Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB3/423-509/09/AM
z 30 listopada 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB3/423-509/09/AM
Data
2009.11.30Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
doradztwo
koszty dotacji
koszty przyznania dotacji
koszty uzyskania przychodów


Istota interpretacji
Czy wydatki ponoszone na usługi doradcze oraz inne koszty ponoszone w związku ze staraniem się o dotację stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, nawet wówczas, gdy z dotacji zostanie sfinansowany zakup środków trwałych?Wniosek ORD-IN 3 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 r. (data wpływu 8 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 8 września 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka była zainteresowana pozyskaniem dotacji na planowaną inwestycję. Wobec tego zawarła w dniu 3 października 2008 r. umowę z firmą doradczą, w której zleciła tej firmie wykonanie usług doradczych i analitycznych związanych z przygotowaniem aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z RPO W (Regionalny Program Operacyjny Województwa) na lata 2007-2013, współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Spółka poniosła już pierwszy koszt na rzecz firmy doradczej, tj. z tytułu przygotowania aplikacji o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO W. Po podpisaniu umowy na dotację będzie zobowiązana do zapłaty prowizji na rzecz firmy doradczej. W związku ze staraniem się o dotację Spółka poniosła również koszt prowizji za udzielenie promesy bankowej.

Wnioskodawca wskazuje również, iż wydatki ponoszone na ubieganie się o dotację nie są kosztami kwalifikowanymi finansowanymi z dotacji, natomiast otrzymana dotacja podlegałaby zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy. Całość dotacji przeznaczona jest na współfinansowanie realizowanej inwestycji, w wyniku której Spółka przyjmie do swojej ewidencji środki trwałe.


W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:


  1. Czy wydatki ponoszone na usługi doradcze oraz inne koszty ponoszone w związku ze staraniem się o dotację stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, nawet wówczas, gdy z dotacji zostanie sfinansowany zakup środków trwałych...
  2. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez firmę doradczą bądź inną firmę w związku z ubieganiem się o dotację...


Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zagadnienie dotyczące podatku od towarów i usług będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przy czym powszechnie przyjmuje się, że kosztami takimi są również koszty ogólne związane z funkcjonowaniem firmy, niemające bezpośredniego powiązania z żadnymi konkretnymi przychodami. Do kosztów uzyskania przychodów zatem można zaliczyć nie tylko wydatki niezbędne, ale też po prostu potrzebne, przydatne w działalności gospodarczej. Wreszcie do kosztów podatkowych można zaliczyć nawet takie wydatki, które pozwalają podatnikowi na uzyskanie oszczędności, unikniecie ciężarów, zachowanie ciągłości funkcjonowania lub płynności finansowej, a nawet zapobieżenie stratom (wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2006 r. III Sa/Wa 1447/2006, uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 18 czerwca 2007 r. II FPS 8/2006, wyrok WSA we Wrocławiu z 20 maja 2003 r. I SA/Wr 2854/2000).

Nie budzi wątpliwości, że z punktu widzenia interesów Spółki korzystne byłoby otrzymanie dotacji na realizowaną już inwestycję. Spółka nie posiada fachowej wiedzy w zakresie możliwości uzyskania dotacji na potrzeby prowadzonej działalności, w związku z czym konieczne było zawarcie umowy z firmą doradczą specjalizująca się w świadczeniu usług w tym zakresie. Uzyskana dotacja zostanie wykorzystana na cele związane z działalnością Spółki, a przez to będzie miała pozytywny wpływ na wysokość przychodów osiąganych przez Spółkę. Dodatkowe środki pieniężne to dodatkowy kapitał inwestycyjny, a inwestycje to bez wątpienia potencjalne źródło zwiększenia przychodów Spółki. Tym samym warunek z art. 15 ust. 1 ustawy jest spełniony.

Wydatki ponoszone w związku ze staraniem się o uzyskanie dotacji w całości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy celem ich poniesienia jest zabezpieczenie źródła przychodu. Ponadto koszty te nie są ujęte w art. 16 ust. 1 ustawy. Wydatki te są pokryte w całości ze środków własnych i jako koszty pośrednie związane z prowadzoną działalnością podlegają potrąceniu w dacie poniesienia (art. 15 ust. 4d i 4e ustawy).

Wymienione wydatki są nie tyle kosztami uzyskania przychodu związanymi z otrzymaniem samej dotacji, lecz kosztami związanymi z funkcjonowaniem Spółki. Spółka nie posiadając fachowej wiedzy w dziedzinie przygotowania dokumentacji na potrzeby postępowania w sprawie dotacji musi skorzystać z usług doradczych (konsultingowych) pozwalających na prawidłowe złożenie wniosku o przyznanie dotacji. Jednocześnie takie postępowanie należy uznać za racjonalne, gdyż zapobiega błędnym decyzjom mogącym wpłynąć na finanse Spółki.

Powyższy wniosek dotyczy także sytuacji, gdy z dotacji zostanie sfinansowany zakup środków trwałych. Spółka uważa bowiem, że koszty uzyskania dotacji nie są kosztami związanymi z zakupem środków trwałych, o których mowa w art. 16g ust. 3 ustawy. Koszty związane z zakupem to m.in. cena nabycia, koszt transportu, prowizji oraz inne koszty związane z nabyciem i przekazaniem środka trwałego do używania. Natomiast nie można zakupu środka trwałego powiązać w taki sposób z kosztami ubiegania się o dotację. Koszty starania się o dotację są kosztami ogólnymi wynikającymi z działalności gospodarczej, tj. z decyzji Spółki o ubieganiu się o dotację. W momencie składania wniosku o dotację nie wiadomo, czy dotacja ta zostanie uzyskana, a więc nie może być mowy o związku kosztów uzyskania dotacji z kosztami zakupu środka trwałego.

Podsumowując, koszty ponoszone w związku ze staraniem się o dotację stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów i jako koszty pośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Przy czym nie ma znaczenia fakt, czy dotacja w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) – dalej: ustawa, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione koszty, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.


Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:


  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – ust. 4e art. 15 ustawy.

W ocenie organu podatkowego kosztów usług doradczych, jak i innych kosztów związanych z pozyskaniem przedmiotowej dotacji nie należy uznawać za koszty bezpośrednie dotyczące przychodów w postaci środków unijnych (dotacji). Zasadnym jest zakwalifikowanie ich do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością. W konsekwencji, będą one podlegać potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj