Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-191/09-2/MT
z 11 maja 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB1/415-191/09-2/MT
Data
2009.05.11


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Przedmiot opodatkowania


Słowa kluczowe
nagrody
programy lojalnościowe
spółki
wartości
zakup towarów


Istota interpretacji
sposób opodatkowania wartości nagród wręczanych uczestnikom programu lojalnościowegoWniosek ORD-IN 325 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.03.2009 r. (data wpływu 23.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wartości nagród wręczanych uczestnikom programu lojalnościowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wartości nagród wręczanych uczestnikom programu lojalnościowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest organizatorem programu lojalnościowego realizowanego dla swojego klienta. Program jest adresowany do osób fizycznych dokonujących zakupów towarów klienta i polega na tym, że w zamian za zakup produktów objętych programem, uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów, którą następnie może wymienić na wybraną nagrodę. Regulamin programu jasno określa zasady przyznawania nagród oraz wskazuje osoby uprawnione do ich otrzymania.

Na podstawie umowy zawartej ze swoim klientem, spółka - w imieniu i na rzecz tego klienta - dokonuje zakupu, a następnie dystrybucji nagród. Na podstawie umowy spółka jest również odpowiedzialna za pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego podatku dochodowego należnego z tytułu wydawanych nagród.

Każdy uczestnik programu może wymienić na dowolnie wybrane nagrody dowolną liczbę ze zgromadzonych przez siebie punktów. Wymiana taka może się też odbyć w każdym czasie, nie wykraczającym poza okres trwania programu. Uczestnik może wymienić zgromadzone przez siebie punkty na jedną lub więcej nagród. Wartość nagród waha się od ok. 6,00 PLN do ok. 5000,00 PLN. Nagrody są wydawane dokumentem WZ. Ich odbiór jest kwitowany przez uczestnika programu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy do przedstawionego stanu faktycznego będzie miał zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, tzn. czy będzie to przychód zwolniony z tytułu otrzymania nagrody w związku ze sprzedażą premiową jeśli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 PLN...
  2. Czy poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć każdą odrębnie wybraną przez uczestnika nagrodę, również w sytuacji, kiedy większa pula zebranych punktów zostanie wymieniona jednocześnie na kilka nagród i przekazana uczestnikowi w jednej paczce...

Zdaniem Spółki do przedstawionego stanu faktycznego ma zastosowanie art. 21 ust 1 pkt 68 updof, tzn. że wolna od podatku dochodowego będzie wartość nagrody - w tym przypadku otrzymanej w związku ze sprzedażą premiową - jeżeli jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 760,00 PLN. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu, wartość nagrody będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 updof tzn. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%.

Spółka uważa również, że poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć każdą odrębnie wybraną przez uczestnika nagrodę, również w sytuacji, kiedy większa pula zebranych punktów zostanie wymieniona jednocześnie na kilka nagród i przekazana uczestnikowi w jednej paczce. Przykładowo, jednoczesna wymiana punktów na dwie nagrody o wartościach po 500,00 PLN, które są następnie w jednej przesyłce przekazane uczestnikowi, nie rodzi obowiązku ich opodatkowania ze względu na nie przekroczenie limitu 760,00 PLN, ponieważ jednostkowa wartość nagród nie przekracza tej kwoty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c wymienionej ustawy o podatku dochodowym oraz zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów.

Co do zasady, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Ponadto należy zaznaczyć, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W związku z powyższym należy stwierdzić iż, zwolnienie określone w art. 21 ust.1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie osób fizycznych otrzymujących nagrody w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz, pod warunkiem, że sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez te osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Reasumując należy stwierdzić , iż jedną z okoliczności zwalniających od podatku nagrodę jest otrzymanie jej przez podatnika w związku ze sprzedażą premiową. Jeśli nagrody przyznane przez wnioskodawcę w ramach sprzedaży premiowej będą skierowane do osób nie będących przedsiębiorcami, które dokonają zakupu we własnym imieniu i jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, to wartość tych nagród objęta będzie zwolnieniem z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Poprzez pojęcie „jednorazowa wartość nagrody” należy rozumieć wartość każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody.

Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych w ciągu roku nagród oraz to, że nagrody te zostaną przesłane w jednej paczce. Wartości nagród wysłanych w jednej paczce nie należy również sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnie wybranej przez uczestnika programu nagrody.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł.

Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie odpowiadającej 2 stanom faktycznym, natomiast winna być uiszczona kwota odpowiadająca 1-mu stanowi faktycznemu, opłata w wysokości 40 zł dokonana w dniu 18.03.2009 r. będzie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej na Nr rachunku bankowego, z którego została uiszczona opłata.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj