Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-3.4012.378.2021.1.PJ
z 24 września 2021 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2021 r. (data wpływu: 9 lipca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem na działce X. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

9 lipca 2021 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem na działce X.

We wniosku Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca – A. (dalej: Miasto) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny od dnia (...)., składa miesięczne deklaracje VAT-7, jest podatnikiem podatku VAT czynnym z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie których Wnioskodawca spełnia definicję podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Miasto jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym w którym do końca roku siedzibę ma B., o pow. użytkowej (...) m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka X. o pow. (...) ha, obręb C., (...), księga wieczysta (...). Nieruchomość została nabyta na rzecz Skarbu Państwa aktem not. Rep (...) z dnia (...)1995 roku z przeznaczeniem na siedzibę B. Nieruchomość stała się własnością Gminy A. na podstawie decyzji (...) z (...)2001 roku w związku z art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z Nr 133 poz. 872). Nabycie przez Miasto nieruchomości nastąpiło z mocy prawa, było niezależne od jego woli i miało charakter nieodpłatny oraz nie wiązało się z prawem do odliczenia VAT po stronie Miasta. Na rzecz B. był od 1995 roku ustanowiony trwały zarząd, który wygasł końcem maja 2021 roku. Obecnie, realizując funkcje właścicielskie, Miasto zamierza sprzedać działkę zabudowaną, będącą przedmiotem wniosku.

Budynek został wybudowany w 1910-20 roku, a przebudowany 1996-1997,1999. Doprowadzono tu energię elektryczną, wodę, gaz, a ścieki podłączono do bezodpływowego zbiornika. Niedawno wykonano nowy wjazd oraz parking z bloczków betonowych. Wolnostojący budynek, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony wymurowany z cegły w latach .... (...). W ... roku nieruchomość przekazano w zarząd B. w A., który głownie w latach ... przeprowadził remont kapitalny budynku adaptując go na potrzeby biurowo-administracyjne.

Stan techniczny budynku w momencie przejęcia przez B. budynek nie nadawał się do użytkowania. Stopień zużycia technicznego oceniono przed remontem tj. w 1995 roku na 85%. Na rok 2001 stan techniczny budynku należy określić jako zadowalający. Procentowy udział nakładów na 2001 rok zarządcy w wartości budynku określono na 87,31%.

Z uzyskanych informacji od B wynika, iż od momentu przejęcia w zarząd nieruchomości nie były ponoszone nakłady inwestycyjne i remontowe w nieruchomość przekraczające rocznie kwotę brutto 20 000,00 zł.

Od poniesionych nakładów nie dokonywano odliczenia podatku VAT. Wyżej wymienione wydatki nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wartość początkowa budynku brutto to (...) zł, a wartość początkowa gruntu (...) zł.

W okresie użytkowania nieruchomości nie była przedmiotem dodatkowego najmu lub dzierżawy, a jej użytkowanie miało związek tylko ze statutową działalnością B. Z dniem 31.05.2021 roku nieruchomość ta została przekazana w administrowanie jednostce organizacyjnej Miasta – D.

W związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 września 2015 r. (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od towarów i usług ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, począwszy od 01.01.2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe miasta A. - dla celów podatku VAT - są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez A. D. to jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz jednostką organizacyjną Miasta i od 1 stycznia 2017 r. podlegają centralizacji rozliczeń podatkowych w zakresie VAT z Wnioskodawcą.

B. nie jest objęty centralizacją VAT, nie prowadzi działalności związanej z uzyskaniem przychodów B. wykonuje statutową działalność wynikającą z Ustawy (...).
B. w A. na podst. art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) nie jest uznawany za podatnika powyższego podatku.

Działka wraz z budynkiem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w strefie 1UP - tereny usług o charakterze publicznym. Działka posiada użytek gruntowy - Bi t. j. inne tereny zabudowane. Działka znajduje się w terenie E. Dla przedmiotowego terenu nie wyznaczono obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Działka znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza. Na przedmiotowej działce znajduje się obiekt o wysokich walorach kulturowych objęty Gminną Ewidencją Zabytków.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem na działce X., będącą przedmiotem wniosku, przez Miasto podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zbycie nieruchomości opisanej jako działka X. nabytej przez Miasto podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowych (działek, udziałów w działkach), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku niektórych czynności.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług, mogące mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie zostały określone m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w którym ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających określone w tym przepisie warunki.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, w przypadku, gdy po wybudowaniu budynek, budowla lub ich część jest wykorzystywana, w tym używana na potrzeby własnej działalności, okoliczność ta powoduje, że ma już miejsce pierwsze zasiedlenie tego obiektu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Natomiast kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków oraz budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym. Budynek został wybudowany w 1910-20 roku, a przebudowany 1996-1997, 1999. Nieruchomość została nabyta na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z 1995 roku z przeznaczeniem na siedzibę B. Na rzecz B. był od 1995 roku ustanowiony trwały zarząd, który wygasł końcem maja 2021 roku. B. w A. głównie w latach 1996-97 i 99 przeprowadził remont kapitalny budynku adaptując go na potrzeby biurowo-administracyjne. Nieruchomość stała się własnością Gminy A. na podstawie decyzji z (...).2001 roku. Nabycie przez Miasto nieruchomości nastąpiło z mocy prawa, było niezależne od jego woli i miało charakter nieodpłatny oraz nie wiązało się z prawem do odliczenia VAT po stronie Miasta. Procentowy udział nakładów na 2001 rok zarządcy w wartości budynku określono na 87,31%. Z uzyskanych informacji od B. wynika, iż od momentu przejęcia w zarząd nieruchomości nie były ponoszone nakłady inwestycyjne i remontowe w nieruchomość przekraczające rocznie kwotę brutto 20 000,00 zł.

Od poniesionych nakładów nie dokonywano odliczenia podatku VAT. Wyżej wymienione wydatki nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z dniem 31.05.2021 roku nieruchomość ta została przekazana w administrowanie jednostce organizacyjnej Miasta – D. D. podlega centralizacji rozliczeń podatkowych w zakresie VAT z Wnioskodawcą.

Realizując funkcje właścicielskie, Miasto zamierza sprzedać działkę zabudowaną, będącą przedmiotem wniosku.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest podleganie sprzedaży nieruchomości zwolnieniu z podatku.

Rozpatrując powyższe wątpliwości należy w pierwszej kolejności ustalić czy planowana sprzedaż budynku przez Miasto będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia, bądź w okresie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, co wyłączało by ją ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10. ustawy.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy, pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że planowana przez Miasto sprzedaż budynku nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że budynek, który stał się własnością Gminy A. w (...). Po przekazaniu w (...) remont kapitalny, B. adaptował go na potrzeby biurowo-administracyjne. W latach następnych nakłady inwestycyjne i remontowe nie przekraczały rocznie kwoty 20 000 zł. Ww. wydatki nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Jednocześnie z wniosku nie wynika, by Miasto w okresie posiadania budynku oddanego B. w trwały zarząd ponosiło jakiekolwiek wydatki na jego ulepszenie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie planowana dostawa budynku, nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, ani w okresie krótszym niż dwa lata od niego. Będzie zatem podlegać zwolnieniu z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10.

Na podstawie art. 29a ust. 8 zwolnienie dotyczyło będzie również dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka X.

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym zbycie nieruchomości opisanej jako działka X. nabytej przez Miasto podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, nie wywołuje skutków prawnych dla współwłaściciela nieruchomości (żony Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj