Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBII/2/415-318/09/JT
z 10 czerwca 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBII/2/415-318/09/JT
Data
2009.06.10Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów


Słowa kluczowe
budynek mieszkalny
budynek niemieszkalny
rozbudowa budynku
spłata kredytu
ulga odsetkowa


Istota interpretacji
Czy wnioskodawca może odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego wyłącznie w swoim rozliczeniu rocznym, jeżeli spłat dokonuje on a wszelkie pozwolenia i odbiory budynku są wystawione na jego nazwisko, pomimo iż było kilku kredytobiorców?
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i sytuacji prawnej wnioskodawca może korzystać z ulgi odsetkowej i w jakim zakresie?Wniosek ORD-IN 687 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2009r. (data wpływu do tut. Biura 23 marca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 12 czerwca 2006r. wnioskodawca uzyskał zgodę Powiatowego Nadzoru Budowlanego na nadbudowę i rozbudowę budynku gospodarczego ze zmianą na budynek mieszkalny jednorodzinny. Pozwolenie to zostało wydane na nazwisko wnioskodawcy, gdyż budowa przeznaczona była dla jego celów.

W związku z powyższym w celu uzyskania środków na rozbudowę wnioskodawca w dniu 22 sierpnia 2006r. uzyskał kredyt mieszkaniowy budowlano-hipoteczny na pokrycie kosztów budowy w wysokości 80 000,00 zł.

Przed upływem trzech lat w dniu 19 kwietnia 2008r. wnioskodawca zgłosił zakończenie budowy, które otrzymał również na swoje nazwisko.

Jednak kredyt mieszkaniowy, został zawarty pomiędzy bankiem a czterema osobami-kredytobiorcami.

Wnioskodawca podkreśla, że jest jedynym właścicielem tego budynku mieszkalnego - zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i zaświadczeniem o zakończeniu budowy i to on jest zameldowany w tym budynku, a wraz z nim w domu tym zameldowana jest jego żona z córką.

Odsetki od kredytu wraz z główną kwotą należności są spłacane przez wnioskodawcę w wyznaczonych przez bank terminach. Kwoty te wnioskodawca spłaca indywidualnie. Jednak bank wystawił zaświadczenie o spłaconych odsetkach od kredytu za lata 2006, 2007 i 2008 na nazwiska wszystkich czterech kredytobiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wobec powyższego wnioskodawca może odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego wyłącznie w swoim rozliczeniu rocznym, jeżeli spłat dokonuje on a wszelkie pozwolenia i odbiory budynku są wystawione na jego nazwisko...

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i sytuacji prawnej wnioskodawca może korzystać z ulgi odsetkowej i w jakim zakresie...

Zdaniem wnioskodawcy po spełnieniu wszystkich warunków zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – może odliczać obecnie oraz w przyszłości odsetki od zaciągniętego mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego od swoich dochodów w rozliczeniach rocznych, począwszy od 2008r tj. od daty ukończenia inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008r. podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r.

Zatem zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1996r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007r., od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku, których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 ww. ustawy, odliczenie, o którym mowa wyżej, stosuje się, jeżeli:

1.kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002r.,

2.kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo– kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 ustawy,

3.inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002r., a ponadto w przypadku inwestycji:

 1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.do zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6. odsetki, o których mowa w ust. 1 ustawy:

 1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 ustawy,
 2. nie zostały faktycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,
 3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 2. budowę budynku mieszkalnego,
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Z cyt. wyżej przepisu art. 26b ust. 2 pkt 7 wynika, iż uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi będą miały osoby, które w latach ubiegłych nie korzystały z tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, czyli osoby, które wcześniej nie odliczały od dochodu lub podatku wydatków związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych. Jednocześnie w przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m² powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak, więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy pierwszego odliczenia odsetek można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26 ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26 ust. 7 ww. ustawy).

Odnosząc powyżej przedstawione uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż odliczenia odsetek od kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji mieszkaniowych określonych w art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się w ramach limitu. W 2008r. limit ten wynosi 212.870 zł.

Wskazać zatem należy, na podstawie cyt. powyżej przepisu art. 26b ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust.1, odlicza się z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, wymienionej w pkt 1-4 tego przepisu.

W konsekwencji, prawo do odliczenia – na zasadach określonych w ustawie – przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego udzielonego przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych przez ustawodawcę (wyjątek od tej zasady stanowią odsetki od kredytów określonych w art. 26b ust. 3).

W świetle powyższego, w przypadku omawianej ulgi, istotne znaczenie ma to, kto faktycznie dokonał spłaty przedmiotowych odsetek.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają regulacji (analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku ulgi związanej z budową budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nich lokali mieszkalnych na wynajem), zgodnie z którą kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współkredytobiorców w ogólnej kwocie spłaconych odsetek, należy ustalać proporcjonalnie do udziału we współwłasności, a w razie braku dowodu określającego wysokość udziałów współkredytobiorców należy przyjąć, że udziały we współwłasności (kredytu) są równe.

Zatem, jeżeli z umowy kredytowej wynika, iż kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba, i każda odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez ustawodawcę.

W konsekwencji, jeżeli całej spłaty odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego udzielonego w dniu 22 sierpnia 2006r. czterem kredytobiorcom dokonał wnioskodawca i dysponuje dowodem potwierdzającym ten fakt to prawo do dokonania odliczenia w kwocie odsetek faktycznie spłaconych (100%) przysługuje wnioskodawcy, jeżeli odsetki te mieszczą się w ustawowym limicie.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca (jak podaje we wniosku) samodzielnie spłaca odsetki kredytu wraz z należnością główną do banku kredytującego.

Jeżeli zatem faktycznie tylko on spłaca odsetki od przedmiotowego kredytu i posiada dokumenty stwierdzające poniesienie tych wydatków, przysługuje mu prawo do odliczenia tych odsetek na podstawie art. 26b ust. 1 ww. ustawy o ile spełnia pozostałe kryteria zawarte w tym przepisie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy)

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj