Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.620.2021.2.EJU
z 27 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2021 r. (data wpływu 28 lipca 2021 r.), uzupełnione pismem z 16 września 2021 r. (data wpływu 21 września 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

28 lipca 2021 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. „(...)”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2021 r. (data wpływu 21 września 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu nr 0111-KDIB3-2.4012.620.2021.1.EJU.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „(…)”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie sieci szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, w których są potrzebne.

Inwestycja polegać będzie na budowie w jednostce elementu regionalnego systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej, kompatybilnego z Krajową Platformą Medyczną.

W szczególności uruchomione zostanie repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (edm) w celu przetwarzania w nim danych, wraz z aplikacjami dziedzinowymi służącymi do wspierania procesów skutkujących wytwarzaniem dokumentacji medycznej.

W tym celu konieczny będzie zakup odpowiedniego oprogramowania, serwerów bazodanowych, systemów archiwizacji, stacji komputerowych itp. Pozwoli to na korzystane z zasobów zgromadzonej dokumentacji medycznej przez pacjentów, lekarzy zatrudnionych w jednostce oraz innych lekarzy spoza jednostki, w celu kontynuacji procesu leczenia w każdym miejscu w regionie (i docelowo w kraju).

Dostęp do infrastruktury (i danych) powstałej dzięki realizacji projektu dla użytkowników (przede wszystkim pacjentów) będzie całkowicie bezpłatny.

Realizując projekt Wnioskodawca zrealizuje ciążący na nim obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, jak również poprawi własną organizację pracy związanej z obsługą pacjentów w zakresie udzielania innych istotnych dla pacjenta informacji, wymaganych odrębnymi przepisami prawnymi (np. ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta itd.). Jednocześnie realizacja projektu pośrednio wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych (w zakresie dostępu i wymiany danych medycznych).

Planowany okres realizacji projektu to II półrocze 2021 roku - grudzień 2020 roku. Przedmiot projektu w żadnym zakresie nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług i co miesiąc składa deklaracje VAT-7.

Ponad 99% przychodów Wnioskodawcy pochodzi ze świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że

  1. na fakturach za zakup towarów i usług Wnioskodawca widnieć będzie jako nabywca
  2. Wnioskodawca, w ramach realizacji projektu poniesie wydatki na modernizację środków trwałych (budynki i budowle), zakup środków trwałych (sprzęt informatyczny), wartości nie materialnych i prawnych (specjalistycznej oprogramowanie) oraz na koszty promocji projektu, które po wdrożeniu do użytkowania stanowić będą element regionalnego systemu informatycznego, pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej, kompatybilny z krajową platformą medyczną.
  3. Prawidłowy okres realizacji projektu to II półrocze 2021 r. – grudzień 2022 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach VAT, otrzymanych w ramach realizowanego projektu, od podatku VAT należnego wynikającego z wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż opodatkowaną?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca poniesie w ramach projektu wydatki na modernizację środków trwałych (budynki i budowle), zakup środków trwałych (sprzęt informatyczny), wartości niematerialnych i prawnych (specjalistyczne oprogramowanie) oraz na koszty promocji projektu, które po wdrożeniu do użytkowania stanowić będą element regionalnego systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej, kompatybilny z krajową platformą medyczną. Dostęp do przedmiotowych usług (gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie dokumentacji medycznej) będzie bezpłatny. Dane medyczne wykorzystywane będą w procesie leczenia tj. do świadczenia przez Wnioskodawcę usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach VAT, otrzymanych w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług realizuje projekt pn. „(...)”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie sieci szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, w których są potrzebne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „(...)”.

Odnosząc się do powyższego podkreślić należy, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie jak wskazuje na to jej opis, warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione. Jak podał Wnioskodawca przedmiot projektu w żadnym zakresie nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dostęp do infrastruktury (i danych) powstałej dzięki realizacji projektu dla użytkowników (przede wszystkim pacjentów) będzie całkowicie bezpłatny.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejszej interpretacji przyjęto jako element opisu sprawy twierdzenie Wnioskodawcy, że przedmiot projektu w żadnym zakresie nie będzie wykorzystywany do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – ta okoliczność nie była przedmiotem oceny Organu. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj