Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/443-987/09/AL
z 29 grudnia 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP1/443-987/09/AL
Data
2009.12.29Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury


Słowa kluczowe
anulowanie faktury
faktura
faktura korygująca
faktura VAT
nota korygująca
odliczenie podatku
rzeczywiste zdarzenie gospodarcze
zdarzenie gospodarcze


Istota interpretacji
Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących.Wniosek ORD-IN 2 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2009r. (data wpływu 29 września 2009r.), uzupełnionym pismami z dnia 23 listopada 2009r. (data wpływu 27 listopada 2009r.) oraz z dnia 2 grudnia 2009r. (data wpływu 7 grudnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT i faktur VAT korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w w zakresie wystawiania faktur VAT i faktur VAT korygujących.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 listopada 2009r. (data wpływu 27 listopada 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-987/09/AL z dnia 12 listopada 2009r. oraz pismem z dnia 2 grudnia 2009r. (data wpływu 7 grudnia 2009r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja energii elektrycznej. Jest to działalność opodatkowana. Wnioskodawca zatrudnia ponad 1200 osób, a w swej strukturze organizacyjnej ma kilkadziesiąt wydziałów. Każda, wpływająca do Wnioskodawcy faktura (przy założeniu, że dotyczy działalności opodatkowanej) jest rejestrowana w kancelarii ogólnej, a następnie przekazywana do wydziału księgowości finansowej. W wydziale księgowości finansowej jest rejestrowana w systemie finansowo-księgowym, a następnie przekazywana do komórek merytorycznych celem potwierdzenia merytorycznego wykonania operacji z tej faktury.

Potwierdzenie merytorycznej zasadności faktury podczas pierwszej rejestracji w kancelarii ogólnej ani w księgowości finansowej nie jest możliwe. Zdarza się, że żaden z wydziałów nie potwierdza:

 1. zasadności merytorycznej całej faktury,
 2. zasadności merytorycznej jakiejś pozycji z faktury.

W sytuacji opisanej w punkcie 1 Wnioskodawca nie odlicza podatku naliczonego w całości i występuje do kontrahenta o wystawienie faktury korygującej do 0.

W sytuacji opisanej w punkcie 2 Wnioskodawca odlicza podatek naliczony w całości oraz występuje do kontrahenta o wystawienie faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Wnioskodawca koryguje VAT naliczony w dacie otrzymania tej faktury.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 23 listopada 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Otrzymane faktury VAT dotyczą zakupu materiałów, usług, robót budowlano-montażowych.
 2. Przyczynami wystawiania przez kontrahentów faktur VAT korygujących są: błędna cena, pomyłki w stawce VAT, brak podpisanego protokołu odbioru robót, zwrot towaru do sprzedawcy, pomyłki w danych na fakturze (data sprzedaży, data wystawienia, PKWiU).
 3. Podstawa prawna § 14 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 w sprawie wystawiania faktur.
 4. Sprawdzenie dowodów pod względem merytorycznym (rzeczowym) polega na ustaleniu prawdziwości, rzetelności, celowości i zgodności z przepisami operacji gospodarczej potwierdzonej tymi dowodami oraz sprawdzeniu czy dokumenty te zostały wystawione przez upoważnione osoby. Kontrola merytoryczna ma na celu przede wszystkim sprawdzenie zgodności danych dotyczących danej operacji, zawartych w dowodzie poddanym kontroli, ze stanem faktycznym (np. czy otrzymany sprzęt odpowiada ilości, jakości, parametrom określonym w zamówieniu). Kontrolę merytoryczną wykonują upoważnieni kierownicy komórek branżowych.
 5. Wnioskodawca kwestionuje zasadność merytoryczną całej faktury VAT lub jakiejś pozycji na fakturze VAT z uwagi na fakt iż pomimo, że dokumentuje ona rzeczywiście zaistniałe zdarzenie gospodarcze jest obarczona pewnymi błędami np. błędna cena materiału, błędne dane nabywcy, brak podpisanego protokołu odbioru itp. Ponadto Wnioskodawca kwestionuje zasadność pozycji na wielopozycjowej fakturze VAT ponieważ pozycja ta dokumentuje zdarzenie gospodarcze które nie zaistniało. Z uwagi na fakt, że faktura VAT została zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów dokumentów do Wnioskodawcy, a zatem została wprowadzona do obrotu prawnego nie jest zwracana wystawcy.
 6. Ponadto Wnioskodawca nie akceptuje danej faktury VAT lub jakiejś pozycji z faktury VAT w sytuacji gdy zdarzenie gospodarcze wykazane na fakturze VAT nie miało miejsca np. usługa nie została wykonana, dostawa materiałów nie nastąpiła itp.

W takiej sytuacji Wnioskodawca pomimo wprowadzenia tej faktury VAT do obrotu prawnego, poprzez zarejestrowanie w kancelaryjnym rejestrze wpływów, odsyła fakturę VAT do wystawcy.

6. Każda faktura, która wpływa do Wnioskodawcy jest rejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów, a następnie przekazywana do wydziału księgowości finansowej. W tym wydziale jest rejestrowana (księgowana) w systemie finansowo-księgowym we właściwym rejestrze zakupu np. w rejestrze zakupu materiałów, usług, środków trwałych, WNT itp. Po zarejestrowaniu jest przekazywana do odpowiednich komórek branżowych, które sprawdzają jej zasadność i poprawność merytoryczną. Sprawdzona faktura jest zwracana do księgowości finansowej i dopiero wtedy pracownicy księgowości dowiadują się czy faktura jest poprawna merytorycznie czy nie.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 grudnia 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż przedstawia prawidłową treść zawartą w punktach 4 i 5 uzupełnienia z dnia 23 listopada 2009r. do wniosku z dnia 21 września 2009r.

Ad.4.

Wnioskodawca kwestionuje zasadność merytoryczną jakiejś pozycji na fakturze VAT z uwagi na fakt iż pomimo, że dokumentuje ona rzeczywiście zaistniałe zdarzenie gospodarcze jest obarczona pewnymi błędami tj. błędna cena materiału, błędne dane sprzedawcy, pomyłka w stawce VAT, pomyłka w dacie sprzedaży, w dacie wystawienia.

Z uwagi na fakt, że faktura VAT została zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów dokumentów do Wnioskodawcy oraz w systemie finansowo-księgowym nie jest zwracana wystawcy, a Wnioskodawca występuje o fakturę korygującą. VAT naliczony w tej fakturze VAT jednostka odlicza w całości z faktury pierwotnej a następnie koryguje go w dacie otrzymania faktury korygującej.

Ad.5

 1. Wnioskodawca nie akceptuje całej faktury VAT ponieważ w całości nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego tj. z powodu braku dostawy, nie podpisania protokołu odbioru robót budowlano-montażowych lub usług w związku z niewykonaniem tych robót budowlano-montażowych lub usług. W takiej sytuacji Wnioskodawca pomimo zarejestrowania faktury w kancelaryjnym rejestrze wpływów oraz w systemie finansowo-księgowym, odsyła fakturę VAT do wystawcy,
 2. Wnioskodawca otrzymuje fakturę VAT wielopozycjową tzn. dokumentującą kilka dostaw lub usług. Wnioskodawca stwierdza, że jedna z tych pozycji tj. dotycząca dostawy lub wykonania robót budowlano-montażowych lub usług nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego, które faktycznie zaistniało bowiem dostawa nie miała miejsca lub protokół odbioru robót budowlano-montażowych lub usług nie został podpisany w związku z niewykonaniem robót budowlano-montażowych lub usług.


Faktura została zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów i w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje do sprzedawcy o fakturę VAT korygującą. VAT naliczony zawarty w fakturze pierwotnej odlicza ale tylko od pozycji które dokumentują faktyczne zdarzenia gospodarcze. Od pozycji, z którą Wnioskodawca się nie zgadza VAT pozostaje nie odliczony. Faktura korygująca pozostaje w aktach Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 grudnia 2009r.):

 1. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, w sytuacji gdy faktura VAT dokumentuje faktycznie zaistniałe zdarzenie gospodarcze jednak zawiera błędy opisane w punkcie 4 stanu faktycznego i została zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów oraz w systemie finansowo-księgowym, nie odsyłając faktury VAT do wystawcy tylko występując o fakturę VAT korygującą... Czy zatem Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając VAT naliczony z faktury pierwotnej w całości a potem, po otrzymaniu faktury korygującej, w dacie jej otrzymania, go koryguje...
 2. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odsyłając w sytuacji opisanej w punkcie 5a fakturę VAT wystawcy, pomimo zarejestrowania jej w kancelaryjnym rejestrze wpływów i w systemie finansowo-księgowym...
 3. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, gdy w sytuacji opisanej w punkcie 5b nie odsyła faktury VAT do wystawcy lecz występuje o fakturę VAT korygującą...
  Czy zatem prawidłowo postępuje odliczając VAT naliczony z faktury pierwotnej tylko z tych pozycji, które dokumentują faktyczne zdarzenia gospodarcze...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 grudnia 2009r.):

 1. W sytuacji opisanej w punkcie 4 stanu faktycznego postępuje prawidłowo występując o fakturę korygującą a jednocześnie odliczając cały VAT naliczony z tej faktury i korygując go dopiero w dacie otrzymania faktury korygującej.
 2. W sytuacji opisanej w punkcie 5a, tj. w sytuacji gdy faktura dokumentuje jakieś zdarzenia gospodarcze, które faktycznie nie miały miejsca Wnioskodawca postępuje prawidłowo odsyłając fakturę VAT wystawcy.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 5b Wnioskodawca uważa, że postępuje prawidłowo występując o fakturę korygującą i jednocześnie odliczając VAT naliczony tylko od tych pozycji z faktury pierwotnej, które dokumentują faktycznie zaistniałe zdarzenia gospodarcze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Stosownie do art. 29 ust. 4a ww. ustawy o VAT w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na mocy art. 29 ust. 4b ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

 1. w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 2. wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c cyt. ustawy).

W myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Zgodnie z art. 86 ust. 10a ww. ustawy o VAT w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Podstawowy obowiązek dokumentowania obrotu dla potrzeb podatku od towarów i usług, fakturami VAT przez podatników tego podatku został określony w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego podatnicy, o których mowa w art. 15, mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem.

W myśl § 4 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”. Faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" wystawiają również podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

W praktyce, przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego, zdarzają się jednak pomyłki. W związku z tym ustawodawca przewidział dwie możliwości korygowania błędów w fakturach VAT, za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej.

W myśl § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny – ust. 2 powołanego przepisu – powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 3. kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
 4. kwotę podwyższenia podatku należnego.

W myśl § 14 ust. 3 cyt. rozporządzenia, faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Jak stanowi § 15 ust. 1 cyt. rozporządzenia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (§ 15 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

Jak stanowi § 15 ust. 3 cyt. rozporządzenia nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 2. imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4;
 4. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej (§ 15 ust. 4 cyt. rozporządzenia).

Noty korygujące powinny zawierać wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA" (§ 15 ust. 5 cyt. rozporządzenia).

W tym miejscu podkreślić należy, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana, w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między podmiotami gospodarczymi.

Z przepisu § 14 cyt. rozporządzenia wynika, iż dopuszczalne jest korygowanie „pomyłek (…) w jakiejkolwiek pozycji faktury”, przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki. Za interpretacją taką przemawia również wykładnia językowa analizowanego przepisu. Według słownika Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, wyraz „pomyłka” oznacza – sąd lub postępek niezgodny z istotnym stanem rzeczy lub z obowiązującymi normami, mylne mniemanie, niewłaściwe, nieudane posunięcie; błąd, omyłka. Natomiast wyraz „jakikolwiek”- to zaimek zastępujący przymiotniki bez bliższego precyzowania ich treści; dowolny, wszelki, jaki bądź, wszystko jedno jaki; którykolwiek, jakikolwiek.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność opodatkowaną. Każda, wpływająca do Wnioskodawcy faktura (przy założeniu, że dotyczy działalności opodatkowanej) jest rejestrowana w kancelarii ogólnej, a następnie przekazywana do wydziału księgowości finansowej. W wydziale księgowości finansowej jest rejestrowana w systemie finansowo-księgowym, a następnie przekazywana do komórek merytorycznych celem potwierdzenia merytorycznego wykonania operacji z tej faktury. Potwierdzenie merytorycznej zasadności faktury podczas pierwszej rejestracji w kancelarii ogólnej ani w księgowości finansowej nie jest możliwe. Zdarza się, że żaden z wydziałów nie potwierdza zasadności merytorycznej całej faktury lub zasadności merytorycznej jakiejś pozycji z faktury.

Otrzymane przez Wnioskodawcę faktury VAT dotyczą zakupu przez niego materiałów, usług, robót budowlano-montażowych.

Przyczynami wystawiania przez kontrahentów faktur VAT korygujących są: błędna cena, pomyłki w stawce VAT, brak podpisanego protokołu odbioru robót, zwrot towaru do sprzedawcy, pomyłki w danych na fakturze (data sprzedaży, data wystawienia, PKWiU).

Sprawdzenie przez Wnioskodawcę dowodów pod względem merytorycznym (rzeczowym) polega na ustaleniu prawdziwości, rzetelności, celowości i zgodności z przepisami operacji gospodarczej potwierdzonej tymi dowodami oraz sprawdzeniu czy dokumenty te zostały wystawione przez upoważnione osoby. Kontrola merytoryczna ma na celu przede wszystkim sprawdzenie zgodności danych dotyczących danej operacji, zawartych w dowodzie poddanym kontroli, ze stanem faktycznym (np. czy otrzymany sprzęt odpowiada ilości, jakości, parametrom określonym w zamówieniu). Kontrolę merytoryczną wykonują upoważnieni kierownicy komórek branżowych.

Każda faktura, która wpływa do Wnioskodawcy jest rejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów, a następnie przekazywana do wydziału księgowości finansowej. W tym wydziale jest rejestrowana (księgowana) w systemie finansowo-księgowym we właściwym rejestrze zakupu np. w rejestrze zakupu materiałów, usług, środków trwałych, WNT itp. Po zarejestrowaniu jest przekazywana do odpowiednich komórek branżowych, które sprawdzają jej zasadność i poprawność merytoryczną. Sprawdzona faktura jest zwracana do księgowości finansowej i dopiero wtedy pracownicy księgowości dowiadują się czy faktura jest poprawna merytorycznie czy nie.

Wnioskodawca wskazał, iż kwestionuje zasadność merytoryczną jakiejś pozycji na fakturze VAT z uwagi na fakt iż pomimo, że dokumentuje ona rzeczywiście zaistniałe zdarzenie gospodarcze jest obarczona pewnymi błędami tj. błędna cena materiału, błędne dane sprzedawcy, pomyłka w stawce VAT, pomyłka w dacie sprzedaży, w dacie wystawienia.

Z uwagi na fakt, że faktura VAT została zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów dokumentów do Wnioskodawcy oraz w systemie finansowo-księgowym nie jest zwracana wystawcy, a Wnioskodawca występuje o fakturę korygującą. VAT naliczony w tej fakturze VAT Wnioskodawca odlicza w całości z faktury pierwotnej, a następnie koryguje go w dacie otrzymania faktury korygującej.

Ponadto występuje też sytuacja, w której Wnioskodawca nie akceptuje całej faktury VAT ponieważ w całości nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego tj. z powodu braku dostawy, nie podpisania protokołu odbioru robót budowlano-montażowych lub usług w związku z niewykonaniem tych robót budowlano-montażowych lub usług. W takiej sytuacji Wnioskodawca pomimo zarejestrowania faktury w kancelaryjnym rejestrze wpływów oraz w systemie finansowo-księgowym, odsyła fakturę VAT do wystawcy.

Występują też przypadki gdzie Wnioskodawca otrzymuje fakturę VAT wielopozycjową tzn. dokumentującą kilka dostaw lub usług. Wnioskodawca stwierdza, że jedna z tych pozycji tj. dotycząca dostawy lub wykonania robót budowlano-montażowych lub usług nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego, które faktycznie zaistniało bowiem dostawa nie miała miejsca lub protokół odbioru robót budowlano-montażowych lub usług nie został podpisany w związku z niewykonaniem robót budowlano-montażowych lub usług.

Faktura została zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów i w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje do sprzedawcy o fakturę VAT korygującą. VAT naliczony zawarty w fakturze pierwotnej odlicza ale tylko od pozycji które dokumentują faktyczne zdarzenia gospodarcze. Od pozycji, z którą Wnioskodawca się nie zgadza VAT pozostaje nieodliczony. Faktura korygująca pozostaje w aktach Wnioskodawcy.

1 sytuacja:

A zatem w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym Wnioskodawca kwestionuje zasadność merytoryczną jakiejś pozycji otrzymanej faktury VAT (w sytuacji gdy dokumentuje ona rzeczywiście zaistniałe zdarzenie gospodarcze) gdyż jest obarczona pewnymi błędami tj. błędna cena materiału, błędne dane sprzedawcy, pomyłka w stawce VAT, pomyłka w dacie sprzedaży, w dacie wystawienia.

Faktura VAT jest zarejestrowana w kancelaryjnym rejestrze wpływów dokumentów do Wnioskodawcy oraz w systemie finansowo-księgowym i nie jest zwracana wystawcy a Wnioskodawca występuje do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej. Podatek naliczony w tej fakturze VAT Wnioskodawca odlicza w całości z faktury pierwotnej a następnie koryguje go w dacie otrzymania faktury korygującej.

Zdaniem Wnioskodawcy postępuje on prawidłowo występując do sprzedawcy o fakturę korygującą, odliczając cały VAT naliczony z tej faktury i korygując go dopiero w dacie otrzymania faktury korygującej.

W świetle przytoczonych przepisów prawa, w sytuacji gdy wystawiona przez sprzedawcę faktura VAT dokumentuje faktycznie zaistniałe zdarzenie gospodarcze i faktura ta znalazła się w obrocie prawnym poprzez przyjęcie jej przez Wnioskodawcę (rejestracja faktury VAT w kancelaryjnym rejestrze wpływów dokumentów i w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy) Wnioskodawca w myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o VAT może dokonać odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury VAT dokumentującej zakup.

Jednocześnie stwierdzone przez Wnioskodawcę na fakturze VAT błędy takie jak: błędna cena materiału, pomyłka w stawce VAT winny zostać bezwarunkowo skorygowane (na mocy § 14 ust. 1 ww. ustawy o VAT) fakturą korygującą VAT.

Również fakturą korygującą mogą zostać skorygowane (na mocy § 14 ust. 1 ww. ustawy o VAT) pomyłki w innych pozycjach faktury, takie jak pomyłka w dacie sprzedaży, w dacie wystawienia, czy błędne dane sprzedawcy.

Przy czym nadmienić należy, iż ustawodawca dał nabywcy towaru lub usługi, który otrzymał fakturę VAT zawierającą pomyłki, możliwość wystawienia faktury zwanej notą korygującą. Wyjątki ograniczające możliwość wystawienia przez nabywcę not korygujących dotyczą pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12.

A zatem pomyłkę w dacie sprzedaży, w dacie wystawienia faktury oraz w danych sprzedawcy Wnioskodawca może skorygować notą korygującą.

Podkreślić jednak należy, iż w sytuacji gdyby pomyłka w danych dotyczących sprzedawcy znajdujących się na fakturze VAT, wiązała się z całkowitą zmianą danych sprzedawcy, wynikającą z faktu wystąpienia innego podmiotu sprzedaży, wówczas w takiej sytuacji niemożliwym jest prostowanie danych dotyczących sprzedawcy notą korygującą. Nie można bowiem poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie na drugi mający również swój byt cywilnoprawny i podatkowy.

W związku z powyższym, po otrzymaniu przez Wnioskodawcę od kontrahenta faktury korygującej stawkę podatku VAT lub cenę materiału, których to pozycji korekta powoduje jednoczesną zmianę – korektę kwoty podatku naliczonego, Wnioskodawca winien dokonać korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał.

Jednocześnie tut. organ pragnie zauważyć, iż korekta fakturą korygującą takich pozycji faktury VAT jak: dane sprzedawcy, data sprzedaży, data wystawienia faktury, przy prawidłowym wykazaniu na fakturze VAT innych pozycji, pozostaje bez wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w sytuacji gdy kwestionuje zasadność merytoryczną jakiejś pozycji otrzymanej faktury VAT (która dokumentuje rzeczywiście zaistniałe zdarzenie gospodarcze) bowiem jest obarczona pewnymi błędami (tj. błędna cena materiału, błędne dane sprzedawcy, pomyłka w stawce VAT, pomyłka w dacie sprzedaży, w dacie wystawienia) Wnioskodawca występuje do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej, a podatek naliczony w tej fakturze VAT Wnioskodawca odlicza w całości z faktury pierwotnej a następnie koryguje go w dacie otrzymania faktury korygującej należało uznać za nieprawidłowe.

Korekty, wcześniej odliczonego podatku naliczonego, w dacie otrzymania faktury korygującej Wnioskodawca dokonywać winien wyłącznie w sytuacji gdy wystąpiła zmiana stawki VAT bądź ceny materiału rzutująca na prawidłowe wyliczenie kwoty podatku naliczonego. Natomiast korekta innych błędów tj. dane sprzedawcy, data sprzedaży, data wystawienia faktury pozostają bez wpływu na wcześniejsze odliczenie dokonane z faktury VAT.

2 sytuacja:

Wnioskodawca wskazał, iż występują również sytuacje gdy nie akceptuje całej faktury VAT ponieważ w całości nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego tj. z powodu braku dostawy, niepodpisania protokołu odbioru robót budowlano-montażowych lub usług w związku z niewykonaniem tych robót budowlano-montażowych lub usług. W takiej sytuacji Wnioskodawca pomimo zarejestrowania faktury w kancelaryjnym rejestrze wpływów oraz w systemie finansowo-księgowym, odsyła fakturę VAT do wystawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy faktura dokumentuje jakieś zdarzenia gospodarcze, które faktycznie nie miały miejsca Wnioskodawca postępuje prawidłowo odsyłając fakturę VAT wystawcy.

Jak wcześniej wskazano faktura VAT winna dokumentować faktycznie zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego faktura VAT mimo, iż znalazła się w obrocie prawnym poprzez przyjęcie jej przez Wnioskodawcę (rejestracja faktury VAT w kancelaryjnym rejestrze wpływów dokumentów i w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy) jest przez Wnioskodawcę odsyłana wystawcy z uwagi na fakt, iż nie dokumentuje zaistnienia zdarzenia gospodarczego: nie dostarczono towaru, nie podpisano protokołu odbioru robót budowlano-montażowych lub usług w związku z niewykonaniem tych robót budowlano-montażowych lub usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, w oparciu o przedstawione przepisy prawa, w sytuacji gdy otrzymana faktura VAT faktycznie nie dokumentuje zaistnienia zdarzenia gospodarczego, jednakże została przez Wnioskodawcę wprowadzona do obrotu prawnego, poprzez jej przyjęcie, nie może zostać zwrócona wystawcy.

Faktura powyższa, jako że znalazła się już w obrocie prawnym, winna zostać skorygowana fakturą korygującą.

Zwrócić należy również uwagę, iż zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż w sytuacji gdy faktura dokumentuje jakieś zdarzenia gospodarcze, które faktycznie nie miały miejsca Wnioskodawca winien odesłać fakturę VAT wystawcy należało uznać za nieprawidłowe.

3 sytuacja:

Wnioskodawca otrzymuje fakturę VAT zawierającą wiele pozycji tzn. dokumentującą kilka dostaw lub usług, którą rejestruje w kancelaryjnym rejestrze wpływów i w systemie finansowo-księgowym. Wnioskodawca stwierdza, że jedna z pozycji na fakturze tj. dotycząca dostawy lub wykonania robót budowlano-montażowych lub usług nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego, które faktycznie zaistniało bowiem dostawa nie miała miejsca lub protokół odbioru robót budowlano-montażowych lub usług nie został podpisany w związku z niewykonaniem robót budowlano-montażowych lub usług. W tej sytuacji Wnioskodawca występuje do sprzedawcy o fakturę VAT korygującą.

Wnioskodawca podatek naliczony zawarty w fakturze pierwotnej odlicza ale tylko od pozycji, które dokumentują faktyczne zdarzenia gospodarcze. Od pozycji, z którą Wnioskodawca się nie zgadza VAT pozostaje nie odliczony. Faktura korygująca pozostaje w aktach Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy postępuje prawidłowo występując o fakturę korygującą i jednocześnie odliczając VAT naliczony tylko od tych pozycji z faktury pierwotnej, które dokumentują faktycznie zaistniałe zdarzenia gospodarcze.

Jeszcze raz na podkreślenie zasługuje fakt, iż faktura VAT winna stanowić dokumentację faktycznie zaistniałego zdarzenia gospodarczego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

W świetle cytowanego wyżej przepisu Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego (z faktury zawierającej wiele pozycji) w części, w której podatek naliczony został w związku z czynnościami, które nie zostały wykonane.

W sytuacji zatem, gdy na przyjętej przez Wnioskodawcę (znajdującej się zatem w obrocie prawnym) fakturze VAT, dokumentującej kilka dostaw towarów lub świadczeń usług, Wnioskodawca kwestionuje jedną z pozycji, dotyczącą dostawy lub usługi, z uwagi na fakt, iż powyższa dostawa lub usługa nie miała miejsca (czyli w tym względzie faktura nie dokumentuje zaistniałego zdarzenia gospodarczego), faktura ta winna zastać skorygowana przez jej wystawcę, bowiem korekcie w tej sytuacji podlegać będą dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5-12 cyt. rozporządzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy, iż postępuje prawidłowo występując o fakturę korygującą i jednocześnie odliczając VAT naliczony tylko od tych pozycji z faktury pierwotnej, które dokumentują faktycznie zaistniałe zdarzenia gospodarcze należało zatem uznać za prawidłowe.

W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia sposobu dokumentowania zwrotu towarów gdyż Wnioskodawca nie zadał w tym zakresie pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj