Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP3/443-232/09-2/SM
z 10 czerwca 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP3/443-232/09-2/SM
Data
2009.06.10Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi --> Składy podatkowe --> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych

Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Przepisy ogólne --> Wyłączenie stosowania ulg i zwolnień podatkowych

Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) --> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych --> Zwolnienia --> Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii


Słowa kluczowe
alkohol
produkcja
skład podatkowy
suplement diety


Istota interpretacji
obowiązek produkcji w składzie podatkowym suplementu diety z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyząWniosek ORD-IN 767 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2009 r. (data wpływu 20.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji w składzie podatkowym suplementu diety - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji w składzie podatkowym suplementu diety.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest zainteresowana produkcją i prowadzeniem sprzedaży na terytorium kraju suplementu diety o nazwie handlowej „L” zawierającym w swoim składzie 14% alkoholu. Wyrób ten będzie klasyfikowany do kodu PKWiU 15.91.10-80.90 „Napoje alkoholowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” (według taryfy celnej, wyrób ten klasyfikowany będzie do kodu CN 2208). Ze względu na właściwości tego wyrobu jego sprzedaż będzie odbywała się w aptekach.

Zgodnie z założeniami, Spółka przy planowanym procesie produkcyjnym przedmiotowego wyrobu, będzie używać alkoholu etylowego nabywanego od polskich dostawców, klasyfikowanego odpowiednio według PKWiU 15.92.11-00.22 oraz 15.92.11-00.30. Od nabywanego przez Spółkę alkoholu, akcyza będzie odprowadzana przez jego dostawców w momencie jego wyprowadzenia ze składu podatkowego. Nabywany alkohol będzie transportowany w opakowaniach oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (numeracja zgodna z przyjętą we wniosku).

  1. Czy, w sytuacji gdyby Spółka rozpoczęła produkcję preparatu w terminie przed dniem 1 marca 2009 r., ze względu na regulacje ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004r. Nr 29, poz. 257 ze zm., dalej jako „upa”) byłaby ona zobowiązana do produkcji przedmiotowego produktu „L” w składzie podatkowym...
  2. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, dalej jako „nupa”), Spółka będzie zobowiązana do produkcji przedmiotowego produktu w składzie podatkowym...


Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 . Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle regulacji upa nie byłby on zobowiązany do produkcji preparatu „L” w składzie podatkowym.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów nupa produkcja przedmiotowego preparatu nie będzie musiała być prowadzona w składzie podatkowym.

Uzasadnienie własnego stanowiska w sprawie

Ad. 1.

„L” wyrobem akcyzowym zharmonizowanym

Aktem generalnym normującym podstawowe zasady harmonizacji podatku akcyzowego jest Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania i kontrolowania (Dz.U.UE.L.76) - (dalej jako „Dyrektywa Horyzontalna”). Przedmiotowy akt prawny stanowi podstawę wspólnotowego systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych, do których w świetle art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej należą m.in. alkohole oraz napoje alkoholowe. Dyrektywa w ogólny sposób wskazuje więc katalog wyrobów akcyzowych, których uszczegółowienie m.in. poprzez wskazanie kodów taryfy celnej, znajduje się w dyrektywach dotyczących wyrobów danej kategorii. Zasady opodatkowania akcyzą alkoholu oraz napojów alkoholowych zostały zawarte w Dyrektywie Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Artykuł 20 tego aktu prawnego zawiera definicję alkoholu etylowego, zgodnie z którą alkoholem tym są m.in. wszelkie produkty o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2207 i 2208, nawet jeśli są to produkty stanowiące część produktu należącego do innego kodu Taryfy Celnej.

Dokonując klasyfikacji produktu „L” w świetle przytoczonego powyżej przepisu dyrektywy należy przyznać słuszność tezie, iż będzie on spełniał definicję alkoholu etylowego. W swoim składzie będzie zawierał 14% alkoholu (czyli ponad 1,2% - jak wskazuje dyrektywa oraz klasyfikowany będzie on do kodu PKWiU 15.91.10 (czyli do kodu CN 2208 - zgodnie z przełożeniem zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, poz. 19 tego załącznika). Tym samym produkt, którego produkcją Spółka jest zainteresowana, jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.

Odwołując się do polskich przepisów obowiązujących do 28 lutego 2009 r., zgodnie z art. 2 pkt 1 upa wyrobami akcyzowymi są wyroby określone w załączniku nr 1 do ustawy. Wyroby wymienione w tym załączniku dzielą się na dwie kategorie, tj. wyroby akcyzowe zharmonizowane oraz niezharmonizowane. Wyroby akcyzowe zharmonizowane są to wyroby, których fundamentalne zasady opodatkowania akcyzą zostały uregulowane w prawie wspólnotowym. Produkcja łych wyrobów, ich zużywanie, magazynowanie oraz przepływ podlegają szczególnemu systemowi kontroli wprowadzonemu w państwach członkowskich na podstawie przepisów Dyrektywy Horyzontalnej. Wyroby akcyzowe niezharmonizowane są to natomiast wyroby opodatkowane akcyzą według zasad przyjętych przez polskiego ustawodawcę.

Wyroby akcyzowe zharmonizowane zostały zdefiniowane przez polskiego ustawodawcę w art. 2 pkt 2 upa, zgodnie z którym do wyrobów tych należą paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Uszczegółowienie katalogu tych wyrobów poprzez podatnie ich kodów klasyfikacji statystycznej nastąpiło w załączniku nr 2 do upa, który w poz. 19 wymienia wyroby zaklasyfikowane do kodu PKWiU 15.91.10 (klasyfikacja „L”) obejmujące swym zakresem m.in. napoje alkoholowe. Legalna definicja napojów alkoholowych została natomiast zawarta w art. 67 u.p.a. Jest to jednak definicja ogólna i wyłącznie na jej podstawie nie jest możliwe określenie, czy konkretny wyrób jest napojem alkoholowym i w konsekwencji, czy objęty jest przepisami dotyczącymi wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, czy też nie. Dlatego też, w tym zakresie koniecznym jest odwołanie się do szczegółowych definicji wyrobów wymienionych enumeratywnie w przedmiotowym przepisie, tj. uznanych jako piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy.

Definicja alkoholu etylowego została zawarta w art. 72 upa i stosownie do jej treści alkoholem etylowym są m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207. Polski ustawodawca oparł więc treść definicji alkoholu etylowego na regulacjach wspólnotowych. Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż produkt „L”, którego produkcja jest planowana przez Spółkę spełnia przesłanki do uznania za alkohol etylowy w świetle przepisów upa., jak również w świetle art. 93 ust. 1 pkt 1 nupa (zawartość w nim alkoholu etylowego wynosi 14% objętości, wyrób ten klasyfikowany jest do kodu PKWiU 15.91.10-80.90. W konsekwencji należy uznać iż „L” jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym.

Skład podatkowy - instytucja charakterystyczna dla wspólnotowego systemu podatku akcyzowego.

Instytucja składów podatkowych została w ogólny sposób uregulowana w Dyrektywie Horyzontalnej. Przepis art. 4 lit. a Dyrektywy Horyzontalnej definiuje podmiot prowadzący skład podatkowy jako osobę fizyczną lub prawną upoważnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego do produkowania, przetwarzania, przechowywania, otrzymywania i wysyłania wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatek akcyzowy zostaje zawieszony w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. Stosownie natomiast do treści art. 4 lit. b Dyrektywy Horyzontalnej składem podatkowym jest miejsce, gdzie towary objęte podatkiem akcyzowym są produkowane, przetwarzane, przechowywane, otrzymywane lub wysyłane, w ramach systemu procedury zawieszenia poboru akcyzy, przez uprawnionego właściciela składu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Polskie regulacje w zakresie prowadzenia produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym

Definicja składu podatkowego została zawarta w art. 2 pkt 12 upa. Zgodnie z jego treścią składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Działalność, która może być prowadzona w składzie podatkowym została natomiast wskazana w art. 30 ust. 1 upa i polega ona na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Należy przy tym jednak dodać, iż wśród działalności wymienionych w analizowanym przepisie tylko produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych muszą odbywać się w składzie podatkowym.

W świetle powyższego, odwołując się jedynie do literalnego art. 30 ust. 1 upa można byłoby postawić tezę, iż produkcja tego wyrobu (jako wyrobu akcyzowego zharmonizowanego) powinna odbywać się w składzie podatkowym. Zdaniem wnioskodawcy, przepis ten powinien być jednak interpretowany łącznie z przytoczoną powyżej definicją składu podatkowego, jak również z przepisami Dyrektywy Horyzontalnej.

Z definicji składu podatkowego jednoznacznie bowiem wynika, że jest to miejsce w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Nieodzownym więc elementem składu podatkowego jest to, że związane jest z nim stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jeżeli więc procedura ta stosowana być nie może, gdyż zobowiązanie podatkowe w akcyzie nie powstaje, brak jest podstaw prawnych uzasadniających zakładanie składu podatkowego. Sytuacja taka ma przykładowo miejsce, gdy produkowany wyrób akcyzowy zharmonizowany opodatkowany jest 0 stawką akcyzy, lub też, gdy wyrób ten jest produkowany z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których akcyza została zapłacona, jeżeli kwota należnej akcyzy jest równa lub niższa od kwoty akcyzy zapłaconej od komponentów.

Brak obowiązku produkcji preparatu „L” w składzie podatkowym, w świetle przepisów upa

Biorąc powyższe pod rozwagę, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle upa nie ma obowiązku produkowania ”L” w składzie podatkowym. Przede wszystkim należy wskazać, iż wyrób ten miałby być produkowany z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, opodatkowanych akcyzą na wcześniejszym etapie obrotu, w momencie wyprowadzenia ich ze składu podatkowego kontrahenta Spółki. Podatek akcyzowy jest natomiast podatkiem jednofazowym co oznacza, że opodatkowaniu podlega pierwsza czynność, z którą wiąże się powstanie obowiązku podatkowego (w tym przypadku, powstanie u kontrahentów Spółki w związku ze sprzedażą poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy alkoholu wykorzystywanego do planowanych przez Spółkę procesów produkcyjnych). Każda następna czynność mająca miejsce po czynności, w stosunku do której kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej w wysokości nie podlega opodatkowaniu akcyzą (art. 4 ust. 5 upa). Warto także dodać, iż w zakresie jednofazowości opodatkowania akcyzą wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 27 czerwca 2006 r. (sygn. I SA/Bk 164/06) stwierdzając: Podstawową cechą, elementem konstrukcyjnym podatku akcyzowego, odróżniającą ten podatek od innych podatków pośrednich, w tym przede wszystkim od podatku VAT, jest jednofazowy charakter opodatkowania. Oznacza to, że podatek ten powinien być pobierany na pierwszym szczeblu obrotu, a każda kolejna transakcja, której przedmiotem są wyroby akcyzowe, nie powinna podlegać opodatkowaniu, a podmiot dokonujący danej transakcji nie powinien być traktowany jako podatnik akcyzy. Zasada jednokrotnego opodatkowania podatkiem akcyzowym została wyrażona w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym obowiązek podatkowy w akcyzie nie powstaje, jeżeli obowiązek podatkowy powstał w związku z wykonaniem innej czynności dokonanej na wcześniejszym etapie obrotu, przy czym warunkiem nieopodatkowania kolejno następujących transakcji jest prawidłowe rozliczenie kwoty należnej akcyzy (zadeklarowanie i zapłacenie) w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Należy więc przyznać słuszność tezie, iż produkcja „L” nie wiązałaby się z powstaniem u Spółki obowiązku podatkowego w akcyzie, gdyż podatek ten od zużywanego przez nią alkoholu etylowego byłby odprowadzony do Skarbu Państwa przez jego dostawcę na wcześniejszym etapie obrotu.

Zważywszy na powyższe Spółka twierdzi, iż w świetle przepisów upa, nie byłaby zobowiązana do produkcji preparatu „L” zaklasyfikowanego do kodu PKWiU 15.91.10-80.90 „Napoje alkoholowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” w składzie podatkowym.

Ad. 2.

Brak obowiązku produkcji preparatu „L” W składzie podatkowym, w świetle przepisów nupa

Spółka pragnie wskazać, że wysokość stawki akcyzy w stosunku do alkoholu, który będzie nabywany w celach produkcyjnych jest równa wysokości stawki akcyzy, która byłaby należna, gdyby „L” podlegał opodatkowaniu. Obecnie stawka akcyzy dla wyrobów klasyfikowanych do kodów PKWiU 15.92.11 (alkohol, który byłby wykorzystywany w produkcji przez Spółkę) oraz 15.91.11 („L”) wynosi 4960 zł/1hl 100% alkoholu.

Nawiązując do argumentacji w zakresie definicji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i regulacji w zakresie składów podatkowych wskazanych w Ad. 1 niniejszego wniosku, jak również do przepisu art. 47 ust. 1 pkt 1 nupa, Spółka pragnie wskazać, iż regulacje nupa wprost wyłączają z obowiązku prowadzania w składzie podatkowym produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych. Zdaniem Wnioskodawcy zapisy nupa doprecyzowują regulacje uprzednio obowiązującej upa w zakresie możliwości produkowania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym m.in. w odniesieniu do przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego.

Zważywszy na powyższe, Spółka twierdzi iż w świetle regulacji nupa, nie będzie zobligowana do prowadzenia produkcji preparatu „L” w składzie podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwana dalej „ustawą” - użyte w ustawie określenia oznaczają:

  • wyroby akcyzowe zharmonizowane - paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Pod poz. 19 przedmiotowego załącznika nr 2 do ustawy umieszczone zostały wyroby o symbolu PKWiU 15.91.10, tj. Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe do produkcji napojów.

W myśl art. 67 ustawy - do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy.

Natomiast zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy - alkoholem etylowym w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22 % objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zainteresowana produkcją i prowadzeniem sprzedaży na terytorium kraju suplementu diety o nazwie handlowej „L”, zawierającym w swoim składzie 14% alkoholu. Wyrób ten będzie klasyfikowany do kodu PKWiU 15.91.10-80.90 „Napoje alkoholowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zatem biorąc pod uwagę ww. klasyfikację - przedmiotowy wyrób będzie wyrobem akcyzowym zharmonizowanym.

W myśl postanowień art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Jednocześnie stosownie do postanowień art. 2 pkt 12 tej ustawy skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym.

Mając na uwadze postanowienia ww. przepisów ustawy o podatku akcyzowym uznać należy, iż w składzie podatkowym powinny być produkowane i przetwarzane wyroby akcyzowe zharmonizowane, do których ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Stosownie do postanowień § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 ze zm.) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku produkcji lub przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, jeżeli kwota należnej akcyzy jest równa lub niższa od kwoty zapłaconej akcyzy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że do produkcji przedmiotowego suplementu diety będzie używany alkohol etylowy nabyty od polskich dostawców klasyfikowany odpowiednio według PKWiU 15.92.11-00.22 oraz 15.92.11-00.30, od którego akcyza będzie odprowadzana przez dostawców w momencie jego wyprowadzenia ze składu podatkowego, w opakowaniach oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy.

Zauważyć należy, że pod poz. 24 ww. załącznika nr 2 do ustawy (wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych) zostały wymienione wyroby o symbolu PKWiU 15.92.11, tj. alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu 80% objętości lub więcej.

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U Nr 87, poz. 825 ze zm.) minister finansów obniżył stawki podatku dla tych wyrobów (odpowiednio poz. 14 i 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia) do wysokości 4.550,00 zł (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol).

Zatem kwota należnego podatku akcyzowego od tego wyrobu (suplementu diety) nie byłaby wyższa od kwoty należnej akcyzy od zakupionego alkoholu etylowego.

W myśl art. 4 ust. 5 ustawy – jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Ponieważ Spółka nabywać będzie alkohol z akcyzą zapłaconą przez jego producenta, z uwagi na ww. zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą - nie będzie powstawał obowiązek zapłaty tego podatku na każdym kolejnym etapie jego obrotu.

Z uwagi zatem na fakt, że w przedmiotowym przypadku kwota należnego podatku akcyzowego od wyprodukowanego suplementu diety nie byłaby wyższa od kwoty podatku wykorzystywanego do jego produkcji alkoholu etylowego nabytego z zapłaconą akcyzą – Spółka nie ma obowiązku produkcji wyrobu w składzie podatkowym.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) - produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych.

Zauważyć należy, że w myśl art. 93 ust. 4 ustawy – stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 4.960 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100 % vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Spółka będzie produkowała suplement diety o kodzie CN 2208 i zawartości alkoholu 14% z wykorzystaniem alkoholu etylowego, nabytego od polskich dostawców, od którego akcyza będzie przez nich odprowadzana w momencie jego wyprowadzenia ze składu podatkowego, w opakowaniach oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy.

Uwzględniając powyższe, ponieważ kwota podatku akcyzowego od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych nie będzie wyższa od kwoty zużytego do produkcji alkoholu etylowego (ww. wyroby są opodatkowane wg jednej stawki podatkowej) – produkcja tego wyrobu (suplementu diety) nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj