Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP3/443-85/09/ZG
z 2 lipca 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP3/443-85/09/ZG
Data
2009.07.02Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi --> Zabezpieczenie akcyzowe --> Delegacja ustawowa

Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi --> Zabezpieczenie akcyzowe --> Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego


Słowa kluczowe
procedura zawieszenia poboru akcyzy
zabezpieczenie akcyzowe
zabezpieczenie generalne
zabezpieczenie ryczałtowe


Istota interpretacji
Wnioskodawca spełnia warunki do stosowania zabezpieczenia ryczałtowego podczas przemieszczania wyrobów opisanego we wniosku, jednakże nie może w tym celu wykorzystywać posiadanego już zabezpieczenia generalnego lecz winien wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie stosownego zabezpieczenia ryczałtowego.Wniosek ORD-IN 531 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 roku (data wpływu 17.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zabezpieczenia ryczałtowego - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 kwietnia 2009 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zabezpieczenia ryczałtowego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Skład podatkowy Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji alkoholu etylowego rektyfikowanego i odwodnionego (bioetanolu) na bazie destylatu rolniczego i alkoholu nabytego wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jako podmiot prowadzący skład podatkowy Spółka posiada zabezpieczenie akcyzowe na przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W przyszłości Wnioskodawca chciałby skażać benzyną i przemieszczać tak wyprodukowany alkohol etylowy odwodniony (bioetanol) do innego składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę, jako biopaliwo. Przy przemieszczaniu ww. wyrobu akcyzowego ze składu Spółki w celu jego objęcia zabezpieczeniem akcyzowym Wnioskodawca chciałby wykorzystywać posiadane potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które obciążane byłoby w wysokości 50% kwoty akcyzy od przemieszczanego wyrobu akcyzowego podlegającej zawieszeniu.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy skład podatkowy Spółki przy przemieszczaniu do innego składu podatkowego na terytorium kraju - własnej produkcji bioetanolu skażonego benzyną, może wykorzystywać posiadane zabezpieczenie akcyzowe z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ten sposób, że na kartach potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego będzie obciążane i odciążane zabezpieczenie akcyzowe w wysokości ustalonej na poziomie 50% kwoty akcyzy zawieszonej dla przemieszczanego skażonego bioetanolu...


Zdaniem Wnioskodawcy postanowienia zawarte w art. 66 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), a także treść przepisu zawarta w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 lit. b oraz w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego (Dz. U. Nr 32 poz. 238) pozwalają na wykorzystywanie przez skład podatkowy już posiadanego zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do przemieszczeń określonych w ww. rozporządzeniu wyrobu akcyzowego tj. bioetanolu skażonego benzyną z odnotowaniem na karcie do saldowania zabezpieczenia w wysokości 50% kwoty akcyzy od przemieszczanych wyrobów.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11), procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane miedzy składami podatkowymi.

Stosując przemieszczanie miedzy składami podatkowymi, na mocy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy, podmiot stosujący procedurę zawieszenia poboru akcyzy ma obowiązek złożenia we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

W myśl art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych podmiotu prowadzącego skład podatkowy składa się zabezpieczenie generalne, z zastrzeżeniem ust. 8.


Zastrzeżenie zawarte w ust. 8 w zakresie zabezpieczenia akcyzowego wskazuje, iż na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy, który:


  • ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
  • jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych;
  • nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;


właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym i wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Zgodnie z ust. 9 przytoczonego przepisu ustawy, naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest obowiązany podmiot prowadzący skład podatkowy, składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.

Ponadto ustawodawca w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy, ustanowił delegację w celu określenia innych niż wymienionych w art. 65 ust. 8 ustawy przypadków, w których może być złożone zabezpieczenie ryczałtowe.

Na podstawie tej delegacji Minister Finansów w § 2 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowania niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego (Dz. U. Nr 32 poz. 238), wskazał inne przypadki składania zabezpieczenia ryczałtowego.

Zgodnie z pkt 1 lit. b przytoczonego przepisu, zabezpieczenie ryczałtowe może być złożone również w przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy alkoholu etylowego objętego pozycją CN 2207, który jest skażonym benzyną odwodnionym alkoholem etylowym wyprodukowanym z surowców rolniczych oraz jest wyprowadzany ze składu podatkowego przez podmiot, który dokonał jego odwodnienia, i przemieszczany do innego składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę, jako biopaliwo.

W myśl treści zawartej w § 3 ust. 1 rozporządzenia w tym przypadku stosuje się zabezpieczenie akcyzowe w wysokości ustalonej na poziomie 50% kwoty akcyzy od przemieszczanych wyrobów, której pobór jest zawieszony.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku oraz przepisów mających zastosowanie w sprawie wskazuje, iż Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania zabezpieczenia ryczałtowego wskazanego w § 2 rozporządzenia.

Jednakże należy wskazać, iż stanowisko podatnika jest nieprawidłowe gdyż zamierza on wykorzystywać już posiadane na przemieszczanie generalne zabezpieczenie akcyzowe stosując obciążenie na poziomie wynikającym z zasad właściwych dla ustalania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Podkreślenia wymaga, iż podczas przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zasadą jest stosowanie zabezpieczenia generalnego, natomiast w ściśle określonym przypadku zabezpieczenia ryczałtowego w wysokości ustalonej na poziomie 50% kwoty akcyzy od przemieszczanych wyrobów, której pobór jest zawieszony. Nie ma natomiast uregulowania, które pozwalałoby na wykorzystanie zabezpieczenia generalnego jako zabezpieczenia ryczałtowego. Zatem Wnioskodawca chcąc stosować zabezpieczenie ryczałtowe podczas przemieszczania wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia winien wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie nowego zabezpieczenia ryczałtowego.

Reasumując wskazać należy, iż Wnioskodawca spełnia warunki do stosowania zabezpieczenia ryczałtowego podczas przemieszczania wyrobów opisanego we wniosku, jednakże nie może w tym celu wykorzystywać posiadanego już zabezpieczenia generalnego lecz winien wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie stosownego zabezpieczenia ryczałtowego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj