnych, które za pobraną wodę obciąża właścicieli nieruchomości Gmina w oparciu o fakturę wystawianą przez A. według wskazania licznika w komorze wodomierzowej – głównej/rozgraniczającej własność infrastruktury wodociągowej.

Gmina zamierza docelowo przekazać w użytkowanie inwestycję innej spółce zajmującej się sprzedażą wody (odrębnemu od Gminy podatnikowi VAT).

Planowany koszt inwestycji dla wodociągu „…”, który zasila 8 budynków wynosi 207457,86 zł. (w tym VAT). Mieszkańcy sołectwa R. korzystający z wody z sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy nie będą wykonywać żadnych działań (ponosić kosztów) z uwagi na fakt, że są już przyłączeni do sieci własności Gminy, która odpowiada za stan techniczny instalacji (do układu pomiarowego tj. licznika wody). Przedmiotowa inwestycja polega na budowie nowej sieci i przyłączy do już przyłączonych budynków (obok starego odcinka wodociągu powstanie nowy odcinek).

Na dzień dzisiejszy brak jakichkolwiek zapisów z którymkolwiek przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, z których by wynikało, że wybudowane czy wymienione na nowe instalacje mają być przekazane do któregokolwiek przedsiębiorstwa, zajmującego się sprzedażą (handlem) wody. Z umowy umorzenia pożyczki wynika, że do rozliczenia potrzebny jest protokół przekazania/oddania w użytkowanie (nie w użyczenie) wodociągu.

W przypadku wodociągu w R. ul. Z. i B. w trakcie realizacji inwestycji zachodzi konieczność wykonania otworów wypadających (zlokalizowanych) w jezdniach dróg w celu wykonania połączeń (węzłów wodociągowych), w wyniku których niezbędne jest odtworzenie nawierzchni drogi (przywrócenie drogi do stanu poprzedniego) za kwotę 6560,38 zł.

Podsumowując – celem Gminy jest przekazanie w użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury do innej spółki zajmującej się sprzedażą wody, będącej odrębnym od Gminy podatnikiem VAT, celem Gminy nie jest sprzedaż wody, ustalanie taryf czy odpłatny wynajem wodociągów, zatem nowa inwestycja nie będzie generować przychodów dla Gminy.

W piśmie z 14 września 2021 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano następujące informacje.

Celem Gminy jest przekazanie całej infrastruktury, której dotyczy zapytanie w użytkowanie innej spółce zajmującej się sprzedażą wody – odrębnemu podatnikowi VAT.

Celem Gminy jest przekazanie wszystkich odcinków wodociągów, których dotyczy zapytanie w użytkowanie innej spółce zajmującej się sprzedażą wody – odrębnemu podatnikowi VAT, bez pobierania wynagrodzenia:

 • G. ul. T.– nieodpłatnie
 • M. ul. S. i Ł. – nieodpłatnie
 • R. ul. B. i Z. - nieodpłatnie.

Dla poniżej wymienionych odcinków wodociągów zakłada się wykorzystywanie do czynności:

 • G. ul. T. - niepodlegających VAT,
 • M. ul. S. i Ł. - niepodlegających VAT,
 • R. ul. B. i Z. - niepodlegających VAT.

Zakłada się wykorzystanie towarów nabytych do realizacji inwestycji wodociągowych: G. ul. T., M. ul. S. i Ł., R. ul. B. i Z. do czynności wyłącznie niepodlegających VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z faktur zakupu jakie Gmina otrzyma w związku z realizacją zadania „…” przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków na inwestycję w wodociągi, jeżeli tak to w jakiej części, czy od całej wartości inwestycji?

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 14 września 2021 r.):

Jeżeli Gmina planuje przekazać nowo wybudowane wodociągi bez wynagrodzenia w użytkowanie innemu przedsiębiorstwu – wówczas odliczenie VAT nie przysługuje.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 VATU, podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 VATU, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 VATU. Jeżeli podatnik dokonuje zakupu na potrzeby zarówno działalności opodatkowanej jak i działalności niepodlegającej VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego obliczonego zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Sposób ten został określony w art. 86 ust. 2c pkt 1-4 VATU. Natomiast, jeżeli zakupy dokonywane są na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży, którego sposób obliczenia wskazano w art. 90 ust. 3 VATU. W sytuacji, jeżeli zakupy dokonywane są na potrzeby zarówno działalności opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej VAT, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zastosowaniu zarówno wartości prewskaźnika jak i współczynnika struktury sprzedaży.

Gmina przeprowadzi inwestycję w wodociąg w ramach realizacji zadań własnych gminy i nie będzie wykorzystywała go do prowadzenia działalności opodatkowanej (np. odpłatna dzierżawa/najem na rzecz spółki prowadzącej sprzedaż wody, która jest odrębnym od Gminy podatnikiem VAT lub sprzedawanie wody), to w takim przypadku Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych, nie istnieje, żaden związek przeprowadzonej inwestycji ze sprzedażą przez Gminę towarów czy usług opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przywołanych przepisów prawa wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ww. ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podkreślić należy, że na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina końcem roku 2020 wystąpiła do WFOŚiGW o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki do zawartej w 2011 r. umowy, z jednoczesnym przeznaczeniem wartości przewidzianej do umorzenia na zadanie m.in: „….”

Celem Gminy jest przekazanie całej infrastruktury (wszystkich odcinków wodociągów), której dotyczy zapytanie w użytkowanie innej spółce zajmującej się sprzedażą wody – odrębnemu podatnikowi VAT, nieodpłatnie bez pobierania wynagrodzenia. Celem Gminy nie jest sprzedaż wody, ustalanie taryf czy odpłatny wynajem wodociągów, zatem nowa inwestycja nie będzie generować przychodów dla Gminy.

Wątpliwości Gminy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją ww. zadania.

Jak wskazano na wstępie, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie podlegają temu podatkowi.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie zostanie spełniony. Jak wynika z treści wniosku powstałe w wyniku realizacji zadania odcinki wodociągów nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Cała infrastruktura (wszystkie odcinki wodociągów) zostaną przekazane nieodpłatnie innej spółce zajmującej się sprzedażą wody – odrębnemu podatnikowi VAT. Nabyte towary do realizacji inwestycji wodociągowych będą wykorzystywane do czynności wyłącznie niepodlegających VAT. Inwestycja nie będzie generować przychodów dla Gminy.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania „….”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj