Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-1.4011.648.2021.2.DJ
z 28 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2021 r. (data wpływu 7 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismem w dniu 6 września 2021 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

W związku z tym, że złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.648.2021.1.DJ, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano 30 sierpnia 2021 r., odebrano 1 września 2021 r., natomiast w dniu 6 września 2021 r. do tut. organu wpłynęło pismo, stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu (…) 2014 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego (…) Wydział Cywilny, Wnioskodawczyni otrzymała spadek po zmarłej w dniu (…) 2013 r. mamie – (…), w postaci 1/2 części należącego do niej mieszkania w (…). Pozostała część spadku przypadła mężowi zmarłej, tacie Zainteresowanej, (…). Rodzice zamieszkiwali w tym lokalu od grudnia 1964 roku, natomiast Wnioskodawczyni wyprowadziła się z mieszkania rodziców w roku 1984.

Mieszkanie to Wnioskodawczyni wspólnie z tatą – (…) sprzedali w dniu (…) października 2017 r. aktem notarialnym. Na tej podstawie powstał dla Wnioskodawczyni obowiązek rozliczenia się ze środków w kwocie (…) zł otrzymanych ze sprzedaży należnej Wnioskodawczyni części mieszkania, do końca 2019 roku.

W dniu (…) grudnia 2019 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż podpisali umowę darowizny na rzecz ich córki (…) w łącznej kwocie (…) zł, słownie: (…) ((…) zł przelane na rachunek córki w dniu (…) grudnia 2019 r. i (…) zł przelane w dniu (…) grudnia 2019 r., po połowie (…) zł mąż i Wnioskodawczyni) zgłoszoną w US w dniu (…) grudnia 2019 r. Celem darowizny było uzupełnienie środków na zakup domu jednorodzinnego pod adresem (…) w którym aktualnie Wnioskodawczyni z mężem zamieszkują.

Zgodnie z oświadczeniem córki – (…), podpisanym w dniu zakupu domu, w obecności notariusza, Wnioskodawczyni wraz z mężem mają zapewnioną dożywotnio możliwość bezpłatnego zamieszkania w zakupionej nieruchomości, prawo do swobodnego korzystania z całego budynku mieszkalnego jak również do swobodnego poruszania się po całej działce gruntu o nr ewidencyjnym (…).

Ponieważ Wnioskodawczyni z mężem nie są posiadaczami żadnej innej nieruchomości mieszkalnej, uczestnictwo w zakupie nieruchomości w (…) pozwoliło małżonkom na skorzystanie z możliwości zabezpieczenia ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

W piśmie, stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowana doprecyzowała, że darowizna środków przekazanych przez Wnioskodawczynię na rzecz córki (…) w celu uzupełnienia środków na zakup domu jednorodzinnego pod adresem (…) została przeznaczona przez córkę na zakup ww. nieruchomości. Do zakupu ww. nieruchomości (tj. domu jednorodzinnego pod adresem (…)) doszło w dniu (…) grudnia 2019 r. na podstawie aktu notarialnego (…). Jako kupująca w powyższym akcie wskazana jest córka – (…). Wnioskodawczyni nie jest współwłaścicielem powyższej nieruchomości, natomiast na podstawie oświadczenia córki (…) z dnia (…) grudnia 2019 r., potwierdzonego notarialnie (…) o treści: „w związku z nabyciem nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ew. (…), położonej w miejscowości (…), zobowiązuję się zapewnić moim rodzicom: (…), począwszy od (…) grudnia 2019 r., możliwość dożywotniego, bezpłatnego zamieszkiwania przez Nich w budynku mieszkalnym znajdującym się na wyżej wymienionej działce gruntu o numerze ewidencyjnym (…), a także prawo do swobodnego korzystania z całego budynku mieszkalnego jak również na swobodnym poruszaniu się po całej działce gruntu o numerze ewidencyjnym (…)”, z którego to prawa Wnioskodawczyni korzysta i zamierza korzystać nadal.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z zapłaty podatku od kwoty ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej ze spadku po zmarłej mamie – (…), skierowanych jako darowizna dla córki, na zakup nieruchomości mieszkalnej, w której na podstawie oświadczenia potwierdzonego notarialnie, zostały zabezpieczone własne potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawczyni?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w dniu (…) grudnia 2019 r. Wnioskodawczyni z mężem podpisali umowę darowizny na rzecz ich jedynej córki – (…) w łącznej kwocie (…) zł, słownie: (…) złotych ((…) zł przelane na rachunek córki w dniu (…) grudnia 2019 r. i (…) zł przelane w dniu (…) grudnia 2019 r., po połowie (…) zł mąż i żona) zgłoszoną w US w dniu (…) grudnia 2019 r. Celem darowizny było uzupełnienie środków na zakup domu jednorodzinnego pod adresem (…), w którym aktualnie małżonkowie zamieszkują.

Zgodnie z oświadczeniem córki – (…), podpisanym w dniu zakupu domu, w obecności notariusza, małżonkowie mają zapewnioną dożywotnio możliwość bezpłatnego zamieszkania w zakupionej nieruchomości, prawo do swobodnego korzystania z całego budynku mieszkalnego jak również do swobodnego poruszania się po całej działce gruntu o nr ewidencyjnym (…).

Ponieważ małżonkowie nie są posiadaczami żadnej innej nieruchomości mieszkalnej, uczestnictwo w zakupie nieruchomości w (…) pod numerem (…) pozwoliło im na skorzystanie z możliwości zabezpieczenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawczyni ponosi koszty eksploatacyjne budynku: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, internet, opłaca podatek od nieruchomości na rzecz gminy.

Małżonkowie wykonali również prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia domu, ogrodzenia, bramy, podjazdu do garażu, trawników i nasadzeń opłacając je ze swoich środków.

Małżonkowie nie są właścicielami nieruchomości, natomiast korzystają z niej zgodnie z danym im prawem i starają się aby ich potrzeby mieszkaniowe były w pełni zaspokojone i nie kolidowały z potrzebami córki.

Bazując na powyższym oraz posiłkując się różnymi interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni uważa, że Jej zdarzenie wpisuje się w wymagania dla zwolnienia z podatku mimo braku prawa własności do nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, co do zasady decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób ich nabycia.

Z przestawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała spadek po zmarłej w dniu (…) 2013 r. mamie w postaci 1/2 części mieszkania. Pozostała część spadku przypadła mężowi zmarłej, tacie Wnioskodawczyni. Mieszkanie to Wnioskodawczyni wspólnie z tatą sprzedali w dniu (…) 2017 r. aktem notarialnym. Środki ze sprzedaży udziału w ww. mieszkaniu Wnioskodawczyni przeznaczyła w 2019 roku jako darowiznę dla córki w celu uzupełnienia środków na zakup przez córkę domu jednorodzinnego. Jako kupująca w akcie notarialnym wskazana jest córka Zainteresowanej. Wnioskodawczyni nie jest współwłaścicielem powyższej nieruchomości, natomiast na podstawie oświadczenia córki z dnia (…) grudnia 2019 r. (potwierdzonego notarialnie) córka zobowiązała się zapewnić Wnioskodawczyni i jej mężowi, począwszy od (…) grudnia 2019 r., możliwość dożywotniego, bezpłatnego zamieszkiwania przez Nich w zakupionym budynku mieszkalnym.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w mieszkaniu, które to mieszkanie zostało sprzedane (…) 2017 roku, nastąpiło w dniu śmierci spadkodawczyni – matki Wnioskodawczyni, tj. w dniu (…) 2013 roku.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię udziałów w tymże mieszkaniu nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie – zatem stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, w rozumieniu przywołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

Na mocy art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d, gdyż zbyte udziały w nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawczynię nieodpłatnie (w drodze spadku).

Stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne o podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W art. 21 ust. 25 ww. ustawy, ustawodawca określił, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

W myśl art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Na mocy art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

− przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Ww. zwolnienie, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia - w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

W konsekwencji, korzystanie ze zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji. W przypadku niewypełnienia warunków określonych w wyżej cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik traci prawo do ulgi i jest zobowiązany zapłaty podatku dochodowego.

Rozstrzygając zatem o prawie do zwolnienia z opodatkowania należy pamiętać, że - jak już wcześniej wyjaśniono - zawarty w art. 21 ust. 25 ustawy katalog wydatków uprawniających do zwolnienia ma charakter zamknięty i w związku z tym tylko wydatkowanie środków na realizację celów w nim wskazanych pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania. Inne wydatki niż wymienione w tym katalogu nie uprawniają do skorzystania z powyższego zwolnienia.

Do celów mieszkaniowych - wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy - których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania z ww. zwolnienia ustawodawca zakwalifikował m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), czy też wydatki poniesione na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b). Zatem wydatki poniesione na te cele - przy spełnieniu pozostałych przesłanek - uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Wobec powyższego, odnosząc się do wydatków poniesionych w 2019 r. przez Wnioskodawczynię ze środków uzyskanych ze sprzedaży w 2017 r. udziałów w nieruchomości (otrzymanych w spadku po matce) jako darowizny na rzecz córki w celu uzupełnienia środków na zakup przez córkę domu jednorodzinnego wskazać należy, że wydatek ten (tj. darowizna) nie został wymieniony przez ustawodawcę w ww. art. 21 ust. 25 ww. ustawy jako wydatek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Innymi słowy, skoro powyższy przepis art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje sytuacji, kiedy podatnik (Wnioskodawczyni) przekazuje środki uzyskane ze zbycia udziałów w nieruchomości w formie darowizny na rzecz innej osoby (w analizowanej sprawie na rzecz córki) na zakup przez tę obdarowaną osobę (córkę) nieruchomości (której to nieruchomości córka jest właścicielem), wydatków na ten cel Wnioskodawczymi nie może uwzględnić przy ustalaniu dochodu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla celów podatku dochodowego, charakteru tego nie zmienia okoliczność, że - jak wskazuje Wnioskodawczyni - Jej córka zobowiązała się w akcie notarialnym zapewnić Wnioskodawczyni możliwość dożywotniego, bezpłatnego zamieszkiwania w zakupionym budynku mieszkalnym, z którego to prawa Wnioskodawczyni korzysta i zamierza korzystać nadal.

Wyjaśnić należy, że okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 25 powołanej ustawy.

Przy czym ustawodawca w tym przepisie wskazał jednoznacznie, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „własne cele mieszkaniowe”. Poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne”, świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych podatnika.

W świetle powyższego, co do zasady, podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia w związku z zakupem nieruchomości na cele mieszkalne i jedynie wówczas gdy nabył nieruchomość w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych i faktycznie realizuje lub będzie realizował w niej swoje potrzeby mieszkaniowe. W analizowanej sprawie to nie Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość mieszkalną za pieniądze uzyskane ze sprzedaży w 2017 roku udziałów w nieruchomości, bowiem środki uzyskane ze zbycia udziałów w nieruchomości Wnioskodawczyni przekazała w 2019 roku córce w formie darowizny i to córka pieniądze uzyskane z darowizny przeznaczyła na zakup nieruchomości. W konsekwencji, jak wynika z wniosku to córka wydatkowała pieniądze otrzymane od Wnioskodawczyni w formie darowizny na nabycie budynku mieszkalnego i to córka w akcie notarialnym wskazana jest jako kupująca (to córka jest właścicielem ww. nieruchomości).

Natomiast, wskazać ponownie należy, że z przywołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym zostało ono dokonane, na własne cele mieszkaniowe, określone w katalogu wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog ten ma charakter zamknięty, ustawodawca nie używa bowiem określeń „w szczególności” czy „między innymi”. Z punktu widzenia rozpoznawanej sprawy istotne są wydatki - na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź wydatki na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b ww. ustawy). W katalogu tym nie mieści się przekazanie pieniędzy uzyskanych przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziałów w nieruchomości jako darowizny na rzecz córki w celu zakupu przez córkę nieruchomości mieszkalnej.

Zatem – w związku z przekazaniem środków, uzyskanych przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w dniu (…) 2017 roku udziałów w nieruchomości, nabytych w wyniku spadku po zmarłej w dniu (…) 2013 roku matce, w drodze darowizny na rzecz córki w celu uzupełnienia środków na zakup przez córkę domu jednorodzinnego – Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wydatek ten nie został wymieniony przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 ww. ustawy jako wydatek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia na podstawie wyżej wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 ze zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj